Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2012 z dne 28. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2012 z dne 28. 12. 2012

Kazalo

4070. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS-F), stran 11611.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS-F)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS-F), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. decembra 2012.
Št. 003-02-10/2012-17
Ljubljana, dne 27. decembra 2012
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O JAVNEM JAMSTVENEM IN PREŽIVNINSKEM SKLADU REPUBLIKE SLOVENIJE (ZJSRS-F)
1. člen
V Zakonu o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 78/06 – uradno prečiščeno besedilo) se naslov zakona spremeni tako, da se glasi: »Zakon o Javnem jamstvenem, preživninskem in invalidskem skladu Republike Slovenije«.
2. člen
V prvi alineji 1. člena se besedilo »Javnega jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »Javnega jamstvenega, preživninskega in invalidskega sklada Republike Slovenije«.
3. člen
V 2. členu se besedilo »Javni jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Sklad odloča tudi o pravicah in obveznostih invalidov in delodajalcev v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 87/11) ter v skladu z Zakonom o izenačevanju možnosti invalidov (Uradni list RS, št. 94/10).«.
4. člen
V drugem odstavku 3. člena se besedilo »Javni jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije«.
5. člen
V 13. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Sredstva za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov in ohranjanja delovnih mest invalidov se zagotavljajo na način, določen v Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 87/11).«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
6. člen
29. člen se spremeni tako, da se glasi:
»29. člen
Sklad ima pravico zahtevati vrnitev izplačanih sredstev, povečanih za pripadajoče obresti in stroške postopkov, če so bile pravice, o katerih odloča sklad, pridobljene na podlagi neresničnih podatkov oziroma če upravičenec skladu ni sporočil dejstev, ki vplivajo na pridobitev ali prenehanje pravic.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
7. člen
Sklad Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, ki je bil ustanovljen z Aktom o ustanovitvi Sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov (Uradni list RS, št. 92/04 in 117/04), se pripoji k Javnemu jamstvenemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije.
Sklad Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov do vpisa pripojitve v sodni register nadaljuje delo na podlagi Akta o ustanovitvi Sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov (Uradni list RS, št. 30/09).
Članom nadzornega sveta in direktorju Sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov preneha mandat z dnem vpisa pripojitve v sodni register.
Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije z dnem vpisa pripojitve v sodni register prevzame od Sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov vse javne uslužbence, premoženje, sredstva, opremo, pravice in obveznosti, nedokončane zadeve, dokumentacijo in arhivsko gradivo ter se v pravnem prometu šteje kot njegov univerzalni pravni naslednik.
8. člen
Kjer drug zakon ali podzakonski predpis uporablja ime »Sklad Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov«, ima to enak pomen kot ime »Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije« v skladu s tem zakonom.
9. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 412-01/12-9/10
Ljubljana, dne 18. decembra 2012
EPA 746-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti