Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2012 z dne 14. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2012 z dne 14. 5. 2012

Kazalo

24. Zakon o ratifikaciji Pogodbe o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju v ekonomski in monetarni uniji med Kraljevino Belgijo, Republiko Bolgarijo, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Madžarsko, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Republiko Poljsko, Portugalsko republiko, Romunijo, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko, Republiko Finsko in Kraljevino Švedsko (MPSUUEMU), stran 74.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Pogodbe o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju v ekonomski
in monetarni uniji med Kraljevino Belgijo, Republiko Bolgarijo, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Madžarsko, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Republiko Poljsko, Portugalsko republiko, Romunijo, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko, Republiko Finsko
in Kraljevino Švedsko (MPSUUEMU)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Pogodbe o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju v ekonomski in monetarni uniji med Kraljevino Belgijo, Republiko Bolgarijo, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Madžarsko, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Republiko Poljsko, Portugalsko republiko, Romunijo, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko, Republiko Finsko in Kraljevino Švedsko (MPSUUEMU), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 19. aprila 2012.
Št. 003-02-3/2010-12
Ljubljana, dne 30. aprila 2012
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI POGODBE O STABILNOSTI, USKLAJEVANJU IN UPRAVLJANJU V EKONOMSKI IN MONETARNI UNIJI MED KRALJEVINO BELGIJO, REPUBLIKO BOLGARIJO, KRALJEVINO DANSKO, ZVEZNO REPUBLIKO NEMČIJO, REPUBLIKO ESTONIJO, IRSKO, HELENSKO REPUBLIKO, KRALJEVINO ŠPANIJO, FRANCOSKO REPUBLIKO, ITALIJANSKO REPUBLIKO, REPUBLIKO CIPER, REPUBLIKO LATVIJO, REPUBLIKO LITVO, VELIKIM VOJVODSTVOM LUKSEMBURG, MADŽARSKO, MALTO, KRALJEVINO NIZOZEMSKO, REPUBLIKO AVSTRIJO, REPUBLIKO POLJSKO, PORTUGALSKO REPUBLIKO, ROMUNIJO, REPUBLIKO SLOVENIJO, SLOVAŠKO REPUBLIKO, REPUBLIKO FINSKO IN KRALJEVINO ŠVEDSKO (MPSUUEMU)
1. člen
Ratificira se Pogodba o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju v ekonomski in monetarni uniji med Kraljevino Belgijo, Republiko Bolgarijo, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Madžarsko, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Republiko Poljsko, Portugalsko republiko, Romunijo, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko, Republiko Finsko in Kraljevino Švedsko, podpisana 2. marca 2012 v Bruslju.
2. člen
Besedilo pogodbe se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:(*)
P O G O D B A
O STABILNOSTI, USKLAJEVANJU IN UPRAVLJANJU V EKONOMSKI IN MONETARNI UNIJI MED KRALJEVINO BELGIJO, REPUBLIKO BOLGARIJO, KRALJEVINO DANSKO, ZVEZNO REPUBLIKO NEMČIJO, REPUBLIKO ESTONIJO, IRSKO, HELENSKO REPUBLIKO, KRALJEVINO ŠPANIJO, FRANCOSKO REPUBLIKO, ITALIJANSKO REPUBLIKO, REPUBLIKO CIPER, REPUBLIKO LATVIJO, REPUBLIKO LITVO, VELIKIM VOJVODSTVOM LUKSEMBURG, MADŽARSKO, MALTO, KRALJEVINO NIZOZEMSKO, REPUBLIKO AVSTRIJO, REPUBLIKO POLJSKO, PORTUGALSKO REPUBLIKO, ROMUNIJO, REPUBLIKO SLOVENIJO, SLOVAŠKO REPUBLIKO, REPUBLIKO FINSKO IN KRALJEVINO ŠVEDSKO
KRALJEVINA BELGIJA, REPUBLIKA BOLGARIJA, KRALJEVINA DANSKA, ZVEZNA REPUBLIKA NEMČIJA, REPUB­LIKA ESTONIJA, IRSKA, HELENSKA REPUBLIKA, KRALJEVINA ŠPANIJA, FRANCOSKA REPUBLIKA, ITALIJANSKA REPUBLIKA, REPUBLIKA CIPER, REPUBLIKA LATVIJA, REPUBLIKA LITVA, VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG, MADŽARSKA, MALTA, KRALJEVINA NIZOZEMSKA, REPUB­LIKA AVSTRIJA, REPUBLIKA POLJSKA, PORTUGALSKA REPUBLIKA, ROMUNIJA, REPUBLIKA SLOVENIJA, SLOVAŠKA REPUBLIKA, REPUBLIKA FINSKA IN KRALJEVINA ŠVEDSKA,
v nadaljnjem besedilu: pogodbenice,
SO SE
OB ZAVEDANJU svojih obveznosti, da morajo kot države članice Evropske unije obravnavati svoje ekonomske politike kot zadevo skupnega pomena,
V ŽELJI spodbujati razmere za močnejšo gospodarsko rast v Evropski uniji in v ta namen razvijati vse tesnejše usklajevanje ekonomskih politik v euroobmočju,
OB UPOŠTEVANJU, da morajo vlade vzdrževati zdrave in vzdržne javne finance ter preprečiti nastanek čezmernega javnofinančnega primanjkljaja, ker je to ključnega pomena za zaščito stabilnosti euroobmočja kot celote, in da je zato treba uvesti posebna pravila, vključno s "pravilom o uravnoteženem proračunu" in samodejnim mehanizmom sprejemanja popravljalnih ukrepov,
OB ZAVEDANJU, da je treba zagotoviti, da njihov javnofinančni primanjkljaj ne preseže 3% njihovega bruto domačega proizvoda po tržnih cenah in da njihov javni dolg ne preseže 60 % njihovega bruto domačega proizvoda po tržnih cenah oziroma se zadostno zmanjšuje proti tej vrednosti,
OB OPOZARJANJU, da se morajo pogodbenice kot države članice Evropske unije vzdržati vseh ukrepov, ki bi lahko ogrozili uresničevanje ciljev Unije v okviru ekonomske unije, predvsem kopičenja dolga zunaj javnofinančnih računov,
OB UPOŠTEVANJU, da so se voditelji držav ali vlad držav članic euroobmočja 9. decembra 2011 dogovorili o okrepljeni strukturi ekonomske in monetarne unije kot nadgradnji Pogodb, na katerih temelji Evropska unija, za lažje izvajanje ukrepov, sprejetih na podlagi členov 121, 126 in 136 Pogodbe o delovanju Evropske unije,
OB UPOŠTEVANJU, da je cilj voditeljev držav ali vlad držav članic euroobmočja in drugih držav članic Evropske unije čimprejšnja vključitev določb te pogodbe v Pogodbi, na katerih temelji Evropska unija,
OB POZDRAVLJANJU zakonodajnih predlogov za euroobmočje, ki jih je 23. novembra 2011 predstavila Evropska komisija v okviru Pogodb, na katerih temelji Evropska unija, o okrepitvi ekonomskega in proračunskega nadzora v državah članicah, ki imajo ali jim grozijo resne težave v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo, ter o skupnih določbah za spremljanje in ocenjevanje osnutkov proračunskih načrtov in zagotavljanje zmanjšanja čezmernega primanjkljaja držav članic ter OB UPOŠTEVANJU namere Evropske komisije, da predstavi nadaljnje zakonodajne predloge za euroobmočje, in sicer zlasti glede predhodnega poročanja o načrtih izdaje dolžniških instrumentov, glede programov ekonomskega partnerstva, v katerih se podrobno opišejo strukturne reforme za države članice, ki so v postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem, pa tudi glede usklajevanja večjih načrtov reform ekonomskih politik držav članic,
OB IZRAŽANJU pripravljenosti, da podprejo predloge, ki bi jih lahko predstavila Evropska komisija za nadaljnjo krepitev Pakta za stabilnost in rast, s tem da se za države članice, katerih valuta je euro, uvede nov razpon za srednjeročne cilje v skladu z omejitvami iz te pogodbe,
OB UPOŠTEVANJU, da bo Evropska komisija pri preverjanju in spremljanju proračunskih obveznosti iz te pogodbe delovala v okviru svojih pristojnosti v skladu s Pogodbo o delovanju Evropske unije, zlasti njenimi členi 121, 126 in 136,
predvsem OB UGOTAVLJANJU, da se bo v zvezi z uporabo "pravila o uravnoteženem proračunu" iz člena 3 te pogodbe to spremljanje za vsako pogodbenico izvajalo z ustrezno opredelitvijo srednjeročnih ciljev za posamezno državo in s pripravo časovnih načrtov konvergence,
OB UGOTAVLJANJU, da je treba srednjeročne cilje redno posodabljati na podlagi skupno dogovorjene metodologije, katere glavne parametre je prav tako treba redno pregledovati in ki ustrezno odraža tveganja eksplicitnih in implicitnih obveznosti za javne finance, kakor je opredeljeno v ciljih Pakta za stabilnost in rast,
OB UGOTAVLJANJU, da bi bilo treba zadosten napredek pri doseganju srednjeročnih ciljev oceniti na podlagi splošne ocene s strukturnim saldom kot referenco, vključno z analizo odhodkov, zmanjšanih za diskrecijske ukrepe na strani prihodkov, skladno z določbami prava Evropske unije, zlasti Uredbe Sveta (ES) št. 1466/97 z dne 7. julija 1997 o okrepitvi nadzora nad proračunskim stanjem ter o nadzoru in usklajevanju gospodarskih politik, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) št. 1175/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. novembra 2011 (v nadaljnjem besedilu: spremenjeni Pakt za stabilnost in rast),
OB UGOTAVLJANJU, da bi moral biti namen popravljalnega mehanizma, ki ga uvedejo pogodbenice, odpravljanje odklonov od srednjeročnega cilja ali prilagoditvene poti, vključno z njihovim skupnim učinkom na razvoj javnega dolga,
OB UGOTAVLJANJU, da bi moralo biti Sodišče Evropske unije v skladu s členom 273 Pogodbe o delovanju Evropske unije pristojno za presojo izpolnjevanja obveznosti pogodbenic glede prenosa "pravila o uravnoteženem proračunu" v njihove notranjepravne sisteme z določbami zavezujoče, trajne in po možnosti ustavne narave,
OB SKLICEVANJU na to, da je v skladu s členom 260 Pogodbe o delovanju Evropske unije Sodišče Evropske unije pristojno, da državi članici Evropske unije, ki ni izvršila katere od njegovih sodb, naloži plačilo pavšalnega zneska ali denarne kazni, ter OB SKLICEVANJU na to, da je Evropska komisija uvedla merila za določitev pavšalnega zneska ali denarne kazni, ki se naloži po navedenem členu,
OB OPOZARJANJU, da je treba olajšati sprejemanje ukrepov po postopku Evropske unije v zvezi s čezmernim primanjkljajem za države članice, katerih valuta je euro ter pri katerih razmerje med načrtovanim ali dejanskim javnofinančnim primanjkljajem in bruto domačim proizvodom presega 3%, obenem pa odločno podpreti cilj tega postopka, in sicer da se država članica spodbudi in po potrebi prisili k zmanjšanju morebitno ugotovljenega primanjkljaja,
OB OPOZARJANJU na obveznost pogodbenic, katerih javni dolg presega referenčno vrednost 60%, da ga znižajo v povprečju za eno dvajsetino na leto, kar je določeno kot referenčno merilo,
OB UPOŠTEVANJU, da je treba pri izvajanju te pogodbe spoštovati posebno vlogo socialnih partnerjev, kot je priznana v zakonodaji ali nacionalni ureditvi vsake pogodbenice,
OB POUDARJANJU, da se določbe te pogodbe ne smejo razlagati kot kakršna koli sprememba pogojev ekonomske politike, pod katerimi je bila pogodbenici dodeljena finančna pomoč v programu za stabilnost, ki vključuje Evropsko unijo, njene države članice ali Mednarodni denarni sklad,
OB UGOTAVLJANJU, da si morajo za pravilno delovanje ekonomske in monetarne unije pogodbenice skupaj prizadevati za ekonomsko politiko, pri kateri bodo hkrati z nadgrajevanjem mehanizmov usklajevanja ekonomskih politik, kot je opredeljeno v Pogodbah, na katerih temelji Evropska unija, sprejele potrebne ukrepe na vseh področjih, ki so bistvena za pravilno delovanje euroobmočja,
zlasti OB UPOŠTEVANJU želje pogodbenic po dejavnejši uporabi okrepljenega sodelovanja iz člena 20 Pogodbe o Evropski uniji in členov od 326 do 334 Pogodbe o delovanju Evropske unije, ne da bi to škodilo notranjemu trgu, ter njihove želje po celoviti uporabi ukrepov za države članice, katerih valuta je euro, v skladu s členom 136 Pogodbe o delovanju Evropske unije ter postopka predhodnih razprav in usklajevanj načrtovanih večjih reform ekonomskih politik pogodbenic, katerih valuta je euro, da bi se lahko opredelile najboljše prakse,
OB OPOZARJANJU na dogovor voditeljev držav ali vlad držav članic euroobmočja z dne 26. oktobra 2011 o izboljšanju upravljanja euroobmočja, vključno z najmanj dvema zasedanjema vrha držav euroobmočja letno, ki se, razen v izjemnih okoliščinah, skličeta takoj po zasedanjih Evropskega sveta ali sestankih, na katerih sodelujejo vse pogodbenice, ki so ratificirale to pogodbo,
tudi OB OPOZARJANJU na pakt euro plus, ki so ga voditelji držav ali vlad držav članic euroobmočja in drugih držav članic Evropske unije sprejeli 25. marca 2011 in v katerem so opredeljene bistvene točke za spodbujanje konkurenčnosti v euroobmočju,
OB POUDARJANJU pomena Pogodbe o ustanovitvi evropskega mehanizma za stabilnost kot dela globalne strategije za krepitev ekonomske in monetarne unije ter OB OPOZARJANJU, da bo dodelitev finančne pomoči v okviru novih programov iz evropskega mehanizma za stabilnost od 1. marca 2013 odvisna od tega, ali bo zadevna pogodbenica to pogodbo ratificirala, in ko poteče rok za prenos iz člena 3(2) te pogodbe, od izpolnjevanja zahtev iz navedenega člena,
OB UGOTAVLJANJU, da so Kraljevina Belgija, Zvezna republika Nemčija, Republika Estonija, Irska, Helenska republika, Kraljevina Španija, Francoska republika, Italijanska republika, Republika Ciper, Veliko vojvodstvo Luksemburg, Malta, Kraljevina Nizozemska, Republika Avstrija, Portugalska republika, Republika Slovenija, Slovaška republika in Republika Finska pogodbenice, katerih valuta je euro, in jih bo zato ta pogodba zavezovala od prvega dneva meseca po deponiranju njihovih listin o ratifikaciji, če bo ta pogodba na ta dan že veljala,
tudi OB UGOTAVLJANJU, da so Republika Bolgarija, Kraljevina Danska, Republika Latvija, Republika Litva, Madžarska, Republika Poljska, Romunija in Kraljevina Švedska pogodbenice, ki so na dan podpisa te pogodbe države članice Evropske unije z odstopanjem ali izjemo glede sodelovanja pri enotni valuti ter jih lahko do odprave tega odstopanja ali izjeme zavezujejo samo tiste določbe naslovov III in IV te pogodbe, za katere ob deponiranju listine o ratifikaciji ali pozneje izrazijo namero, da bodo zanje zavezujoče,
DOGOVORILE o teh določbah:
NASLOV I
NAMEN IN PODROČJE UPORABE
ČLEN 1
1. S to pogodbo se pogodbenice kot države članice Evropske unije dogovorijo, da okrepijo ekonomski steber ekonomske in monetarne unije s sprejetjem sklopa pravil, namenjenih spodbujanju proračunske discipline s fiskalnim dogovorom, da okrepijo usklajevanje svojih ekonomskih politik in izboljšajo upravljanje euroobmočja, s čimer podpirajo uresničevanje ciljev Evropske unije za trajnostno rast, zaposlovanje, konkurenčnost in socialno kohezijo.
2. Ta pogodba se v celoti uporablja za pogodbenice, katerih valuta je euro. Uporablja se tudi za druge pogodbenice, in sicer v obsegu in pod pogoji iz člena 14.
NASLOV II
SKLADNOST IN POVEZAVA S PRAVOM UNIJE
ČLEN 2
1. Pogodbenice uporabljajo in razlagajo to pogodbo skladno s Pogodbama, na katerih temelji Evropska unija, zlasti s členom 4(3) Pogodbe o Evropski uniji in pravom Evropske unije, vključno s procesnim pravom, kadar je treba sprejeti sekundarno zakonodajo.
2. Ta pogodba se uporablja, kolikor je združljiva s Pogodbama, na katerih temelji Evropska unija, in pravom Evropske unije. Ne posega v pristojnosti Unije, da deluje na področju ekonomske unije.
NASLOV III
FISKALNI DOGOVOR
ČLEN 3
1. Pogodbenice poleg svojih obveznosti, ki izhajajo iz prava Evropske unije, in brez poseganja vanje uporabljajo pravila, določena v tem odstavku:
(a) proračunsko stanje sektorja države pogodbenice je uravnoteženo ali v presežku;
(b) za pravilo iz točke (a) se šteje, da je upoštevano, če letni strukturni saldo sektorja države dosega srednjeročni cilj za posamezno državo, opredeljen v spremenjenem Paktu za stabilnost in rast, s spodnjo mejo strukturnega primanjkljaja na ravni 0,5% bruto domačega proizvoda po tržnih cenah. Pogodbenice zagotovijo hitro približevanje svojemu srednjeročnemu cilju. Časovni okvir za to približevanje bo predlagala Evropska komisija ob upoštevanju tveganj za vzdržnost posamezne države. Napredek pri doseganju srednjeročnega cilja in njegovo upoštevanje se ocenjujeta na podlagi splošne ocene s strukturnim saldom kot referenco, vključno z analizo odhodkov, zmanjšanih za diskrecijske ukrepe na strani prihodkov, v skladu s spremenjenim Paktom za stabilnost in rast;
(c) pogodbenicam se lahko samo v izjemnih okoliščinah, opredeljenih v točki (b) odstavka 3, dovoli začasen odklon od njihovega srednjeročnega cilja ali prilagoditvene poti za njegovo dosego;
(d) kadar je razmerje med javnim dolgom in bruto domačim proizvodom po tržnih cenah precej nižje od 60% ter kadar je tveganje v smislu dolgoročne vzdržnosti javnih financ majhno, lahko spodnja meja srednjeročnega cilja, določena v skladu s točko (b), doseže strukturni primanjkljaj v višini največ 1,0% bruto domačega proizvoda po tržnih cenah;
(e) če se ugotovijo precejšnji odkloni od srednjeročnega cilja ali prilagoditvene poti za njegovo dosego, se samodejno sproži popravljalni mehanizem. Ta mehanizem vključuje obveznost zadevne pogodbenice, da izvede ukrepe za odpravo odklonov v določenem časovnem obdobju.
2. Pravila iz odstavka 1 učinkujejo v notranjem pravu pogodbenic kot določbe zavezujoče in trajne, po možnosti ustavne narave najpozneje eno leto po začetku veljavnosti te pogodbe ali pa se kako drugače zagotovita njihovo popolno spoštovanje in upoštevanje v nacionalnih proračunskih postopkih. Pogodbenice na nacionalni ravni vzpostavijo popravljalni mehanizem iz točke (e) odstavka 1 na podlagi skupnih načel, ki jih predlaga Evropska komisija, zlasti glede vrste, obsega in časovnega okvira popravljalnih ukrepov, ki jih je treba izvesti, tudi v izjemnih okoliščinah, ter vloge in neodvisnosti institucij, odgovornih na nacionalni ravni za spremljanje spoštovanja pravil iz odstavka 1. Ta popravljalni mehanizem v celoti spoštuje pristojnosti nacionalnih parlamentov.
3. Za namene tega člena se uporabljajo opredelitve pojmov iz člena 2 Protokola (št. 12) o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem, priloženega Pogodbama o Evropski uniji.
Poleg tega se za namene tega člena uporabljata tudi ti dve opredelitvi pojmov:
(a) "letni strukturni saldo sektorja države" se nanaša na letni ciklično prilagojeni saldo, zmanjšan za enkratne in začasne ukrepe;
(b) "izjemne okoliščine" se nanašajo na neobičajni dogodek, na katerega pogodbenica ne more vplivati in ki ima pomembne posledice za finančno stanje sektorja države, ali obdobja resnega gospodarskega upada, kot je določeno v spremenjenem Paktu za stabilnost in rast, pod pogojem, da začasni odklon zadevne pogodbenice srednjeročno ne ogrozi fiskalne vzdržnosti.
ČLEN 4
Kadar razmerje med javnim dolgom in bruto domačim proizvodom pogodbenice presega referenčno vrednost 60% iz člena 1 Protokola (št. 12) o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem, priloženega Pogodbama o Evropski uniji, ga ta pogodbenica zniža v povprečju za eno dvajsetino na leto, kot referenčno merilo, določeno v členu 2 Uredbe Sveta (ES) št. 1467/97 z dne 7. julija 1997 o pospešitvi in razjasnitvi izvajanja postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem, kakor je bila spremenjena z Uredbo Sveta (EU) št. 1177/2011 z dne 8. novembra 2011. Obstoj čezmernega javnofinančnega primanjkljaja zaradi kršenja merila dolga se določi v skladu s členom 126 Pogodbe o delovanju Evropske unije.
ČLEN 5
1. Pogodbenica, ki je v postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem v skladu s Pogodbama, na katerih temelji Evropska unija, pripravi program proračunskega in ekonomskega partnerstva, ki vključuje podroben opis strukturnih reform, ki jih je treba sprejeti in izvesti za zagotovitev učinkovitega in trajnega zmanjšanja njenega čezmernega primanjkljaja. Vsebina in oblika teh programov se opredelita v pravu Evropske unije. Za njihovo predložitev Svetu Evropske unije in Evropski komisiji v potrditev ter za njihovo spremljanje se uporabljajo veljavni postopki nadzora iz Pakta za stabilnost in rast.
2. Svet Evropske unije in Evropska komisija bosta spremljala izvajanje programa proračunskega in ekonomskega partnerstva ter z njim skladnih letnih proračunskih načrtov.
ČLEN 6
Pogodbenice zaradi boljšega usklajevanja načrtovanja izdaje svojih dolžniških instrumentov Svetu Evropske unije in Evropski komisiji predhodno poročajo o svojih načrtih izdaj dolžniških instrumentov.
ČLEN 7
Pogodbenice, katerih valuta je euro, se zavezujejo, da bodo ob doslednem spoštovanju postopkovnih zahtev Pogodb, na katerih temelji Evropska unija, podprle predloge ali priporočila, ki jih predloži Evropska komisija, kadar meni, da država članica Evropske unije, katere valuta je euro, krši merilo primanjkljaja v okviru postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem. Ta obveznost ne velja, kadar pogodbenice, katerih valuta je euro, ugotovijo, da jih kvalificirana večina, izračunana po analogiji z ustreznimi določbami Pogodb, na katerih temelji Evropska unija, in brez upoštevanja stališča zadevne pogodbenice, nasprotuje predlagani ali priporočeni odločitvi.
ČLEN 8
1. Evropska komisija je pozvana, da pogodbenicam pravočasno predloži poročilo o določbah, ki jih vsaka pogodbenica sprejme v skladu s členom 3(2). Če Evropska komisija, potem ko je zadevni pogodbenici omogočila, da predloži svoje pripombe, v poročilu sklene, da pogodbenica ni izpolnila zahtev iz člena 3(2), ena ali več pogodbenic zadevo predloži Sodišču Evropske unije. Kadar pogodbenica neodvisno od poročila Komisije meni, da druga pogodbenica ni izpolnila zahtev iz člena 3(2), lahko prav tako zadevo predloži Sodišču Evropske unije. V obeh primerih je sodba Sodišča Evropske unije zavezujoča za stranke v postopku, ki sprejmejo ukrepe, potrebne za izvršitev sodbe v roku, ki ga določi Sodišče Evropske unije.
2. Če pogodbenica na podlagi lastne ocene ali ocene Evropske komisije meni, da druga pogodbenica ni sprejela ukrepov, potrebnih za izvršitev sodbe Sodišča Evropske unije iz odstavka 1, lahko zadevo predloži Sodišču Evropske unije in zahteva naložitev finančnih sankcij na podlagi meril, ki jih je Evropska komisija določila v skladu s členom 260 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Če Sodišče Evropske unije ugotovi, da zadevna pogodbenica ni izvršila njegove sodbe, ji lahko naloži plačilo pavšalnega zneska ali denarne kazni, ki je primerno glede na okoliščine in ne presega 0,1% njenega bruto domačega proizvoda. Zneski, naloženi državi članici, katere valuta je euro, se plačajo evropskemu mehanizmu za stabilnost. V drugih primerih se plačila izvedejo v splošni proračun Evropske unije.
3. Ta člen pomeni poseben sporazum med pogodbenicami v smislu člena 273 Pogodbe o delovanju Evropske unije.
NASLOV IV
USKLAJEVANJE EKONOMSKIH POLITIK IN KONVERGENCA
ČLEN 9
Pogodbenice se zavezujejo, da si bodo na podlagi usklajevanja ekonomskih politik, kot je opredeljeno v Pogodbi o delovanju Evropske unije, skupaj prizadevale za ekonomsko politiko, ki bo s krepitvijo konvergence in konkurenčnosti spodbujala pravilno delovanje ekonomske in monetarne unije ter gospodarsko rast. V ta namen sprejmejo potrebne ukrepe na vseh področjih, ki so bistvena za pravilno delovanje euroobmočja, v prizadevanju za uresničitev ciljev podpiranja konkurenčnosti, spodbujanja zaposlovanja, nadaljnjega prispevanja k vzdržnosti javnih financ in krepitve finančne stabilnosti.
ČLEN 10
Pogodbenice so pripravljene, da v skladu z zahtevami Pogodb, na katerih temelji Evropska unija, kadar je to primerno in potrebno za države članice, katerih valuta je euro, uporabijo ukrepe v skladu s členom 136 Pogodbe o delovanju Evropske unije ter okrepljeno sodelovanje iz člena 20 Pogodbe o Evropski uniji in členov od 326 do 334 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri zadevah, ki so bistvene za pravilno delovanje euroobmočja, ne da bi to ogrozilo delovanje notranjega trga.
ČLEN 11
Pogodbenice zaradi opredelitve najboljših praks in prizadevanj za bolj usklajeno ekonomsko politiko zagotovijo, da bodo o vseh večjih reformah ekonomskih politik, katerih izvajanje načrtujejo, predhodno razpravljale in jih po potrebi medsebojno uskladile. Pri tem usklajevanju sodelujejo institucije Evropske unije, kot to zahteva pravo Evropske unije.
NASLOV V
UPRAVLJANJE EUROOBMOČJA
ČLEN 12
1. Voditelji držav ali vlad pogodbenic, katerih valuta je euro, se neformalno sestajajo na zasedanjih vrha držav euroobmočja skupaj s predsednikom Evropske komisije. K sodelovanju na teh zasedanjih je vabljen tudi predsednik Evropske centralne banke.
Voditelji držav ali vlad pogodbenic, katerih valuta je euro, imenujejo predsednika vrha držav euroobmočja z navadno večino istočasno in za enak mandat, kot Evropski svet izvoli svojega predsednika.
2. Vrh držav euroobmočja zaseda po potrebi in najmanj dvakrat letno, da pogodbenice, katerih valuta je euro, razpravljajo o vprašanjih v zvezi s posebnimi obveznostmi, ki so skupne pogodbenicam glede enotne valute, o drugih vprašanjih glede upravljanja euroobmočja in pravil, ki se za to uporabljajo, ter o strateških usmeritvah za izvajanje ekonomskih politik zaradi večje konvergence v euroobmočju.
3. Voditelji držav ali vlad pogodbenic, katerih valuta ni euro in so ratificirale to pogodbo, na zasedanjih vrha držav euroobmočja sodelujejo pri razpravah v zvezi s konkurenčnostjo pogodbenic, spremembami splošne strukture euroobmočja in temeljnih pravil, ki se bodo v prihodnosti zanj uporabljala, kadar je to potrebno in najmanj enkrat letno, pa tudi pri razpravah o posebnih vprašanjih glede izvajanja te Pogodbe o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju v ekonomski in monetarni uniji.
4. Predsednik vrha držav euroobmočja skrbi za pripravo in kontinuiteto zasedanj vrha držav euroobmočja v tesnem sodelovanju s predsednikom Evropske komisije. Euroskupina je organ, odgovoren za pripravo zasedanj vrha držav euroobmočja in nadaljnje ukrepanje po zasedanjih, njen predsednik pa je lahko v ta namen vabljen, da se teh zasedanj udeleži.
5. Predsednik Evropskega parlamenta je lahko povabljen k besedi. Predsednik vrha držav euroobmočja po vsakem zasedanju vrha držav euroobmočja Evropskemu parlamentu predloži poročilo.
6. Predsednik vrha držav euroobmočja podrobno obvešča pogodbenice, katerih valuta ni euro, in druge države članice Evropske unije o pripravi in rezultatih zasedanj vrha držav euroobmočja.
ČLEN 13
Kakor je predvideno v naslovu II Protokola (št. 1) o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, priloženega Pogodbama o Evropski uniji, bodo Evropski parlament in nacionalni parlamenti pogodbenic skupaj določili, kako organizirati in spodbujati konferenco predstavnikov ustreznih odborov Evropskega parlamenta in predstavnikov ustreznih odborov nacionalnih parlamentov, da bi razpravljali o proračunskih politikah in drugih zadevah, določenih s to pogodbo.
NASLOV VI
SPLOŠNE IN KONČNE DOLOČBE
ČLEN 14
1. Pogodbenice ratificirajo to pogodbo v skladu s svojimi ustavnimi pravili. Listine o ratifikaciji se deponirajo pri generalnem sekretariatu Sveta Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: depozitar).
2. Ta pogodba začne veljati 1. januarja 2013, če do takrat listino o ratifikaciji deponira dvanajst pogodbenic, katerih valuta je euro, ali prvi dan meseca po deponiranju listine o ratifikaciji dvanajste pogodbenice, katere valuta je euro, kar je prej.
3. Za pogodbenice, katerih valuta je euro in ki so pogodbo ratificirale, se ta pogodba uporablja od datuma začetka veljavnosti. Za druge pogodbenice, katerih valuta je euro, se uporablja od prvega dneva meseca po deponiranju njihovih listin o ratifikaciji.
4. Z odstopanjem od odstavkov 3 in 5 se naslov V uporablja za vse zadevne pogodbenice od datuma začetka veljavnosti te pogodbe.
5. Za pogodbenice z odstopanjem, kot je opredeljeno v členu 139(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije ali z izjemo, opredeljeno v Protokolu (št. 16) o nekaterih določbah, ki se nanašajo na Dansko, priloženem Pogodbama o Evropski uniji, ki so to pogodbo ratificirale, se ta pogodba uporablja od datuma začetka učinkovanja sklepa o odpravi navedenega odstopanja ali izjeme, razen če zadevna pogodbenica ne izrazi namere, da bodo zanjo že prej zavezujoče vse ali nekatere določbe naslovov III in IV te pogodbe.
ČLEN 15
Ta pogodba je na voljo za pristop tistim državam članicam Evropske unije, ki niso pogodbenice. Pristop začne učinkovati z deponiranjem listine o pristopu pri depozitarju, ki o tem obvesti druge pogodbenice. Besedilo te pogodbe v uradnem jeziku pristopne države članice, ki je hkrati uradni in delovni jezik institucij Unije, se, potem ko njegovo verodostojnost potrdijo pogodbenice, shrani v arhivu depozitarja kot verodostojno besedilo te pogodbe.
ČLEN 16
V največ petih letih od datuma začetka veljavnosti te pogodbe se na podlagi ocene izkušenj z njenim izvajanjem sprejmejo potrebni ukrepi za vključitev vsebine te pogodbe v pravni okvir Evropske unije v skladu z določbami Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o delovanju Evropske unije.
V Bruslju, dne drugega marca leta dva tisoč dvanajst.
Ta pogodba, sestavljena v enem izvirniku v angleškem, bolgarskem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, irskem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna, se shrani v arhivu depozitarja, ki pošlje overjen izvod vsaki pogodbenici.
T R E A T Y
ON STABILITY, COORDINATION AND GOVERNANCE IN THE ECONOMIC AND MONETARY UNION BETWEEN THE KINGDOM OF BELGIUM, THE REPUBLIC OF BULGARIA, THE KINGDOM OF DENMARK, THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE REPUBLIC OF ESTONIA, IRELAND, THE HELLENIC REPUBLIC, THE KINGDOM OF SPAIN, THE FRENCH REPUBLIC, THE ITALIAN REPUBLIC, THE REPUBLIC OF CYPRUS, THE REPUBLIC OF LATVIA, THE REPUBLIC OF LITHUANIA, THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG, HUNGARY, MALTA, THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS, THE REPUBLIC OF AUSTRIA, THE REPUBLIC OF POLAND, THE PORTUGUESE REPUBLIC, ROMANIA, THE REPUBLIC OF SLOVENIA, THE SLOVAK REPUBLIC, THE REPUBLIC OF FINLAND AND THE KINGDOM OF SWEDEN
THE KINGDOM OF BELGIUM, THE REPUBLIC OF BULGARIA, THE KINGDOM OF DENMARK, THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE REPUBLIC OF ESTONIA, IRELAND, THE HELLENIC REPUBLIC, THE KINGDOM OF SPAIN, THE FRENCH REPUBLIC, THE ITALIAN REPUBLIC, THE REPUBLIC OF CYPRUS, THE REPUBLIC OF LATVIA, THE REPUBLIC OF LITHUANIA, THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG, HUNGARY, MALTA, THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS, THE REPUBLIC OF AUSTRIA, THE REPUBLIC OF POLAND, THE PORTUGUESE REPUBLIC, ROMANIA, THE REPUBLIC OF SLOVENIA, THE SLOVAK REPUBLIC, THE REPUBLIC OF FINLAND AND THE KINGDOM OF SWEDEN,
hereinafter referred to as "the Contracting Parties";
CONSCIOUS of their obligation, as Member States of the European Union, to regard their economic policies as a matter of common concern;
DESIRING to promote conditions for stronger economic growth in the European Union and, to that end, to develop ever-closer coordination of economic policies within the euro area;
BEARING IN MIND that the need for governments to maintain sound and sustainable public finances and to prevent a general government deficit becoming excessive is of essential importance to safeguard the stability of the euro area as a whole, and accordingly, requires the introduction of specific rules, including a "balanced budget rule" and an automatic mechanism to take corrective action;
CONSCIOUS of the need to ensure that their general government deficit does not exceed 3% of their gross domestic product at market prices and that their general government debt does not exceed, or is sufficiently declining towards, 60 % of their gross domestic product at market prices;
RECALLING that the Contracting Parties, as Member States of the European Union, are to refrain from any measure which could jeopardise the attainment of the Union's objectives in the framework of the economic union, particularly the practice of accumulating debt outside the general government accounts;
BEARING IN MIND that the Heads of State or Government of the euro area Member States agreed on 9 December 2011 on a reinforced architecture for economic and monetary union, building upon the Treaties on which the European Union is founded and facilitating the implementation of measures taken on the basis of Articles 121, 126 and 136 of the Treaty on the Functioning of the European Union;
BEARING IN MIND that the objective of the Heads of State or Government of the euro area Member States and of other Member States of the European Union is to incorporate the provisions of this Treaty as soon as possible into the Treaties on which the European Union is founded;
WELCOMING the legislative proposals made by the European Commission for the euro area, within the framework of the Treaties on which the European Union is founded, on 23 November 2011, on the strengthening of economic and budgetary surveillance of Member States experiencing or threatened with serious difficulties with respect to their financial stability, and on common provisions for monitoring and assessing draft budgetary plans and ensuring the correction of excessive deficit of the Member States, and TAKING NOTE of the European Commission's intention to present further legislative proposals for the euro area concerning, in particular, ex ante reporting of debt issuance plans, economic partnership programmes detailing structural reforms for Member States under an excessive deficit procedure as well as the coordination of major economic policy reform plans of Member States;
EXPRESSING their readiness to support proposals which the European Commission might present to further strengthen the Stability and Growth Pact by introducing, for Member States whose currency is the euro, a new range for medium-term objectives in line with the limits established in this Treaty;
TAKING NOTE that, when reviewing and monitoring the budgetary commitments under this Treaty, the European Commission will act within the framework of its powers, as provided by the Treaty on the Functioning of the European Union, in particular Articles 121, 126 and 136 thereof;
NOTING in particular that, in respect of the application of the "balanced budget rule" set out in Article 3 of this Treaty, that monitoring will be carried out through the setting up, for each Contracting Party, of country-specific medium-term objectives and of calendars of convergence, as appropriate;
NOTING that the medium-term objectives should be updated regularly on the basis of a commonly agreed method, the main parameters of which are also to be reviewed regularly, reflecting appropriately the risks of explicit and implicit liabilities for public finance, as embodied in the aims of the Stability and Growth Pact;
NOTING that sufficient progress towards the medium-term objectives should be evaluated on the basis of an overall assessment with the structural balance as a reference, including an analysis of expenditure net of discretionary revenue measures, in line with the provisions specified under European Union law, in particular Council Regulation (EC) No 1466/97 of 7 July 1997 on the strengthening of the surveillance of budgetary positions and the surveillance and coordination of economic policies, as amended by Regulation (EU) No 1175/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 ("the revised Stability and Growth Pact");
NOTING that the correction mechanism to be introduced by the Contracting Parties should aim at correcting deviations from the medium-term objective or the adjustment path, including their cumulated impact on government debt dynamics;
NOTING that compliance with the Contracting Parties' obligation to transpose the "balanced budget rule" into their national legal systems, through binding, permanent and preferably constitutional provisions, should be subject to the jurisdiction of the Court of Justice of the European Union, in accordance with Article 273 of the Treaty on the Functioning of the European Union;
RECALLING that Article 260 of the Treaty on the Functioning of the European Union empowers the Court of Justice of the European Union to impose a lump sum or penalty payment on a Member State of the European Union which has failed to comply with one of its judgments and RECALLING that the European Commission has established criteria for determining the lump sum or penalty payment to be imposed in the framework of that Article;
RECALLING the need to facilitate the adoption of measures under the excessive deficit procedure of the European Union in respect of Member States whose currency is the euro and whose planned or actual ratio of general government deficit to gross domestic product exceeds 3%, whilst strongly reinforcing the objective of that procedure, namely to encourage and, if necessary, compel a Member State to reduce a deficit which might be identified;
RECALLING the obligation for those Contracting Parties whose general government debt exceeds the 60% reference value to reduce it at an average rate of one twentieth per year as a benchmark;
BEARING IN MIND the need to respect, in the implementation of this Treaty, the specific role of the social partners, as it is recognised in the laws or national systems of each of the Contracting Parties;
STRESSING that no provision of this Treaty is to be interpreted as altering in any way the economic policy conditions under which financial assistance has been granted to a Contracting Party in a stabilisation programme involving the European Union, its Member States or the International Monetary Fund;
NOTING that the proper functioning of the economic and monetary union requires the Contracting Parties to work jointly towards an economic policy where, whilst building upon the mechanisms of economic policy coordination, as defined in the Treaties on which the European Union is founded, they take the necessary actions and measures in all the areas which are essential to the proper functioning of the euro area;
NOTING, in particular, the wish of the Contracting Parties to make a more active use of enhanced cooperation, as provided for in Article 20 of the Treaty on European Union and Articles 326 to 334 of the Treaty on the Functioning of the European Union, without undermining the internal market, and their wish to have full recourse to measures specific to the Member States whose currency is the euro pursuant to Article 136 of the Treaty on the Functioning of the European Union, and to a procedure for the ex ante discussion and coordination among the Contracting Parties whose currency is the euro of all major economic policy reforms planned by them, with a view to benchmarking best practices;
RECALLING the agreement of the Heads of State or Government of the euro area Member States, of 26 October 2011, to improve the governance of the euro area, including the holding of at least two Euro Summit meetings per year, to be convened, unless justified by exceptional circumstances, immediately after meetings of the European Council or meetings with the participation of all Contracting Parties having ratified this Treaty;
RECALLING also the endorsement by the Heads of State or Government of the euro area Member States and of other Member States of the European Union, on 25 March 2011, of the Euro Plus Pact, which identifies the issues that are essential to fostering competitiveness in the euro area;
STRESSING the importance of the Treaty establishing the European Stability Mechanism as an element of the global strategy to strengthen the economic and monetary union and POINTING OUT that the granting of financial assistance in the framework of new programmes under the European Stability Mechanism will be conditional, as of 1 March 2013, on the ratification of this Treaty by the Contracting Party concerned and, as soon as the transposition period referred to in Article 3(2) of this Treaty has expired, on compliance with the requirements of that Article;
NOTING that the Kingdom of Belgium, the Federal Republic of Germany, the Republic of Estonia, Ireland, the Hellenic Republic, the Kingdom of Spain, the French Republic, the Italian Republic, the Republic of Cyprus, the Grand Duchy of Luxembourg, Malta, the Kingdom of the Netherlands, the Republic of Austria, the Portuguese Republic, the Republic of Slovenia, the Slovak Republic and the Republic of Finland are Contracting Parties whose currency is the euro and that, as such, they will be bound by this Treaty from the first day of the month following the deposit of their instrument of ratification if the Treaty is in force at that date;
NOTING ALSO that the Republic of Bulgaria, the Kingdom of Denmark, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, Hungary, the Republic of Poland, Romania and the Kingdom of Sweden are Contracting Parties which, as Member States of the European Union, have, at the date of signature of this Treaty, a derogation or an exemption from participation in the single currency and may be bound, as long as such derogation or exemption is not abrogated, only by those provisions of Titles III and IV of this Treaty by which they declare, on depositing their instrument of ratification or at a later date, that they intend to be bound;
HAVE AGREED UPON THE FOLLOWING PROVISIONS:
TITLE I
PURPOSE AND SCOPE
ARTICLE 1
1. By this Treaty, the Contracting Parties agree, as Member States of the European Union, to strengthen the economic pillar of the economic and monetary union by adopting a set of rules intended to foster budgetary discipline through a fiscal compact, to strengthen the coordination of their economic policies and to improve the governance of the euro area, thereby supporting the achievement of the European Union's objectives for sustainable growth, employment, competitiveness and social cohesion.
2. This Treaty shall apply in full to the Contracting Parties whose currency is the euro. It shall also apply to the other Contracting Parties to the extent and under the conditions set out in Article 14.
TITLE II
CONSISTENCY AND RELATIONSHIP WITH THE LAW OF THE UNION
ARTICLE 2
1. This Treaty shall be applied and interpreted by the Contracting Parties in conformity with the Treaties on which the European Union is founded, in particular Article 4(3) of the Treaty on European Union, and with European Union law, including procedural law whenever the adoption of secondary legislation is required.
2. This Treaty shall apply insofar as it is compatible with the Treaties on which the European Union is founded and with European Union law. It shall not encroach upon the competence of the Union to act in the area of the economic union.
TITLE III
FISCAL COMPACT
ARTICLE 3
1. The Contracting Parties shall apply the rules set out in this paragraph in addition and without prejudice to their obligations under European Union law:
(a) the budgetary position of the general government of a Contracting Party shall be balanced or in surplus;
(b) the rule under point (a) shall be deemed to be respected if the annual structural balance of the general government is at its country-specific medium-term objective, as defined in the revised Stability and Growth Pact, with a lower limit of a structural deficit of 0,5% of the gross domestic product at market prices. The Contracting Parties shall ensure rapid convergence towards their respective medium-term objective. The time-frame for such convergence will be proposed by the European Commission taking into consideration country-specific sustainability risks. Progress towards, and respect of, the medium-term objective shall be evaluated on the basis of an overall assessment with the structural balance as a reference, including an analysis of expenditure net of discretionary revenue measures, in line with the revised Stability and Growth Pact;
(c) the Contracting Parties may temporarily deviate from their respective medium-term objective or the adjustment path towards it only in exceptional circumstances, as defined in point (b) of paragraph 3;
(d) where the ratio of the general government debt to gross domestic product at market prices is significantly below 60% and where risks in terms of long-term sustainability of public finances are low, the lower limit of the medium-term objective specified under point (b) can reach a structural deficit of at most 1,0% of the gross domestic product at market prices;
(e) in the event of significant observed deviations from the medium-term objective or the adjustment path towards it, a correction mechanism shall be triggered automatically. The mechanism shall include the obligation of the Contracting Party concerned to implement measures to correct the deviations over a defined period of time.
2. The rules set out in paragraph 1 shall take effect in the national law of the Contracting Parties at the latest one year after the entry into force of this Treaty through provisions of binding force and permanent character, preferably constitutional, or otherwise guaranteed to be fully respected and adhered to throughout the national budgetary processes. The Contracting Parties shall put in place at national level the correction mechanism referred to in paragraph 1(e) on the basis of common principles to be proposed by the European Commission, concerning in particular the nature, size and time-frame of the corrective action to be undertaken, also in the case of exceptional circumstances, and the role and independence of the institutions responsible at national level for monitoring compliance with the rules set out in paragraph 1. Such correction mechanism shall fully respect the prerogatives of national Parliaments.
3. For the purposes of this Article, the definitions set out in Article 2 of the Protocol (No 12) on the excessive deficit procedure, annexed to the European Union Treaties, shall apply.
The following definitions shall also apply for the purposes of this Article:
(a) "annual structural balance of the general government" refers to the annual cyclically-adjusted balance net of one-off and temporary measures;
(b) "exceptional circumstances" refers to the case of an unusual event outside the control of the Contracting Party concerned which has a major impact on the financial position of the general government or to periods of severe economic downturn as set out in the revised Stability and Growth Pact, provided that the temporary deviation of the Contracting Party concerned does not endanger fiscal sustainability in the medium-term.
ARTICLE 4
When the ratio of a Contracting Party's general government debt to gross domestic product exceeds the 60% reference value referred to in Article 1 of the Protocol (No 12) on the excessive deficit procedure, annexed to the European Union Treaties, that Contracting Party shall reduce it at an average rate of one twentieth per year as a benchmark, as provided for in Article 2 of Council Regulation (EC) No 1467/97 of 7 July 1997 on speeding up and clarifying the implementation of the excessive deficit procedure, as amended by Council Regulation (EU) No 1177/2011 of 8 November 2011. The existence of an excessive deficit due to the breach of the debt criterion will be decided in accordance with the procedure set out in Article 126 of the Treaty on the Functioning of the European Union.
ARTICLE 5
1. A Contracting Party that is subject to an excessive deficit procedure under the Treaties on which the European Union is founded shall put in place a budgetary and economic partnership programme including a detailed description of the structural reforms which must be put in place and implemented to ensure an effective and durable correction of its excessive deficit. The content and format of such programmes shall be defined in European Union law. Their submission to the Council of the European Union and to the European Commission for endorsement and their monitoring will take place within the context of the existing surveillance procedures under the Stability and Growth Pact.
2. The implementation of the budgetary and economic partnership programme, and the yearly budgetary plans consistent with it, will be monitored by the Council of the European Union and by the European Commission.
ARTICLE 6
With a view to better coordinating the planning of their national debt issuance, the Contracting Parties shall report ex-ante on their public debt issuance plans to the Council of the European Union and to the European Commission.
ARTICLE 7
While fully respecting the procedural requirements of the Treaties on which the European Union is founded, the Contracting Parties whose currency is the euro commit to supporting the proposals or recommendations submitted by the European Commission where it considers that a Member State of the European Union whose currency is the euro is in breach of the deficit criterion in the framework of an excessive deficit procedure. This obligation shall not apply where it is established among the Contracting Parties whose currency is the euro that a qualified majority of them, calculated by analogy with the relevant provisions of the Treaties on which the European Union is founded, without taking into account the position of the Contracting Party concerned, is opposed to the decision proposed or recommended.
ARTICLE 8
1. The European Commission is invited to present in due time to the Contracting Parties a report on the provisions adopted by each of them in compliance with Article 3(2). If the European Commission, after having given the Contracting Party concerned the opportunity to submit its observations, concludes in its report that such Contracting Party has failed to comply with Article 3(2), the matter will be brought to the Court of Justice of the European Union by one or more Contracting Parties. Where a Contracting Party considers, independently of the Commission's report, that another Contracting Party has failed to comply with Article 3(2), it may also bring the matter to the Court of Justice. In both cases, the judgment of the Court of Justice shall be binding on the parties to the proceedings, which shall take the necessary measures to comply with the judgment within a period to be decided by the Court of Justice.
2. Where, on the basis of its own assessment or that of the European Commission, a Contracting Party considers that another Contracting Party has not taken the necessary measures to comply with the judgment of the Court of Justice referred to in paragraph 1, it may bring the case before the Court of Justice and request the imposition of financial sanctions following criteria established by the European Commission in the framework of Article 260 of the Treaty on the Functioning of the European Union. If the Court of Justice finds that the Contracting Party concerned has not complied with its judgment, it may impose on it a lump sum or a penalty payment appropriate in the circumstances and that shall not exceed 0,1% of its gross domestic product. The amounts imposed on a Contracting Party whose currency is the euro shall be payable to the European Stability Mechanism. In other cases, payments shall be made to the general budget of the European Union.
3. This Article constitutes a special agreement between the Contracting Parties within the meaning of Article 273 of the Treaty on the Functioning of the European Union.
TITLE IV
ECONOMIC POLICY COORDINATION AND CONVERGENCE
ARTICLE 9
Building upon economic policy coordination, as defined in the Treaty on the Functioning of the European Union, the Contracting Parties undertake to work jointly towards an economic policy that fosters the proper functioning of the economic and monetary union and economic growth through enhanced convergence and competitiveness. To that end, the Contracting Parties shall take the necessary actions and measures in all the areas which are essential to the proper functioning of the euro area in pursuit of the objectives of fostering competitiveness, promoting employment, contributing further to the sustainability of public finances and reinforcing financial stability.
ARTICLE 10
In accordance with the requirements of the Treaties on which the European Union is founded, the Contracting Parties stand ready to make active use, whenever appropriate and necessary, of measures specific to those Member States whose currency is the euro, as provided for in Article 136 of the Treaty on the Functioning of the European Union, and of enhanced cooperation, as provided for in Article 20 of the Treaty on European Union and in Articles 326 to 334 of the Treaty on the Functioning of the European Union on matters that are essential for the proper functioning of the euro area, without undermining the internal market.
ARTICLE 11
With a view to benchmarking best practices and working towards a more closely coordinated economic policy, the Contracting Parties ensure that all major economic policy reforms that they plan to undertake will be discussed ex-ante and, where appropriate, coordinated among themselves. Such coordination shall involve the institutions of the European Union as required by European Union law.
TITLE V
GOVERNANCE OF THE EURO AREA
ARTICLE 12
1. The Heads of State or Government of the Contracting Parties whose currency is the euro shall meet informally in Euro Summit meetings, together with the President of the European Commission. The President of the European Central Bank shall be invited to take part in such meetings.
The President of the Euro Summit shall be appointed by the Heads of State or Government of the Contracting Parties whose currency is the euro by simple majority at the same time as the European Council elects its President and for the same term of office.
2. Euro Summit meetings shall take place when necessary, and at least twice a year, to discuss questions relating to the specific responsibilities which the Contracting Parties whose currency is the euro share with regard to the single currency, other issues concerning the governance of the euro area and the rules that apply to it, and strategic orientations for the conduct of economic policies to increase convergence in the euro area.
3. The Heads of State or Government of the Contracting Parties other than those whose currency is the euro, which have ratified this Treaty, shall participate in discussions of Euro Summit meetings concerning competitiveness for the Contracting Parties, the modification of the global architecture of the euro area and the fundamental rules that will apply to it in the future, as well as, when appropriate and at least once a year, in discussions on specific issues of implementation of this Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union.
4. The President of the Euro Summit shall ensure the preparation and continuity of Euro Summit meetings, in close cooperation with the President of the European Commission. The body charged with the preparation of and follow up to the Euro Summit meetings shall be the Euro Group and its President may be invited to attend such meetings for that purpose.
5. The President of the European Parliament may be invited to be heard. The President of the Euro Summit shall present a report to the European Parliament after each Euro Summit meeting.
6. The President of the Euro Summit shall keep the Contracting Parties other than those whose currency is the euro and the other Member States of the European Union closely informed of the preparation and outcome of the Euro Summit meetings.
ARTICLE 13
As provided for in Title II of Protocol (No 1) on the role of national Parliaments in the European Union annexed to the European Union Treaties, the European Parliament and the national Parliaments of the Contracting Parties will together determine the organisation and promotion of a conference of representatives of the relevant committees of the European Parliament and representatives of the relevant committees of national Parliaments in order to discuss budgetary policies and other issues covered by this Treaty.
TITLE VI
GENERAL AND FINAL PROVISIONS
ARTICLE 14
1. This Treaty shall be ratified by the Contracting Parties in accordance with their respective constitutional requirements. The instruments of ratification shall be deposited with the General Secretariat of the Council of the European Union ("the Depositary").
2. This Treaty shall enter into force on 1 January 2013, provided that twelve Contracting Parties whose currency is the euro have deposited their instrument of ratification, or on the first day of the month following the deposit of the twelfth instrument of ratification by a Contracting Party whose currency is the euro, whichever is the earlier.
3. This Treaty shall apply as from the date of entry into force amongst the Contracting Parties whose currency is the euro which have ratified it. It shall apply to the other Contracting Parties whose currency is the euro as from the first day of the month following the deposit of their respective instrument of ratification.
4. By derogation from paragraphs 3 and 5, Title V shall apply to all Contracting Parties concerned as from the date of entry into force of this Treaty.
5. This Treaty shall apply to the Contracting Parties with a derogation, as defined in Article 139(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union, or with an exemption, as referred to in Protocol (No 16) on certain provisions related to Denmark annexed to the European Union Treaties, which have ratified this Treaty, as from the date when the decision abrogating that derogation or exemption takes effect, unless the Contracting Party concerned declares its intention to be bound at an earlier date by all or part of the provisions in Titles III and IV of this Treaty.
ARTICLE 15
This Treaty shall be open to accession by Member States of the European Union other than the Contracting Parties. Accession shall be effective upon depositing the instrument of accession with the Depositary, which shall notify the other Contracting Parties thereof. Following authentication by the Contracting Parties, the text of this Treaty in the official language of the acceding Member State that is also an official language and a working language of the institutions of the Union, shall be deposited in the archives of the Depositary as an authentic text of this Treaty.
ARTICLE 16
Within five years, at most, of the date of entry into force of this Treaty, on the basis of an assessment of the experience with its implementation, the necessary steps shall be taken, in accordance with the Treaty on the European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union, with the aim of incorporating the substance of this Treaty into the legal framework of the European Union.
Done at Brussels this second day of March in the year two thousand and twelve.
This Treaty, drawn up in a single original in the Bulgarian, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Irish, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish languages, each text being equally authentic, shall be deposited in the archives of the Depositary, which shall transmit a certified copy to each of the Contracting Parties.
3. člen
Za izvajanje pogodbe skrbi ministrstvo, pristojno za finance.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 411-01/12-2/15
Ljubljana, dne 19. aprila 2012
EPA 80-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik
(*) Besedilo pogodbe v angleškem, bolgarskem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, irskem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, španskem in švedskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.

AAA Zlata odličnost