Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012

Kazalo

3639. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji, stran 9557.

Na podlagi drugega odstavka 19. člena in petega odstavka 20. člena ter za izvrševanje 36. in 104. člena ter četrtega odstavka 157. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji
1. člen
V Uredbi o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji (Uradni list RS, št. 3/10 in 64/12) se v 33. členu v sedmem odstavku za besedilom »Proizvajalci prenosnih baterij in akumulatorjev« dodata vejica in besedilo »distributerji iz 10. člena te uredbe in nosilci skupnega načrta iz drugega odstavka 13. člena te uredbe«.
2. člen
Prvi odstavek 37. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Obdelava in recikliranje odpadnih baterij in akumulatorjev se lahko izvedeta v drugi državi članici EU ali tretji državi pod pogojem, da je pošiljanje odpadnih baterij in akumulatorjev izvedeno v skladu z:
– Uredbo (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o pošiljkah odpadkov (UL L št. 190 z dne 12. 7. 2006, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) št. 135/2012 z dne 16. februarja 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o pošiljkah odpadkov zaradi vključitve nekaterih neuvrščenih odpadkov v Prilogo IIIB k Uredbi (UL L št. 46 z dne 17. 2. 2012, str. 30), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1013/2006/ES),
– Uredbo Sveta (ES) št. 1420/1999 z dne 29. aprila 1999 o določitvi skupnih pravil in postopkov, ki se uporabljajo za pošiljke določenih vrst odpadkov v določene države nečlanice OECD (UL L št. 166 z dne 1. 7. 1999, str. 6), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (ES) št. 105/2005 z dne 17. novembra 2004 o spremembi uredbe Sveta (ES) št. 1420/1999 in Uredbe Komisije (ES) št. 1547/1999 glede pošiljk določenih vrst odpadkov na Kitajsko in Savdsko Arabijo (UL L št. 20 z dne 22. 1. 2005, str. 9), in
– Uredbo Komisije (ES) št. 1418/2007 z dne 29. novembra 2007 glede izvoza nekaterih odpadkov za predelavo iz Priloge III ali IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta v nekatere države, za katere se Sklep OECD o nadzoru prehoda odpadkov preko meja ne uporablja (UL L št. 316 z dne 4. 12. 2007, str. 6), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) št. 674/2012 z dne 23. julija 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 1418/2007 glede izvoza nekaterih odpadkov za predelavo v nekatere države, ki niso članice OECD (UL L št. 196 z dne 24. 7. 2012, str. 12).«.
3. člen
V petem odstavku 43. člena se za sedmo alinejo doda nova osma alineja, ki se glasi:
»– v nasprotju s sedmim odstavkom 33. člena te uredbe končnemu uporabniku prikazuje ob prodaji prenosnih baterij in akumulatorjev stroške zbiranja, obdelave in recikliranja ločeno od prodajne cene prenosnih baterij in akumulatorjev;«.
V šestem odstavku se na koncu pete alineje pika nadomesti s podpičjem in doda nova šesta alineja, ki se glasi:
»– v nasprotju s sedmim odstavkom 33. člena te uredbe končnemu uporabniku prikazuje ob prodaji prenosnih baterij in akumulatorjev stroške zbiranja, obdelave in recikliranja ločeno od prodajne cene prenosnih baterij in akumulatorjev.«.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-58/2012
Ljubljana, dne 6. decembra 2012
EVA 2012-2330-0235
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti