Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2012 z dne 6. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2012 z dne 6. 12. 2012

Kazalo

86. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji in Protokola o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji (BBHZD), stran 359.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji in Protokola o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji (BBHZD)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji in Protokola o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji (BBHZD), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. novembra 2012.
Št. 003-02-9/2012-12
Ljubljana, dne 29. novembra 2012
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN SVETOM MINISTROV BOSNE IN HERCEGOVINE O ZAPOSLOVANJU DRŽAVLJANOV BOSNE IN HERCEGOVINE V REPUBLIKI SLOVENIJI IN PROTOKOLA O IZVAJANJU SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN SVETOM MINISTROV BOSNE IN HERCEGOVINE O ZAPOSLOVANJU DRŽAVLJANOV BOSNE IN HERCEGOVINE V REPUBLIKI SLOVENIJI (BBHZD)
1. člen
Ratificirata se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o zaposlovanju držav­ljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji in Protokol o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji, podpisana v Ljubljani 22. junija 2011.
2. člen
Sporazum in protokol se v izvirniku v slovenskem in bosanskem jeziku glasita(*):
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN SVETOM MINISTROV BOSNE IN HERCEGOVINE O ZAPOSLOVANJU DRŽAVLJANOV BOSNE IN HERCEGOVINE V REPUBLIKI SLOVENIJI
Vlada Republike Slovenije in Svet ministrov Bosne in Hercegovine (v nadaljevanju pogodbenika) sta se
v želji po krepitvi dosedanjega odličnega sodelovanja med pogodbenikoma,
v prepričanju, da je ta sporazum, temelječ na skrbno načrtovani migracijski politiki, ustrezna podlaga za celovito ureditev zakonitega zaposlovanja državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji,
na podlagi partnerskega dialoga in skupne odgovornosti za uravnavanje migracijskih tokov in zaradi učinkovitejšega preprečevanja nezakonitih migracij,
upoštevajoč koristne učinke kroženja delovne sile, prostovoljnega vračanja delavcev migrantov v državo izvora in etične kadrovske politike v prid zmanjševanju bega možganov,
zavedajoč se tudi pomembnosti vključevanja promocije razvojnih politik, spodbujanja nastajanja novih delovnih mest, ustvarjanja boljših življenjskih razmer in zagotavljanja splošnega napredka pogodbenikov,
v skladu z veljavno zakonodajo pogodbenikov in mednarodnimi pogodbami, ki veljajo v pogodbenikih,
dogovorila:
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet sporazuma)
(1) Ta sporazum določa:
a) pogoje in obseg zaposlovanja državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji;
b) pogoje in postopke za izdajo dovoljenja, ki omogoča zaposlitev;
c) pravice in obveznosti delodajalcev in delavcev migrantov;
d) spodbujanje integracijskih procesov za vključitev na trg dela in v družbo države zaposlitve;
e) način izmenjave informacij med pristojnima nosilcema izvajanja sporazuma;
f) pogoje za ponovno vrnitev v državo zaposlitve;
g) spremljanje in nadzor nad izvajanjem sporazuma s strani pristojnih organov.
(2) Vstop državljanov države izvora v državo zaposlitve in njihovo prebivanje v njej ureja zakonodaja države zaposlitve. Pravice, ki izhajajo iz tega sporazuma, se ne nanašajo na pravico do prebivanja v državi zaposlitve.
2. člen
(opredelitev pojmov)
Za namene tega sporazuma imajo posamezni pojmi naslednji pomen:
a) »država zaposlitve« je Republika Slovenija;
b) »država izvora« je Bosna in Hercegovina;
c) »delodajalec« je vsaka pravna ali fizična oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki izpolnjuje vse pogoje za pridobitev dovoljenja v skladu z zakonodajo;
d) »delavec migrant« je državljan Bosne in Hercegovine s stalnim prebivališčem v državi izvora, ki se začasno zaposli v državi zaposlitve;
e) »zaposlitev« pomeni zaposlitev pri delodajalcu za polni delovni čas;
f) »strokovna zaposlitev« pomeni zaposlitev pri delodajalcu, za katero delavec migrant prejme plačilo v višini najmanj trikratnika minimalne plače v državi zaposlitve;
g) »dovoljenje« je dovoljenje, ki omogoča zaposlitev in se izda pod pogoji, določenimi s tem sporazumom;
h) »pristojni organ« v Republiki Sloveniji je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, v Bosni in Hercegovini pa Ministrstvo za civilne zadeve v sodelovanju s pristojnimi organi entitet ter Distrikta Brčko Bosne in Hercegovine:
– v Federaciji Bosne in Hercegovine s Federalnim ministrstvom za delo in socialno politiko,
– v Republiki Srbski z Ministrstvom za delo in borčev­sko-invalidsko varstvo Republike Srbske,
– v Distriktu Brčko Bosne in Hercegovine z Vlado Distrikta Brčko Bosne in Hercegovine;
i) »pristojni nosilec« je v Republiki Sloveniji Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, v Bosni in Hercegovini pa Agencija za delo in zaposlovanje Bosne in Hercegovine v skladu z zakonodajo Bosne in Hercegovine;
j) »zakonodaja« so zakoni in drugi predpisi, ki veljajo v enem od pogodbenikov.
3. člen
(področje uporabe)
(1) Zaposlovanje delavcev migrantov iz države izvora se lahko izvaja le na podlagi določb tega sporazuma.
(2) Sporazum se uporablja za zaposlovanje delavcev migrantov, ki so:
a) kot brezposelne osebe prijavljeni najmanj 30 dni pri pristojnih javnih službah za zaposlovanje v državi izvora in
b) starejši od 18 let.
(3) V primeru strokovne zaposlitve mora delavec migrant izpolnjevati pogoj iz točke b) drugega odstavka tega člena in biti prijavljen kot brezposelna oseba pri pristojnih javnih službah za zaposlovanje v državi izvora.
(4) Ta sporazum se uporablja tudi za tiste delavce migrante, ki ne izpolnjujejo pogoja iz točke a) drugega odstavka tega člena oziroma so v delovnem razmerju v državi izvora, pod pogojem, da bodo v državi zaposlitve opravljali strokovno zaposlitev in jih bo izbral delodajalec.
(5) Ta sporazum se ne nanaša na državljane države izvora:
a) ki so na dan uveljavitve tega sporazuma zakonito zaposleni v državi zaposlitve;
b) v primeru sezonske zaposlitve, zaposlitve poslovodnih delavcev in v primeru zaposlitve oziroma prostovoljnega dela zaradi usposabljanja in izpopolnjevanja na področju medicine;
c) ki jim je bilo v državi zaposlitve v skladu z zakonodajo izdano dovoljenje za stalno prebivanje;
d) ki v državi zaposlitve prebivajo na podlagi združevanja družine;
e) ki v državi zaposlitve prebivajo na podlagi zakona, ki ureja mednarodno zaščito;
f) ki jim je v državi zaposlitve v skladu z zakonodajo priznan status raziskovalca;
g) ki v državi zaposlitve ustanovijo ali soustanovijo osebno gospodarsko družbo in na podlagi ustanoviteljskih pravic zastopajo družbo ali se registrirajo kot samostojni podjetniki posamezniki;
h) ki na podlagi šolanja v državi zaposlitve lahko pridobijo osebno delovno dovoljenje v skladu z zakonodajo države zaposlitve;
i) za katere se uporablja Direktiva Sveta 2009/50/ES z dne 25. maja 2009 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene visokokvalificirane zaposlitve (UL L št. 155 z dne 18. 6. 2009, str. 17).
4. člen
(obseg sprejema)
(1) Letni obseg sprejema delavcev migrantov lahko določi pristojni organ države zaposlitve na podlagi stanja na trgu dela in izraženih potreb delodajalcev po zaposlovanju delavcev migrantov v skladu z zakonodajo in prakso.
(2) Pristojni nosilec v državi zaposlitve v sodelovanju z delodajalci najmanj enkrat v vsakem četrtletju tekočega leta pripravi seznam potreb po zaposlovanju delavcev migrantov in ga pošlje pristojnemu nosilcu v državi izvora.
(3) Delodajalci lahko prijavijo potrebe po zaposlovanju, če izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom, ki ureja zaposlovanje tujcev v državi zaposlitve.
(4) Pristojni nosilec države izvora na podlagi potreb delodajalcev opravi postopek izbire ustreznih kandidatov za zasedbo prostih delovnih mest.
(5) Država izvora lahko v skladu s svojo zakonodajo omeji zaposlovanje posameznih poklicnih skupin, za katere se na podlagi analize stanja in potreb na trgu dela države izvora oceni, da bi njihov odhod v državo zaposlitve ogrozil stanje na trgu dela države izvora.
5. člen
(meddržavna komisija)
(1) Za spremljanje izvajanja tega sporazuma se ustanovi meddržavna komisija (v nadaljevanju komisija).
(2) Vsak pogodbenik na predlog pristojnega organa imenuje v komisijo največ pet predstavnikov.
(3) Komisija se sestaja najmanj enkrat letno izmenično na ozemlju enega od pogodbenikov, po potrebi pa tudi na izrednih zasedanjih na predlog katerega koli pogodbenika.
6. člen
(uporabne informacije)
(1) Pristojni organ in pristojni nosilec v državi zaposlitve zaradi boljšega obveščanja izbranih kandidatov za zaposlitev pripravita informacije o splošnih življenjskih razmerah, pogojih vstopa, prebivanja in dela ter o pravicah in dolžnostih delavcev migrantov v državi zaposlitve.
(2) Pogodbenika v okviru pristojnosti in rednega delovanja komisije proučita možnost izvajanja osnovnega tečaja slovenskega jezika ter programa seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in pravno ureditvijo.
II. PRIDOBITEV DOVOLJENJA
7. člen
(postopek izbire delavca migranta)
Pristojna organa s protokolom določita način sodelovanja med pristojnima nosilcema, in sicer:
a) način oblikovanja seznama potreb v državi zaposlitve z obveznimi podatki o prostem delovnem mestu;
b) način in termine pošiljanja seznama potreb pristojnega nosilca države zaposlitve pristojnemu nosilcu države izvora;
c) postopek izbire delavcev migrantov v državi izvora;
d) rok za pošiljanje seznama kandidatov za zasedbo posameznih prostih delovnih mest delodajalcem v državi zaposlitve;
e) način in rok, v katerem delodajalec in delavec migrant podpišeta pogodbo o zaposlitvi.
8. člen
(pogodba o zaposlitvi)
(1) Pogodba o zaposlitvi se sklene najmanj za obdobje enega leta.
(2) V pogodbi o zaposlitvi lahko delodajalec določi trimesečno poskusno delo.
(3) Delodajalec lahko med poskusnim delom delavcu migrantu odpove pogodbo o zaposlitvi, če delavec migrant ne dosega pričakovanih rezultatov dela.
9. člen
(vstop delavca migranta v državo zaposlitve in prebivanje v njej ter prijava začetka dela)
(1) Na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi država zaposlitve izda dovoljenje z veljavnostjo treh let.
(2) Delavec migrant vstopi v državo zaposlitve in prebiva v njej v skladu z zakonodajo. Po vstopu v državo zaposlitve se mora javiti delodajalcu, ki ga mora v 15 dneh od dneva vročitve dovoljenja za prebivanje prijaviti v socialno zavarovanje države zaposlitve, sicer se dovoljenje razveljavi.
(3) Zaradi objektivnih razlogov se lahko v skladu z zakonodajo države zaposlitve rok iz drugega odstavka tega člena podaljša.
(4) Vse stroške v postopku izdaje dovoljenja krije delodajalec.
III. PRAVICE IN OBVEZNOSTI DELAVCEV MIGRANTOV
10. člen
(mobilnost na trgu dela v državi zaposlitve)
(1) Prvo leto zaposlitve mora biti delavec migrant zaposlen pri delodajalcu, ki je vložil vlogo za izdajo dovoljenja, oziroma pri njegovem pravnem nasledniku.
(2) Po preteku prvega leta zaposlitve ima delavec migrant v preostalem obdobju veljavnosti dovoljenja prost dostop na slovenski trg dela.
11. člen
(prehod iz sezonske zaposlitve)
Po končani sezonski zaposlitvi lahko delodajalec ne glede na določbe tega sporazuma zaprosi in pridobi dovoljenje za delavca migranta, ki je pri njem predhodno opravljal sezonsko delo.
12. člen
(enako obravnavanje v državi zaposlitve)
Delavci migranti so upravičeni do enakega obravnavanja kot državljani države zaposlitve, zlasti glede:
a) delovnih pogojev, vključno s plačo in prenehanjem pogodbe o zaposlitvi ter glede varnosti in zdravja pri delu;
b) svobode združevanja in članstva v organizaciji, ki zastopa delavce ali delodajalce, ali v kateri koli organizaciji, katere člani opravljajo poseben poklic, vključno s koristmi, ki jih zagotavljajo te organizacije, v skladu z zakonodajo o javnem redu in javni varnosti;
c) izobraževanja in poklicnega usposabljanja.
13. člen
(socialno zavarovanje)
Za izvajanje tega sporazuma se področje socialnega zavarovanja ureja skladno z zakonodajo in sklenjenimi mednarodnimi pogodbami pogodbenikov.
14. člen
(preverjanje izobrazbe in poklicnih kvalifikacij)
(1) Izobrazba in poklicne kvalifikacije se preverjajo oziroma dokazujejo v skladu z zakonodajo pogodbenikov.
(2) Pristojna organa lahko v sodelovanju z drugimi organi pogodbenikov, pristojnimi za priznavanje izobrazbe oziroma poklicnih kvalifikacij, s posebnim protokolom določita ugodnejšo obravnavo priznavanja izobrazbe ali poklicnih kvalifikacij, kot jo določa zakonodaja pogodbenikov.
15. člen
(nastanitev delavca migranta v državi zaposlitve)
Delodajalec mora glede nastanitve delavcev migrantov spoštovati zakonodajo države zaposlitve.
16. člen
(prenehanje pogodbe o zaposlitvi)
(1) V primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delavca migranta, v primeru sporazumne prekinitve pogodbe o zaposlitvi oziroma v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu migrantu iz krivdnih razlogov v prvem letu zaposlitve mora delodajalec o tem pisno obvestiti pristojnega nosilca, ki sproži vse potrebne postopke za prenehanje veljavnosti dovoljenja in vrnitev delavca migranta v državo izvora.
(2) V primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi med poskusnim delom in v primeru odpovedi pogodbe s strani delodajalca iz poslovnih razlogov v prvem letu zaposlitve mora delodajalec o tem pisno obvestiti pristojnega nosilca. Pristojni nosilec sproži vse potrebne postopke za prenehanje veljavnosti dovoljenja in vrnitev delavca migranta v državo izvora, razen v primeru delavca migranta, ki izpolnjuje pogoje za uveljavitev pravice do denarnega nadomestila.
(3) V primeru iz prvega odstavka tega člena delavcu migrantu, ki je opravljal strokovno zaposlitev, dovoljenje ne preneha veljati, če v 30 dneh od prenehanja delovnega razmerja sklene novo pogodbo o zaposlitvi.
(4) Po prvem letu zaposlitve se mora v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delavca migranta, v primeru sporazumne prekinitve pogodbe o zaposlitvi ali v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca iz krivdnih razlogov delavca migranta delavec migrant v 30 dneh ponovno vključiti v socialno zavarovanje v državi zaposlitve na podlagi nove zaposlitve ali samozaposlitve. V nasprotnem primeru pristojni nosilec sproži vse potrebne postopke za prenehanje veljavnosti dovoljenja in vrnitev delavca migranta v državo izvora.
17. člen
(primer brezposelnosti v državi zaposlitve)
(1) Delavec migrant, ki po prvem letu zaposlitve izgubi zaposlitev, vendar ne po svoji krivdi, ima pravico, da se vpiše v evidenco brezposelnih oseb.
(2) Delavec migrant, ki izgubi zaposlitev, vendar ne po svoji krivdi, lahko v skladu z zakonodajo države zaposlitve in mednarodnimi pogodbami uveljavlja pravice iz naslova brezposelnosti.
(3) Delavec migrant lahko med prejemanjem denarnega nadomestila išče zaposlitev in se zaposli pri katerem koli delodajalcu v Republiki Sloveniji oziroma se lahko samozaposli po preteku prvega leta veljavnosti dovoljenja.
(4) Če delavec migrant izgubi pravico do denarnega nadomestila in se v tem času ne zaposli oziroma samozaposli, mu dovoljenje preneha veljati.
(5) Če veljavnost dovoljenja preneha pred izplačilom celotnega zneska denarnega nadomestila, pravica do denarnega nadomestila miruje in se to ponovno izplačuje po morebitni vrnitvi delavca migranta v državo zaposlitve v skladu s predpisi, ki urejajo pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti.
18. člen
(drugi razlogi za prenehanje veljavnosti dovoljenja)
(1) Dovoljenje delavcu migrantu preneha veljati v primerih, ki jih določa zakon, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev v državi zaposlitve, ali če:
a) delodajalec delavca migranta odpusti med poskusnim delom, razen če je delavec migrant upravičen do denarnega nadomestila;
b) delavec migrant odpove pogodbo o zaposlitvi in se v roku iz četrtega odstavka 16. člena tega sporazuma ne zaposli pri drugem delodajalcu ali se ne samozaposli;
c) delavcu migrantu preneha veljati dovoljenje za prebivanje;
d) je proti delavcu migrantu vložena pravnomočna obtožnica zaradi storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
(2) Delavci migranti, ki so v državi zaposlitve pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in delavci migranti, ki po preteku veljavnosti dovoljenja v državi zaposlitve prebivajo nezakonito, ne morejo ponovno pridobiti dovoljenja oziroma se zaposliti v državi zaposlitve.
IV. VRNITEV V DRŽAVO IZVORA
19. člen
(prostovoljna vrnitev v državo izvora)
(1) Po prenehanju veljavnosti dovoljenja pristojni nosilec o tem obvesti organ, ki je v skladu z zakonodajo pristojen za razveljavitev dovoljenja za prebivanje. Po prenehanju veljavnosti dovoljenja za prebivanje se delavec migrant prostovoljno vrne v državo izvora, sicer sledi prisilna odstranitev iz države zaposlitve v skladu z njeno zakonodajo.
(2) Po prihodu v državo izvora morajo delavci migranti svoj prihod prijaviti v državi izvora.
(3) Komisija na svojih rednih zasedanjih nadzoruje izvajanje prostovoljnega vračanja delavcev migrantov in pristojne organe pogodbenikov opozarja na morebitne kršitve.
20. člen
(izjeme od načela prostovoljne vrnitve)
(1) Delavec migrant lahko svoje dovoljenje podaljša za nadaljnja tri leta, če:
a) ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi še najmanj za eno leto in mu je bila v državi zaposlitve priznana pravica do združevanja družine v skladu z zakonodajo;
b) je bil pred potekom veljavnosti dovoljenja najmanj eno leto zaposlen in ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi še najmanj za eno leto;
c) je med veljavnostjo dovoljenja opravljal strokovno zaposlitev najmanj eno leto in ima sklenjeno pogodbo za strokovno zaposlitev še najmanj za eno leto;
d) je med veljavnostjo dovoljenja pridobil dodatna znanja oziroma poklicne kvalifikacije in na podlagi tega opravljal strokovno zaposlitev najmanj šest mesecev ter ima sklenjeno pogodbo za strokovno zaposlitev še najmanj za eno leto.
(2) V skladu s svojo zakonodajo lahko država izvora v skladu s petim odstavkom 4. člena tega sporazuma zavrne izdajo soglasja za podaljšanje dovoljenja delavcu migrantu iz točk c) in d) prvega odstavka tega člena, če se mu zagotovi zaposlitev s primerljivo plačo v državi izvora.
(3) V primeru iz točk a) in b) prvega odstavka tega člena pristojni nosilec države zaposlitve o podaljšanju dovoljenja obvesti pristojnega nosilca države izvora.
(4) V primeru iz točk c) in d) prvega odstavka tega člena mora pristojni nosilec države zaposlitve pred podaljšanjem dovoljenja pridobiti pisno soglasje pristojnega nosilca države izvora.
(5) Stroške podaljšanja dovoljenja krije delavec migrant.
21. člen
(sprejem delavca migranta v državo izvora)
(1) Država izvora v skladu s svojo zakonodajo nemudoma in brez odlašanja ponovno sprejme vse delavce migrante, ki jim je dovoljenje prenehalo veljati.
(2) Pristojni nosilec države izvora obvesti pristojnega nosilca države zaposlitve o vrnitvi delavca migranta v državo izvora.
V. PONOVNO VRAČANJE V DRŽAVO ZAPOSLITVE
22. člen
(pogoji in postopki za ponovno zaposlitev)
(1) Delavcu migrantu, ki je bil na podlagi tega sporazuma že zaposlen v državi zaposlitve in se je po prenehanju veljavnosti dovoljenja prostovoljno vrnil v državo izvora, se omogoči ponovna vrnitev v državo zaposlitve zaradi zaposlitve pod pogoji, določenimi s tem sporazumom.
(2) Ponovna vrnitev delavca migranta iz prvega odstavka tega člena je mogoča po najmanj šestmesečni prekinitvi zakonitega prebivanja v državi zaposlitve.
(3) Pristojni nosilec države izvora lahko onemogoči ponovno zaposlitev delavca migranta v državi zaposlitve, če je delavec migrant odklonil ustrezno zaposlitev v državi izvora.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
(reševanje sporov)
Morebitni spori v zvezi z razlago ali uporabo tega sporazuma se rešujejo na rednih in izrednih zasedanjih komisije.
24. člen
(začasna prekinitev izvajanja sporazuma)
(1) Vsak pogodbenik lahko začasno v celoti ali delno prekine izvajanje tega sporazuma zaradi razlogov državne varnosti, javnega reda ali javnega zdravja in stanja na trgu dela.
(2) Začasna prekinitev začne ali preneha veljati, ko drugi pogodbenik o tem prejme uradno obvestilo.
25. člen
(veljavnost sporazuma)
(1) Ta sporazum začne veljati prvi dan drugega meseca po prejemu zadnjega uradnega obvestila, s katerim se pogodbenika obvestita, da je končan notranjepravni postopek, potreben za začetek veljavnosti sporazuma.
(2) Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas. Vsak pogodbenik ga lahko odpove z uradnim obvestilom drugemu pogodbeniku. Odpoved začne veljati prvi dan tretjega meseca po prejemu uradnega obvestila.
Sestavljeno v Ljubljani dne 22. junija 2011 v dveh izvirnikih v slovenskem jeziku in uradnih jezikih Bosne in Hercegovine (bosanskem, hrvaškem in srbskem), pri čemer so vsa besedila enako verodostojna.
Za Vlado
Republike Slovenije
Ivan Svetlik l.r.
 
Za Svet ministrov
Bosne in Hercegovine
Sredoje Nović l.r.
P R O T O K O L
O IZVAJANJU SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN SVETOM MINISTROV BOSNE IN HERCEGOVINE O ZAPOSLOVANJU DRŽAVLJANOV BOSNE IN HERCEGOVINE V REPUBLIKI SLOVENIJI
Na podlagi 7. člena Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju sporazum) so se pristojni organi dogovorili o naslednjem:
1. člen
(opredelitev pojmov)
Pomen posameznih izrazov iz tega protokola je opredeljen v 2. členu sporazuma.
2. člen
(področje uporabe)
Ta protokol ureja način sodelovanja med pristojnimi nosilci tako, da opredeljuje postopek zaposlovanja delavcev migrantov ter določa podatke in dokazila, potrebna za izvedbo postopka.
3. člen
(začetek postopka izbire delavca migranta)
(1) Postopek izbire delavca migranta se začne na pobudo delodajalca, ki pristojnemu nosilcu države zaposlitve prijavi prosto delovno mesto na obrazcu PD z oznako zaposlovanja po sporazumu.
(2) Delodajalec na obrazcu PD označi, ali bo končno izbiro kandidata opravil na podlagi razgovora ali samo na podlagi poslanega predloga ustreznih kandidatov in potrebne dokumentacije.
(3) Če letni obseg sprejema delavcev migrantov ni bil omejen oziroma kvota ni izpolnjena, pristojni nosilec države zaposlitve preveri, ali v evidenci ni ustreznih domačih državljanov oziroma z domačimi državljani izenačenih brezposelnih oseb, in preveri druge pogoje za novo zaposlitev v skladu z zakonom, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev. O tem, ali so izpolnjeni zakonski pogoji, pristojni nosilec države zaposlitve v najkrajšem mogočem času obvesti delodajalca.
(4) Če so pogoji iz tretjega odstavka tega člena izpolnjeni, pristojni nosilec države zaposlitve pošlje po elektronski poti pristojnemu nosilcu države izvora izpolnjen obrazec Osnovni podatki o delodajalcu in prostem delovnem mestu (v nadaljevanju osnovni podatki).
4. člen
(izbira delavca migranta v državi izvora)
(1) Pristojni nosilec države izvora takoj po prejemu osnovne podatke po elektronski poti pošlje pristojnim javnim službam za zaposlovanje.
(2) Pristojni nosilec države izvora v sodelovanju z javnimi službami za zaposlovanje organizira postopek oglaševanja in obveščanja, vabljenje in izbiro kandidatov za zaposlitev v državi zaposlitve.
(3) Pristojni nosilec države izvora v 10 delovnih dneh od dneva prejema osnovnih podatkov po elektronski poti pošlje delodajalcu in pristojnemu nosilcu države zaposlitve predlog ustreznih kandidatov in potrebno dokumentacijo. Če delodajalec označi, da želi z izbranimi kandidati opraviti razgovore, ga pristojni nosilec države izvora obenem tudi povabi k udeležbi na razgovorih v državi izvora.
(4) Kandidati morajo prijavi za udeležbo v postopku izbire priložiti naslednjo dokumentacijo:
– overjeno kopijo potnega lista,
– overjeno kopijo dokazila o ustrezni izobrazbi oziroma kvalifikacijah, če se za razpisano prosto delovno mesto zahtevajo ustrezna izobrazba oziroma kvalifikacije.
(5) Če delodajalec izbere kandidate samo na podlagi predloga ustreznih kandidatov in potrebne dokumentacije, o končni izbiri obvesti pristojnega nosilca države izvora najpozneje v 5 delovnih dneh od izbora.
(6) Celoten postopek izbora kandidatov v državi izvora se konča v 15 delovnih dneh od dneva, ko so poslani osnovni podatki.
(7) V primeru strokovne zaposlitve lahko delodajalec poleg prijave prostega delovnega mesta predlaga kandidata, s katerim želi skleniti pogodbo o zaposlitvi, ter navede njegove podatke. Pristojni nosilec države zaposlitve podatke o predloženem kandidatu pošlje pristojnemu nosilcu države izvora, ki pridobi dokumentacijo iz četrtega odstavka tega člena in jo dostavi delodajalcu.
5. člen
(sklenitev pogodbe o zaposlitvi)
(1) Pogodbo o zaposlitvi z izbranim kandidatom lahko delodajalec sklene takoj po razgovoru na kraju samem v državi izvora.
(2) Razen v primeru iz prvega odstavka tega člena delodajalec pristojnemu nosilcu države izvora pošlje podpisano pogodbo o zaposlitvi, ki se sklene za najmanj eno leto. Pristojni nosilec države izvora poskrbi, da izbrani kandidat (delavec migrant) podpiše pogodbo o zaposlitvi, nato pa tako sklenjeno pogodbo skupaj s potrebno dokumentacijo takoj pošlje delodajalcu in pristojnemu nosilcu države zaposlitve.
6. člen
(izdaja dovoljenja)
(1) Vlogo za izdajo dovoljenja vloži delodajalec pri pristojnem nosilcu države zaposlitve na obrazcu TUJ-BIH.
(2) Delodajalec vlogi priloži:
– podpisano pogodbo o zaposlitvi v primeru prvega odstavka 5. člena protokola,
– kopijo potnega lista izbranega kandidata,
– kopijo dokazil o ustrezni izobrazbi oziroma kvalifikacijah, če je za razpisano prosto delovno mesto zahtevana določena izobrazba oziroma kvalifikacija,
– dokazilo o plačani upravni taksi.
(3) Pristojni nosilec države zaposlitve o vlogi odloči najpozneje v 15 dneh od prejema popolne vloge.
(4) Dovoljenje se izda v dveh izvodih. En izvod se pošlje delodajalcu, drug pa delavcu migrantu po prihodu v državo zaposlitve.
(5) Delodajalec krije vse stroške postopka izdaje dovoljenja.
7. člen
(podaljšanje dovoljenja)
(1) Vlogo za podaljšanje dovoljenja vloži delavec migrant pri pristojnem nosilcu države zaposlitve na obrazcu TUJ-BIH in ji priloži pogodbo o zaposlitvi, ki sta jo podpisala delavec migrant in delodajalec.
(2) Pristojni nosilec države zaposlitve preveri, ali so izpolnjeni pogoji za podaljšanje dovoljenja, in najpozneje v 15 dneh odloči o vlogi.
(3) V primeru strokovne zaposlitve mora pristojni nosilec države zaposlitve pridobiti pisno soglasje pristojnega nosilca države izvora.
8. člen
(vrnitev delavca migranta)
Po vrnitvi v državo izvora morajo delavci migranti svojo vrnitev prijaviti pristojni javni službi za zaposlitev, ki o tem obvesti pristojnega nosilca države izvora.
9. člen
(vodenje evidenc in pošiljanje podatkov)
(1) Pristojni nosilec države zaposlitve vodi evidenco o delavcih migrantih, ki jim je izdano dovoljenje na podlagi sporazuma.
(2) Za potrebe vodenja evidenc pristojni nosilec države zaposlitve zbira podatke, določene z zakonom, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev.
(3) Pristojni nosilec države zaposlitve mesečno pristojnemu nosilcu države izvora pošilja poimenske podatke o izdanih, veljavnih in razveljavljenih dovoljenjih.
(4) Pristojni nosilec države izvora vodi poimensko evidenco o delavcih migrantih, ki so prijavili svoj prihod v državo izvora.
(5) Pristojni nosilec države izvora vsake tri mesece pristojnemu nosilcu države zaposlitve pošlje poimenske podatke o delavcih migrantih, ki so prijavili svoj prihod.
10. člen
(uveljavitev protokola)
Ta protokol začne veljati hkrati s sporazumom.
Sestavljeno v Ljubljani dne 22. junija 2011 v dveh izvirnikih v slovenskem jeziku in uradnih jezikih Bosne in Hercegovine (bosanskem, hrvaškem in srbskem), pri čemer so vsa besedila enako verodostojna.
Za Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve
Republike Slovenije
Ivan Svetlik l.r.
 
Za Ministrstvo
za civilne zadeve
Bosne in Hercegovine
Sredoje Nović l.r.
S P O R A Z U M
IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE I VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE O ZAPOŠLJAVANJU DRŽAVLJANA BOSNE I HERCEGOVINE U REPUBLICI SLOVENIJI
Vlada Republike Slovenije i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ugovorne strane)
sa željom jačanja dosadašnje odlične saradnje između Ugovornih strana;
u uvjerenju da se ovaj Sporazum zasniva na brižno planiranoj migracijskoj politici, predstavlja odgovarajuću osnovu za cjelovito uređivanje zakonitog zapošljavanja državljana Bosne i Hercegovine u Republici Sloveniji;
na osnovu partnerskog dijaloga i zajedničke odgovornosti za reguliranje migracijskih tokova i sa namjerom efikasnijeg sprječavanja nereguliranih migracija;
uzimajući u obzir korisne učinke kruženja radne snage, dobrovoljnog vraćanja radnika migranata u državu porijekla, te etičke kadrovske politike u korist smanjivanja odliva mozgova;
svjesnosti i važnosti uključivanja promocije razvojnih politika, podsticanja nastajanja novih radnih mjesta, uspostavljanja boljih uvjeta za život i osiguranja općeg napretka obje Ugovorne stane;
u skladu sa važećim pravnim propisima obje Ugovorne strane i međunarodnim ugovorima koji važe kod obje Ugovorne strane;
dogovorili su se:
I. OPĆE ODREDBE
Član 1.
(Predmet Sporazuma)
(1) Ovim Sporazumom se određuju:
a) uvjeti i obim zapošljavanja državljana Bosne i Hercegovine u Republici Sloveniji,
b) uvjeti i postupci za izdavanje dozvole, koja omogućava zapošljavanje,
c) prava i obaveze poslodavaca i radnika migranata,
d) podsticanje integracijskih procesa za uključivanje na tržište rada i u društvo države zaposlenja,
e) način razmjenjivanja informacija između nadležnih nosilaca sprovođenja Sporazuma,
f) uvjeti za ponovni povratak u državu zaposlenja,
g) praćenje i nadzor sprovođenja Sporazuma od strane nadležnih organa.
(2) Ulazak i boravak državljana države porijekla u državi zaposlenja reguliraju pravni propisi države zaposlenja. Prava koja proizilaze iz ovog Sporazuma ne odnose se na prava po osnovu boravka u državi zaposlenja.
Član 2.
(Definisanje pojmova)
U svrhu ovog Sporazuma definisani su sljedeći pojmovi:
a) »država zaposlenja« je Republika Slovenija,
b) »država porijekla« je Bosna i Hercegovina,
c) »poslodavac« je svaka pravna ili fizička osoba sa sjedištem u Republici Sloveniji, koja ispunjava sve uvjete za pribavljanje dozvole u skladu sa pravnim propisima,
d) »radnik migrant« je državljanin Bosne i Hercegovine sa prebivalištem u državi porijekla koji se privremeno zapošljava u državi zaposlenja,
e) »zaposlenje« znači zaposlenje kod poslodavca na puno radno vrijeme,
f) »stručno zaposlenje« znači zaposlenje kod poslodavca, za koje radnik migrant prima plaću u iznosu najmanje trostruke minimalne plaće u državi zaposlenja,
g) »dozvola« je dozvola, koja omogućava zaposlenje i izdaje se pod uvjetima koji su određeni ovim Sporazumom,
h) »nadležni organ« u Republici Sloveniji je Ministarstvo rada, porodice i socijalnih poslova, a u Bosni i Hercegovini je Ministarstvo civilnih poslova u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i to:
– Federaciji Bosne i Hercegovine – Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike,
– Republici Srpskoj – Ministarstvom rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske,
– Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine – Vladom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine,
i) »nadležni nosilac« u Republici Sloveniji je Zavod Republike Slovenije za zapošljavanje, a u Bosni i Hercegovini Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, u skladu sa pravnim propisima Bosne i Hercegovine,
j) »pravni propisi« su zakoni i drugi propisi koji važe u jednoj od Ugovornih strana.
Član 3.
(Oblast primjene)
(1) Zapošljavanje radnika migranata iz države porijekla može se provoditi samo na osnovu odredbi ovog Sporazuma.
(2) Sporazum se primjenjuje na zapošljavanje radnika migranata koji su:
a) kao nezaposleni prijavljeni najmanje 30 dana kod nadležnih javnih službi za zapošljavanje u državi porijekla i
b) stariji od 18 godina.
(3) U slučaju stručnog zaposlenja radnik migrant mora ispunjavati uvjet iz tačke b) stava 2. ovog člana i biti prijavljen kao nezaposleno lice kod nadležnih javnih službi za zapošljavanje u državi porijekla.
(4) Ovaj Sporazum se primjenjuje i na radnike migrante koji ne ispunjavaju uvjet iz tačke a) stava 2. ovog člana, odnosno koji su u radnom odnosu u državi porijekla, pod uvjetom da će u državi zaposlenja obavljati stručno zaposlenje i biti odabrani od strane poslodavca.
(5) Ovaj Sporazum ne odnosi se na državljane države porijekla:
a) koji su na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma zakonito zaposleni u državi zaposlenja,
b) u slučaju sezonskog zaposlenja, zaposlenja rukovodećih radnika i u slučaju zaposlenja, odnosno volonterskog rada u svrhu osposobljavanja i usavršavanja u oblasti medicine,
c) kojima je u državi zaposlenja, u skladu sa pravnim propisima, izdata dozvola za stalni boravak,
d) koji u državi zaposlenja borave na osnovu spajanja porodice,
e) koji u državi zaposlenja borave na osnovu zakona, kojim se uređuje međunarodna zaštita,
f) kojima je u državi zaposlenja, u skladu sa pravnim propisima, priznat status istraživača,
g) koji u državi zaposlenja osnivaju ili postaju suosnivači vlastitog privrednog društva i na osnovu osnivačkih prava predstavljaju firmu ili se registriraju kao samostalni poduzetnici pojedinci,
h) koji na osnovu školovanja u državi zaposlenja mogu dobiti ličnu radnu dozvolu u skladu sa pravnim propisima države zaposlenja,
i) na koje se primjenjuje Direktiva Vijeća 2009/50/EZ od 25. maja 2009. godine o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja radi zaposlenja za visokokvalifikovane radnike («Službeni list L» br. 155 od 18. juna 2009., stranica 17).
Član 4.
(Obim prihvatanja)
(1) Godišnji obim prihvatanja radnika migranata može odrediti nadležni organ države zaposlenja na osnovu stanja na tržištu rada i izraženih potreba poslodavaca za zapošljavanjem radnika migranata u skladu sa pravnim propisima i praksom.
(2) Nadležni nosilac u državi zaposlenja će u saradnji sa poslodavcima najmanje jednom u svakom kvartalu tekuće godine pripremiti popis potreba za zapošljavanje radnika migranata i dostaviti ga nadležnom nosiocu u državi porijekla.
(3) Poslodavci mogu prijaviti potrebe za zapošljavanjem, ako ispunjavaju uvjete određene zakonom, koji uređuje zapošljavanje stranaca u državi zaposlenja.
(4) Nadležni nosilac države porijekla, na osnovu potreba poslodavaca, provodi postupak izbora odgovarajućih kandidata za popunjavanje slobodnih radnih mjesta.
(5) Država porijekla može, u skladu sa svojim pravnim propisima, ograničiti zapošljavanje pojedinih grupa zanimanja za koje se, na osnovu analize stanja i potreba na tržištu rada države porijekla, procijeni da bi njihov odlazak u državu zaposlenja ugrozio stanje na tržištu rada države porijekla.
Član 5.
(Međudržavna komisija)
(1) U svrhu praćenja sprovođenja ovog Sporazuma osniva se međudržavna komisija (u daljnjem tekstu: komisija).
(2) Svaka Ugovorna strana u komisiju, na prijedlog nadležnog organa, imenuje najviše pet predstavnika.
(3) Komisija se sastaje najmanje jednom godišnje, naizmjenično na teritoriji jedne od Ugovornih strana, a po potrebi i vanredno na prijedlog bilo koje Ugovorne strane.
Član 6.
(Korisne informacije)
(1) U svrhu boljeg informiranja odabranih kandidata za zaposlenje, nadležni organ i nadležni nosilac u državi zaposlenja pripremaju informacije o općim životnim uvjetima, o uvjetima ulaska, boravka i rada, te o pravima i obavezama radnika migranata u državi zaposlenja.
(2) Ugovorne strane, u okviru nadležnosti i redovnog rada komisije, razmatraju mogućnost sprovođenja osnovnog kursa slovenačkog jezika i programa upoznavanja sa slovenačkom historijom, kulturom i pravnim poretkom.
II. DOBIJANJE DOZVOLE
Član 7.
(Postupak izbora radnika migranta)
Nadležni organi će protokolom odrediti način saradnje između nadležnih nosilaca i to:
a) način oblikovanja popisa potreba u državi zaposlenja sa obaveznim podacima o slobodnom radnom mjestu,
b) način, te vremenski termini dostavljanja popisa potreba nadležnog nosioca države zaposlenja nadležnom nosiocu države porijekla,
c) postupak izbora radnika migranata u državi porijekla,
d) rok za dostavljanje liste kandidata za popunjavanje pojedinih slobodnih radnih mjesta poslodavcima u državi zaposlenja,
e) način i rok u kojem poslodavac i radnik migrant potpisuju ugovor o zaposlenju.
Član 8.
(Ugovor o zaposlenju)
(1) Ugovor o zaposlenju se zaključuje najmanje za period od jedne godine.
(2) U ugovoru o zaposlenju poslodavac može odrediti tromjesečni probni rad.
(3) Poslodavac može u toku trajanja probnog rada radniku migrantu otkazati ugovor o zaposlenju zbog nepostizanja očekivanih rezultata rada.
Član 9.
(Ulazak i boravak radnika migranta u državi zaposlenja i prijava početka rada)
(1) Na osnovu zaključenog ugovora o zaposlenju država zaposlenja izdaje dozvolu na period od tri godine.
(2) Radnik migrant ulazi i boravi u državi zaposlenja u skladu sa pravnim propisima. Nakon ulaska u državu zaposlenja mora se javiti poslodavcu, koji je dužan da ga u roku od 15 dana od dana uručenja boravišne dozvole prijavi socijalnom osiguranju države zaposlenja, inače se dozvola poništava.
(3) Zbog objektivnih razloga rok iz stava 2. ovog člana se može produžiti, u skladu sa pravnim propisima države zaposlenja.
(4) Sve troškove u postupku izdavanja dozvole snosi poslodavac.
III. PRAVA I OBAVEZE RADNIKA MIGRANATA
Član 10.
(Mobilnost na tržištu rada u državi zaposlenja)
(1) Prvu godinu zaposlenja, radnik migrant mora biti zaposlen kod poslodavca koji je podnio zahtjev za izdavanje dozvole, odnosno kod njegovog pravnog nasljednika.
(2) Nakon isticanja prve godine zaposlenja, radnik migrant ima pravo, u preostalom periodu važeće dozvole, na slobodan pristup slovenačkom tržištu rada.
Član 11.
(Prelazak iz sezonskog zaposlenja)
Nakon završetka sezonskog zaposlenja poslodavac može, bez obzira na odredbe ovog Sporazuma, zatražiti i pribaviti dozvolu za radnika migranta koji je kod njega prethodno obavljao sezonski rad.
Član 12.
(Jednak tretman u državi zaposlenja)
Radnici migranti imaju pravo na jednak tretman kao državljani države zaposlenja, naročito u pogledu:
a) radnih uvjeta, uključujući plaću i prestanak ugovora o zaposlenju, te zaštite i zdravlja na radu,
b) slobode udruživanja i članstva u organizaciji koja zastupa radnike ili poslodavce ili u bilo kojoj organizaciji čiji članovi obavljaju posebna zanimanja, uključujući i koristi koje obezbjeđuju te organizacije, u skladu sa pravnim propisima o javnom redu i javnoj sigurnosti,
c) obrazovanja i profesionalnog usavršavanja.
Član 13.
(Socijalno osiguranje)
U svrhu provođenja ovog Sporazuma, područje socijalnog osiguranja se uređuje u skladu sa pravnim propisima i zaključenim međunarodnim ugovorima Ugovornih strana.
Član 14.
(Provjera obrazovanja i stručnih kvalifikacija)
(1) Obrazovanje i stručne kvalifikacije se provjeravaju, odnosno dokazuju, u skladu sa pravnim propisima Ugovornih strana.
(2) Nadležni organi mogu, u suradnji sa drugim organima Ugovornih strana, nadležnim za oblast priznavanja obrazovanja, odnosno profesionalnih kvalifikacija, posebnim protokolom, odrediti blaži tretman priznavanja obrazovanja ili profesionalnih kvalifikacija, kao što uređuju pravni propisi Ugovornih strana.
Član 15.
(Smještaj radnika migranta u državi zaposlenja)
U vezi sa smještajem radnika migranta poslodavac je dužan poštovati pravne propise države zaposlenja.
Član 16.
(Prestanak ugovora o zaposlenju)
(1) U slučaju otkaza ugovora o zaposlenju od strane radnika migranta, u slučaju sporazumnog prekida ugovora o zaposlenju, odnosno u slučaju otkaza ugovora o zaposlenju radniku migrantu njegovom krivicom u toku prve godine zaposlenja, poslodavac je dužan da o tome pisanim putem obavijesti nadležnog nosioca, koji pokreće sve potrebne postupke za prestanak važenja dozvole i za povratak radnika migranta u državu porijekla.
(2) U slučaju otkaza ugovora o zaposlenju u toku probnog rada i u slučaju otkaza ugovora od strane poslodavca iz poslovnih razloga u toku prve godine zaposlenja, poslodavac je dužan o tome pisanim putem obavijestiti nadležnog nosioca. Nadležni nosilac pokreće sve potrebne postupke za prestanak važenja dozvole i za povratak radnika migranta u državu porijekla, osim u slučaju radnika migranta koji ispunjava uvjete za ostvarivanje prava na novčanu naknadu.
(3) U slučaju iz stava 1. ovog člana radniku migrantu koji je obavljao stručno zaposlenje dozvola ne prestaje da važi, ako u roku od 30 dana od prestanka radnog odnosa zaključi novi ugovor o zaposlenju.
(4) Nakon prve godine zaposlenja, u slučaju otkaza ugovora o zaposlenju od strane radnika migranta, u slučaju sporazumnog prekida ugovora o zaposlenju ili u slučaju otkaza ugovora o zaposlenju od strane poslodavca krivicom radnika migranta, radnik migrant se mora u roku od 30 dana ponovo uključiti u sistem socijalnog osiguranja u državi zaposlenja, na osnovu novog zaposlenja ili samozaposlenja. U suprotnom slučaju nadležni nosilac pokreće sve potrebne postupke za prestanak važenja dozvole i za povratak radnika migranta u državu porijekla.
Član 17.
(Slučaj nezaposlenosti u državi zaposlenja)
(1) Radnik migrant, koji nakon prve godine zaposlenja izgubi zaposlenje, ali ne svojom krivicom, ima pravo da se prijavi na evidenciju nezaposlenih osoba.
(2) Radnik migrant koji izgubi zaposlenje, ali ne svojom krivicom, može u skladu sa pravnim propisima države zaposlenja i međunarodnim ugovorima ostvariti prava po osnovu nezaposlenosti.
(3) Radnik migrant može u periodu primanja novčane naknade tražiti zaposlenje i zaposliti se kod bilo kojeg poslodavca u Republici Sloveniji, odnosno samozaposliti se, nakon isteka prve godine važenja dozvole.
(4) Ukoliko radnik migrant izgubi pravo na novčanu naknadu i u tom periodu se ne zaposli, odnosno se ne samozaposli, dozvola prestaje da mu važi.
(5) U slučaju da dozvola prestane da važi prije isplate cjelokupnog iznosa novčane naknade, pravo na novčanu naknadu miruje i ponovo se isplaćuje nakon eventualnog povratka radnika migranta u državu zaposlenja u skladu sa propisima, koji reguliraju prava iz osiguranja za slučaj nezaposlenosti.
Član 18.
(Drugi razlozi za prestanak važenja dozvole)
(1) Dozvola radniku migrantu prestaje da važi u slučajevima koji su određeni zakonom kojim se uređuje zapošljavanje i rad stranaca u državi zaposlenja ili ako:
a) poslodavac radniku migrantu da otkaz za vrijeme probnog rada, osim u slučaju kada radnik migrant ima pravo na primanje novčane naknade,
b) radnik migrant raskida ugovor o zaposlenju i u roku iz stava 4. člana 16. ovog Sporazuma se ne zapošljava kod drugog poslodavca ili se ne samozapošljava,
c) radniku migrantu prestaje da važi boravišna dozvola,
d) je protiv radnika migranta podnesena pravosnažna optužnica zbog izvršenja krivičnog djela, koje se goni po službenoj dužnosti.
(2) Radnici migranti koji su u državi zaposlenja pravosnažno osuđeni, zbog krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti, i radnici migranti, koji nakon isticanja važenja dozvole u državi zaposlenja nezakonito borave, ne mogu ponovo dobiti dozvolu, odnosno zaposliti se u državi zaposlenja.
IV. POVRATAK U DRŽAVU PORIJEKLA
Član 19.
(Dobrovoljni povratak u državu porijekla)
(1) Nakon prestanka važenja dozvole, nadležni nosilac o tome obavještava organ, koji je u skladu sa pravnim propisima nadležan za poništenje boravišne dozvole. Nakon prestanka važenja boravišne dozvole, radnik migrant se dobrovoljno vraća u državu porijekla, inače slijedi protjerivanje iz države zaposlenja, u skladu sa njenim pravnim propisima.
(2) Nakon dolaska u državu porijekla, radnici migranti su dužni svoj dolazak prijaviti u državi porijekla.
(3) Komisija u okviru svojih redovnih zasjedanja nadzire provođenje dobrovoljnog povratka radnika migranata i nadležne organe Ugovornih strana upozorava na moguća kršenja.
Član 20.
(Izuzeci od načela dobrovoljnog povratka)
(1) Radnik migrant može svoju dozvolu produžiti za naredne tri godine, ukoliko:
a) ima zaključen ugovor o zaposlenju na najmanje još godinu dana i u državi zaposlenja mu je bilo priznato pravo na spajanje porodice u skladu sa pravnim propisima,
b) je bio prije isteka važenja dozvole najmanje godinu dana zaposlen i ima zaključen ugovor o zaposlenju najmanje još godinu dana,
c) je u periodu važenja dozvole obavljao stručno zaposlenje najmanje jednu godinu i ima zaključen ugovor za stručno zaposlenje najmanje još godinu dana,
d) je u periodu važenja dozvole stekao dodatna znanja, odnosno profesionalne kvalifikacije, i na osnovu toga obavljao stručno zaposlenje najmanje šest mjeseci, te ima zaključen ugovor za stručno zaposlenje najmanje još godinu dana.
(2) U skladu sa svojim pravnim propisima, država porijekla može, u skladu sa stavom 5. člana 4. ovog Sporazuma, odbiti davanje saglasnosti za produženje dozvole radniku migrantu iz tačaka c) i d) stava 1. ovog člana u slučaju da mu se osigura zaposlenje sa uporedivom plaćom u državi porijekla.
(3) U slučaju iz tačaka a) i b) stava 1. ovog člana nadležni nosilac države zaposlenja o produžetku dozvole obavještava nadležnog nosioca države porijekla.
(4) U slučaju iz tačaka c) i d) stava 1. ovog člana nadležni nosilac države zaposlenja dužan je, prije produžetka dozvole, pribaviti pisanu saglasnost nadležnog nosioca države porijekla.
(5) Troškove produžetka dozvole snosi radnik migrant.
Član 21.
(Prihvatanje radnika migranta u državu porijekla)
(1) Država porijekla u skladu sa svojim pravnim propisima odmah i bez odlaganja ponovo prihvata sve radnike migrante kojima je prestalo važenje dozvole.
(2) Nadležni nosilac države porijekla obavještava nadležnog nosioca države zaposlenja o povratku radnika migranta u državu porijekla.
V. PONOVNO VRAĆANJE U DRŽAVU ZAPOSLENJA
Član 22.
(Uvjeti i postupci za ponovno zaposlenje)
(1) Radniku migrantu, koji je na osnovu ovog Sporazuma već bio zaposlen u državi zaposlenja i koji se nakon prestanka važenja dozvole dobrovoljno vratio u državu porijekla, omogućava se ponovno vraćanje u državu zaposlenja u svrhu zaposlenja pod uvjetima koji su određeni ovim Sporazumom.
(2) Ponovno vraćanje radnika migranta iz stava 1. ovog člana moguće je nakon najmanje šestomjesečnog prekida zakonitog boravka u državi zaposlenja.
(3) Nadležni nosilac države porijekla može onemogućiti ponovno zapošljavanje radnika migranta u državi zaposlenja, ako je radnik migrant odbio odgovarajuće zaposlenje u državi porijekla.
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 23.
(Rješavanje sporova)
Mogući sporovi u vezi sa tumačenjem ili primjenom ovog Sporazuma rješavaju se na redovnim ili vanrednim sastancima komisije.
Član 24.
(Privremeni prekid provođenja Sporazuma)
(1) Svaka Ugovorna strana može privremeno, u cjelini ili djelimično, prekinuti provođenje ovog Sporazuma iz razloga državne sigurnosti, javnoga reda ili javnoga zdravlja, te stanja na tržištu rada.
(2) Privremeni prekid počinje važiti ili prestaje kada druga Ugovorna strana o tome primi zvanično obavještenje.
Član 25.
(Važenje Sporazuma)
(1) Ovaj Sporazum stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca od dana prijema posljednjeg zvaničnog obavještenja kojim se Ugovorne strane obavještavaju da je završen unutrašnji pravni postupak potreban za početak važenja Sporazuma.
(2) Ovaj Sporazum se zaključuje na neodređeno vrijeme. Svaka ugovorna strana može ga otkazati zvaničnim obavještenjem upućenim drugoj Ugovornoj strani. Otkaz počinje važiti prvog dana trećeg mjeseca po prijemu zvaničnog obavještenja.
Sačinjeno u Ljubljani, dana 22. juna 2011. godine, u dva originala na slovenačkom jeziku i službenim jezicima Bosne i Hercegovine (bosanskom, hrvatskom i srpskom), pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni.
Za Vladu
Republike Slovenije
Ivan Svetlik s.r.
 
Za Vijeće ministara
Bosne i Hercegovine
Sredoje Nović s.r.
P R O T O K O L
O SPROVOĐENJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE I VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE O ZAPOŠLJAVANJU DRŽAVLJANA BOSNE I HERCEGOVINE U REPUBLICI SLOVENIJI
Na osnovu člana 7. Sporazuma između Vlade Republike Slovenije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o zapošljavanju državljana Bosne i Hercegovine u Republici Sloveniji (u daljnjem tekstu: Sporazum), nadležni organi su dogovorili sljedeće:
Član 1.
(Definisanje pojmova)
Pojedinačni izrazi iz ovog Protokola imaju značenje kao što je definisano u članu 2. Sporazuma.
Član 2.
(Oblast primjene)
Ovaj Protokol uređuje način saradnje između nadležnih nosilaca, tako što definiše postupak zapošljavanja radnika migranta, te određuje podatke i dokaze potrebne za provođenje postupka.
Član 3.
(Pokretanje postupka za izbor radnika migranta)
(1) Postupak izbora radnika migranta počinje na inicijativu poslodavca, koji nadležnom nosiocu države zaposlenja prijavljuje slobodno radno mjesto na obrascu PD sa oznakom zapošljavanja po Sporazumu.
(2) Poslodavac na obrascu PD označava, da li će konačni izbor kandidata izvesti na osnovu intervjua ili samo na osnovu dostavljenog mu prijedloga odgovarajućih kandidata i potrebne dokumentacije.
(3) Ukoliko godišnji obim prijema radnika migranata nije bio ograničen, odnosno kvota nije iskorištena, nadležni nosilac države zaposlenja provjerava da li se u evidenciji ne vode odgovarajući domaći državljani, odnosno sa domaćim državljanima izjednačene nezaposlene osobe i provjerava druge uvjete za novo zapošljavanje u skladu sa zakonom koji uređuje zapošljavanje i rad stranaca. O tome da li su ispunjeni zakonski uvjeti nadležni nosilac države zaposlenja u najkraćem mogućem vremenu obavještava poslodavca.
(4) Ukoliko su uvjeti iz stava 3. ovog člana ispunjeni, nadležni nosilac države zaposlenja dostavlja popunjen obrazac Osnovni podaci o poslodavcu i slobodnom radnom mjestu (u daljem tekstu: Osnovni podaci) elektronskim putem nadležnom nosiocu države porijekla.
Član 4.
(Izbor radnika migranta u državi porijekla)
(1) Nadležni nosilac države porijekla, odmah po prijemu, elektronskim putem dostavlja Osnovne podatke nadležnim javnim službama za zapošljavanje.
(2) Nadležni nosilac države porijekla u saradnji sa javnim službama zapošljavanja organizira postupak oglašavanja i informiranja, pozivanje i selekciju kandidata za zapošljavanje u državi zaposlenja.
(3) Nadležni nosilac države porijekla u roku od 10 radnih dana od dana prijema Osnovnih podataka elektronskim putem dostavlja poslodavcu i nadležnom nosiocu države zaposlenja prijedlog odgovarajućih kandidata i potrebnu dokumentaciju. Ukoliko je poslodavac naznačio da želi sa izabranima kandidatima provesti intervjue, nadležni nosilac države porijekla ga ujedno poziva na učešće na intervjuima u državi porijekla.
(4) Kandidati su uz prijavu za učešće u postupku izbora dužni priložiti slijedeću dokumentaciju:
– ovjerenu kopiju pasoša,
– ovjerenu kopiju dokaza o odgovarajućem obrazovanju odnosno kvalifikacijama, ako se za raspisano slobodno radno mjesto zahtjeva odgovarajuće obrazovanje odnosno kvalifikacije.
(5) Ukoliko poslodavac kandidate izabere samo na osnovu prijedloga odgovarajućih kandidata i potrebne dokumentacije, o konačnom izboru obavijestiti će nadležnog nosioca države porijekla najkasnije u roku od 5 radnih dana od dana izvršenog izbora.
(6) Kompletna procedura za izbor kandidata u državi porijekla završit će se u roku od 15 radnih dana od dana dostavljanja Osnovnih podataka.
(7) U slučaju stručnog zaposlenja poslodavac može uz prijavu slobodnog radnog mjesta predlagati kandidata sa kojim želi zaključiti ugovor o zaposlenju te navesti njegove podatke. Nadležni nosilac države zaposlenja podatke o predloženom kandidatu dostavlja nadležnom nosiocu države porijekla, koji pribavlja dokumentaciju iz stava 4. ovog člana i dostavlja je poslodavcu.
Član 5.
(Zaključivanje ugovora o zaposlenju)
(1) Ugovor o zaposlenju sa izabranim kandidatom, poslodavac može zaključiti odmah po intervjuu na licu mjesta u državi porijekla.
(2) Osim u slučaju iz stava 1. ovog člana, poslodavac nadležnom nosiocu države porijekla dostavlja potpisan ugovor o zaposlenju, koji se zaključuje u trajanju od najmanje jedne godine. Nadležni nosilac države porijekla pobrinuće se da izabrani kandidat (radnik migrant) potpiše ugovor o zaposlenju, a zatim će tako zaključeni ugovor, zajedno sa potrebnom dokumentacijom, odmah dostaviti poslodavcu i nadležnom nosiocu države zaposlenja.
Član 6.
(Izdavanje dozvole)
(1) Zahtjev za izdavanje dozvole podnosi poslodavac kod nadležnog nosioca države zaposlenja na obrascu TUJ-BIH.
(2) Poslodavac uz zahtjev prilaže:
– potpisan ugovor o zaposlenju u slučaju iz stava 1. člana 5. Protokola,
– kopiju pasoša izabranog kandidata,
– kopiju dokaza o odgovarajućem obrazovanju odnosno kvalifikacijama, ako se za raspisano slobodno radno mjesto zahtijeva određeno obrazovanje odnosno kvalifikacija,
– dokaz o uplaćenoj upravnoj taksi.
(3) Nadležni nosilac države zaposlenja o zahtjevu donosi odluku najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema potpunog zahtjeva.
(4) Dozvola se izdaje u dva primjerka. Jedan primjerak se dostavlja poslodavcu, a drugi radniku migrantu nakon dolaska u državu zaposlenja.
(5) Poslodavac snosi sve troškove postupka izdavanja dozvole.
Član 7.
(Produžavanje dozvole)
(1) Zahtjev za produžavanje dozvole podnosi radnik migrant kod nadležnog nosioca države zaposlenja na obrascu TUJ-BIH i zahtjevu prilaže ugovor o zaposlenju potpisan od strane radnika migranta i poslodavca.
(2) Nadležni nosilac države zaposlenja provjerava da li su ispunjeni uvjeti za produžavanje dozvole, te najkasnije u roku od 15 dana donosi odluku o zahtjevu.
(3) U slučaju stručnog zaposlenja nadležni nosilac države zaposlenja mora dobiti pismenu saglasnost nadležnog nosioca države porijekla.
Član 8.
(Povratak radnika migranta)
Nakon povratka u državu porijekla, radnici migranti su dužni prijaviti svoj povratak nadležnoj javnoj službi za zapošljavanje, koja o tome obavještava nadležnog nosioca države porijekla.
Član 9.
(Vođenje evidencija i dostavljanje podataka)
(1) Nadležni nosilac države zaposlenja vodi evidenciju o radnicima migrantima kojima je izdata dozvola na osnovu Sporazuma.
(2) Za potrebe vođenja evidencija nadležni nosilac države zaposlenja prikuplja podatke određene zakonom koji uređuje zapošljavanje i rad stranaca.
(3) Nadležni nosilac države zaposlenja mjesečno nadležnom nosiocu države porijekla dostavlja poimenične podatke o izdatim, važećim i poništenim dozvolama.
(4) Nadležni nosilac države porijekla vodi poimeničnu evidenciju o radnicima migrantima koji su prijavili svoj dolazak u državu porijekla.
(5) Nadležni nosilac države porijekla svaka tri mjeseca nadležnom nosiocu države zaposlenja dostavlja poimenične podatke o radnicima migrantima koji su prijavili svoj dolazak.
Član 10.
(Stupanje na snagu Protokola)
Ovaj Protokol stupa na snagu istovremeno sa Sporazumom.
Sačinjeno u Ljubljani, dana 22. juna 2011. godine, u dva originala, na slovenačkom jeziku i službenim jezicima Bosne i Hercegovine (bosanskom, hrvatskom i srpskom) pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni.
Za Ministarstvo
rada, porodice
i socijalnih poslova
Republike Slovenije
Ivan Svetlik s.r.
 
Za Ministarstvo
civilnih poslova
Bosne i Hercegovine
Sredoje Nović s.r.
3. člen
Za izvajanje sporazuma in protokola skrbi ministrstvo, pristojno za delo.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 101-08/10-10/14
Ljubljana, dne 21. novembra 2012
EPA 905-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik
(*) Besedilo sporazuma in protokola v hrvaškem in srbskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti