Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012

Kazalo

3635. Pravilnik o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Naklo, stran 9550.

Na podlagi 25. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84 s spremembami) in 12. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07) je Občinski svet Občine Naklo na 13. redni seji dne 28. 11. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Naklo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanje pokopališč na območju Občine Naklo.
2. člen
Pokopališko in pogrebno dejavnost ter urejanje pokopališč izvaja Občina Naklo (upravljavec), ki lahko s pogodbo prenese izvajanje te dejavnosti na izbranega izvajalca.
Na območju Občine Naklo so naslednja pokopališča:
– Naklo,
– Duplje,
– Podbrezje.
Na vseh pokopališčih so mrliške vežice.
3. člen
Opravljanje pokopališke dejavnosti obsega:
– opravljanje pokopaliških storitev,
– opravljanje pogrebne dejavnosti,
– urejanje pokopališč.
4. člen
Pokopališke storitve se izvajajo na pokopališču in so predvsem naslednje: zagotovitev uporabe mrliške vežice, izvajanje pogrebnih svečanosti, izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov, prva ureditev groba in opravljanje drugih nalog, ki so določene z zakonom in s tem pravilnikom.
5. člen
Pogrebna dejavnost se praviloma izvaja izven pokopališča in zajema predvsem naslednje dejavnosti: urejanje dokumentacije, ureditev in prevoz pokojnika, oddajanje grobnih prostorov, vodenje evidence o grobovih ter izvajanje pogrebne dežurne službe in druga dela, ki so posebej dogovorjena z izvajalcem.
6. člen
Urejanje pokopališč je dejavnost, ki obsega vzdrževanje pokopališč, razdelitev na posamezne zvrsti grobov, prekope grobov in opustitev pokopališč oziroma razširitev ali izgradnjo novih pokopališč in zajema predvsem naslednja dela: čiščenje in odstranjevanje odpadkov in snega; odvoz odpadkov na odlagališče; košnja zelenic, vzdrževalna dela na objektih in napravah, vodenje katastra pokopališča.
II. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA IN IZVAJALCA
7. člen
Upravljavec ima zlasti naslednje pravice in obveznosti glede na obseg izvajanja storitev po tem pravilniku:
– skrbi za urejenost in vzdrževanje pokopališča,
– izdela in vodi pokopališki kataster in načrt pokopališča z razdelitvijo na pokopališke oddelke in grobove,
– oddaja grobne prostore v najem in vodi register sklenjenih pogodb,
– vodi evidenco o grobovih in pokopih,
– nadzira razna dela na pokopališču,
– skrbi za red in čistočo na pokopališču in njegovi neposredni okolici,
– skrbi za urejanje in vzdrževanje mrliške vežice in njenega funkcionalnega zemljišča.
Upravljavec je dolžan zagotoviti redno tekoče in investicijsko vzdrževanje vseh skupnih objektov in naprav na območju pokopališča ter komunalnih objektov in naprav in tehničnih ureditev, kot so:
– odlagališče smeti in odpadkov,
– ograje in poti v območju pokopališča,
– zadrževalniki vode za zalivanje,
– osvetlitev pokopališča,
– ozvočenje na območju pokopališča.
8. člen
Izvajalec ima naslednje pravice in obveznosti glede na obseg izvajanja storitev po tem pravilniku:
– določa mesto, datum in uro pokopa, praviloma v dogovoru z naročnikom, čas pokopa uskladi s predstavnikom verske skupnosti,
– organizira in opravlja pogrebe,
– skrbi za organizacijo javne pogrebne svečanosti,
– opravlja prekope grobov,
– zagotavlja ozvočenje na pokopališču.
Izvajalec dostavi upravljavcu podatke o opravljenem pogrebu na obrazcu, ki je sestavni del tega pravilnika, v roku petih dni po opravljenem pogrebu.
III. UREJANJE POKOPALIŠČ
9. člen
Za vsako pokopališče mora biti izdelan načrt razdelitve različnih zvrsti grobov. V načrtu pokopališča so določene še površina, kraj in oblika različnih zvrsti grobov.
Na pokopališču so lahko naslednje zvrsti grobov:
– klasični grobovi (enojni, dvojni, otroški grobovi, grobnice);
– vrstni grobovi;
– žarni grobovi;
– prostor za anonimne pokope;
– skupna grobišča;
– prostor za raztrositev pepela.
Graditev novih grobnic na pokopališčih ni dovoljena.
10. člen
Pokopališče mora imeti pokopališki kataster in načrt pokopališča z razdelitvijo na pokopališke oddelke in grobove, evidenco grobov in pokopanih oseb v posameznem grobu, datum pokopa ter oznako groba.
Za izdelavo pokopališkega katastra in načrta mora poskrbeti upravljavec.
11. člen
Vrstni grobovi so razporejeni drug ob drugem in so oblikovani ter urejeni po enotnih kriterijih.
12. člen
V žarne grobove se shranjujejo žare s pepelom umrlih. V enem žarnem grobu je lahko shranjenih več žar.
Žare se lahko shranjujejo tudi na ostalih grobovih, klasičnih in vrstnih.
13. člen
Grobišča so: kostnice, prostori za skupni pokop ob morebitnih naravnih nesrečah, v vojni in v izrednih razmerah ter skupna grobišča.
V skupna grobišča se prenesejo posmrtni ostanki iz klasičnih in žarnih grobov, za katere ni podaljšana najemna doba, in iz vrstnih grobov po preteku določene dobe.
14. člen
Tlorisna površina grobov ne sme presegati površine določene iz načrta pokopališč.
Globina klasičnih in vrstnih grobov je najmanj 1,80 m, globina žarnega groba je najmanj 0,70 m. Poti med vrstami grobov morajo biti široke najmanj 0,50 m. Spomeniki, nagrobne ograje in druga znamenja ne smejo segati izven meje določenega grobnega prostora, v višino smejo segati največ 1,50 m.
Ne glede na dosedanjo razporeditev grobov, lahko upravljavec pokopališča na podlagi načrta razdelitve izdela tudi drugačen, bolj racionalen načrt razdelitve grobov. Ta načrt na predlog župana potrdi občinski svet.
Spodnji rob novega groba mora biti poravnan z linijo že obstoječih grobov.
15. člen
Prekop groba oziroma ponoven pokop v isti grob je dovoljen po preteku mirovalne dobe.
Mirovalna doba je čas, ki mora preteči do zadnjega pokopa na istem mestu in na istem grobu. Mirovalna doba ne sme biti krajša od 10 let, pri čemer je potrebno upoštevati značilnosti zemljišča na katerem je pokopališče.
Pred potekom mirovalne dobe se sme grob odpreti le, če to zahtevajo svojci ali druge fizične in pravne osebe, ki imajo interes, da se umrli izkoplje in prenese na drugo pokopališče ali v drugi grob na istem pokopališču, po predhodnem soglasju najemnika groba sicer pa le z dovoljenjem občinske uprave.
16. člen
Ekshumacije, ki so bile uradno odrejene, se opravljajo ob vsakem času.
Za izkop se uporabljajo predpisi o izkopu umrlih.
IV. ODDAJANJE PROSTOROV ZA GROBOVE V NAJEM
17. člen
Prostore za grobove daje v najem Občina Naklo. Najemnik groba podpiše izjavo o najemu groba. Izjava vsebuje podatke o najemniku ter vrsto, zaporedno številko in velikost groba. Izjava je sestavni del pravilnika in se uporablja od uveljavitve tega pravilnika dalje.
18. člen
Najemnina za grobni prostor se plačuje letno na podlagi izstavljenega računa s strani občinske uprave.
19. člen
V primeru, da najemnik pet let zaporedoma, kljub predhodnemu opozorilu, ne plača letne najemnine groba, se smatra grobni prostor kot opuščen grob do konca mirovalne dobe, nato se grob odda drugemu najemniku.
20. člen
Višino najemnine za grobove in uporabo mrliških vežic se določi s posebnim cenikom, katerega potrdi občinski svet. Zbrana sredstva so prihodek občinskega proračuna.
21. člen
Najemno razmerje preneha v naslednjih primerih:
– če najemnik grobnega prostora pet let zaporedoma, kljub predhodnem opozorilu ne poravna najemnine;
– na pisno željo najemnika;
– ob opustitvi pokopališča;
– kadar tako zahteva načrt razdelitve pokopališča.
V. VZDRŽEVANJE REDA, ČISTOČE IN MIRU NA POKOPALIŠČIH
22. člen
V območju pokopališča ni dovoljeno:
– nedostojno vedenje kot je: vpitje, glasno smejanje, razgrajanje in hoja po grobovih oziroma prostorih za grobove;
– odlaganje smeti in odpadkov izven za to določenega prostora;
– druge vrste onesnaževanja pokopališkega prostora in objektov v območju pokopališča;
– poškodovanje mrliške vežice, grobov, nasadov in drugih naprav in predmetov v območju pokopališča, ne glede na lastnino;
– vodenje živali na pokopališče;
– vožnja s kolesom ali motornim vozilom in ta vozila shranjevati na pokopališču;
– odtujevanje predmetov s tujih grobov, pokopaliških prostorov in iz objektov v območju pokopališča.
Zidarska, kamnoseška, kovino strugarska in druga dela, ki so namenjena urejanju pokopališč in s tem povezani prevozi, se v območju pokopališča lahko opravljajo le z dovoljenjem upravljavca.
V neposredni bližini območja pokopališča v času pogrebnih svečanosti niso dovoljene dejavnosti, ki motijo potek pogrebnih svečanosti (na primer povzročanje hrupa, vpitja, moteči zvoki in podobno).
Izvajalec oziroma tisti, ki vodi pogrebne svečanosti povzročitelja na to opozori pred pričetkom pogrebnih svečanosti, če ima za to možnost.
23. člen
Najemniki grobov so dolžni vzdrževati grobove in vmesne prostore med grobovi.
Če je grob tako zanemarjen, da kvari videz sosednjih grobov in pokopališča, kot celote, se smatra, da je zapuščen. Upravljavec je dolžan v takem primeru najemnika opozoriti ter določiti rok za ureditev groba, kateri ne more biti daljši od dveh mesecev. Po preteku tega roka se postopa skladno z določbami 19. člena tega pravilnika.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
24. člen
Z globo najmanj 200,00 EUR se kaznuje izvajalec, če opusti predpisana ravnanja iz 8. člena oziroma krši ostala določila tega pravilnika.
Z globo 50,00 EUR se na kraju samem kaznuje za prekršek posameznika, ki krši določila iz 22. člena tega pravilnika.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Uresničevanje tega pravilnika nadzoruje skupna služba Medobčinski inšpektorat Kranj.
26. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0027/2012
Naklo, dne 28. novembra 2012
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti