Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2012 z dne 28. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2012 z dne 28. 12. 2012

Kazalo

4209. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu, stran 11866.

Na podlagi drugega odstavka 57. člena, tretjega odstavka 278. člena, tretjega odstavka 325. člena ter drugega in tretjega odstavka 352. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 32/12 in 94/12) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu
1. člen
V Pravilniku o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Uradni list RS, št. 37/08, 64/08, 62/09, 22/10 in 109/10) se v Prilogi 1, v poglavju A. Prikaz zbirnih podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev za vse vrste dohodkov - pojasnila v zvezi z vsebino podatkov, v točki 1.1.1 Splošna navodila, za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Invalidska podjetja, ki imajo zaposlenih manj kakor tretjino invalidov, ki niso delovni invalidi II. ali III. kategorije, oziroma imajo zaposlenih manj kakor tretjino delovnih invalidov s prišteto dobo za pridobitev in odmero pravic na podlagi osebnih okoliščin, oziroma imajo zaposlenih manj kot 50 % invalidov so, skladno s prvim odstavkom 74. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (v nadaljnjem besedilu: ZZRZI), oproščena plačila prispevkov le za zaposlene invalide. Ob izplačilu dohodkov iz delovnega razmerja davčnemu organu dostavijo ločen obračun davčnega odtegljaja za izplačila zaposlenim invalidom in ločen obračun za izplačila zaposlenim, ki nimajo statusa invalida.«.
Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
Dosedanji sedmi odstavek, ki postane osmi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Izplačevalci plačujejo davčne odtegljaje in prispevke za socialno varnost, skladno z določili Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 103/10, 4/11 in 51/11).«.
V točki 1.1.2 Opis podatkov, se opis polja 004 spremeni tako, da se glasi:
»004 Izplačevalec ustrezno označi:
DA - izplačevalec je zaposlitveni center ali invalidsko podjetje, za katerega, skladno s prvim odstavkom 74. člena ZZRZI, velja oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost za vse zaposlene delavce. Podatek označi tudi invalidsko podjetje, za katerega, skladno s 74. členom ZZRZI, velja oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost le za zaposlene invalide, in sicer ob izplačilu dohodkov iz delovnega razmerja zaposlenim delavcem, ki imajo status invalida;
NE - izplačevalec ni invalidsko podjetje. Podatek označi tudi invalidsko podjetje, za katerega, skladno z določili 74. člena ZZRZI, velja oprostitev plačevanja prispevkov za socialno varnost le za zaposlene invalide, in sicer ob izplačilu dohodkov iz delovnega razmerja za zaposlene delavce, ki nimajo statusa invalida.«.
Opis polja 012a se spremeni tako, da se glasi:
»012a Datum plačila davkov in prispevkov
Podatek se ne vpisuje.«.
V opisu polja 013a se besedilo »(Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZZRZI)« nadomesti z besedilom »ZZRZI«.
V opisu polja 103 se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Vpiše se znesek plače, ki bi bila prejeta za enako delo v Republiki Sloveniji, od katere se v skladu z drugim odstavkom 144. člena in sedmim odstavkom 428. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), Zakonom o urejanju trga dela in Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih plačujejo prispevki za socialno varnost, če ni z mednarodno pogodbo določeno drugače.«.
Opis polja 104 se spremeni tako, da se glasi:
»104 Razlika do najnižje osnove za plačilo prispevkov
Vpiše se znesek razlike do najnižje osnove za plačilo prispevkov, če je izplačana plača oziroma nadomestilo plače nižje od najnižje osnove za plačilo prispevkov, določene v 144. členu ZPIZ-2.
Podatek je že vključen v zaporedno 101 ali 103. Od navedene razlike se plača prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zaposlovanje in prispevke za starševsko varstvo. Zavezanec za plačilo prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zavarovanca in delodajalca, od navedene razlike, je delodajalec.«
V opisu polja 105 se kratica »ZPIZ-1« nadomesti s kratico »ZPIZ-2«.
V opisu polja 106 se kratica »ZPIZ-1« nadomesti s kratico »ZPIZ-2«.
V opisu polja 107 se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Pri neplačani odsotnosti ali pri udeležbi v stavki skladno s predpisi, ki urejajo stavko, ki se v skladu z 132. členom ZPIZ-2 šteje v zavarovalno dobo, je delodajalec zavezanec za plačilo prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delojemalca in delodajalca.«.
V opisu polja 112 se druga in tretja alineja prvega odstavka spremenita tako, da se glasita:
»- odpravnina iz poslovnih razlogov
Vpiše se znesek izplačanega dohodka v delu, ki presega znesek, neobdavčen v skladu z 9. točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2.
- odpravnina iz razloga nesposobnosti
Vpiše se znesek izplačanega dohodka v delu, ki presega znesek, neobdavčen v skladu z 9. točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2.«.
V opisu polja 114 se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Od te višine se obračunajo in plačajo prispevki za socialno varnost.«.
V točki 1.1.3 II Osnove za izračun davčnega odtegljaja, se v opisu polja 301 prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Vpiše se osnova za obračun prispevkov delodajalcev od plač, nadomestil plač (tudi, če jih delodajalcem povrnejo zavodi ali proračun) ter vsi drugi prejemki iz delovnega razmerja, vključno z bonitetami ter povračili stroškov v zvezi z delom, izplačanimi v denarju, bonih ali v naravi. Od zneska jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi, solidarnostne pomoči, povračil stroškov, zneska bonitet in zneska odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi in zneska premije dodatnega zavarovanja, ki jo plačuje delodajalec v korist delavca, je osnova znesek, od katerega se v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, plačuje dohodnina.«.
Na koncu četrtega odstavka se doda besedilo, ki se glasi:
»Invalidska podjetja, ki imajo zaposlenih manj kakor tretjino invalidov, ki niso delovni invalidi II. ali III. kategorije, oziroma imajo zaposlenih manj kakor tretjino delovnih invalidov s prišteto dobo za pridobitev in odmero pravic na podlagi osebnih okoliščin, oziroma imajo zaposlenih manj kot 50 % invalidov, so oproščena plačila prispevkov le za zaposlene invalide in morajo prispevke od dohodkov zaposlenih, ki nimajo statusa invalida, plačati v celoti.«.
Besedilo podpoglavja VII. Prispevki za zavarovalno dobo, ki se šteje s povečanjem, se spremeni tako, da se glasi:
»Pod zaporedne številke od 701 do 705 se vpišejo osnove za obračun prispevkov za zavarovalno dobo s povečanjem in zneski izračunanih prispevkov. V osnovo za obračun prispevkov za zavarovalno dobo s povečanjem se vštevajo plače, nadomestil plač (tudi, če jih delodajalcem povrnejo zavodi ali proračun) ter vsi drugi prejemki iz delovnega razmerja, vključno z bonitetami ter povračili stroškov v zvezi z delom, izplačanimi v denarju, bonih ali v naravi. Od zneska jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi, solidarnostne pomoči, povračil stroškov, zneska bonitet in zneska odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi in zneska premije dodatnega zavarovanja, ki jo plačuje delodajalec v korist delavca, je osnova znesek od katerega se v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, plačuje dohodnina.«.
V podpoglavju VIII. Prispevek za obvezno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje in premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, se v opisu polja 801 kratica »ZPIZ-1« nadomesti s kratico »ZPIZ-2«.
Točka 1.4.3 Dohodki iz dejavnosti, se spremeni tako, da se glasi:
»1.4.3 DOHODKI IZ DEJAVNOSTI
PODATKI O IZPLAČANEM DOHODKU
010 Vrsta dohodka
Izbere se ustrezna šifra vrste dohodka s seznama vrst dohodkov, ki je objavljen na spletni strani DURS.
I. OSNOVE ZA IZRAČUN DAVČNEGA ODTEGLJAJA
101 Dohodek
Vpiše se znesek izplačanega dohodka od katerega se obračunava davčni odtegljaj v skladu z 68. členom ZDoh-2.
103 Dohodek, izplačan nerezidentom
Vpiše se del dohodka iz zaporedne številke 101, ki se izplačuje nerezidentom.
106 Normirani odhodki
Pri dohodku, od katerega se obračunava davčni odtegljaj v skladu s prvim odstavkom 68. člena ZDoh-2, se podatek ne vpisuje.
Od izplačila zavezancu (drugi odstavek 68. člena ZDoh-2), ki dohodek doseže v okviru opravljanja dejavnosti nastopajočega izvajalca ali športnika, se vpiše znesek normiranih odhodkov v višini 70 %.
107 Davčna osnova
Vpiše se seštevek davčnih osnov od posameznih dohodkov. Davčna osnova od dohodka po prvem odstavku 68. člena ZDoh-2 je prejet dohodek, davčna osnova od dohodka po drugem odstavku 68. člena ZDoh-2 je dohodek zmanjšan za normirane odhodke.
108 Davčna osnova - nerezident, ki uveljavlja ugodnosti iz mednarodnih pogodb
Vpiše se del zneska iz zaporedne številke 107, ki se nanaša na izplačane dohodke po 68. členu ZDoh-2 nerezidentom, ki uveljavljajo ugodnosti iz mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja ali druge mednarodne pogodbe. Izplačevalec vpiše podatek, če je pred dnevom izplačila dohodka prejel odločbo davčnega organa iz tretjega odstavka 260. člena ZDavP-2. Od te osnove se v skladu s četrtim odstavkom 260. člena ZDavP-2 izračuna davčni odtegljaj po nižji stopnji, kakor je določena z ZDoh-2, oziroma se davek od tega dohodka ne odtegne.
II. DAVČNI ODTEGLJAJ
201 Po splošni stopnji
Vpiše se znesek davčnega odtegljaja od izplačanih dohodkov po 68. členu ZDoh-2, ki se izračuna, odtegne in plača po stopnji 15 %.
204 Po nižji stopnji (260. člen ZDavP-2)
Vpiše se znesek davčnega odtegljaja, izračunanega po nižji stopnji v skladu z 260. členom ZDavP-2.«.
V točki 1.4.4 Dohodki iz oddajanja premoženja v najem, se v opisu polja 010 črta zadnji stavek.
Opis polja 104 se spremeni tako, da se glasi:
»104 Dohodek, od katerega se ne odtegne davčni odtegljaj
Podatek se ne vpisuje.«.
V opisu polja 106 se število »40« nadomesti s številom »10«.
V točki 1.4.7 Drugi dohodki (105. člen ZDoh-2), se v opisu polja 101 dodajo nov šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek, ki se glasijo:
»Pri izplačilu prejemkov, namenjenih pokritju dokumentiranih stroškov prevoza, nočitev in dnevnice po četrtem odstavku 108. člena ZDoh-2, se vpiše dohodek v delu, ki presega znesek, ki je določen kot neobdavčen, po predpisu vlade iz 44. člena ZDoh-2.
Pri izplačilu nadomestila za osebne stroške prostovoljca, se vpiše dohodek v delu, ki presega 20 % dnevnice določene v Uredbi, če je prostovoljec napoten na prostovoljsko delo v Sloveniji in dohodek v delu, ki presega 20 % dnevnice določene v uredbi za tujino, če je prostovoljec napoten na prostovoljsko delo v tujino.
Pri izplačilu nagrade za izjemne dosežke prostovoljca, se vpiše znesek, ki presega 50 % finančne nagrade razpisane za preteklo leto, za državno priznanje za izjemne dosežke na področju prostovoljstva.
Pri izplačilu nadomestila za uporabo lastnih sredstev prostovoljca, se vpiše celotno izplačano nadomestilo za uporabo lastnih sredstev.«.
V opisu polja 104 se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
»Pri izplačilu nadomestila za uporabo lastnih sredstev prostovoljca se vpiše del zneska iz zaporedne številke 101, ki na letni ravni ne presega 20 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji za januar preteklega koledarskega leta.«.
V opisu polja 107 se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
»Če prostovoljska organizacija prostovoljcu izplača nadomestilo za uporabo lastnih sredstev, v znesku, ki na letni ravni presega 20 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji za januar preteklega koledarskega leta, se vpiše znesek v delu, ki presega neobdavčen znesek. Če prostovoljska organizacija nadomestilo za uporabo lastnih sredstev prostovoljcu izplača večkrat, se podatek o davčni osnovi prvič vpiše ob prvem izplačilu, s katerim se preseže neobdavčen znesek na letni ravni.«.
V točki 1.4.8 Obresti in dividende, se v opisu polja 201 število »20« nadomesti s številom »25«.
V točki 1.4.9 Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, se v opisu polja 101 na koncu pika nadomesti z vejico ter doda besedilo »izplačan fizičnim osebam, agrarnim skupnostim, pašnim skupnostim ali planinam. V primeru izplačila dohodka agrarni skupnosti, pašni skupnosti ali planini se vpiše znesek dohodka, ki pripada članom, ki so zavezanci za dohodnino po III. 4. poglavju ZDoh-2. Dohodek, ki pripada članu skupnosti ali planine, ki je pravna oseba ali fizična oseba, ki dohodek svoje kmetijske in gozdarske dejavnosti ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov, se ne vključuje v podatek.«.
V opisu polja 103 se na koncu doda besedilo, ki se glasi:
»V primeru izplačila dohodka agrarni skupnosti, pašni skupnosti ali planini se podatek ne vpisuje.«.
V opisu polja 104 se črta beseda »rezidentom«.
V opisu polja 107 se za letnico »2012« doda besedilo »ter 2013«.
Opis polja 201 se spremeni tako, da se glasi:
»201 Po splošni stopnji
Vpiše se znesek davčnega odtegljaja, ki se izračuna, odtegne in plača po stopnji 10 % od davčne osnove, če je posamezno izplačilo večje od 200 eurov.«.
V poglavju B. Prikaz individualnih podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev za vse vrste dohodkov - pojasnila v zvezi z vsebino predloženih podatkov, se v točki 1.1 Podatki, ki jih za posameznega davčnega zavezanca - prejemnika dohodka oziroma zavarovanca izplačevalci sporočajo ob vsakem izplačilu, v opisu polja A002 na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
»Ob izplačilu dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti agrarnim skupnostim, pašnim skupnostim ali planinam, ki nimajo davčne številke, se v polje A002 vpiše KMG-MID številka, ki jo dodeli pristojna Upravna enota in je sestavljena iz 9 numeričnih znakov.«.
V opisu polja A003 se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
»Ob izplačilu dohodka agrarni skupnosti, pašni skupnosti ali planini, se vpiše naziv agrarne skupnosti, pašne skupnosti ali planine.«.
V opisu polja A052 se za letnico »2012« doda besedilo »ter 2013«.
V opisu polja A062 se črta tretji odstavek.
V opisu polja A091 se črtata drugi in tretji odstavek.
V opisu polja A101 se črtata tretji in četrti odstavek.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2013.
Št. 007-936/2012
Ljubljana, dne 27. decembra 2012
EVA 2011-1611-0031
dr. Janez Šušteršič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost