Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2012 z dne 31. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2012 z dne 31. 12. 2012

Kazalo

4365. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, stran 12203.

Na podlagi četrtega odstavka 26. člena in prvega odstavka 29. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 59/10) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila
1. člen
V Pravilniku o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (Uradni list RS, št. 9/11; v nadaljnjem besedilu: pravilnik) se v 1. členu za besedilom člena, ki postane prvi odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ta pravilnik se ne uporablja za račune, zahtevke za plačilo, račune za nadomestilo, poročila, obračunske liste, dobropise, bremepise in druge spremljajoče obračunske dokumente, ki jih Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije in zavarovalnicam, ki opravljajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, pošiljajo bolnišnice, zdravstveni domovi, lekarne, zasebniki, v delu, ki se nanaša na izvajanje koncesijske pogodbe, zdravilišča, dobavitelji medicinskih pripomočkov in drugi izvajalci zdravstvenih storitev, ki opravljajo storitve v breme obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.«.
2. člen
V 2. členu se šesta in sedma alineja spremenita, tako da se glasita:
»– »prijava« je lahko elektronska (e-prijava) ali druga oblika izjave o prejemanju e-računov, ki jo določi izdajatelj ­e-računa,
– »odjava« je lahko elektronska (e-odjava) ali druga oblika odjave prejemanja e-računov, ki jo določi izdajatelj e-računov,«.
3. člen
V 8. členu se za prvo alinejo doda nova druga alineja, ki se glasi:
»– mora sprejeti splošne pogoje posredovanja izdanih e-računov med proračunskimi uporabniki in UJP,«.
V četrti alineji se beseda »e-prijave« nadomesti z besedo »prijava« in beseda »e-odjave« z besedo »odjave«.
4. člen
V prvem odstavku 9. člena se v prvi alineji beseda »e-prijavo« nadomesti z besedo »prijavo v elektronski obliki«, v drugi alineji pa se beseda »e-prijavo« nadomesti z besedo »prijavo«.
V drugem odstavku se beseda »e-odjavo« nadomesti z besedo »odjavo«.
V tretjem odstavku se beseda »e-prijavo« nadomesti z besedo »prijavo«.
5. člen
V 11. členu se v drugi alineji beseda »e-prijave« nadomesti z besedo »prijave« in beseda »e-odjave« z besedo »odjave«.
6. člen
Za 11. členom se doda novo 4. poglavje in člena 11.a in 11.b, ki se glasijo:
»4. OBRAČUN NADOMESTIL IN STROŠKOV IZMENJAVE E-RAČUNOV
11.a člen
(1) Nadomestila in stroški izmenjave e-računov in spremljajočih dokumentov se obračunavajo v skladu s sporazumi, dogovori in pogodbami, sklenjenimi med proračunskimi uporabniki, UJP, ponudniki plačilnih storitev in izvajalci storitve izmenjave e-računov.
(2) Proračunski uporabnik – izdajatelj e-računov plača nadomestila in stroške za storitev posredovanja e-računov, ki jih zaračunavajo ponudniki plačilnih storitev in izvajalci storitve izmenjave e-računov.
(3) Ponudniki plačilnih storitev in izvajalci storitev izmenjave e-računov enkrat mesečno posredujejo UJP obračun nadomestil in stroškov za storitve izmenjave e-računov, opravljene v preteklem mesecu.
(4) UJP izstavi posameznemu proračunskemu uporabniku – izdajatelju e-računov obračun nadomestil in stroškov, ki ga izdela na osnovi obračunov iz prejšnjega odstavka tega člena.
(5) UJP proračunskega uporabnika – izdajatelja e-računov na podlagi interne direktne obremenitve neposredno obremeni za nadomestila in stroške iz prejšnjega odstavka 30. (trideseti) dan po izstavitvi obračuna prek spletne aplikacije UJPnet.
11.b člen
(1) V primeru, da je proračunski uporabnik – prejemnik ­e-računov lahko UJP ponudnikom plačilnih storitev in izvajalcem storitve izmenjave e-računov zaračuna nadomestila in stroške za storitve izmenjave e-računov, opravljene prek spletne aplikacije UJPnet.
(2) UJP lahko v primeru, ko je proračunski uporabnik – prejemnik e-računov zaračunava nadomestila in stroške storitve izmenjave e-računov tudi izdajateljem e-računov, ki nimajo statusa proračunskega uporabnika, in drugim izvajalcem storitve izmenjave e-računov, če je tako izrecno določeno v pogodbi med UJP in drugo pogodbeno stranko.
(3) Nadomestila in stroške UJP za storitve izmenjave e-računov iz prvega in drugega odstavka tega člena potrdi minister za finance in je objavljena na spletni strani UJP.«.
Dosedanje 4. poglavje postane 5. poglavje.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-888/2012/8
Ljubljana, dne 12. decembra 2012
EVA 2012-1611-0183
dr. Janez Šušteršič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti