Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2012 z dne 31. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2012 z dne 31. 12. 2012

Kazalo

4320. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZViS-I), stran 12132.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZViS-I)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZViS-I), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. decembra 2012.
Št. 003-02-10/2012-31
Ljubljana, dne 28. decembra 2012
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VISOKEM ŠOLSTVU (ZViS-I)
1. člen
V Zakonu o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP) se peti odstavek 14. člena spremeni tako, da se glasi:
»Vlogo za podaljšanje akreditacije mora visokošolski zavod vložiti najmanj leto dni pred iztekom veljavnosti akreditacije. Če visokošolski zavod vlogo vloži v roku iz prejšnjega stavka, Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu pa o njej do izteka veljavnosti akreditacije ne odloči, se šteje, da je akreditacija veljavna do dokončnosti nove odločbe o podaljšanju akreditacije.«.
2. člen
Tretji odstavek 32. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vlogo za podaljšanje akreditacije mora visokošolski zavod vložiti najmanj leto dni pred iztekom veljavnosti akreditacije. Če visokošolski zavod vlogo vloži v roku iz prejšnjega stavka, Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu pa o njej do izteka veljavnosti akreditacije ne odloči, se šteje, da je akreditacija veljavna do dokončnosti nove odločbe o podaljšanju akreditacije.«.
3. člen
V 33.c členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Visokošolsko transnacionalno izobraževanje lahko v Republiki Sloveniji izvaja tudi tuji visokošolski zavod oziroma druga tuja institucija, če pristojni organi države, kjer je sedež nosilca visokošolskega študijskega programa, priznavajo, da za primer transnacionalno izvajanega visokošolskega študijskega programa nosilec tega programa in program sodita v njihov visokošolski sistem, kar pred začetkom izvajanja transnacionalnega izobraževanja ugotavlja Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
Dosedanji četrti odstavek, ki postane peti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Podrobnejše pogoje, načine in oblike visokošolskega transnacionalnega izobraževanja, obvezne sestavine pogodbe za izvajanje visokošolskega transnacionalnega izobraževanja iz drugega in četrtega odstavka tega člena ter način ugotavljanja izpolnjevanja pogojev iz tretjega odstavka tega člena določi Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu.«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Listina o zaključenem visokošolskem transnacionalnem izobraževanju, ki se izvaja v Republiki Sloveniji kot del tujega visokošolskega sistema, se šteje kot tuja listina in je predmet postopka, ki ureja vrednotenje oziroma priznavanje izobraževanja v Republiki Sloveniji.«.
4. člen
V enajstem odstavku 51.h člena se v enajsti alineji besedilo »in daje soglasje k pogodbi iz drugega in tretjega« nadomesti z besedilom »pogodbe iz drugega in četrtega«.
5. člen
Prvi odstavek 51.r člena se spremeni tako, da se glasi:
»Postopek za podaljšanje akreditacije visokošolskega zavoda ali študijskega programa se začne z vložitvijo vloge visokošolskega zavoda v skladu z določbo petega odstavka 14. člena in tretjega odstavka 32. člena tega zakona, nadaljuje se z zunanjo evalvacijo ter konča z odločitvijo o podaljšanju akreditacije. Zunanjo evalvacijo izvede skupina strokovnjakov, ki jo imenuje svet agencije.«.
6. člen
Za prvi odstavkom 51.s člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V primeru zamude roka za vložitev vloge za podaljšanje akreditacije visokošolskega zavoda iz petega odstavka 14. člena tega zakona lahko ustanovitelj ponovno vloži vlogo za prvo akreditacijo visokošolskega zavoda šele po izbrisu iz razvida visokošolskih zavodov.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»V primeru zamude roka za vložitev vloge za podaljšanje akreditacije študijskega programa iz četrtega odstavka 32. člena tega zakona lahko visokošolski zavod ponovno vloži vlogo za prvo akreditacijo tega študijskega programa šele po izbrisu iz razvida visokošolskih zavodov.«.
7. člen
V 51.š členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Postopek za izvedbo izredne evalvacije visokošolskega zavoda ali študijskega programa začne agencija.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se za besedilom »Izredna evalvacija se« doda vejica in besedilo »razen začetka postopka,«.
8. člen
V prvem odstavku 63. člena se v prvi alineji besedi »šest ur« nadomestita z besedami »pet do sedem ur«.
V drugem odstavku se besedilo »Oblike neposredne tedenske pedagoške obveznosti« nadomesti z besedilom »Neposredno tedensko pedagoško obveznost in njene oblike«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
Za visokošolske zavode in študijske programe, ki so na dan uveljavitve tega zakona že v postopku podaljšanja akreditacije, ne glede na datum vložitve vloge, je akreditacija veljavna do dokončnosti nove odločbe o podaljšanju akreditacije.
10. člen
Agencija uskladi merila, ki urejajo akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, z določbami tega zakona najkasneje v 30 dneh po njegovi uveljavitvi.
Agencija uskladi merila, ki urejajo visokošolsko transnacionalno izobraževanje, z določbami tega zakona najkasneje v 30 dneh po njegovi uveljavitvi.
11. člen
Postopek v zvezi z vlogo za izdajo soglasja k pogodbi o izvajanju visokošolskega transnacionalnega izobraževanja, vloženo do uveljavitve tega zakona, se konča po dosedanjih predpisih.
12. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-04/12-25/51
Ljubljana, dne 20. decembra 2012
EPA 651-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost