Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2012 z dne 31. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2012 z dne 31. 12. 2012

Kazalo

4317. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-M), stran 12124.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-M)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-M), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. decembra 2012.
Št. 003-02-10/2012-21
Ljubljana, dne 28. decembra 2012
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O TROŠARINAH (ZTro-M)
1. člen
V Zakonu o trošarinah (Uradni list RS, št. 97/10 – uradno prečiščeno besedilo in 48/12) se za četrtim odstavkom 30. člena doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Če s tem zakonom ni določeno drugače, se zahtevek za vračilo trošarine vloži kot mesečni zahtevek do zadnjega dne tekočega meseca za pretekli mesec, ali kot letni zahtevek do 30. junija tekočega leta za preteklo leto. Mesečni in letni način uveljavljanja vračila trošarine v posameznem koledarskem letu se izključujeta.«.
2. člen
V prvem odstavku 32. člena se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. ki so v prodaji na letalih in ladjah med poletom ali morsko plovbo med Slovenijo in tretjim ozemljem ali tretjo državo, pri čemer je odhodni oziroma namembni kraj v Sloveniji;«.
Za 1. točko se doda nova 1.a točka, ki se glasi:
»1.a ki se v prostocarinski prodajalni prodajo potnikom, ki jih iznesejo v svoji osebni prtljagi pri poletu ali morski plovbi na tretje ozemlje ali v tretjo državo, kar potniki dokazujejo s predložitvijo vozovnice;«.
3. člen
Za tretjim odstavkom 48. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Sprostitev v porabo oziroma prodaja cigaret v zavojčkih, ki vsebujejo manj kot dvajset cigaret, ni dovoljena.«.
4. člen
Drugi in tretji odstavek 52. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(2) Tobačno znamko lahko pridobi trošarinski zavezanec, ki je imetnik trošarinskega dovoljenja oziroma pooblaščeni ali začasno pooblaščeni prejemnik oziroma uvoznik.
(3) Tobačna znamka mora biti nalepljena na embalažo pod celofanskim ali drugim papirjem tako, da je vidna in je ni mogoče odstraniti, ne da bi bila poškodovana embalaža, razen pri originalni embalaži za cigare, cigarilose, drobno rezani tobak in preostali tobak za kajenje, ki ne vsebuje celofanskega ali drugega papirja, kjer je tobačna znamka lahko nalepljena neposredno na embalažo.«.
5. člen
V tretjem odstavku 54. člena se v točki 2.2. znesek »70,0000« nadomesti z zneskom »105,0000«.
Sedmi do dvanajsti odstavek se črtajo.
Dosedanji trinajsti do osemnajsti odstavek postanejo sedmi do dvanajsti odstavek.
Devetnajsti do triindvajseti odstavek se črtajo.
6. člen
Za 54. členom se dodajo novi 54.a do 54.č člen, ki se glasijo:
»54.a člen
(vračilo trošarine za industrijsko komercialni namen)
(1) Za energente, ki se dokazljivo porabijo za pogon statičnih delovnih strojev, strojev v gradbeništvu in strojegradnji, motornih tirnih vozil v železniškem prometu ter žičnic in strojev ter naprav na smučiščih (poraba za industrijsko komercialni namen), imajo kupci – osebe, ki opravljajo dejavnost, pravico do vračila trošarine v višini 50 % povprečnega zneska trošarine, ki je predpisana za plinsko olje za pogonski namen v obdobju, za katero se zahteva vračilo trošarine.
(2) Zahtevek za vračilo trošarine iz prejšnjega odstavka se vloži kot mesečni zahtevek do zadnjega dne tekočega meseca za pretekli mesec.
(3) Upravičenec do vračila trošarine iz prvega odstavka tega člena mora hraniti listine, na podlagi katerih mu je bila vrnjena trošarina, deset let po poteku leta, na katero se listine nanašajo.
(4) Način vračila trošarine, carinski organ, pristojen za vračilo, vsebino zahtevka za vračilo in potrebna dokazila ter evidence, ki jih mora voditi upravičenec iz prvega odstavka tega člena, predpiše minister, pristojen za finance.
54.b člen
(vračilo trošarine za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo)
(1) Za energente, ki se dokazljivo porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije (vključno s traktorji), imajo kupci pravico do vračila trošarine v višini 70 % povprečnega zneska trošarine, ki je predpisana za plinsko olje za pogonski namen v obdobju, za katero se zahteva vračilo trošarine.
(2) Vračilo trošarine se priznava za dejansko porabljene količine goriva, vendar največ do višine normativne porabe goriva. Do vračila trošarine so upravičene le osebe iz prvega odstavka tega člena, ki so v registru kmetijskih gospodarstev pri ministrstvu, pristojnem za kmetijstvo, evidentirane kot nosilci kmetijskega gospodarstva in imajo na dan 30. junija leta, za katero se uveljavlja vračilo, v uporabi toliko kmetijskih in gozdnih zemljišč, da njihova normativna poraba goriva dosega količino goriva, določeno s predpisom iz šestega odstavka tega člena.
(3) Upravičenec do vračila trošarine iz prvega odstavka tega člena mora hraniti listine, na podlagi katerih mu je bila vrnjena trošarina, deset let po poteku leta, na katero se listine nanašajo.
(4) Fizične osebe vložijo zahtevek za vračilo trošarine iz drugega odstavka tega člena kot letni zahtevek do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.
(5) Pravne osebe, agrarne skupnosti in samostojni podjetniki posamezniki vložijo zahtevek za vračilo trošarine kot mesečni zahtevek do zadnjega dne tekočega meseca za pretekli mesec, kot zahtevek za koledarsko trimesečje (januar, februar, marec; april, maj, junij; julij, avgust, september; oktober, november, december) v šestdesetih dneh po preteku koledarskega trimesečja ali kot letni zahtevek do 31. marca tekočega leta za preteklo leto. Upravičenec do vračila izbere mesečni, trimesečni ali letni način uveljavljanja vračila v okviru posameznega koledarskega leta. Mesečni, trimesečni in letni način uveljavljanja vračila trošarine v posameznem koledarskem letu se izključujejo.
(6) Način vračila trošarine, kriterije za določitev normativne porabe goriva in količino goriva iz drugega odstavka tega člena, carinski organ, pristojen za vračilo, vsebino zahtevka za vračilo in potrebna dokazila predpiše minister, pristojen za finance, v soglasju z ministrom, pristojnim za kmetijstvo.
54.c člen
(vračilo trošarine za dodana biogoriva)
(1) Za energente, katerim je dodano biogorivo iz šestega odstavka 53. člena tega zakona ali izdelki iz tarifnih oznak od 1507 do 1518, 3824 90 55, 3824 90 80, 3824 90 85, 2201, 2853 00 10, 4401 in 4402, za katere je nastala trošarinska obveznost v skladu s 5. členom tega zakona, ima plačnik trošarine pravico do vračila plačane trošarine ali do oprostitve plačila trošarine sorazmerno deležu dodanega izdelka, vendar do največ 5 %. Za nove energente lahko vlada določi delež vračila oziroma oprostitve plačila trošarine v skladu s standardi, ki urejajo kakovost goriv.
(2) Upravičenec do vračila trošarine iz prejšnjega odstavka mora hraniti listine, na podlagi katerih mu je bila vrnjena trošarina, deset let po poteku leta, na katero se listine nanašajo.
(3) Način vračila trošarine, carinski organ, pristojen za vračilo, vsebino zahtevka za vračilo in potrebna dokazila predpiše minister, pristojen za finance.
54.č člen
(vračilo trošarine za komercialni prevoz)
(1) Za plinsko olje, ki se dokazljivo porabi kot pogonsko gorivo za komercialni prevoz, imajo kupci – osebe, ki opravljajo registrirano dejavnost in imajo sedež v Uniji ali državah članicah Efte – pravico do vračila dela plačane trošarine. Vračilo se določi v višini razlike med zneskom povprečne trošarine, ki jo za posamezni koledarski mesec ugotovi minister, pristojen za finance, in najnižjim dovoljenim zneskom, ki ga določa 7. člen Energetske direktive.
(2) Za potrebe prejšnjega odstavka se šteje, da je plinsko olje porabljeno kot pogonsko gorivo za komercialni prevoz, če je porabljeno za:
– prevoz blaga za plačilo ali za lasten račun z lastnimi ali najetimi registriranimi motornimi vozili ali tovornjaki s prikolico, ki so namenjeni izključno cestnemu prevozu blaga in z največjo dovoljeno maso, ki ni manjša od 7,5 tone, ali
– prevoz potnikov, linijski ali izredni, z motornimi vozili kategorije M2 ali M3, kakor jih določajo predpisi, ki urejajo področje ugotavljanja skladnosti vozil.
(3) Upravičenec iz prvega odstavka tega člena je dolžan voditi evidence o nakupu in porabi plinskega olja ter hraniti listine, na podlagi katerih mu je bila vrnjena trošarina, deset let po poteku leta, na katero se listine nanašajo. Vračilo plačane trošarine uveljavlja na podlagi pisnega zahtevka, ki ga vloži pri carinskem organu, in dokazil o registraciji vozila, za pogon katerega je bilo plinsko olje porabljeno, ter računov o nakupu plinskega olja, ki vključujejo registrsko oznako za zadevno vozilo, carinski organ pa glede na okoliščine primera lahko zahteva predložitev še drugih dokazil.
(4) Zahtevek za vračilo trošarine iz prvega odstavka tega člena se vloži kot mesečni zahtevek do zadnjega dne tekočega meseca za pretekli mesec, kot zahtevek za koledarsko trimesečje (januar, februar, marec; april, maj, junij; julij, avgust, september; oktober, november, december) v šestdesetih dneh po preteku koledarskega trimesečja ali kot letni zahtevek do 31. marca tekočega leta za preteklo leto. Upravičenec do vračila izbere mesečni, trimesečni ali letni način uveljavljanja vračila v okviru posameznega koledarskega leta. Mesečni, trimesečni in letni način uveljavljanja vračila trošarine v posameznem koledarskem letu se izključujejo. Vračila ni mogoče zahtevati za gorivo, kupljeno z gotovino.
(5) Pristojni carinski organ vrne trošarino v 15 dneh od dneva vročitve odločbe o vračilu.
(6) Način vračila trošarine, carinski organ, pristojen za vračilo, vsebino zahtevka za vračilo in potrebna dokazila ter evidence, ki jih mora voditi upravičenec iz prvega odstavka tega člena, predpiše minister, pristojen za finance.«.
7. člen
V prvem odstavku 57.b člena se za sedmo alinejo doda nova osma alineja, ki se glasi:
»– izdelke iz tarifnih oznak 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 in 3811 90 00;«.
Dosedanja osma alineja postane nova deveta alineja.
8. člen
64. člen se črta.
9. člen
V 64.a členu se uvodni stavek spremeni tako, da se glasi: »Carinski organ v skladu s tem zakonom in zakonom, ki ureja carinsko službo, vzpostavi in vodi naslednje evidence:«.
V peti alineji se številka »54.« nadomesti z besedilom »54.a do 54.č«.
10. člen
V prvem odstavku 66. člena se četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– zmanjša ali poveča trošarino za tobačne izdelke do 50 % trošarin, določenih s tem zakonom;«
Za četrto alinejo se doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– do 20 % zmanjša ali do 40 % poveča odstotek vračila plačane trošarine ali oprostitve plačila trošarine, določene s tem zakonom, za energente, ki se porabijo za industrijsko komercialni namen, za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije ter za dodana biogoriva in do 20 % poveča znesek trošarine, nad katerim se vrača trošarina za plinsko olje, porabljeno kot pogonsko gorivo za komercialni prevoz.«.
11. člen
V prvem odstavku 68. člena se 18. točka spremeni tako, da se glasi:
»18. v svojem knjigovodstvu ne zagotovi predpisanih podatkov oziroma ne vodi predpisanih evidenc (tretji odstavek 54.č člena in 59. člen);«.
20. točka se spremeni tako, da se glasi:
»20. zahteva vračilo trošarine po 30., 30.a, 54.a, 54.b, 54.c in 54.č členu na podlagi neresničnih podatkov;«.
Za 22. točko se dodata novi 23. in 24. točka, ki se glasita:
»23. sprosti v porabo oziroma prodaja cigarete v zavojčkih, ki vsebujejo manj kot dvajset cigaret v posameznem zavojčku (4. odstavek 48. člena);
24. ne hrani dokumentacije v zvezi z vračilom trošarine oziroma je ne hrani v predpisanem roku (54.a do 54.č člen).«.
V tretjem odstavku se besedilo »če zahteva vračilo trošarine na podlagi neresničnih podatkov (54. člen)« nadomesti z besedilom »če zahteva vračilo trošarine na podlagi neresničnih podatkov (54.a, 54.b, 54.c in 54.č člen)«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
12. člen
Pravilnik o izvajanju Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 49/04, 47/05, 17/07 in 26/10), Pravilnik o vračilu trošarine za komercialni namen (Uradni list RS, št. 52/09, 68/09 in 82/10), Pravilnik o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni list RS, št. 10/06, 12/07, 3/09) in Odredbo o vračilu trošarine za mineralna olja, ki se porabijo za industrijsko-komercialni namen (Uradni list RS, št. 40/99 in 38/01) je treba uskladiti z določbami tega zakona v enem mesecu od njegove uveljavitve, do tedaj pa se uporabljajo, kolikor niso v nasprotju s tem zakonom.
13. člen
Ne glede na četrti in peti odstavek 54.b člena zakona ter 12. člen tega zakona se za zahtevke za vračilo trošarine za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo za energente, porabljene v letu 2012, uporabljajo določbe Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni list RS, št. 10/06, 12/07 in 3/09).
14. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 2013, četrti odstavek 48. člena ter 23. točka prvega odstavka 68. člena zakona pa se začneta uporabljati 1. januarja 2014.
Št. 434-03/12-7/17
Ljubljana, dne 20. decembra 2012
EPA 775-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti