Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2012 z dne 29. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2012 z dne 29. 2. 2012

Kazalo

11. Uredba o ratifikaciji Sprememb Sporazuma o ustanovitvi Evropske banke za obnovo in razvoj, stran 9.

Na podlagi petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SPREMEMB SPORAZUMA O USTANOVITVI EVROPSKE BANKE ZA OBNOVO IN RAZVOJ
1. člen
Ratificirajo se Spremembe Sporazuma o ustanovitvi Evropske banke za obnovo in razvoj, ki jih je sprejel Odbor guvernerjev 30. septembra 2011.
2. člen
Spremembe sporazuma se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu v slovenskem jeziku glasijo:
Amendments to the Agreement Establishing the European Bank for Reconstruction and Development
Article 1 of the Agreement Establishing the Bank shall be amended to read as follows (new text in italics):
Article 1
PURPOSE
In contributing to economic progress and reconstruction, the purpose of the Bank shall be to foster the transition towards open market-oriented economies and to promote private and entrepreneurial initiative in the Central and Eastern European countries committed to and applying the principles of multiparty democracy, pluralism and market economics. Subject to the same conditions, the purpose of the Bank may also be carried out in Mongolia and in member countries of the Southern and Eastern Mediterranean as determined by the Bank upon the affirmative vote of not less than two-thirds of the Governors, representing not less than three-fourths of the total voting power of the members. Accordingly, any reference in this Agreement and its annexes to "Central and Eastern European countries", "countries from Central and Eastern Europe", "recipient country (or countries)" or "recipient member country (or countries)" shall refer to Mongolia and each of such countries of the Southern and Eastern Mediterranean as well."
Article 18 of the Agreement Establishing the Bank shall be amended to read as follows (new text in italics):
Article 18
SPECIAL FUNDS
1. (i) The Bank may accept the administration of Special Funds which are designed to serve the purpose and come within the functions of the Bank in its recipient countries and potential recipient countries. The full cost of administering any such Special Fund shall be charged to that Special Fund.
(ii) For the purposes of subparagraph (i), the Board of Governors may, at the request of a member which is not a recipient country, decide that such member qualifies as a potential recipient country for such limited period and under such terms as may seem advisable. Such decision shall be taken by the affirmative vote of not less than two-thirds of the Governors, representing not less than three-fourths of the total voting power of the members.
(iii) The decision to allow a member to qualify as a potential recipient country can only be made if such member is able to meet the requirements for becoming a recipient country. Such requirements are those set out in Article 1 of this Agreement, as it reads at the time of such decision or as it will read upon the entry into force of an amendment that has already been approved by the Board of Governors at the time of such decision.
(iv) If a potential recipient country has not become a recipient country at the end of the period referred to in subparagraph (ii), the Bank shall forthwith cease any special operations in that country, except those incident to the orderly realization, conservation and preservation of the assets of the Special Fund and settlement of obligations that have arisen in connection therewith.
2. Special Funds accepted by the Bank may be used in its recipient countries and potential recipient countries in any manner and on any terms and conditions consistent with the purpose and functions of the Bank, with the other applicable provisions of this Agreement, and with the agreement or agreements relating to such Funds.
3. The Bank shall adopt such rules and regulations as may be required for the establishment, administration and use of each Special Fund. Such rules and regulations shall be consistent with the provisions of this Agreement, except for those provisions expressly applicable only to ordinary operations of the Bank."
Spremembe Sporazuma o ustanovitvi Evropske banke za obnovo in razvoj
1. člen sporazuma o ustanovitvi banke se spremeni tako, da se glasi (novo besedilo je v ležečem tisku):
1. člen
NAMEN
Pri pospeševanju gospodarskega napredka in obnove ima banka namen krepiti prehod na odprta, tržno usmerjena gospodarstva in pospeševati zasebno in podjetniško pobudo v državah Srednje in Vzhodne Evropske, ki se zavezujejo, da bodo izvajale in spoštovale načela večstrankarske demokracije, pluralizma in tržnega gospodarstva. Ob upoštevanju enakih pogojev se namen banke lahko uresničuje tudi v Mongoliji ter v državah članicah južnega in vzhodnega Sredozemlja, kot določi banka, če za to glasujeta najmanj dve tretjini guvernerjev, ki predstavljajo najmanj tri četrtine vseh glasov članic. V skladu s tem se vsako sklicevanje v tem sporazumu in njegovih prilogah na »srednje- in vzhodnoevropske države«, »države iz Srednje in Vzhodne Evrope«, »državo uporabnico (ali države uporabnice)« ali »državo članico uporabnico (ali države članice uporabnice)« nanaša tudi na Mongolijo in na vsako od teh držav južnega in vzhodnega Sredozemlja.
18. člen sporazuma o ustanovitvi banke se spremeni tako, da se glasi (novo besedilo je v ležečem tisku):
18. člen
POSEBNI SKLADI
1. (i) Banka lahko sprejme upravljanje posebnih skladov, ki so zasnovani tako, da ustrezajo namenu in so v okviru funkcij banke v njenih državah uporabnicah in morebitnih državah uporabnicah. Vsi stroški upravljanja vsakega posebnega sklada gredo v njegovo breme.
(ii) Za namene pododstavka (i) lahko odbor guvernerjev na zahtevo članice, ki ni država uporabnica, odloči, da ta članica lahko postane morebitna država uporabnica za tako omejeno obdobje in pod takimi pogoji, kot se zdi priporočljivo. Ta odločitev je sprejeta, če zanjo glasujeta najmanj dve tretjini guvernerjev, ki predstavljajo najmanj tri četrtine vseh glasov članic.
(iii) Odločitev, ki omogoča članici, da lahko postane morebitna država uporabnica, je lahko sprejeta samo, če je ta članica sposobna izpolniti zahteve, da postane država uporabnica. Te zahteve so določene v 1. členu tega sporazuma, kot se glasi ob tej odločitvi ali kot se bo glasil ob začetku veljavnosti spremembe, ki jo je ob tej odločitvi že odobril odbor guvernerjev.
(iv) Če morebitna država uporabnica ni postala država uporabnica do konca obdobja iz pododstavka (ii), banka takoj preneha izvajati kakršne koli posebne operacije v tej državi, razen tistih, ki se nanašajo na redno realizacijo, ohranjanje in vzdrževanje sredstev posebnega sklada ter izpolnjevanje obveznosti, nastalih v zvezi s tem.
2. Posebni skladi, ki jih sprejme banka, se lahko v njenih državah uporabnicah in morebitnih državah uporabnicah uporabijo na vsak način in pod vsemi pogoji, ki so skladni z namenom in funkcijami banke, drugimi določbami tega sporazuma, ki se uporabljajo, in sporazumom ali sporazumi, ki se nanašajo na te sklade.
3. Banka sprejme tista pravila in predpise, ki utegnejo biti potrebni za ustanovitev, upravljanje in uporabo vsakega posebnega sklada. Ta pravila in predpisi morajo biti skladni z določbami tega sporazuma, razen s tistimi določbami, ki se izrecno uporabljajo samo za redno poslovanje banke.
3. člen
Za izvajanje sprememb sporazuma skrbi Ministrstvo za finance.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-1/2012
Ljubljana, dne 2. februarja 2012
EVA 2012-1811-0007
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost