Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012

Kazalo

3633. Odlok o proračunu Občine Naklo za leto 2013, stran 9545.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in dopolnitve), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in dopolnitve) in Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07 in 16/12) je Občinski svet Občine Naklo na 13. seji dne 28. 11. 2012 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Naklo za leto 2013
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo višina proračuna, programska struktura in postopki izvrševanja proračuna Občine Naklo (v nadaljnjem besedilu: proračun), obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine za leto 2013.
VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni 3-mestnih kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|KONTO |   |OPIS                |  PRORAČUN|
|    |   |                  |    2013|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    |   |A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    | I. |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  |  6.523.259|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    |   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      |  4.291.874|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|70   |   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) |  3.836.172|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|700  |   |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK    |  2.735.872|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|703  |   |DAVKI NA PREMOŽENJE        |  1.016.100|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|704  |   |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE |   84.200|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|71   |   |NEDAVČNI PRIHODKI         |   455.702|
|    |   |(710+711+712+713+714)       |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|710  |   |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD |   277.642|
|    |   |PREMOŽENJA             |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|711  |   |TAKSE IN PRISTOJBINE        |    3.200|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|712  |   |DENARNE KAZNI           |   15.300|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|713  |   |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN    |    3.000|
|    |   |STORITEV              |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|714  |   |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI      |   156.560|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|72   |   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) |   49.669|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|720  |   |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH    |   49.669|
|    |   |SREDSTEV              |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|74   |   |TRANSFERNI PRIHODKI        |  2.181.716|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|740  |   |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH   |  1.059.648|
|    |   |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ     |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|741  |   |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA   |  1.122.068|
|    |   |PRORAČUNA IZ SRED. PRORAČUNA EU  |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    | II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    |  8.765.251|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|40   |   |TEKOČI ODHODKI           |  1.451.203|
|    |   |(400+401+402+403+409)       |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|400  |   |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM |   252.808|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|401  |   |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO |   40.905|
|    |   |VARNOST              |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|402  |   |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE    |  1.115.149|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|403  |   |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI      |   17.341|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|409  |   |SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE    |   25.000|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|41   |   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) |  1.488.676|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|410  |   |SUBVENCIJE             |   28.787|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|411  |   |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN     |   971.363|
|    |   |GOSPODINJSTVOM           |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|412  |   |TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN|   174.532|
|    |   |USTANOVAM             |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|413  |   |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI   |   313.994|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|42   |   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)    |  5.797.306|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|420  |   |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV |  5.797.306|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|43   |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)   |   28.066|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|431  |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN |   17.100|
|    |   |FIZ. OSEBAM            |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|432  |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI      |   10.966|
|    |   |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM      |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    | III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)| –2.241.992|
|    |   |(I. – II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS |      |
|    |   |SKUPAJ ODHODKI)          |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    |   |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN   |      |
|    |   |NALOŽB               |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|75   | IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |    4.000|
|    |   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |      |
|    |   |(750+751)             |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|750  |   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |    4.000|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|44   | V. |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |      0|
|    |   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)   |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    | VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |    4.000|
|    |   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. |      |
|    |   |– V.)               |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    | VII. |SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)   | –2.237.992|
|    |   |PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO  |      |
|    |   |PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I. +  |      |
|    |   |IV.) – (II. + V.)         |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    |   |C. RAČUN FINANCIRANJA       |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|50   |VIII. |ZADOLŽEVANJE (500)         |  1.320.000|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|500  |   |DOMAČE ZADOLŽEVANJE        |  1.320.000|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|55   | IX. |ODPLAČILA DOLGA (550)       |   82.008|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|550  |   |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA      |   82.008|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    | X. |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)   |  1.237.992|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    | XI. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA | –1.000.000|
|    |   |RAČUNIH (III.+VI.+X) =       |      |
|    |   |(I.+IV.+VIII.) – (II.+V.+IX.)   |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    |   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU|  1.000.000|
|    |   |PRETEKLEGA LETA          |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področje proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, predpisane s kontnim načrtom.
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Naklo.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Občina Naklo razpolaga s prejemki proračuna, ki bodo vplačani v proračun do konca leta 2013, ne glede na obseg, ki je v proračunu določen za posamezno vrsto prejemka.
Sredstva proračuna za leto 2013 se nakazujejo proračunskim uporabnikom do 31. 12. 2013.
4. člen
Sredstva se med letom delijo enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni v zakonu, posebnem aktu občine, splošnem delu proračuna ali s pogodbo med uporabnikom in občino drugače določeno.
5. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom.
Sredstva proračuna se lahko uporabijo le, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za uporabo sredstev. Uporabniki smejo v imenu občine prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za ta namen.
Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med konti v okviru proračunske postavke, med proračunskimi postavkami in med področji proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna, v prvem polletju in konec leta z zaključnim računom, poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2013 in njegovi realizaciji.
6. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v NRP. Projekte katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet. Projekti za katere se zaradi prenosa izplačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v NRP po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v NRP na podlagi odločitve občinskega sveta.
7. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, župan na predlog finančne službe v občinski upravi, za 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov. Z ukrepi začasnega zadržanja izvrševanja proračuna župan ustavi prevzemanje obveznosti, predlaga podaljšanje pogodbenih rokov plačil in ustavi prerazporejanje proračunskih sredstev, potrebnih zaradi prevzemanja obveznosti.
Ukrepi začasnega zadržanja izvrševanja se morajo enakomerno nanašati na vse uporabnike.
O odločitvi iz prejšnjega odstavka mora župan takoj obvestiti občinski svet.
Če se med izvajanjem ukrepov začasnega zadrževanja izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, mora župan najkasneje v roku 15 dni pred iztekom roka za začasno zadrževanje proračuna predlagati rebalans proračuna.
Z rebalansom proračuna, ki ga sprejme občinski svet na predlog župana, se prejemki in izdatki ponovno uravnovesijo.
8. člen
Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki ga določi v proračunu, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev.
9. člen
Vsi prejemki so namenjeni za pokrivanje vseh izdatkov, razen namenskih prihodkov proračuna.
Namenski prihodki proračuna so:
1. prihodki od požarne takse;
2. prihodki od turistične takse;
3. prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov;
4. prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda;
5. prihodki iz naslova takse za vzdrževanje gozdnih cest;
6. prejemki iz državnega proračuna in drugih virov za določene namene.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto za isti namen.
10. člen
Če se med letom spremeni delovno področje oziroma pristojnost uporabnika proračuna, se sredstva sorazmerno povečajo ali zmanjšajo glede na obseg delovanja uporabnika. O povečanju ali zmanjšanju sredstev odloča občinski svet na predlog župana.
Če se proračunski uporabnik med letom ukine in njegovih nalog ne prevzame drug uporabnik, se neporabljena sredstva prenesejo v splošno proračunsko rezervacijo.
11. člen
Župan je pooblaščen za prevzemanje obveznosti, verifikacijo obveznosti, izdajo odredbe za plačilo v breme proračunskih sredstev občine in ugotavljanje pravice izterjave ter izdajanje nalogov za izterjavo v korist proračunskih sredstev.
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan odpiše ali delno odpiše plačilo dolga do višine 500 EUR, ki ga ima posamezen dolžnik do Občine Naklo, vendar največ do skupne višine 5.000 EUR vseh dolgov v posameznem letu.
Župan odgovarja za zakonitost, namenskost, učinkovitost in gospodarnost razpolaganja s proračunskimi sredstvi.
Župan lahko s pooblastilom prenese posamezna upravičenja iz prvega odstavka tega člena na druge osebe.
12. člen
Odredbodajalec za sredstva proračuna je župan oziroma od župana pooblaščena oseba.
13. člen
Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že opravljenih storitev in dobav.
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago listine, s katerimi se ugotavljata obveznost in višina izplačila.
Dogovarjanje predplačil je možno izjemoma na podlagi predhodnega zavarovanja.
Obveznosti v breme občinskega proračuna se plačujejo v rokih, ki so za posamezne namene porabe določeni v zakonu o izvrševanju državnega proračuna.
14. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije, poslovne banke, hranilnice in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložb.
Posredni uporabniki morajo na zahtevo za finance pristojnega organa občine prosta denarna sredstva najprej ponuditi proračunu, če je to potrebno za zagotavljanje likvidnosti oziroma za izvrševanje proračuna.
REZERVE
15. člen
Splošna proračunska rezerva se v proračunu oblikuje v višini 0,5 % prejemkov.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da sredstva niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča župan in o tem obvešča občinski svet.
16. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za stalno proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za odpravo posledic naravnih nesreč, drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in ekoloških nesreč. V proračunsko rezervo občine se med letom izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna, največ do 1,5 % vseh prejemkov proračuna.
O uporabi sredstev do višine 2.000 EUR odloča župan. O porabi sredstev obvešča občinski svet v pisni obliki.
V primerih, ko poraba proračunske rezerve presega višino določeno z odlokom, o porabi odloča občinski svet občine s posebnim sklepom ali odlokom.
ZADOLŽEVANJE
17. člen
Občina se lahko zadolži na podlagi predhodnega soglasja ministra, pristojnega za finance, pod pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja financiranje občin. Posli zadolžitve, za katere ministrstvo, pristojno za finance, ni izdalo soglasja, so nični.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % zadnjega sprejetega proračuna. Soglasje ministrstva za finance v tem primeru ni potrebno. Dolg iz tega naslova mora občina odplačati do konca proračunskega leta.
NADZOR
18. člen
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem proračunskih uporabnikov glede na namen, obseg, dinamiko in smotrnostjo porabe sredstev proračuna. O tem poroča občinskemu svetu.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Župan je dolžan občinskemu svetu poročati o realizaciji proračuna po zaključenem polletju.
Župan do 31. marca tekočega leta pripravi predlog zaključnega računa proračuna za preteklo leto in ga predloži ministrstvu za finance.
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2013 dalje.
Št. 410-0029/2012-02
Naklo, dne 28. novembra 2012
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti