Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012

Kazalo

3638. Uredba o podpori za spodbujanje tržnega združevanja primarnih proizvajalcev kmetijskih proizvodov, stran 9554.

Na podlagi 28. člena v povezavi z 89. členom in 106. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08 in 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o podpori za spodbujanje tržnega združevanja primarnih proizvajalcev kmetijskih proizvodov
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa predmet podpore, vlagatelje, upravičence, pogoje, merila, finančna sredstva, za izvajanje ukrepa in nadzor nad izvajanjem ukrepa pospeševanja prodaje kmetijskih pridelkov in živil.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. primarni proizvajalec je proizvajalec, ki se ukvarja s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov, navedenih v Prilogi I Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C št. 83 z dne 30. 3. 2010, str. 331), in je vpisan v register kmetijskih gospodarstev iz 141. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 48/08 in 57/12; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1);
2. podjetje v težavah je podjetje, za katero se šteje, da je v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2);
3. 1 proizvodna enota po tej uredbi predstavlja:
– 1 ha njiv, vključno z nasadi jagod,
– 0,25 ha intenzivnih sadovnjakov, vinogradov in oljčnikov, brez nasadov jagod,
– 0,25 ha trajnih rastlin na njivskih površinah,
– 0,10 ha rastlinjakov,
– 2 ha travniških sadovnjakov,
– 5 glav velike živine ali
– 20 čebeljih družin;
4. vlagatelj je pravna oseba, ki vloži vlogo na javni razpis, objavljen v skladu s to uredbo;
5. upravičenec je vlagatelj, ki mu je bila izdana odločba o pravici do sredstev;
6. ekološki proizvodi so proizvodi, ki so proizvedeni v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91 (UL L št. 189 z dne 20. 7. 2007, str. 1, zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 967/2008 z dne 29. septembra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov (UL L št. 264 z dne 3. 10. 2008, str. 1).
3. člen
(predmet podpore)
(1) S tem ukrepom se določa podpora, namenjena za spodbujanje tržnega združevanja primarnih proizvajalcev za kmetijske proizvode iz 4. člena te uredbe.
(2) Podpora se dodeli za sofinanciranje upravičenih stroškov iz 5. člena te uredbe.
(3) Podpora po tej uredbi se dodeli kot pomoč de minimis v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (UL L št. 379 z dne 28. 12. 2006, str. 5; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1998/06/ES).
4. člen
(upravičeni kmetijski proizvodi)
Podpore za spodbujanje tržnega združevanja primarnih proizvajalcev se lahko dodelijo za združevanje primarnih proizvajalcev naslednjih kmetijskih proizvodov:
– ekološki proizvodi,
– hmelj,
– pitani prašiči,
– sveže sadje in
– sveža zelenjava iz IX. dela Priloge 1 Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (UL L št. 299 z dne 16. 11. 2007, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 261/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede pogodbenih razmerij v sektorju mleka in mlečnih izdelkov (UL L št. 94 z dne 30. 3. 2012, str. 38), dodatno še z mladim krompirjem (oznaka KN 0701 90 50) in sladko koruzo (oznaka KN 0709 90 60), (v nadaljnjem besedilu: sveža zelenjava).
5. člen
(upravičeni stroški)
(1) Upravičeni stroški so stroški zaposlitve osebe za najmanj polovičen delovni čas zaradi vzpostavitve tržnega združevanja za najmanj dobo upravičenosti podpore, in sicer so to:
– stroški plačila za delo po 126. do 131. členu in 137. členu Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02, 79/06 – ZZZPB-F, 103/07 in 45/08 – ZArbit),
– stroški delodajalca v skladu s predpisom, ki ureja prispevke za socialno varnost.
(2) Kot upravičeni strošek se priznajo tudi stroški izobraževanja in stroški promocije trženja kmetijskih proizvodov iz prejšnjega člena. Stroški ne vključujejo davka na dodano vrednost. Podrobnejša merila za upravičene stroške se določijo v javnem razpisu.
(3) Upravičeni stroški so samo stroški, nastali od 1. januarja 2013 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.
6. člen
(vlagatelji)
(1) Vlagatelji so:
– zadruga, ki združuje primarne proizvajalce kmetijskih proizvodov ali zadruge,
– zadruga, ki združuje primarne proizvajalce kmetijskih proizvodov in zadruge,
– gospodarska družba, ki združuje primarne proizvajalce kmetijskih proizvodov, ali
– skupina proizvajalcev iz predpisa o priznanju skupin proizvajalcev iz shem kakovosti
iz 4. člena te uredbe.
(2) Če je vlagatelj gospodarska družba, morajo biti vsaj 50-odstotni lastniki te gospodarske družbe primarni proizvajalci kmetijskih proizvodov iz 4. člena te uredbe.
(3) Vlagatelj ne sme biti primarni proizvajalec.
7. člen
(pogoji za pridobitev sredstev)
(1) Vlagatelj mora za pridobitev sredstev izpolnjevati naslednje pogoje:
a) da je ustanovljen zaradi tržnega združevanja primarnih proizvajalcev kmetijskih proizvodov iz 4. člena te uredbe;
b) da ima s primarnimi proizvajalci iz prejšnje točke do dneva vložitve vloge sklenjene pogodbe za odkup kmetijskih proizvodov, ki izhajajo iz najmanj naslednjega skupnega obsega površin, števila živali ali proizvodnih enot, vsako leto, in sicer:
– pri ekoloških proizvodih najmanj 80 proizvodnih enot, ki so vključene v kontrolo ekološke pridelave,
– pri hmelju najmanj 400 ha hmeljišč,
– pri prašičih pitancih najmanj 30 000 prašičev, zaklanih v klavnicah,
– pri svežem sadju najmanj 150 ha intenzivnih sadovnjakov,
– pri sveži zelenjavi najmanj 150 proizvodnih enot za pridelavo zelenjave;
c) izdelan program za obdobje od vložitve vloge do 31. decembra 2015 v skladu z 8. členom te uredbe;
d) imeti vsako leto najmanj enak obseg površin, število živali ali proizvodnih enot iz točke b) tega odstavka, kot jih je imel na dan vložitve vloge;
e) da na dan vložitve vloge ni podjetje v težavah;
f) letna realizirana prodaja proizvodov iz 4. člena te uredbe mora znašati najmanj:
– pri ekoloških proizvodih 80.000 eurov prvo leto in skupaj 300.000 eurov v treh letih, za katere ima sklenjene pogodbe,
– pri hmelju 1 200 kg/ha površin, za katere ima sklenjene pogodbe,
– pri pitanih prašičih 30 000 prašičev, zaklanih v klavnicah, za katere ima sklenjene pogodbe,
– pri svežem sadju 22 000 kg/ha površin, za katere ima sklenjene pogodbe, in
– pri sveži zelenjavi 22 000 kg/ha površin, za katere ima sklenjene pogodbe.
(2) Primarni proizvajalec mora kmetijske proizvode iz 4. člena te uredbe, za katere ima sklenjeno pogodbo z vlagateljem, tržiti prek vlagatelja.
(3) Posamezen primarni pridelovalec ima lahko sklenjeno pogodbo za posamezen upravičen kmetijski proizvod iz 4. člena te uredbe le z enim vlagateljem iz prejšnjega člena.
(4) Kadar vlagatelj v celoti ali deloma združuje pravne osebe ali zadruge, v katere so združeni primarni proizvajalci po posameznih kmetijskih proizvodih iz 4. člena te uredbe, se za pogodbe, sklenjene s primarnimi proizvajalci iz točke b) prvega odstavka tega člena in prve alineje 8. člena te uredbe, upoštevajo pogodbe med primarnimi proizvajalci in pravnimi osebami ali zadrugami, ki jih združuje vlagatelj iz prejšnjega člena.
8. člen
(vsebina programa)
V programu morajo biti navedeni podatki:
– o sklenjenih pogodbah s primarnimi proizvajalci do dneva vložitve vloge po posameznih kmetijskih proizvodih iz 4. člena te uredbe, vključno s podatki o številu primarnih proizvajalcev in o obsegu pogodbeno vezanih površin, številu živali ali proizvodnih enot,
– o predvidenem obsegu letne proizvodnje po posameznih kmetijskih proizvodih iz 4. člena te uredbe,
– finančni načrt s prikazom stroškov iz 5. člena te uredbe.
9. člen
(določitev meril in izbor vlog na javnem razpisu za sofinanciranje)
(1) Do sofinanciranja so upravičeni vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje iz te uredbe.
(2) Vloge se ocenijo na podlagi meril za pridobitev točk, določenih v tej uredbi. Med vlogami, ki izpolnjujejo vse pogoje iz te uredbe, javnega razpisa in razpisne dokumentacije, se izberejo tiste, ki pri posameznem kmetijskem proizvodu iz 4. člena te uredbe dosežejo najvišje število točk.
(3) Podpore po tej uredbi se lahko namenijo za največ tri vloge za posamezen kmetijski proizvod iz 4. člena te uredbe, ki dosežejo največje število točk.
(4) Merila za pridobitev točk iz drugega odstavka tega člena so:
a) skupni obseg površin, število živali ali proizvodnih enot, za katere ima vlagatelj sklenjene pogodbe za odkup kmetijskih proizvodov iz 4. člena te uredbe do dneva vložitve vloge,
b) število primarnih proizvajalcev posameznega kmetijskega proizvoda iz 4. člena te uredbe, ki imajo sklenjene pogodbe z vlagateljem.
(5) Podrobnejša merila za izbor vlog se določijo v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
(6) Ne glede na tretji odstavek tega člena se podpore po tej uredbi lahko namenijo za več kot tri vloge za posamezen kmetijski proizvod iz 4. člena te uredbe, če za drug kmetijski proizvod iz 4. člena te uredbe niso bile odobrene tri vloge. Sredstva se prednostno prerazporedijo na vloge za ekološki kmetijski proizvod.
10. člen
(finančne določbe)
(1) Podpore za spodbujanje tržnega združevanja primarnih proizvajalcev se namenijo vlagateljem iz 6. člena te uredbe v obdobju od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2015.
(2) Za celotno obdobje od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2015 je namenjenih do 1.800.000 eurov javnih sredstev.
(3) Skupna višina podpore v posameznem letu znaša največ 600.000 eurov, od tega se za posamezno vlogo lahko odobri največ 40.000 eurov letno ali 120.000 eurov v treh letih.
(4) Skupna pomoč de minimis v skladu z Uredbo 1998/06 ES (v nadaljnjem besedilu: pomoč de minimis), ki se odobri in izplača istemu upravičencu, ne sme presegati zgornje meje, kot je določena v drugem odstavku 2. člena Uredbe 1998/06/ES, v katerem koli obdobju treh proračunskih let ne glede na obliko in namen pomoči.
(5) Poleg pomoči de minimis se v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi takšno seštevanje povzročilo intenzivnost pomoči, ki bi presegala intenzivnost, določeno za posebne okoliščine vsakega primera v predpisih Evropske unije.
(6) Za iste upravičene stroške ni dovoljeno s pomočjo de minimis prejemati druge pomoči, če bi bila lahko s takim združevanjem presežena intenzivnost pomoči.
11. člen
(javni razpisi)
(1) Sredstva o podpori za spodbujanje tržnega združevanja primarnih proizvajalcev kmetijskih proizvodov se dodelijo z zaprtim javnim razpisom v skladu z ZKme-1 in to uredbo.
(2) Postopke za dodelitev in izplačila sredstev izvede Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija).
(3) Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), pripravi javni razpis in razpisno dokumentacijo. V javnem razpisu in razpisni dokumentaciji so podrobneje opredeljeni pogoji in merila za dodelitev sredstev, vlagatelji, postopki, dokazila, upravičeni in neupravičeni stroški ter način uveljavljanja sredstev.
(4) Javne razpise objavi ministrstvo v Uradnem listu Republike Slovenije.
(5) Vlogo na javni razpis je treba poslati priporočeno po pošti na naslov Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, ali oddati v vložišču agencije.
(6) Vloge na javni razpis se vlagajo do roka zaprtja javnega razpisa, določenega v javnem razpisu.
(7) Vloga na javni razpis iz petega odstavka tega člena se vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletnih straneh ministrstva in agencije. Sestavni deli vloge na javni razpis morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge na javni razpis morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na javni razpis, ki ju označi pošta ali vložišče agencije, naslov vlagatelja in oznaka, na kateri kmetijski proizvod iz 4. člena te uredbe se vloga na javni razpis nanaša.
(8) Agencija sočasno odpira in obravnava vloge na javni razpis ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti.
(9) Sredstva za posamezni javni razpis se dodeljujejo do porabe razpisanih sredstev na podlagi ponderiranja popolnih vlog na javni razpis, ki izpolnjujejo predpisana merila.
12. člen
(obravnava vlog na javni razpis)
(1) Odpiranje vlog na javni razpis ni javno. Prispele vloge na javni razpis obravnava agencija in jih oceni na podlagi meril, določenih s to uredbo, javnim razpisom in razpisno dokumentacijo.
(2) Vloge na javni razpis, ki so popolne, se ocenijo na podlagi meril, določenih s to uredbo, z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo.
(3) Če imata dve ali več vlog na javni razpis isto število dodeljenih točk, se vloge na javni razpis odobrijo po rangiranju prioritet točkovanja, ki se določi z javnim razpisom. Če imata kljub temu dve ali več vlog na javni razpis isto število doseženih točk, se vloge na javni razpis odobrijo po vrstnem redu prejetja popolnih vlog na javni razpis, glede na datum in čas (ura, minuta), ki ju pošta ali vložišče označi na ovojnici oddane vloge. Če imata kljub temu dve ali več vlog na javni razpis isto število doseženih točk in so bile vloge na javni razpis vložene istočasno, se vloge na javni razpis odobrijo z žrebom, ki ga izvede agencija.
13. člen
(izdaja odločbe in oblika dodeljenih sredstev)
(1) Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo agencije o pravici do sredstev, s katero je tudi obveščen, da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis.
(2) Sredstva po tej uredbi se dodelijo kot nepovratna sredstva.
(3) Sprememba vloge na javni razpis je dopustna do roka zaprtja, določenega v javnem razpisu.
14. člen
(vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev)
(1) Sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev. Za izplačilo sredstev upravičenec vloži zahtevek na agencijo, ki sredstva izplača na transakcijski račun upravičenca po opravljenem preverjanju iz 17. člena te uredbe.
(2) Pred vložitvijo posameznega zahtevka za izplačilo sredstev mora biti dejavnost, na katero se zahtevek za izplačilo sredstev nanaša, zaključena in vsi računi plačani. Upravičenec mora k zahtevku za izplačilo sredstev obvezno priložiti:
a) dokazilo o obračunu plačila za delo iz prvega odstavka 5. člena te uredbe,
b) originalne izvode računov ali overjene fotokopije računov,
c) dokazila o plačilih računov,
d) druga dokazila, ki jih določa javni razpis in razpisna dokumentacija.
(3) Dokazila iz prejšnjega odstavka se upravičencu ne vračajo.
(4) Upravičenci vlagajo zahtevke za izplačilo sredstev na agencijo trikrat na leto, za stroške, ki so nastali v obdobju:
– od 1. januarja do 30. aprila do 15. maja tekočega leta,
– od 1. maja do 30. septembra do 15. oktobra tekočega leta in
– od 1. oktobra do 31. decembra do 15. januarja naslednjega leta.
(5) Agencija pri ministrstvu, pristojnem za finance, pred izdajo odločb o dodelitvi sredstev preveri podatke o že dodeljenih pomočeh de minimis posameznim upravičencem.
(6) Sredstva se ne izplačajo upravičencu, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi na javni razpis in v zahtevku za izplačilo sredstev, že prejel sredstva iz proračuna Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije ali druga javna sredstva.
(7) Agencija sporoča ministrstvu, pristojnemu za finance, podatke o dodeljenih pomočeh de minimis po tej uredbi.
15. člen
(dolžnosti vlagatelja)
Vlagatelj:
– mora imeti poravnane vse obveznosti do države,
– ne sme biti v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave, postopku likvidacije ali biti podjetje v težavah,
– mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom ZKme-1 in
– mora imeti dejavnost registrirano na ozemlju Republike Slovenije in mora biti registriran kot gospodarska družba v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, ali kot zadruga v skladu z zakonom, ki ureja zadruge, ali kot skupina proizvajalcev iz shem kakovosti v skladu s pravilnikom, ki ureja priznanje skupin proizvajalcev iz shem kakovosti.
16. člen
(dolžnosti upravičenca)
(1) Upravičenec mora sredstva po tej uredbi uporabljati izključno za namen in dejavnost, za katero so bila dodeljena.
(2) Dejavnost, za katero upravičenec po tej uredbi prejme sredstva, se mora opravljati vsaj od datuma vložitve vloge oziroma od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2015. V nasprotnem primeru mora upravičenec dodeljena sredstva vrniti v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi do dneva vračila neupravičeno pridobljenih sredstev.
(3) Če je zaposlena oseba iz prvega odstavka 5. člena te uredbe odsotna nepretrgoma več kakor 30 dni zaradi bolniške odsotnosti, upravičenec za to osebo za ta čas odsotnosti ne more uveljavljati izplačila sredstev.
(4) Če pride do prekinitve delovnega razmerja z zaposleno osebo iz prvega odstavka 5. člena te uredbe z upravičencem, lahko upravičenec uveljavlja povračilo stroškov iz prvega odstavka 5. člena te uredbe za drugo osebo.
(5) Upravičenec mora predložiti agenciji poročilo o opravljenem delu do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto, ki mora vsebovati tudi podatke iz točke f) prvega odstavka 7. člena te uredbe vključno s seznamom računov, ki so bili priloženi k posameznim zahtevkom za izplačilo sredstev iz 14. člena te uredbe, in podatke iz 8. člena te uredbe. Obrazec o opravljenem delu objavi agencija na svoji spletni strani.
(6) Upravičenec mora agenciji, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom omogočiti dostop do dokumentacije o dejavnosti in kontrolo dejavnosti na kraju samem še pet let po zadnjem izplačilu sredstev.
(7) Vsi računi in druga dokazila se morajo glasiti na upravičenca. Dokazila morajo biti predložena v slovenskem jeziku.
17. člen
(nadzor nad izvajanem ukrepa)
(1) Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito, na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav ali v nasprotju z določbami te uredbe, mora vrniti vsa že pridobljena sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi do dneva vračila neupravičeno pridobljenih sredstev.
(2) Če upravičenec odstopi od izvajanja ukrepa, mora vrniti vsa že pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi do dneva vračila pridobljenih sredstev.
(3) Upravičencu ni treba vrniti že prejetih sredstev v naslednjih primerih višje sile ali izrednih okoliščin, ki so:
a) smrt zaposlene osebe iz prvega odstavka 5. člena ali primarnega proizvajalca,
b) razlastitev velikega dela kmetijskega gospodarstva primarnega proizvajalca, če tega ni bili mogoče pričakovati na dan sprejetja obveznosti,
c) naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče primarnega proizvajalca,
d) uničenje hlevov primarnega proizvajalca zaradi nesreče,
e) kužna bolezen, ki prizadene vso živino primarnega proizvajalca ali njen del,
f) izguba ali pogin domačih živali primarnega proizvajalca zaradi napada divjih zveri,
g) pogin domačih živali zaradi nesreče (požar, udar strele, električni udar, padci ipd.),
h) škoda na površinah primarnega proizvajalca, ki jo povzročijo divje živali, in
i) napad bolezni ali škodljivcev v trajnem nasadu primarnega proizvajalca, zaradi katerih je treba trajni nasad uničiti.
(4) Naravne nesreče so:
– potres, snežni ali zemeljski plaz, udor ali poplava,
– neugodne vremenske razmere, kot so zmrzal, toča ali žled, deževje (neurje, ki skupaj z močnim dežjem povzroči škodo v kmetijski proizvodnji) ali suša, slana, če povzroči zimsko ali spomladansko pozebo na kmetijskih rastlinah,
– množičen izbruh rastlinskih škodljivih organizmov in živalskih bolezni, če povzročijo škodo v kmetijski proizvodnji.
(5) Upravičenec lahko višjo silo, ki se nanaša na primere od točke b) do i) tretjega odstavka tega člena, uveljavlja le v primeru, če višja sila ali izredna okoliščina predstavlja najmanj 20 % površin, števila živali ali proizvodnih enot iz 7. člena te uredbe.
(6) V primeru višje sile ali izrednih okoliščin mora upravičenec pisno obvestiti agencijo ter ji predložiti ustrezne dokaze v roku desetih delovnih dni po dnevu, ko to lahko stori.
(7) Če se pri upravičencu ugotovijo površine, število živali ali proizvodnje enote, ki so nižje od tistih, ki jih je imel na dan vložitve vloge ali da ni realiziral prodaje iz točke f) prvega odstavka 7. člena te uredbe, mora upravičenec vrniti zadnji izplačani zahtevek za izplačilo iz 14. člena te uredbe skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi do dneva vračila neupravičeno pridobljenih sredstev.
(8) Agencija opravlja administrativno preverjanje glede resničnosti navedb v vlogi za pridobitev pomoči, izpolnjevanja pogojev za dodelitev pomoči in dokazil o stroških.
(9) Agencija preverja obseg površin, število živali ali proizvodnih enot, navedenih v 7. in 8. členu te uredbe, na podlagi zbirne vloge za ukrepe kmetijske politike, ki so jo vložili primarni proizvajalci upravičenca, in na podlagi evidence imetnikov rejnih živali. Če v tekočem koledarskem letu zbirne vloge še ni bilo mogoče oddati, se upošteva zbirna vloga iz preteklega koledarskega leta.
18. člen
(hramba dokumentacije)
Upravičenci, ki pridobijo sredstva na podlagi te uredbe, morajo vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev, hraniti še najmanj pet let po dnevu zadnjega izplačila sredstev.
19. člen
(končna določba)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-59/2012
Ljubljana, dne 6. decembra 2012
EVA 2012-2330-0202
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti