Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2012 z dne 31. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2012 z dne 31. 12. 2012

Kazalo

4325. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o računskem sodišču (ZRacS-1A), stran 12139.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o računskem sodišču (ZRacS-1A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o računskem sodišču (ZRacS-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. decembra 2012.
Št. 003-02-10/2012-22
Ljubljana, dne 28. decembra 2012
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O RAČUNSKEM SODIŠČU (ZRacS-1A)
1. člen
V Zakonu o računskem sodišču (Uradni list RS, št. 11/01) se v 33. členu črtajo osmi, deveti in deseti odstavek.
2. člen
Za 33. členom se dodata nova 33.a in 33.b člen, ki se glasita:
»33.a člen
(pravice članov računskega sodišča po prenehanju funkcije)
(1) Član računskega sodišča, ki mu je prenehala funkcija in iz objektivnih razlogov ne more nadaljevati z opravljanjem prejšnje funkcije ali nadaljevati prejšnjega dela ali dobiti druge ustrezne zaposlitve in ne izpolnjuje minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine brez zmanjšanja v skladu s predpisi, ki urejajo obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, oziroma s posebnimi predpisi, v katerih je urejena pravica do starostne pokojnine, ima, dokler se ne zaposli ali začne opravljati pridobitne dejavnosti oziroma dokler ne izpolni navedenih pogojev za upokojitev, pravico do nadomestila plače v višini 80 odstotkov zadnje mesečne plače, ki jo je prejel, ko je opravljal funkcijo, vendar najdlje devet mesecev od prenehanja funkcije člana računskega sodišča. Če je namesto zadnje plače prejel nadomestilo, se nadomestilo plače iz tega odstavka odmeri od zadnje mesečne plače, ki bi jo prejel, če bi opravljal funkcijo.
(2) Pravica do nadomestila plače iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša do izpolnitve pogojev za upokojitev, navedenih v prejšnjem odstavku, vendar najdlje še za šest mesecev.
(3) Član računskega sodišča, ki je opravljal funkcijo člana že pred mandatom, ki mu je prenehal, ima za vse prejšnje mandate pravico do dodatnega trimesečnega nadomestila plače.
(4) Čas prejemanja nadomestila plače se članu računskega sodišča, ki mu je prenehala funkcija, šteje v pokojninsko dobo. V tem času je socialno zavarovan po predpisih, ki urejajo socialno zavarovanje oseb v delovnem razmerju, ob upokojitvi pa mu pripada pravica do odpravnine.
(5) Član računskega sodišča, ki mu je funkcija člana prenehala pred potekom enega leta od imenovanja, nima pravice do nadomestila plače.
33.b člen
(uveljavljanje pravice do nadomestila plače)
(1) O pravici do nadomestila plače odloča pristojno delovno telo državnega zbora.
(2) Za uveljavljanje pravice do nadomestila plače mora član računskega sodišča, ki mu je prenehala funkcija, najkasneje v 15 dneh po prenehanju funkcije, pristojnemu delovnemu telesu državnega zbora predložiti vlogo za uveljavljanje pravice do nadomestila plače in dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev pravice do nadomestila plače. V primeru nemožnosti vrnitve na delovno mesto v okviru prejšnjega delodajalca je treba izkazati, zakaj vrnitev ni mogoča.
(3) O vlogi za uveljavljanje pravice do nadomestila plače odloči pristojno delovno telo državnega zbora najkasneje v 14 dneh z odločbo.
(4) Pravica do prejemanja nadomestila plače preneha, če član računskega sodišča, ki mu je prenehala funkcija, pred potekom obdobja, za katerega mu pripada nadomestilo plače, začne opravljati drugo funkcijo, se zaposli, začne opravljati pridobitno dejavnost ali izpolni minimalne pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine brez zmanjšanja v skladu s predpisi, ki urejajo obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma v skladu s posebnimi predpisi, v katerih je urejena pravica do starostne pokojnine.
(5) Član računskega sodišča, ki mu je prenehala funkcija, je v času prejemanja nadomestila plače dolžan obvestiti pristojno delovno telo državnega zbora in organ, ki izplačuje nadomestilo plače, o vseh prejemkih iz naslova opravljanja dela najkasneje v sedmih dneh po prejetem plačilu. Za prejete zneske po plačilu davkov in obveznih prispevkov se članu računskega sodišča, ki mu je prenehala funkcija, zniža znesek nadomestila, ki mu pripada v skladu s prvim odstavkom prejšnjega člena, kar se obračuna pri prvem naslednjem izplačilu nadomestila.
(6) Član računskega sodišča, ki mu je prenehala funkcija, zaradi izogibanja določbam o trajanju in višini nadomestila, ne sme sklepati dogovorov za odložena plačila in drugih dogovorov, ki bi bili v nasprotju z namenom pravice do nadomestila plače.
(7) Če član računskega sodišča, ki mu je prenehala funkcija, ravna v nasprotju s petim in šestim odstavkom tega člena, mu preneha pravica do nadomestila plače in mora vrniti zneske nadomestila plače, ki so bili prejeti neupravičeno.
(8) Nadomestilo plače, prispevki za socialno zavarovanje in odpravnina se izplačujejo iz proračunskih sredstev računskega sodišča.«.
3. člen
38. člen se spremeni tako, da se glasi:
»38. člen
(prekršek odgovorne osebe ali posameznika)
(1) Če uporabnik javnih sredstev, ki mu je bila vročena zahteva za predložitev podatkov, zahteve ne izvrši pravočasno (drugi odstavek 26. člena), se njegovo odgovorno osebo kaznuje za prekršek z globo 2.000 eurov.
(2) Če revidiranec, ki mu je bil vročen nalog za predložitev listin, ne predloži pravočasno računskemu sodišču vseh dokumentov, ki so navedeni v nalogu ali dopolnitvi naloga za predložitev listin (osmi in deveti odstavek 27. člena), se odgovorno osebo revidiranca kaznuje za prekršek z globo 2.000 eurov.
(3) Če uporabnik javnih sredstev, v čigar poslovanju so bile razkrite nepravilnosti ali nesmotrnosti in za katerega ne velja določba tretjega odstavka 29. člena tega zakona, ne predloži pravočasno računskemu sodišču odzivnega poročila (prvi odstavek 29. člena), ki ga je potrdila odgovorna oseba (drugi odstavek 29. člena), se odgovorno osebo uporabnika javnih sredstev kaznuje za prekršek z globo 2.000 eurov.
(4) Z globo 600 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena.
(5) Če organ, ki mu je bil vročen poziv za ukrepanje, ne predloži pravočasno računskemu sodišču poročila o ukrepanju niti obrazložitve opustitve ukrepov (osmi odstavek 29. člena), se odgovorno osebo organa kaznuje za prekršek z globo 2.000 eurov.
(6) Če organ, ki mu je bil vročen poziv za razrešitev odgovorne osebe, ne odloči pravočasno o pozivu ali če ne sporoči pravočasno računskemu sodišču, kako je odločil (štirinajsti odstavek 29. člena), se odgovorno osebo organa kaznuje za prekršek z globo 2.000 eurov.
(7) Prekrškovni organ, ki odloča o prekrških in izreka globe po tem členu, je računsko sodišče.
(8) Postopek o prekršku po tem členu vodi in v njem odloča pooblaščena uradna oseba računskega sodišča, ki izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja prekrške, in na njegovi podlagi sprejetih predpisih.«.
4. člen
Za 38. členom se doda nov 38.a člen, ki se glasi:
»38.a člen
(prekršek glede izvajanja pravice do nadomestila plače)
(1) Z globo v višini 1.000 eurov se za prekršek kaznuje član računskega sodišča, ki mu je prenehala funkcija, če v času prejemanja nadomestila plače v nasprotju s petim odstavkom 33.b člena tega zakona ne obvesti pristojnega delovnega telesa državnega zbora in organa, ki izplačuje nadomestilo plače o vseh prejemkih iz naslova opravljanja dela ali če v času prejemanja nadomestila plače sklene dogovor o odloženem plačilu ali drug dogovor v nasprotju s šestim odstavkom 33.b člena tega zakona.
(2) Nadzor nad izvajanjem uveljavljanja pravice do nadomestila kot prekrškovni organ opravljajo proračunski inšpektorji.«.
KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-14/12-4/9
Ljubljana, dne 20. decembra 2012
EPA 776-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti