Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2012 z dne 26. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2012 z dne 26. 11. 2012

Kazalo

77. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Maroko o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (BKMAZTS), stran 320.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Maroko o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (BKMAZTS)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Maroko o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (BKMAZTS), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 25. oktobra 2012.
Št. 003-02-8/2012-9
Ljubljana, dne 2. novembra 2012
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO KRALJEVINE MAROKO O ZNANSTVENEM IN TEHNOLOŠKEM SODELOVANJU (BKMAZTS)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Maroko o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju, podpisan v Ljubljani 1. februarja 2011.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi(*):
S p o r a z u m
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Maroko o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju
Vlada Republike Slovenije in Vlada Kraljevine Maroko (v nadaljnjem besedilu pogodbenici)
sta se
v želji po nadaljnjem spodbujanju tesnih in prijateljskih odnosov med državama;
ob priznavanju pomena znanosti in tehnologije za razvoj uspešnega nacionalnega gospodarstva;
v prepričanju, da bo mednarodno sodelovanje v znanosti in tehnologiji okrepilo prijateljske vezi in razumevanje med narodoma ter pospešilo razvoj znanosti in tehnologije v korist obeh držav;
v skladu z veljavnimi zakoni in drugimi predpisi v njunih državah
dogovorili o:
1. člen
(cilji)
1. Pogodbenici spodbujata sodelovanje med državama v znanosti in tehnologiji na temelju enakosti in vzajemnih koristi.
2. Med organizacije, ki sodelujejo, so lahko vključeni znanstveni inštituti, znanstvena združenja, univerze, vladne agencije in druge raziskovalne in razvojne organizacije.
2. člen
(področje sodelovanja)
V skladu s tem sporazumom se znanstveno in tehnološko sodelovanje spodbuja:
1. z izvajanjem skupnih znanstveno-tehnoloških raziskovalnih projektov v skupnem interesu;
2. z izmenjavo znanstvenikov, strokovnjakov, raziskovalcev in izvedencev;
3. z izmenjavo znanstvenih in tehnoloških informacij ter dokumentacije;
4. s spodbujanjem in skupno organizacijo znanstvenih konferenc, seminarjev, delavnic in drugih srečanj o raziskovalnih temah v skupnem interesu;
5. z izmenjavo štipendij za raziskovalno delo na znanstvenih področjih;
6. z drugimi oblikami znanstvenega in tehnološkega sodelovanja, o katerih se pogodbenici dogovorita.
3. člen
(stroški)
Pogodbenici krijeta stroške v zvezi s sodelovanjem po tem sporazumu na podlagi načela enakosti in vzajemnosti ter v skladu z razpoložljivimi sredstvi.
4. člen
(zdravstvene zadeve)
Znanstveniki, strokovnjaki, raziskovalci in izvedenci, ki sodelujejo pri izmenjavah po tem sporazumu, imajo pred vstopom v državo gostiteljico ustrezno zdravstveno zavarovanje za čas bivanja v državi gostiteljici.
5. člen
(pravice intelektualne lastnine)
Pogodbenici zagotavljata ustrezno in učinkovito varstvo pravic intelektualne lastnine, pridobljenih na podlagi tega sporazuma, v skladu z zakoni in drugimi predpisi, veljavnimi v njunih državah, in v skladu z mednarodnimi sporazumi, katerih pogodbenici sta.
6. člen
(imenovani ministrstvi)
Za izvajanje tega sporazuma pogodbenici imenujeta ministrstvi:
– za Vlado Republike Slovenije: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
– za Vlado Kraljevine Maroko: Ministrstvo za izobraževanje, visoko šolstvo, strokovno usposabljanje in znanstveno raziskovanje.
7. člen
(ustanovitev skupnega delovnega odbora)
1. Za izvajanje tega sporazuma imenovani instituciji ustanovita skupni delovni odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje (v nadaljnjem besedilu skupni delovni odbor), ki je sestavljen iz enakega števila predstavnikov in strokovnjakov, ki jih imenuje vsaka pristojna institucija.
2. Skupni delovni odbor:
a. pregleduje potek sodelovanja po tem sporazumu,
b. določa področja in oblike sodelovanja,
c. pripravlja izhodišča za sodelovanje, vključno s finančnimi vprašanji,
d. izbira skupne projekte, ki jih bosta financirali pogodbenici,
e. pripravlja redna poročila o dejavnostih po tem sporazumu.
3. Skupni delovni odbor se sestaja redno vsaki dve leti ali na predlog katere koli pogodbenice, izmenično v Republiki Sloveniji in Kraljevini Maroko.
8. člen
(spremembe)
Ta sporazum se lahko spremeni ali dopolni na podlagi pisnega soglasja pogodbenic. Sprememba ali dopolnitev, o kateri sta se pogodbenici dogovorili in obvestili z izmenjavo diplomatskih not, je sestavni del tega sporazuma.
9. člen
(reševanje sporov)
Vsi spori glede razlage ali izvajanja tega sporazuma se rešujejo po mirni poti s posvetovanji ali pogajanji.
10. člen
(začetek veljavnosti, trajanje in odpoved)
1. Ta sporazum začne veljati na dan prejema zadnjega uradnega obvestila, s katerima se pogodbenici obvestita, da so izpolnjene notranje zahteve za začetek njegove veljavnosti.
2. Ta sporazum velja pet let in se samodejno podaljšuje za nadaljnja petletna obdobja, razen če katera koli pogodbenica šest mesecev prej pisno ne obvesti druge pogodbenice, da ga namerava odpovedati.
3. Odpoved tega sporazuma ne vpliva na veljavnost ali trajanje katerega koli posebnega dogovora o projektih ali dejavnostih, sklenjenega po tem sporazumu, dokler taki posebni dogovori o projektih ali dejavnostih niso izpolnjeni.
V potrditev tega sta podpisana, ki sta ju za to pravilno pooblastili njuni vladi, podpisala ta sporazum.
Sestavljeno v dveh izvodih v dveh izvodih v Ljubljani dne 1. februarja leta 2011 v slovenskem, arabskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Pri različni razlagi tega sporazuma prevlada angleško besedilo.
Za Vlado
Republike Slovenije
Gregor Golobič l.r.
 
Za Vlado
Kraljevine Maroko
Latifa Akharbach l.r.
A g r e e m e n t
between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Kingdom of Morocco on Scientific and Technological Cooperation
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Kingdom of Morocco (hereinafter referred to as “the Parties”);
Desiring to promote further the close and friendly relations existing between the two countries;
Recognizing the importance of science and technology in the development of prosperous national economies;
Convinced that international cooperation in science and technology will strengthen the bonds of friendship and understanding between their peoples and will advance the development of science and technology for the benefit of both countries;
Pursuant to the prevailing laws and regulations in the respective countries;
Have agreed as follows:
Article 1:
Objectives
1. The Parties shall promote cooperation in the fields of science and technology between the two countries on the basis of equality and mutual benefit.
2. Cooperating organizations may include scientific institutes, scientific societies, universities, Government agencies and other research and development organizations.
Article 2:
Scope of Cooperation
According to this Agreement, scientific and technological cooperation shall be promoted through:
1. Implementation of joint scientific and technological research projects of common interest;
2. Exchange of scientists, specialists, research-makers and experts;
3. Exchange of scientific and technological information and documentation;
4. Promotion and joint organisation of scientific conferences, seminars, workshops and other meetings on research topics of common interest;
5. Exchange of research grants on scientific fields;
6. Other forms of scientific and technological cooperation mutually agreed upon by the Parties.
Article 3:
Expenses
The Parties shall bear the expenses incurred in connection with the cooperative activities under this Agreement on the basis of the principle of equality and reciprocity and in accordance with the availability of assets.
Article 4:
Medical Matters
Scientists, specialists, researchers and experts participating in exchanges under this Agreement shall have, prior to entering the host country, appropriate health insurance coverage for the period of their stay in the host country.
Article 5:
Intellectual Property Rights
The Parties shall ensure appropriate and efficient protection of intellectual property rights obtained on the basis of this Agreement, in accordance with the laws and regulations in force in their respective countries and in accordance with the international Agreements to which they are Parties.
Article 6:
Designated Ministries
For the implementation of this Agreement, the Parties designate the following Ministries:
– for the Government of the Republic of Slovenia: the Ministry of Higher Education, Science and Technology,
– for the Government of the Kingdom of Morocco: the Ministry of National Education, Higher Education, Executive Training and Scientific Research.
Article 7:
Establishment of Joint Working Committee
1. For the purpose of the implementation of this Agreement the designated institutions shall establish a Joint Working Committee for Scientific and Technological Cooperation (hereinafter referred to as “the Joint Working Committee”) which shall consist of equal number of representatives and experts designated by each competent institution.
2. The Joint Working Committee shall:
a. review the progress in cooperative activities under this Agreement;
b. identify fields and forms of cooperation;
c. elaborate platforms of cooperation, including the financial issues;
d. select joint projects to be financed by the Parties;
e. prepare periodic reports concerning the activities undertaken under this Agreement.
3. The Joint Working Committee shall meet periodically, every two years or at the request of either Party, alternately in the Republic of Slovenia and in the Kingdom of Morocco.
Article 8:
Amendments
This Agreement may be amended or modified by mutual consent of the Parties in writing. The amendment or modification which has been agreed by the Parties shall be carried out through exchange of diplomatic notes and shall form an integral part of this Agreement.
Article 9:
Settlement of Disputes
Any disputes related to the interpretation or the implementation of this Agreement shall be settled amicably through consultations or negotiations.
Article 10:
Entry into force, Duration and Termination
1. This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the last notification by which the Parties inform each other that all internal requirements for its entry into force have been fulfilled.
2. This Agreement shall remain in force for a period of five years and shall be automatically extended for consecutive periods of five years, unless either Party notifies the other in writing six months in advance of its intention to terminate this Agreement.
3. The termination of this Agreement shall not affect the validity or the duration of any specific arrangement of projects or activities made under this Agreement until the completion of such specific arrangements of projects or activities.
In witness whereof, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.
Done in duplicate in Ljubljana on 1st day of February in the year 2011 in the Slovenian, Arabic and English languages, all texts being equally authentic. In case of different interpretation of the Agreement, the English text shall prevail.
For the Government
of the Republic of Slovenia
Gregor Golobič (s)
 
For the Government
of the Kingdom of Morocco
Latifa Akharbach (s)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi ministrstvo, pristojno za znanost.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 630-02/10-9/11
Ljubljana, dne 25. oktobra 2012
EPA 1003-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik
(*) Besedilo sporazuma v arabskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti