Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2012 z dne 26. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2012 z dne 26. 11. 2012

Kazalo

78. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o opravljanju pridobitne dejavnosti vzdrževanih članov družine članov diplomatskih predstavništev ali konzulatov, stran 323.

Na podlagi petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE MAKEDONIJE O OPRAVLJANJU PRIDOBITNE DEJAVNOSTI VZDRŽEVANIH ČLANOV DRUŽINE ČLANOV DIPLOMATSKIH PREDSTAVNIŠTEV ALI KONZULATOV
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o opravljanju pridobitne dejavnosti vzdrževanih članov družine članov diplomatskih predstavništev ali konzulatov, podpisan 25. maja 2012 v Ljubljani.
2. člen
Besedilo sporazuma se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu v slovenskem jeziku glasi:
A g r e e m e n t
between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Macedonia on the Gainful Occupation of the Dependants of Members of Diplomatic Missions and Consular Posts
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Macedonia (hereinafter referred to as the “Contracting Parties”);
Accepting that, on the basis of reciprocity, dependants of accredited employees of the sending State assigned to official duty in the receiving State as members of a diplomatic mission or a consular post, shall receive authorisation to engage in gainful occupation in the receiving State,
Have agreed as follows:
Article 1
For the purposes of this Agreement:
1. “Member of a diplomatic mission or consular post” shall mean any employee of the sending State who is not a national of the receiving State and who is assigned to official duty in the receiving State in a diplomatic mission, consular post or mission to an international organisation.
2. “Dependant” shall mean:
(a) a spouse or common-law partner;
(b) unmarried dependent children up to the age of 18 or the age of 26, provided they are in full-time attendance as students at a post-secondary educational institution; and
(c) unmarried dependent children who are physically or mentally disabled.
Article 2
1. No restrictions shall be placed on the type of gainful occupation of a dependant. However, in those professions where particular qualifications are required in order to undertake gainful occupation, the dependant must satisfy those qualifications.
2. Authorisation to engage in gainful occupation may be denied in cases where, for security reasons or due to national legislation, only nationals of the receiving State may be employed.
3. Should the dependant seek another employment after having been granted authorisation to engage in a gainful occupation under this Agreement, the dependant shall re-apply for authorisation via the diplomatic mission or consular post. Any employment contract concluded by the dependant shall contain a clause to the effect that the contract shall terminate upon the cessation of the authorisation to undertake remunerated activity.
4. Any permission to engage in gainful occupation in the receiving State shall automatically expire should the person cease to have the status of a dependant, or once the assignment of the member of a diplomatic mission or consular post on whom the family member concerned is dependent has been terminated.
5. Authorisation of a dependant to undertake remunerated activity, in conformity with this Agreement, shall not give the person concerned the right to continue working or to reside in the receiving State once the assignment of the member of a diplomatic mission or consular post on whom the family member concerned is dependent has terminated.
Article 3
1. Before a dependant may engage in gainful occupation in the receiving State, the diplomatic mission or consular post of the sending State shall make an official request to the Protocol Division of the Ministry of Foreign Affairs of the receiving State.
2. Upon verification whether the person concerned falls within the categories defined in this Agreement and after observing applicable domestic procedures, the Protocol Division shall promptly notify the diplomatic mission or consular post that the person concerned has been granted permission to engage in gainful occupation after the fulfilment of legal requirements in accordance with the applicable laws and regulations of the receiving State, including the issue of a work permit, if necessary.
Article 4
1. For dependants who engage in gainful occupation under this Agreement and have immunity from the jurisdiction of the receiving State in accordance with the Vienna Convention on Diplomatic Relations or the Vienna Convention on Consular Relations, immunity from civil and administrative jurisdiction with respect to all matters arising from such gainful occupation is hereby irrevocably waived by the sending State.
2. In the event that a dependant who has immunity from criminal jurisdiction in accordance with the Vienna Convention on Diplomatic Relations or the Vienna Convention on Consular Relations is accused of a criminal offence committed in relation to their gainful occupation, the sending State shall give serious consideration to any written request that may be submitted by the receiving State for waiving such immunity.
Article 5
Dependants who engage in gainful occupation under this Agreement shall be subject to fiscal and social security regimes of the receiving State in all matters relating to their gainful occupation in that State.
Article 6
Any differences or disputes arising from the interpretation or application of the provisions of this Agreement shall be settled amicably by consultation or negotiation between the Contracting Parties.
Article 7
This Agreement may be amended or revised, if deemed necessary, by mutual written consent of the Contracting Parties. The amendments or revisions shall take effect in accordance with the provision of Article 8, paragraph 1, hereof and form an integral part of this Agreement.
Article 8
1. This Agreement shall enter into force on the thirtieth day following the date of receipt of the second written notification through diplomatic channels by which the Contracting Parties inform each other that all internal legal procedures required for the entry into force of the Agreement have been fulfilled.
2. The Agreement shall be concluded for an indefinite period of time. Either Contracting Party may terminate it at any time by giving six months written notice to the other Contracting Party.
Done at Ljubljana on 25 May 2012 in two original copies in English.
For the Government
of the Republic of Slovenia
Tomaž Kunstelj (s)
 
For the Government
of the Republic of Macedonia
Igor Popov (s)
S p o r a z u m
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o opravljanju pridobitne dejavnosti vzdrževanih članov družine članov diplomatskih predstavništev ali konzulatov
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Makedonije (v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) sta se
ob strinjanju, da se na podlagi vzajemnosti vzdrževanim družinskim članom akreditiranih uslužbencev države pošiljateljice, ki so napoteni v državo sprejemnico kot člani diplomatskega predstavništva ali konzulata, dovoli opravljanje pridobitne dejavnosti v državi sprejemnici,
dogovorili:
1. člen
V tem sporazumu:
1. Član diplomatskega predstavništva ali konzulata je uslužbenec države pošiljateljice, ki ni državljan države sprejemnice in je vanjo napoten na diplomatsko predstavništvo, konzulat ali stalno predstavništvo pri mednarodni organizaciji.
2. Vzdrževani družinski član je:
a) zakonec ali zunajzakonski partner,
b) neporočen vzdrževani otrok od 18. do 26. leta, če je redni študent visokošolske izobraževalne ustanove, in
c) neporočen otrok, ki je telesno ali duševno prizadet.
2. člen
1. Vrsta pridobitne dejavnosti ni omejena. Pri poklicih, za katere se zahtevajo posebne kvalifikacije, mora vzdrževani družinski član izpolnjevati te kvalifikacije.
2. Opravljanje pridobitne dejavnosti se lahko zavrne v primerih, kadar se zaradi varnosti ali notranje zakonodaje lahko zaposlijo samo državljani države sprejemnice.
3. Če želi vzdrževani družinski član po odobritvi opravljanja pridobitne dejavnosti po tem sporazumu poiskati drugo zaposlitev, mora znova zaprositi za dovoljenje prek diplomatskega predstavništva ali konzulata. Pogodba o zaposlitvi, ki jo sklene, vsebuje določbo, da pogodba preneha veljati s prenehanjem veljavnosti dovoljenja za opravljanje pridobitne dejavnosti.
4. Dovoljenje za opravljanje pridobitne dejavnosti v državi sprejemnici samodejno preneha veljati, ko oseba ni več vzdrževani družinski član ali ko se članu diplomatskega predstavništva ali konzulata, ki osebo vzdržuje, izteče napotitev.
5. Dovoljenje za opravljanje pridobitne dejavnosti v skladu s tem sporazumom vzdrževanemu družinskemu članu ne omogoča nadaljnjega dela ali prebivanja v državi sprejemnici, potem ko se članu diplomatskega predstavništva ali konzulata, ki osebo vzdržuje, izteče napotitev.
3. člen
1. Preden vzdrževani družinski član začne opravljati pridobitno dejavnost v državi sprejemnici, diplomatsko predstavništvo ali konzulat države pošiljateljice pošlje uradno zaprosilo sektorju za protokol ministrstva za zunanje zadeve države sprejemnice.
2. Ko se ugotovi, da se oseba uvršča v kategorije iz tega sporazuma, in ob upoštevanju veljavnih notranjih postopkov sektor za protokol takoj uradno obvesti diplomatsko predstavništvo ali konzulat, da se osebi dovoli opravljanje pridobitne dejavnosti, potem ko so v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi države sprejemnice izpolnjene zakonske zahteve in se po potrebi izda delovno dovoljenje.
4. člen
1. Država pošiljateljica se za vzdrževane družinske člane, ki po tem sporazumu opravljajo pridobitno dejavnost in uživajo imuniteto pred sodno pristojnostjo v državi sprejemnici v skladu z Dunajsko konvencijo o diplomatskih odnosih ali Dunajsko konvencijo o konzularnih odnosih, nepreklicno odreče imuniteti pred sodno pristojnostjo v civilnih in upravnih zadevah, povezanih z opravljanjem pridobitne dejavnosti.
2. Če je vzdrževani družinski član, ki uživa imuniteto pred sodno pristojnostjo v kazenskih zadevah v skladu z Dunajsko konvencijo o diplomatskih odnosih ali Dunajsko konvencijo o konzularnih odnosih, obdolžen kaznivega dejanja v zvezi z opravljanjem pridobitne dejavnosti, država pošiljateljica resno prouči vsako pisno zahtevo države sprejemnice za odrek taki imuniteti.
5. člen
Za vzdrževane družinske člane, ki opravljajo pridobitno dejavnost po tem sporazumu, za vse zadeve, povezane z opravljanjem pridobitne dejavnosti v državi sprejemnici, veljata davčni sistem in sistem socialne varnosti te države.
6. člen
Nesoglasja ali spori, povezani z razlago ali izvajanjem določb tega sporazuma, se rešujejo prijateljsko s posvetovanji ali pogajanji med pogodbenicama.
7. člen
Sporazum se lahko po potrebi spremeni s pisnim soglasjem obeh pogodbenic. Take spremembe začnejo veljati v skladu z določbo prvega odstavka 8. člena in so sestavni del tega sporazuma.
8. člen
1. Sporazum začne veljati trideseti dan od dneva prejema zadnjega pisnega uradnega obvestila po diplomatski poti, s katerima se pogodbenici obvestita, da so izpolnjene notranjepravne zahteve za začetek veljavnosti tega sporazuma.
2. Sporazum se sklene za nedoločen čas. Pogodbenica ga lahko kadar koli odpove, tako da o tem šest mesecev prej pisno obvesti drugo pogodbenico.
Sestavljeno v Ljubljani dne 25. maja 2012 v dveh izvirnikih v angleškem jeziku.
Za Vlado
Republike Slovenije
Tomaž Kunstelj l.r.
 
Za Vlado
Republike Makedonije
Igor Popov l.r.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-41/2012/4
Ljubljana, dne 25. oktobra 2012
EVA 2012-1811-0107
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti