Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2012 z dne 29. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2012 z dne 29. 12. 2012

Kazalo

4261. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo (ZIS-E), stran 11945.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo (ZIS-E)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo (ZIS-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. decembra 2012.
Št. 003-02-10/2012-35
Ljubljana, dne 29. decembra 2012
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IGRAH NA SREČO (ZIS-E)
1. člen
V Zakonu o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 14/11 – uradno prečiščeno besedilo) se v 3. členu za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Ministrstvo, pristojno za finance, spremlja, zbira, preverja in analizira podatke, potrebne za dodelitev in podaljšanje koncesij ter sklenitev koncesijskih pogodb oziroma izdajo dovoljenj, in vodi registre koncesionarjev, prirediteljev klasičnih iger na srečo ter igralnic in igralnih salonov.«.
2. člen
V drugem odstavku 3.a člena se besedilo »Urada Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo« nadomesti z besedilom »Davčne uprave Republike Slovenije«.
3. člen
Prvi in drugi odstavek 107. člena se spremenita tako, da se glasita:
»Prirejanje iger na srečo nadzira Davčna uprava Republike Slovenije.
Nadzorni organ nadzira izvajanje tega zakona in drugih predpisov, izdanih na njegovi podlagi, nadzira opravljanje dejavnosti, izdaja odločbe, ter opravlja druge upravne in z njimi povezane strokovne naloge.«.
5. člen
V prvem odstavku 108. člena se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– obravnavanje in analiziranje poročil o delu koncesionarja oziroma prireditelja,«
V šesti alineji se beseda »vladi« nadomesti z besedilom »ministru, pristojnemu za finance«.
Osma alineja se črta.
V deveti alineji se beseda »uradom« nadomesti z besedo »organom«.
V četrtem odstavku se beseda »vladi« nadomesti z besedilom »ministru, pristojnemu za finance.«
5. člen
Prvi in drugi odstavek 109. člena se spremenita tako, da se glasita:
»Naloge nadzornega organa opravljajo pooblaščene uradne osebe v okviru nalog delovnega mesta, za katerega so sklenile pogodbo o zaposlitvi, v skladu s pooblastili, določenimi s tem zakonom, zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor in zakonom, ki ureja prekrške. Pooblaščene uradne osebe po tem zakonu so inšpektorji za igre na srečo.
Inšpektor za igre na srečo mora izpolnjevati pogoje, ki jih za opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora predpisuje zakon, ki ureja inšpekcijski nadzor. Pooblastilo za opravljanje inšpekcijskih nalog izkazuje s službeno izkaznico in značko, izdanima v skladu z zakonom, ki ureja davčno službo.«.
V tretjem odstavku se besedilo »Pooblaščene osebe za nadzor« nadomesti z besedilom »Inšpektorji za igre na srečo«.
V četrtem, petem, šestem in sedmem odstavku se besedilo »Pooblaščena oseba nadzornega organa« nadomesti z besedilom »Inšpektor za igre na srečo«.
6. člen
109.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»109.a člen
Inšpektor za igre na srečo ne sme biti delničar, družbenik, član uprave ali član nadzornega sveta gospodarske družbe, ki prireja igre na srečo.
Kršitev določb petega odstavka 108. člena tega zakona in prejšnjega odstavka se šteje za hujšo kršitev delovnih obveznosti, za katero se izreče ukrep prenehanja delovnega razmerja in ugotavlja odškodninska odgovornost inšpektorja.«.
7. člen
V prvem odstavku 109.b člena se za besedo »organu« doda besedilo »ali ministrstvu, pristojnemu za finance,«.
8. člen
V prvem odstavku 114. člena se v 2. točki besedilo »pooblaščeni osebi nadzornega organa« nadomesti z besedilom »inšpektorju za igre na srečo«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
V Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 19/10 in 77/11) se v 52. členu in četrtem odstavku 87. člena besedilo »Urad Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo« nadomesti z besedilom »Davčna uprava Republike Slovenije«.
V prvem odstavku 85. člena se točka e) črta.
10. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Pravilnik o službeni izkaznici pooblaščenih oseb za nadzor prirejanja iger na srečo (Uradni list RS, št. 43/96), uporablja pa se do 1. januarja 2013.
11. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2013.
Do začetka uporabe tega zakona se uporablja Zakon o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 14/11 – uradno prečiščeno besedilo).
Št. 470-01/12-2/13
Ljubljana, dne 21. decembra 2012
EPA 769-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti