Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2012 z dne 31. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2012 z dne 31. 12. 2012

Kazalo

4321. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (ZVPI-A), stran 12133.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (ZVPI-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (ZVPI-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. decembra 2012.
Št. 003-02-10/2012-19
Ljubljana, dne 28. decembra 2012
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VREDNOTENJU IN PRIZNAVANJU IZOBRAŽEVANJA (ZVPI-A)
1. člen
V Zakonu o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Uradni list RS, št. 87/11 in 97/11 – popr.) se v 29. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se zaradi zaposlovanja v reguliranih poklicih, za katere se s predpisom zahteva slovenski naziv poklicne oziroma strokovne izobrazbe ali strokovni oziroma znanstveni naslov, lahko še do 1. 6. 2014 vloži vloga za ugotavljanje enakovrednosti tujega naslova s slovenskim strokovnim naslovom oziroma znanstvenim naslovom ter tujega naziva poklicne oziroma strokovne izobrazbe s slovenskim nazivom poklicne oziroma strokovne izobrazbe. Za ta postopek se uporabljajo 1., 2., 3. in 4. člen, prvi, drugi, šesti in sedmi odstavek 11. člena, 12. člen, druga, četrta in peta alineja drugega odstavka ter četrti, šesti in sedmi odstavek 17. člena Zakona o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (Uradni list RS, št. 73/04), prvi, drugi in tretji odstavek 19. člena Zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06) ter 1. in 3. člen, prvi odstavek 5. člena, 6., 7., 8., 10., 11., 12. in 13. člen Pravilnika o obrazcih, dokumentaciji, stroških in načinu vodenja evidenc v postopkih priznavanja in vrednotenja izobraževanja (Uradni list RS, št. 6/05 in 98/09).«.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
2. člen
Vloge, prejete po preteku roka iz prvega odstavka 29. člena zakona in do uveljavitve tega zakona, se štejejo kot pravočasne.
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 600-01/12-10/9
Ljubljana, dne 20. decembra 2012
EPA 800-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti