Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2012 z dne 29. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2012 z dne 29. 2. 2012

Kazalo

13. Uredba o ratifikaciji Tretje spremembe Statuta Mednarodnega denarnega sklada, stran 14.

Na podlagi petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI TRETJE SPREMEMBE STATUTA MEDNARODNEGA DENARNEGA SKLADA
1. člen
Ratificira se Tretja sprememba Statuta Mednarodnega denarnega sklada, ki jo je sprejel Odbor guvernerjev Mednarodnega denarnega sklada dne 28. junija 1990 z Resolucijo št. 45-3.
2. člen
Sprememba statuta se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu v slovenskem jeziku glasi:
Third Amendment of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund
The Governments on whose behalf the present Agreement is signed agree as follows:
1. The text of Article XXVI, Section 2 shall be amended to read as follows:
"(a) If a member fails to fulfill any of its obligations under this Agreement, the Fund may declare the member ineligible to use the general resources of the Fund. Nothing in this Section shall be deemed to limit the provisions of Article V, Section 5 or Article VI, Section 1.
(b) If, after the expiration of a reasonable period following a declaration of ineligibility under (a) above, the member persists in its failure to fulfill any of its obligations under this Agreement, the Fund may, by a seventy percent majority of the total voting power, suspend the voting rights of the member. During the period of the suspension, the provisions of Schedule L shall apply. The Fund may, by a seventy percent majority of the total voting power, terminate the suspension at any time.
(c) If, after the expiration of a reasonable period following a decision of suspension under (b) above, the member persists in its failure to fulfill any of its obligations under this Agreement, that member may be required to withdraw from membership in the Fund by a decision of the Board of Governors carried by a majority of the Governors having eighty-five percent of the total voting power.
(d) Regulations shall be adopted to ensure that before action is taken against any member under (a), (b), or (c) above, the member shall be informed in reasonable time of the complaint against it and given an adequate opportunity for stating its case, both orally and in writing."
2. A new Schedule L shall be added to the Articles, to read as follows:
"Schedule L
Suspension of Voting Rights
In the case of a suspension of voting rights of a member under Article XXVI, Section 2(b), the following provisions shall apply:
1. The member shall not:
(a) participate in the adoption of a proposed amendment of this Agreement, or be counted in the total number of members for that purpose, except in the case of an amendment requiring acceptance by all members under Article XXVIII(b) or pertaining exclusively to the Special Drawing Rights Department;
(b) appoint a Governor or Alternate Governor, appoint or participate in the appointment of a Councillor or Alternate Councillor, or appoint, elect, or participate in the election of an Executive Director.
2. The number of votes allotted to the member shall not be cast in any organ of the Fund. They shall not be included in the calculation of the total voting power, except for purposes of the acceptance of a proposed amendment pertaining exclusively to the Special Drawing Rights Department.
3. (a) The Governor and Alternate Governor appointed by the member shall cease to hold office.
(b) The Councillor and Alternate Councillor appointed by the member, or in whose appointment the member has participated, shall cease to hold office, provided that, if such Councillor was entitled to cast the number of votes allotted to other members whose voting rights have not been suspended, another Councillor and Alternate Councillor shall be appointed by such other members under Schedule D, and, pending such appointment, the Councillor and Alternate Councillor shall continue to hold office, but for a maximum of thirty days from the date of the suspension.
(c) The Executive Director appointed or elected by the member, or in whose election the member has participated, shall cease to hold office, unless such Executive Director was entitled to cast the number of votes allotted to other members whose voting rights have not been suspended. In the latter case:
(i) if more than ninety days remain before the next regular election of Executive Directors, another Executive Director shall be elected for the remainder of the term by such other members by a majority of the votes cast; pending such election, the Executive Director shall continue to hold office, but for a maximum of thirty days from the date of suspension;
(ii) if not more than ninety days remain before the text regular election of Executive Directors, the Executive Director shall continue to hold office for the remainder of the term.
4. The member shall be entitled to send a representative to attend any meeting of the Board of Governors, the Council, or the Executive Board, but not any meeting of their committees, when a request made by, or a matter particularly affecting, the member is under consideration."
3. The following shall be added to Article XII, Section 3(i):
"(v) When the suspension of the voting rights of a member is terminated under Article XXVI, Section 2(b), and the member is not entitled to appoint an Executive Director, the member may agree with all the members that have elected an Executive Director that the number of votes allotted to that member shall be cast by such Executive Director, provided that, if no regular election of Executive Directors has been conducted during the period of the suspension, the Executive Director in whose election the member had participated prior to the suspension, or his successor elected in accordance with paragraph 3(c)(i) of Schedule L or with (f) above, shall be entitled to cast the number of votes allotted to the member. The member shall be deemed to have participated in the election of the Executive Director entitled to cast the number of votes allotted to the member."
4. The following shall be added to paragraph 5 of Schedule D:
"(f) When an Executive Director is entitled to cast the number of votes allotted to a member pursuant to Article XII, Section 3(i)(v), the Councillor appointed by the group whose members elected such Executive Director shall be entitled to vote and cast the number of votes allotted to such member. The member shall be deemed to have participated in the appointment of the Councillor entitled to vote and cast the number of votes allotted to the member."
Tretja sprememba Statuta Mednarodnega denarnega sklada
Vlade, v imenu katerih je podpisan ta statut, se sporazumejo o naslednjem:
1. Besedilo člena XXVI, oddelek 2, se spremeni tako, da se glasi:
»(a) Če članica ne izpolnjuje svojih obveznosti po tem statutu, lahko Sklad razglasi, da članica ne sme uporabljati splošnih sredstev Sklada. Določbe tega oddelka ne omejujejo določb člena V, oddelek 5, ali člena VI, oddelek 1.
(b) Če po preteku razumnega obdobja, ki sledi razglasitvi prepovedi na podlagi točke (a) zgoraj, članica še vedno ne izpolnjuje svojih obveznosti po tem Statutu, ji lahko Sklad s sedemdesetodstotno večino celotne glasovalne moči začasno odvzame glasovalne pravice. Med trajanjem začasnega odvzema se uporabljajo določbe Dodatka L. Sklad lahko s sedemdesetodstotno večino celotne glasovalne moči začas­ni odvzem glasovalnih pravic kadar koli ukine.
(c) Če po preteku razumnega obdobja, ki sledi odločitvi o začasnem odvzemu na podlagi točke (b) zgoraj, članica še vedno ne izpolnjuje svojih obveznosti po tem Statutu, lahko Odbor guvernerjev od nje z odločitvijo, ki jo sprejme večina guvernerjev, ki imajo petinosemdesetodstotno večino celotne glasovalne moči, zahteva, da se umakne iz članstva v Skladu.
(d) Sprejmejo se pravila, ki zagotavljajo, da je članica, preden se proti njej ukrepa v skladu s točko (a), (b) ali (c) zgoraj, v razumnem času obveščena o pritožbi proti njej ter da ji je omogočeno pisno in ustno razložiti njen primer.«
2. Statutu se doda nov Dodatek L, ki se glasi:
»Dodatek L
Začasni odvzem glasovalnih pravic
Pri začasnem odvzemu glasovalnih pravic članici na podlagi člena XXVI, oddelek 2 (b), se uporabljajo naslednje določbe:
1. Članica ne:
(a) sodeluje pri sprejemanju predlagane spremembe tega statuta ali ni upoštevana v skupnem številu članic za to, razen če je za spremembo potrebno soglasje vseh članic v skladu s členom XXVIII (b) ali če se nanaša izključno na Oddelek za posebne pravice črpanja;
(b) imenuje guvernerja ali namestnika guvernerja, imenuje ali sodeluje pri imenovanju svetnika ali namestnika svetnika oziroma imenuje, izvoli ali sodeluje pri izvolitvi izvršnega direktorja.
2. S številom glasov, dodeljenih članici, se ne glasuje v nobenem organu Sklada. Število glasov se ne vključi v izračun celotne glasovalne moči, razen za sprejetje predlagane spremembe, ki se nanaša izključno na Oddelek za posebne pravice črpanja.
3. (a) Guverner in namestnik guvernerja, ki ju je imenovala članica, prenehata opravljati svojo funkcijo.
(b) Svetnik in namestnik svetnika, ki ju je imenovala članica ali sodelovala pri njunem imenovanju, prenehata opravljati svojo funkcijo pod pogojem – če je bil ta svetnik upravičen do glasovanja s številom glasov, dodeljenih drugim članicam, ki jim glasovalne pravice niso bile začasno odvzete – da te druge članice imenujejo drugega svetnika ali namestnika svetnika v skladu z Dodatkom D, dokler pa ta dva še nista imenovana, svetnik in namestnik svetnika še naprej opravljata funkcijo, vendar največ trideset dni od dneva začasnega odvzema.
(c) Izvršni direktor, ki ga je imenovala ali izvolila članica ali sodelovala pri njegovi izvolitvi, preneha opravljati funkcijo, razen če je imel pravico glasovati s številom glasov, dodeljenih drugim članicam, ki jim glasovalne pravice niso bile začasno odvzete. V tem primeru:
(i) če je do naslednjih rednih volitev izvršnih direktorjev več kot devetdeset dni, te druge članice z večino oddanih glasov izvolijo za preostanek mandata drugega izvršnega direktorja; dokler ta še ni izvoljen, izvršni direktor še naprej opravlja funkcijo, vendar največ trideset dni od dneva začasnega odvzema;
(ii) če do naslednjih rednih volitev izvršnih direktorjev ni več kot devetdeset dni, izvršni direktor še naprej opravlja funkcijo za preostanek mandata.
4. Članica lahko pošlje predstavnika na kateri koli sestanek Odbora guvernerjev, Sveta ali Izvršnega odbora, ko se obravnava zahteva članice ali zadeva, ki se posebej nanaša nanjo, ne pa tudi na sestanke njihovih odborov.
3. V členu XII, oddelek 3 (i), se doda naslednje besedilo:
»(v) Ko začasni odvzem glasovalnih pravic članice preneha v skladu s členom XXVI, oddelek 2 (b), in ta članica nima pravice imenovati izvršnega direktorja, se lahko dogovori z vsemi članicami, ki so izvolile izvršnega direktorja, da s številom glasov, dodeljenih tej članici, glasuje ta izvršni direktor pod pogojem – če med začasnim odvzemom glasovalnih pravic ni bilo rednih volitev izvršnih direktorjev – da ima izvršni direktor, pri čigar izvolitvi je članica sodelovala pred začasnim odvzemom, ali njegov naslednik, ki je izvoljen v skladu z odstavkom 3 (c) (i) Dodatka L ali (f) zgoraj, pravico glasovati s številom glasov, dodeljenih tej članici. Šteje se, da je članica sodelovala pri izvolitvi izvršnega direktorja, ki ima pravico glasovati s številom glasov, dodeljenih tej članici.«
4. V odstavku 5 Dodatka D se doda naslednje besedilo:
»(f) Kadar ima izvršni direktor pravico glasovati s številom glasov, dodeljenih članici v skladu s členom XII, oddelek 3 (i) (v), ima svetnik, ki ga je imenovala skupina, katere članice so izvolile tega izvršnega direktorja, pravico glasovati s številom glasov, dodeljenih tej članici. Šteje se, da je članica sodelovala pri imenovanju svetnika, ki ima pravico glasovati s številom glasov, dodeljenih tej članici.«
3. člen
Za izvajanje spremembe statuta skrbi Ministrstvo za finance v sodelovanju z Banko Slovenije.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-2/2012
Ljubljana, dne 2. februarja 2012
EVA 2012-1811-0009
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina