Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2012 z dne 6. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2012 z dne 6. 11. 2012

Kazalo

70. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (BBHSVN), stran 287.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (BBHSVN)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (BBHSVN), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. septembra 2012.
Št. 003-02-7/2012-7
Ljubljana, dne 4. oktobra 2012
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN SVETOM MINISTROV BOSNE IN HERCEGOVINE O SODELOVANJU PRI VARSTVU PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI (BBHSVN)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, podpisan v Ljubljani 30. septembra 2011.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi(*):
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN SVETOM MINISTROV BOSNE IN HERCEGOVINE O SODELOVANJU PRI VARSTVU PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
Vlada Republike Slovenije
in Svet ministrov Bosne in Hercegovine,
(v nadaljnjem besedilu pogodbenika)
sta se
v prepričanju o nujnosti sodelovanja pri preprečevanju in lajšanju posledic naravnih in drugih nesreč (v nadaljnjem besedilu nesreče),
ob upoštevanju vloge Evropske unije, Organizacije združenih narodov in drugih mednarodnih organizacij na področju varstva pred nesrečami
dogovorila:
1. člen
Namen
(1) Ta sporazum ureja okvirne pogoje prostovoljnega nudenja medsebojne pomoči ob nesrečah na ozemlju drugega pogodbenika, sodelovanje pri preprečevanju nesreč in druge oblike sodelovanja.
(2) Sodelovanje med pogodbenikoma poteka po načelih vzajemnosti in v skladu z zmogljivostmi pogodbenikov.
2. člen
Področja sodelovanja
(1) Sodelovanje med pogodbenikoma poteka predvsem na teh področjih:
a) izmenjava znanstvenih in tehničnih spoznanj in izkušenj na področju varstva pred nesrečami;
b) izobraževanje in usposabljanje osebja, ki sodeluje pri dejavnostih zaščite in reševanja;
c) razvijanje in proizvodnja zaščitne in reševalne opreme;
d) obveščanje o nevarnostih nesreč in njihovih posledicah;
e) pomoč pri zaščiti in reševanju ob nesrečah ter odpravljanju njihovih posledic.
(2) Za izvajanje tega sporazuma in uresničevanje sodelovanja na področjih iz prejšnjega odstavka lahko pogodbenika skleneta izvedbene dogovore.
(3) Pogodbenika spodbujata sodelovanje med državnimi organi, vladnimi in nevladnimi ustanovami ter organizacijami, ki opravljajo dejavnost na področju varstva pred nesrečami.
3. člen
Pomen izrazov
Izrazi, uporabljeni v tem sporazumu, pomenijo:
a) naravne in druge nesreče so nesreče, ki jih povzročijo naravne sile, industrijske dejavnosti in drugi civilizacijsko povzročeni dogodki, razen vojne, in ogrozijo življenje, premoženje in okolje ter bistveno poslabšajo življenjske razmere;
b) podatki in informacije o ogroženosti so podatki in informacije o nesrečah, katerih namen je zgodnje obveščanje o pretečih nevarnostih ter izvajanje zaščitnih in drugih ukrepov pri zagotavljanju varnosti ljudi, premoženja in okolja;
c) zaščitni ukrepi so preventivni in zaščitni ukrepi ter dejavnosti za preprečevanje, ublažitev in odpravo nevarnosti, ki ogroža prebivalstvo, in za ohranjanje materialnih dobrin in okolja;
d) reševanje in pomoč ob nesrečah so dejavnosti vseh reševalnih sil in sredstev, katerih namen je neposredno in posredno lajšanje in odpravljanje posledic nesreč;
e) ekipe in posamezniki, ki izvajajo reševanje in pomoč ob nesrečah, so ustrezno usposobljene in opremljene skupine in osebe, ki jih država pošiljateljica določi za zagotavljanje pomoči;
f) zaščitna in reševalna ter druga oprema so sredstva za osebno in skupinsko zaščito, reševalna oprema, prevozna sredstva (vozila, plovila in zrakoplovi) ter tehnična in druga sredstva, ki jih uporabljajo ekipe in posamezniki, ki izvajajo reševanje in pomoč ob nesrečah;
g) človekoljubna pomoč so hrana, pitna voda, zdravila, sanitetni material in drugo blago, namenjeno brezplačni razdelitvi prizadetemu in ogroženemu prebivalstvu kot pomoč pri lajšanju posledic nesreč;
h) država prejemnica je država pogodbenika, katere pristojni organ zaprosi državo drugega pogodbenika za pomoč;
i) država pošiljateljica je država pogodbenika, katere pristojni organ ugodi prošnji države drugega pogodbenika za pomoč;
j) država tranzita je država, po ozemlju katere poteka prehod ekip in posameznikov, ki izvajajo reševanje in pomoč ob nesrečah, ter opreme za potrebe pogodbenikov.
4. člen
Pristojna organa
(1) Za izvajanje tega sporazuma sta pristojna:
– v Republiki Sloveniji: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije – Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje;
– v Bosni in Hercegovini: Ministrstvo za varnost – Sektor za zaščito in reševanje.
(2) Pristojna organa se za učinkovito izvajanje tega sporazuma sestajata po potrebi.
(3) Pri izvajanju tega sporazuma sta pristojna organa iz prvega odstavka tega člena pooblaščena za vzpostavitev neposrednih stikov in povezav. Pristojna organa izmenjata naslove in podatke o telekomunikacijskih povezavah (telefon, telefaks in elektronska pošta) ter osebah za stike.
(4) Pogodbenika se pisno obvestita o spremembah pristojnih organov in njihovih naslovov, telekomunikacijskih povezav in oseb za stike najpozneje v 30 dneh od spremembe.
5. člen
Sodelovanje med človekoljubnimi organizacijami
Pogodbenika spodbujata sodelovanje na področju varstva pred nesrečami med človekoljubnimi organizacijami obeh pogodbenikov.
6. člen
Izmenjava spoznanj in izkušenj
(1) Pogodbenika se zaradi predvidevanja in odpravljanja posledic nesreč ter učinkovitejše zaščite in reševanja obveščata o znanstvenih in tehničnih spoznanjih ter izkušnjah.
(2) Pogodbenika si izmenjujeta informacije o veljavnem notranjem pravu na področju varstva pred nesrečami.
(3) Pogodbenika si prizadevata učinkovito uporabljati rezultate in izsledke znanstvenega in tehničnega sodelovanja na področju varstva pred nesrečami tudi pri gospodarskem in drugem sodelovanju.
7. člen
Izobraževanje in usposabljanje
Pogodbenika spodbujata sodelovanje pri izobraževanju in usposabljanju osebja, ki sodeluje pri dejavnostih zaščite in reševanja, in sicer z:
a) vzpostavljanjem neposrednih povezav in sodelovanja izobraževalnih organizacij ter izmenjavo predavateljev, inštruktorjev in drugih strokovnjakov;
b) organiziranjem izobraževanja in usposabljanja osebja;
c) izmenjavo učnega gradiva in sredstev ter izkušenj, pridobljenih med dejavnostmi zaščite in reševanja;
d) organiziranjem skupnih vaj na področju zaščite in reševanja.
8. člen
Razvoj in proizvodnja zaščitne in reševalne opreme
Pogodbenika spodbujata sodelovanje med vladnimi ustanovami in poslovnimi subjekti na področju tehnološkega razvoja ter proizvodnje zaščitne in reševalne opreme.
9. člen
Uradno obveščanje o nevarnostih in nesrečah
(1) Pogodbenika se obveščata o nevarnostih in nesrečah, ki lahko ogrozijo ali prizadenejo katerega od njiju.
(2) Uradno obvestilo o nevarnosti ali nesreči vsebuje: opis nevarnosti ali nesreče, podatke o kraju, času, obsegu in posledicah nesreče ter sprejetih zaščitnih ukrepih.
(3) Pogodbenika se ob nesreči obvestita tudi o potrebni in razpoložljivi pomoči ter možnostih in oblikah dajanja pomoči.
(4) Uradno obvestilo o nevarnosti ali nesreči se lahko sporoči pisno ali ustno v jezikih pogodbenikov. Ustno obvestilo je treba pisno potrditi.
(5) Za obveščanje o nevarnostih in nesrečah ter za vlaganje in sprejemanje prošenj za pomoč sta pristojna organa iz prvega odstavka 4. člena tega sporazuma.
10. člen
Zagotavljanje pomoči
(1) Država pogodbenika, ki jo je prizadela nesreča, lahko prosi za pomoč državo drugega pogodbenika. Pomoč lahko vključuje reševalne ekipe, posameznike, zaščitno in reševalno opremo ter človekoljubno pomoč.
(2) Zaprosilo za pomoč iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati: podatke o vrsti in obsegu potrebne pomoči, podatke o organih in osebah, s katerimi se vzpostavi stik, ter predlog o oblikah pomoči.
(3) Pomoč se zagotovi v skladu s predpisi držav pogodbenikov.
11. člen
Prestop državne meje in bivanje na ozemlju države drugega pogodbenika
(1) Zaradi hitrejšega in učinkovitejšega zagotavljanja pomoči pri zaščiti in reševanju ob nesrečah ter odpravljanju njihovih posledic pogodbenika ekipam in posameznikom, ki izvajajo reševanje in pomoč ob nesrečah, zagotovita prednostno mejno kontrolo za prestop državne meje.
(2) O času in kraju prestopa državne meje, načinu prihoda in odhoda ter o trajanju bivanja ekip in posameznikov, ki izvajajo reševanje in pomoč ob nesrečah, na ozemlju države drugega pogodbenika se dogovorita organa iz prvega odstavka 4. člena.
(3) Ekipe in posamezniki, ki izvajajo reševanje in pomoč ob nesrečah, morajo imeti veljavne dokumente za prestop državne meje, ki so jih izdali pristojni organi države pošiljateljice.
(4) Ekipe in posamezniki, ki izvajajo reševanje in pomoč ob nesrečah, imajo na ozemlju države drugega pogodbenika pravico nositi svojo uniformo.
(5) Na ozemlje države drugega pogodbenika ni dovoljeno vnašati orožja, streliva in eksplozivnih sredstev.
(6) Pogodbenika zagotavljata izvajanje tega člena tudi, kadar je ena od njunih držav država tranzita. Pristojna organa iz prvega odstavka 4. člena se čim prej obvestita o tranzitnih zahtevah, opredelita izvedbene postopke in po potrebi med prehodom tranzitni skupini zagotovita uradno spremstvo.
12. člen
Vnos in iznos opreme in sredstev pomoči
(1) Ob nesrečah pogodbenika poenostavita postopke v zvezi z vnosom, iznosom in prevozom zaščitne in reševalne opreme ter sredstev pomoči čez državno mejo. Pri prestopu državne meje mora vodja reševalne ekipe pristojni službi na mejnem prehodu države prejemnice predložiti seznam zaščitne in reševalne opreme ter sredstev pomoči.
(2) Ekipe in posamezniki, ki izvajajo reševanje in pomoč ob nesrečah, lahko čez državno mejo prenesejo le zaščitno in reševalno opremo, sredstva, ki so potrebna za njihovo oskrbo in delovanje, in sredstva pomoči.
(3) Za vnos in iznos zaščitne in reševalne opreme in sredstev pomoči ne veljajo mednarodne prepovedi in omejitve, ki veljajo za uvoz in izvoz blaga v blagovnem prometu. Če se zaščitna in reševalna oprema ne porabi, jo je treba vrniti državi pošiljateljici. Če sredstva ali oprema ostanejo v državi prejemnici kot pomoč, je treba vrsto, količino in lokacijo opreme sporočiti pristojnemu organu države prejemnice, ki o tem obvesti pristojni carinski organ. V tem primeru veljajo predpisi države prejemnice.
(4) Določbe tretjega odstavka tega člena veljajo tudi za vnos zdravil, ki vsebujejo narkotike in psihotropne snovi, v državo prejemnico in za vračilo neporabljenih količin državi pošiljateljici. Vnos in iznos narkotikov in psihotropnih snovi se ne štejeta za uvoz in izvoz blaga v zunanji trgovini. Zdravila, ki vsebujejo narkotike in psihotropne snovi, se lahko vnesejo le v količini, potrebni za nujno medicinsko pomoč, in uporabljajo le pod nadzorom ustrezno usposobljenega zdravstvenega osebja v skladu s predpisi države pošiljateljice.
(5) Država pošiljateljica obvesti državo prejemnico o količini porabljenih zdravil, ki vsebujejo narkotike in psihotropne snovi.
(6) Pogodbenika dovoljujeta uporabo potrebne zaščitne in reševalne opreme ter človekoljubne pomoči v državi prejemnici brez formalnih postopkov, varščin, plačil in drugih dajatev.
13. člen
Uporaba zrakoplovov in plovil
(1) Zrakoplovi in plovila se lahko uporabljajo za nujni prevoz ekip in posameznikov, ki izvajajo reševanje in pomoč ob nesrečah, zaščitne in reševalne ter druge opreme in za druge vrste pomoči v skladu s tem sporazumom.
(2) O pomoči ob nesreči ter uporabi zrakoplovov in plovil pri zaščiti in reševanju je treba nemudoma obvestiti organ, ki je zaprosil za pomoč, in mu sporočiti natančne podatke o vrsti in oznakah zrakoplovov in plovil, njihovih posadkah in tovoru ter druge potrebne podatke. Čas, predvideno smer letenja ali plovbe ter kraj pristanka ali pristanišče določi država prejemnica.
(3) Za posadke zrakoplovov in plovil in za ekipe in posameznike, ki izvajajo reševanje in pomoč ob nesrečah, se smiselno uporabljajo določbe 11. člena tega sporazuma v zvezi s prestopom državne meje. Za zrakoplove in plovila, prepeljano zaščitno in reševalno opremo ter sredstva pomoči veljajo določbe 12. člena tega sporazuma.
(4) Pri uporabi zrakoplovov veljajo predpisi držav pogodbenikov, ki urejajo letenje zrakoplovov. Vsak načrt leta mora vsebovati potrebne podatke, ki se nanašajo na nameravan let ali na del leta zrakoplova. Te podatke je treba poslati enotam služb zračnega prometa. Za pogodbenika so obvezni standardi in usmeritve Mednarodne organizacije za civilno letalstvo.
(5) Pri uporabi plovil veljajo predpisi držav pogodbenikov s področja plovbe in mednarodni predpisi. Za pogodbenika so obvezni standardi in usmeritve Mednarodne pomorske organizacije.
14. člen
Uporaba vojaških zrakoplovov in vojaških plovil
Uporaba vojaških zrakoplovov in vojaških plovil za namene tega sporazuma je dovoljena le v soglasju z državo prejemnico.
15. člen
Pristojnost za vodenje
(1) Za vodenje reševalnih akcij in nudenje pomoči so v vseh primerih pristojni organi države prejemnice.
(2) Organi iz prvega odstavka tega člena zaupajo naloge izključno vodjem reševalnih ekip države pošiljateljice, ki svoje podrejene seznanijo s podrobnostmi izvajanja.
16. člen
Zaščita in pomoč pri delu reševalnih ekip
Pristojni organi države prejemnice zagotovijo ekipam in posameznikom države pošiljateljice, ki izvajajo reševanje in pomoč ob nesrečah, nujno medicinsko pomoč in oskrbo, ustrezno zaščito in podporo.
17. člen
Stroški pomoči
(1) Država pošiljateljica nima pravice od države prejemnice zahtevati povračila stroškov za zagotavljanje pomoči. To velja tudi za stroške, ki bi nastali zaradi uporabe, poškodbe ali izgube zaščitne in reševalne ter druge opreme, vključno s prevoznimi sredstvi.
(2) Stroške pomoči, ki jo dajejo pravne ali fizične osebe s posredovanjem države pošiljateljice, krije država prejemnica. To pomoč mora država prejemnica neposredno zahtevati in se mora strinjati z nadomestitvijo stroškov za prejeto pomoč.
(3) Prevozna sredstva, ki se uporabljajo pri izvajanju pomoči, so oproščena plačila za uporabo prometne infrastrukture ter morebitnih dajatev ali drugih prispevkov.
(4) Če ekipe in posamezniki, ki izvajajo reševanje in pomoč ob nesrečah, porabijo zaloge, ki so jih pripeljali s seboj, stroške za njihovo oskrbo, nastanitev in potrebna materialna sredstva do dokončanja naloge krije država prejemnica. Po potrebi se jim zagotovita ustrezna logistična podpora in medicinska oskrba.
18. člen
Nadomestila in odškodnine
(1) Pogodbenici se odpovedujeta vsakemu zahtevku za nadomestilo škode na zaščitni in reševalni ter drugi opremi in prevoznih sredstvih, če so škodo povzročile ekipe ali posamezniki, ki izvajajo reševanje in pomoč ob nesrečah po tem sporazumu, in škoda ni bila povzročena namerno.
(2) Pogodbenici se odpovedujeta vsem zahtevkom za odškodnino v primeru telesne poškodbe ali trajne okvare zdravja ali smrti udeleženca v reševalni akciji, če se je to zgodilo med opravljanjem reševalnih nalog po tem sporazumu, razen če to ni bilo povzročeno namerno.
(3) Če je bila pri opravljanju nalog iz tega sporazuma povzročena škoda tretji osebi, prevzame odgovornost država prejemnica, kot če bi to škodo povzročile njene ekipe in posamezniki, ki izvajajo reševanje in pomoč ob nesrečah, razen če niso ekipe in posamezniki države pošiljateljice, ki izvajajo reševanje in pomoč ob nesrečah, te škode povzročili namerno.
(4) Odškodninska odgovornost, določena v prvem in drugem odstavku tega člena, nastane ob prihodu na ozemlje ali v zračni prostor države prejemnice in traja do zapustitve njenega ozemlja ali zračnega prostora.
(5) V državah pogodbenikov se izvajajo določbe tega člena tudi, kadar sta državi tranzita.
19. člen
Uporaba informacijsko-komunikacijskih sredstev
(1) Pristojni organi pogodbenic zagotovijo informacij­sko-komunikacijske povezave, zlasti telefonske, radijske in druge zveze med organi, ekipami in posamezniki, ki izvajajo reševanje in pomoč ob nesrečah, v skladu s tem sporazumom, pri čemer upoštevajo mednarodno dogovorjena pravila komuniciranja. Pristojni organi pogodbenic zagotavljajo tudi dostop do svetovnega spleta.
(2) Pogodbenika si izmenjata seznam radijskih frekvenc, ki jih je za komuniciranje dovoljeno uporabljati na ozemlju njunih držav.
20. člen
Skupna stalna komisija
(1) Pogodbenika imenujeta skupno stalno komisijo za izvajanje nekaterih nalog iz tega sporazuma, sestavljeno iz predstavnikov organov, navedenih v prvem odstavku 4. člena.
(2) Skupno stalno komisijo sestavlja enako število članov iz držav pogodbenikov. Pogodbenika imenujeta najmanj tri člane skupne stalne komisije in se o njih obvestita.
(3) Naloge skupne stalne komisije po tem sporazumu so predvsem:
– reševanje posebnih organizacijskih in tehničnih vprašanj,
– navedba načinov za vzdrževanje komunikacije in
– medsebojno obveščanje ter priprava poslovnika.
(4) Skupna stalna komisija se sestaja vsaj enkrat na leto izmenično na ozemljih držav pogodbenikov. Pogodbenika lahko predlagata predčasni sestanek skupne stalne komisije.
21. člen
Začetek veljavnosti
(1) Sporazum se sklene za nedoločen čas.
(2) Sporazum začne veljati z dnem prejema zadnjega uradnega obvestila pogodbenikov, da so izpolnjeni notranjepravni pogoji za začetek njegove veljavnosti.
22. člen
Vpliv sporazuma na druge sporazume
Sporazum ne vpliva na pravice in obveznosti pogodbenikov po drugih mednarodnih sporazumih.
23. člen
Reševanje sporov
Pogodbenika spore v zvezi z razlago ali izvajanjem tega sporazuma rešujeta izključno s posvetovanji in pogajanji.
24. člen
Spremembe
(1) Sporazum lahko pogodbenici spremenita s podpisom ločenega protokola, ki začne veljati v skladu z drugim odstavkom 21. člena tega sporazuma.
(2) Pisna obvestila pogodbenic o spremembah podatkov pristojnih organov in njihovih naslovov, telekomunikacijskih povezav in oseb za stike pogodbenic se ne štejejo za spremembe tega sporazuma.
25. člen
Prenehanje veljavnosti
(1) Vsaka pogodbenica ima pravico pisno po diplomatski poti odpovedati sporazum. V tem primeru sporazum preneha veljati tri mesece od dneva prejema uradnega obvestila o njegovi odpovedi.
(2) Prenehanje veljavnosti tega sporazuma ne vpliva na obveznosti glede njegovega izvajanja, ki na dan prenehanja veljavnosti še trajajo.
Sestavljeno v Ljubljani dne 30. 9. 2011 v dveh izvirnikih v slovenskem jeziku, uradnih jezikih Bosne in Hercegovine (bosanski, hrvaški in srbski) in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Pri različni razlagi ali uporabi tega sporazuma prevlada angleško besedilo.
Za Vlado
Republike Slovenije
Ljubica Jelušič l.r.
 
Za Svet ministrov
Bosne in Hercegovine
Sadik Ahmetović l.r.
A G R E E M E N T
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE COUNCIL OF MINISTERS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA ON COOPERATION IN THE AREA OF PROTECTION AGAINST NATURAL AND OTHER DISASTERS
The Government of the Republic of Slovenia and the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina (hereinafter referred to as "the Parties");
Convinced of the necessity for mutual co-operation in the prevention and mitigation of the consequences of natural and other disasters (hereinafter referred to as “disasters”);
Considering the role of the European Union, the United Nations and other international organisations in the area of protection against disasters;
Have agreed as follows:
Article 1
Purpose of the Agreement
(1) This Agreement shall regulate the framework of conditions for the voluntary provision of mutual assistance in the event of disasters in the territory of the other Party, co-operation in the area of disaster prevention and other forms of mutual co-operation.
(2) Co-operation between the Parties shall follow the principles of reciprocity and shall be conducted within the capabilities of the Parties.
Article 2
Areas of Co-operation
(1) Co-operation between the Parties shall include, in particular, the following areas:
a) exchange of scientific and technical knowledge and experience in the area of protection against disasters;
b) education and training of personnel who participate in protection and rescue activities;
c) development and production of protection and rescue equipment;
d) notification of disaster risks and their consequences;
e) assistance in the case of disasters in the area of protection and rescue, as well as the elimination of their consequences.
(2) For the implementation of this Agreement and the realisation of co-operation in the areas referred to in the previous paragraph, the Parties may conclude implementing arrangements.
(3) The Parties shall promote co-operation among national authorities and governmental and non-governmental institutions and organisations engaged in the area of protection against disasters.
Article 3
Definitions of Terms
Terms used in this Agreement shall have the following meanings:
a) "natural and other disasters" are disasters caused by natural forces, industrial activity and other man-made events (excluding war), which endanger life, property and the environment and significantly worsen living conditions;
b) "data and information on threats" is data and information on disasters, the purpose of which is the early notification of imminent danger and the implementation of protection and other measures in ensuring security for people, property and the environment;
c) "protective measures" are preventive and protective measures and activities for the prevention, mitigation and elimination of threats to the population and for the preservation of material goods and the environment;
d) "rescue and disaster relief" are the activities of all rescue forces and resources, the purpose of which is the direct or indirect mitigation and elimination of the consequences of disasters;
e) "rescue and disaster relief teams and individuals providing assistance" are adequately trained and equipped teams and persons designated by the sending State for the provision of assistance;
f) "protection, rescue and other equipment" are means of personal and collective protection, rescue equipment, means of transport (vehicles, vessels and aircraft), and technical and other means used by rescue and disaster relief teams and individuals providing assistance;
g) "humanitarian aid" is food, potable water, medicines, medical supplies and other items intended for free distribution to the affected or threatened population as assistance in mitigating the consequences of disasters;
h) "receiving State" is the State of the Party whose competent authorities request disaster relief from the State of the other Party;
i) "sending State" is the State of the Party whose competent authorities grant the assistance request of the State of the other Party;
j) "State of transit" is a State whose territory is crossed by rescue and disaster relief teams and individuals providing assistance and equipment for the needs of the Parties.
Article 4
Competent Authorities
(1) Authority for the implementation of this Agreement shall lie with:
– in the Republic of Slovenia: the Ministry of Defence – Administration of the Republic of Slovenia for Civil Protection and Disaster Relief;
– in Bosnia and Herzegovina: the Ministry of Security – Protection and Rescue Sector.
(2) The competent authorities shall meet as necessary for the efficient implementation of the Agreement.
(3) In implementing this Agreement, the competent authorities referred to in Paragraph 1 of this Article shall be authorised to establish direct contacts and connections. The competent authorities shall exchange addresses and data on telecommunication links (telephone, fax and electronic mail) and points of contact.
(4) The Parties shall inform each other in writing of any subsequent changes of competent authorities and their addresses, telecommunication links and points of contact, no later than 30 days following the date of the change.
Article 5
Co-operation amongst Humanitarian Organisations
The Parties shall encourage co-operation amongst the humanitarian organisations of the two Parties in the area of protection against disasters.
Article 6
Exchange of Knowledge and Experience
(1) The Parties shall inform each other of scientific and technical findings and experience for the purpose of anticipating and eliminating disasters, as well as more efficient protection and rescue.
(2) The Parties shall exchange information on applicable national law in the area of protection against disasters.
(3) The Parties shall also strive for the efficient use of the results and findings of scientific and technical co-operation in the area of protection against disasters in economic and other forms of co-operation.
Article 7
Education and Training
The Parties shall promote co-operation in the area of education and training of personnel who participate in protection and rescue activities through:
a) the establishment of direct links and co-operation between educational organisations and the exchange of lecturers, instructors and other experts;
b) the organisation of education and training of personnel;
c) the exchange of training materials, as well as experience gained during protection and rescue activities;
d) the organisation of joint exercises in the area of protection and rescue.
Article 8
Development and Production of Protection and Rescue Equipment
The Parties shall encourage co-operation between government institutions and business entities in the areas of technological development and production of protection and rescue equipment.
Article 9
Notification of Threats and Disasters
(1) The Parties shall inform each other of threats and disasters that may threaten or affect either Party.
(2) A notification of a threat or disaster shall contain: a description of the threat or disaster, information on the location, time, scale and consequences of the disaster, as well as on protective measures taken.
(3) In the event of a disaster, the Parties shall also inform each other of the required and available assistance, and the possibilities and manner of its provision.
(4) A notification of a threat or disaster may be communicated in writing or orally in the languages of the Parties. Oral notification must be confirmed in writing.
(5) The authorities of the parties referred to in Paragraph 1 of Article 4 shall be competent for the notification of threats and disasters and for sending and receiving requests for assistance.
Article 10
Providing Assistance
(1) The State of the Party affected by a disaster may request assistance from the State of the other Party. Assistance may include rescue teams, individuals, protection and rescue equipment and humanitarian aid.
(2) A request for the assistance referred to in Paragraph 1 of this Article must contain: information on the type and scope of required assistance, information on the institutions and persons with whom a link needs to be established and a proposal for the manner of providing assistance.
(3) Assistance shall be provided in accordance with the regulations of the States of the Parties.
Article 11
Crossing the State Border and Stay in the Territory of the State of the Other Party
(1) In order to provide faster and more efficient assistance in protection and rescue during disasters as well as the elimination of the consequences of a disaster, the Parties shall grant rescue and disaster relief teams and individuals providing assistance a simplified procedure for crossing state borders.
(2) The authorities referred to in Paragraph 1 of Article 4 shall agree on the time and location of crossing the state border, on the manner of arrival and departure, and on the duration of stay for the rescue and disaster relief teams and individuals providing assistance in the territory of the State of the other Party.
(3) Rescue and disaster relief teams and individuals providing assistance must possess valid documents issued by the competent authorities of the sending State for border crossings.
(4) Rescue and disaster relief teams and individuals providing assistance shall be entitled to wear their uniforms in the territory of the State of the other Party.
(5) Bringing weapons, ammunition and explosive ordnance into the territory of the State of the other Party is forbidden.
(6) The Parties shall also ensure implementation of this Article in the event of one of the States thereof being a State of transit. The authorities referred to in Paragraph 1 of Article 4 shall, within the shortest time possible, inform each other of transit requirements, specify implementation procedures and, if necessary, provide the transit group with an official escort during transit.
Article 12
Temporary Import and Export of Equipment and Disaster Relief
(1) In the event of disasters, the Parties shall simplify procedures in relation to the temporary import, export and transportation of protection and rescue equipment and disaster relief across the state border. When crossing the state border, the rescue team leader must submit a list of protection and rescue equipment and means of disaster relief to the competent authority at the border crossing of the receiving State.
(2) Rescue and disaster relief teams and individuals providing assistance may only take such protection and rescue equipment and means across the state border as are required for their own provision and operation, and for disaster relief.
(3) No international prohibitions and restrictions applicable to the import and export of commercial goods shall apply for importing and exporting protection and rescue equipment and means of disaster relief (on a temporary basis). Should protection and rescue equipment not be used, it must be returned to the sending State. In the case of resources or equipment remaining as aid in the receiving State, the competent authority of the receiving State must be notified of the type, quantity and location of the equipment. This authority shall relay this information to the relevant customs authorities. In this case, the regulations of the receiving State shall apply.
(4) The provisions of Paragraph 3 of this Article shall also apply to the temporary importation of medicines containing narcotics and psychotropic substances into the receiving State, and to the return of any unused quantities of these to the sending State. The temporary import and export of narcotics and psychotropic substances shall not be considered as the import and export of goods in foreign trade. Medicines containing narcotics and psychotropic substances may only be imported in the quantities required for emergency medical aid and used under the supervision of medical professionals with proper medical training, in accordance with the regulations of the sending State.
(5) The sending State shall inform the receiving State of the quantities of any medicines containing narcotics and psychotropic substances used.
(6) The Parties shall allow the use of any necessary protection and rescue equipment and humanitarian aid in the receiving State without formal proceedings, deposits, payments or other such levies.
Article 13
Use of Aircraft and Vessels
(1) Aircraft and vessels may be used for the emergency transportation of rescue and disaster relief teams or individuals providing assistance, of protection, rescue and other equipment, and of other types of assistance in accordance with this Agreement.
(2) The authority requesting assistance must be immediately informed of the provision of disaster relief and the use of aircraft and vessels for protection and rescue and given detailed information on the types and codes of the aircraft or vessels, their crews, cargo and other required parameters. The receiving State shall specify the time, planned flight or navigation route and arrival location.
(3) The provisions of Article 11 of this Agreement, with regard to crossing the state border, shall apply as appropriate for aircraft and vessel crews, and for rescue and disaster relief teams and individuals providing assistance. The provisions of Article 12 of this Agreement shall apply for aircraft and vessels, protection and rescue equipment transported and disaster relief.
(4) The regulations of the States of the Parties governing aircraft flights shall apply to the use of aircraft. Each flight plan must contain the required information concerning the planned aircraft flight or part thereof and must be submitted to Air Traffic Service Units. The Parties shall be bound by the standards and guidelines of the International Civil Aviation Organization.
(5) The use of vessels shall be subject to the regulations of the States of the Parties in relation to navigation on waterways, as well as international regulations and standards. The Parties shall be bound by the standards and guidelines of the International Maritime Organization.
Article 14
Use of Military Aircraft and Military Vessels
The use of military aircraft and military vessels for the purposes of this Agreement shall only be permitted in agreement with the receiving State.
Article 15
Responsible Authorities
(1) The competent authorities of the receiving State shall, in all cases, be responsible for the management of rescue operations and the provision of assistance.
(2) The authorities referred to in Paragraph 1 of this Article shall only entrust tasks to leaders of rescue teams of the sending State, who shall, in turn, inform their subordinates of the details of execution.
Article 16
Protection and Support of Rescue Teams' Operations
The competent authorities of the receiving State shall provide rescue and disaster relief teams and individuals providing assistance of the sending State with emergency medical aid and care as well as proper protection and support.
Article 17
Costs of Assistance
(1) The sending State shall not be entitled to claim reimbursement of costs from the receiving State for providing assistance. This shall also apply to any costs incurred through the use, damage or loss of protection, rescue and other equipment, including transportation means.
(2) Costs of assistance provided by legal or natural persons through the sending State shall be covered by the receiving State. The receiving State must request this assistance directly and agree to reimburse the costs of any assistance received.
(3) Transportation means used for the provision of assistance shall be exempt from payment for the use of traffic infrastructure and possible charges or other contributions.
(4) Should rescue and disaster relief teams and individuals providing assistance run out of the supplies brought with them, the receiving State shall cover the costs of their upkeep, accommodation and necessary supplies until the completion of their mission. If required, proper logistical support and medical care shall also be provided for them.
Article 18
Reimbursements and Damages
(1) The Parties shall renounce all claims for reimbursement for damage to protection, rescue and other equipment and to transportation means, provided that the damage is caused by the rescue and disaster relief teams or individuals providing assistance according to this Agreement, and that the damage is not intentional.
(2) The Parties renounce all entitlement to compensation in cases of personal injuries, permanent consequences to health or death of participants in rescue operations, if these have occurred as a result of the performance of the tasks in this Agreement, except in cases where it is intentional.
(3) In the case of injury inflicted on third persons when performing tasks covered by this Agreement, the receiving State shall assume responsibility, as if the damage was caused by its own rescue and disaster relief teams and individuals providing assistance, except in cases when injury is inflicted deliberately by the rescue and disaster relief teams or individuals providing assistance of the sending State.
(4) The damage liability specified in Paragraphs 1 and 2 of this Article shall exist from arrival in the territory or airspace of the receiving State to departure from its territory or airspace.
(5) The provisions of this Article shall also be implemented in the event of the States of the Parties being States of transit.
Article 19
Use of Information and Communication Means
(1) The competent authorities of the Parties shall provide information and communication links, in particular telephone, radio and other links between the authorities, rescue and disaster relief teams and individuals providing assistance, in accordance with this Agreement and while respecting internationally agreed rules of communication. The competent authorities of the Parties shall also provide Internet access.
(2) The Parties shall exchange lists of radio frequencies authorised for communication in the territories of their States.
Article 20
Joint Standing Commission
(1) The Parties shall establish a Joint Standing Commission for the implementation of certain tasks under this Agreement, consisting of representatives of the competent authorities specified in Paragraph 1 of Article 4.
(2) The Joint Standing Commission shall have an equal number of members from each State of the Party. The Parties will nominate at least three members of the Joint Standing Commission and inform each other accordingly.
(3) The tasks of the Joint Standing Commission under this Agreement shall be the:
– resolution of specific organizational and technical issues,
– definition of methods for maintaining communication and
– mutual notification and the preparation of any rules of procedure.
(4) The Joint Standing Commission shall meet at least once a year, alternately, in the territories of the States of the Parties. The Parties may propose an early meeting of the Joint Standing Commission.
Article 21
Entry into Force
(1) The Agreement is concluded for an indefinite period of time.
(2) The Agreement shall enter into force on the date of receipt of the last notification that the necessary requirements for its entry into force have been fulfilled.
Article 22
Impact of this Agreement on Other Agreements
This Agreement shall not prejudice the rights and obligations of the Parties arising from other international agreements.
Article 23
Settlement of Disputes
The Parties shall resolve disputes in relation to the interpretation or implementation of this Agreement exclusively by mutual consultation and negotiation.
Article 24
Amendments
(1) The Parties may amend the Agreement by signing a separate protocol that shall enter into force in accordance with Paragraph 2 of Article 21 of this Agreement.
(2) Written notices of the Parties on the modification of data about competent authorities and their addresses, telecommunication links and points of contact shall not be regarded as amendments to the Agreement.
Article 25
Termination of the Agreement
(1) Either Party shall have the right to terminate this Agreement in writing through diplomatic channels. Termination of the Agreement shall take effect three months from the date of receipt of the notification of its termination.
(2) Termination of this Agreement shall not prejudice the obligations regarding its implementation that are still applicable on the date of its termination.
Done at Ljubljana on 30. 9. 2011 in two original copies in the Slovene language, the official languages of Bosnia and Herzegovina (Bosnian, Croatian and Serbian) and the English language, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, or application of the provisions of this Agreement, the English version shall prevail.
For the Government
of the Republic of Slovenia
Ljubica Jelušič (s)
 
For the Council of Ministers
of Bosnia and Herzegovina
Sadik Ahmetović (s)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi ministrstvo, pristojno za obrambo (Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje).
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 212-07/11-6/11
Ljubljana, dne 26. septembra 2012
EPA 2024-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik
(*) Besedilo sporazuma v bosanskem, hrvaškem in srbskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.