Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012

Kazalo

3632. Odlok o rebalansu proračuna Občine Naklo za leto 2012, stran 9544.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in dopolnitve), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, 123/06 in dopolnitve), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07 in 16/12) je Občinski svet Občine Naklo na 13. seji dne 28. 11. 2012 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Naklo za leto 2012
1. člen
Proračun Občine Naklo za leto 2012 po rebalansu znaša:
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|KONTO |   |OPIS                |  PRORAČUN|
|    |   |                  |    2012|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    |   |A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    | I. |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  |  5.472.268|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    |   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      |  4.178.654|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|70   |   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) |  3.644.146|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|700  |   |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK    |  2.782.961|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|703  |   |DAVKI NA PREMOŽENJE        |   726.485|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|704  |   |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE |   134.700|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|706  |   |DRUGI DAVKI            |      0|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|71   |   |NEDAVČNI PRIHODKI         |   534.508|
|    |   |(710+711+712+713+714)       |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|710  |   |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD |   312.183|
|    |   |PREMOŽENJA             |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|711  |   |TAKSE IN PRISTOJBINE        |    4.000|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|712  |   |DENARNE KAZNI           |   15.300|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|713  |   |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN    |    3.000|
|    |   |STORITEV              |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|714  |   |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI      |   200.025|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|72   |   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) |   471.377|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|720  |   |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH    |   118.306|
|    |   |SREDSTEV              |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|722  |   |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN  |   353.071|
|    |   |NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA     |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|74   |   |TRANSFERNI PRIHODKI        |   808.092|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|740  |   |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH   |   569.907|
|    |   |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ     |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|741  |   |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA   |   238.185|
|    |   |PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|78   |   |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE |   14.145|
|    |   |(787)               |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|787  |   |PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH     |   14.145|
|    |   |EVROPSKIH INSTITUCIJ        |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    | II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    |  6.463.996|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|40   |   |TEKOČI ODHODKI           |  1.405.608|
|    |   |(400+401+402+403+409)       |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|400  |   |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM |   248.169|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|401  |   |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO |   40.257|
|    |   |VARNOST              |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|402  |   |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE    |  1.102.542|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|403  |   |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI      |    8.000|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|409  |   |SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE    |    6.640|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|41   |   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) |  1.585.892|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|410  |   |SUBVENCIJE             |   46.995|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|411  |   |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN     |  1.038.932|
|    |   |GOSPODINJSTVOM           |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|412  |   |TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN|   180.054|
|    |   |USTANOVAM             |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|413  |   |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI   |   319.910|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|42   |   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)    |  3.451.322|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|420  |   |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV |  3.451.322|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|43   |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)   |   21.174|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|431  |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN |   17.100|
|    |   |FIZ. OSEBAM            |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|432  |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI      |    4.074|
|    |   |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM      |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    | III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)|  –991.728|
|    |   |(I. – II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS |      |
|    |   |SKUPAJ ODHODKI)          |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    |   |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN   |      |
|    |   |NALOŽB               |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|75   | IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |    4.000|
|    |   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |      |
|    |   |(750+751)             |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|750  |   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |    4.000|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|44   | V. |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |      0|
|    |   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)   |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    | VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |    4.000|
|    |   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. |      |
|    |   |– V.)               |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    | VII. |SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)   |  –987.728|
|    |   |PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO  |      |
|    |   |PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I. +  |      |
|    |   |IV.) – (II. + V.)         |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    |   |C. RAČUN FINANCIRANJA       |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|50   |VIII. |ZADOLŽEVANJE (500)         |   326.678|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|500  |   |DOMAČE ZADOLŽEVANJE        |   326.678|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|55   | IX. |ODPLAČILA DOLGA (550)       |   82.008|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|550  |   |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA      |   82.008|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    | X. |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)   |   244.670|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    | XI. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA |  –743.058|
|    |   |RAČUNIH (III.+VI.+X) =       |      |
|    |   |(I.+IV.+VIII.) – (II.+V.+IX.)   |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    |   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU|   743.058|
|    |   |PRETEKLEGA LETA          |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
2. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Občine Naklo za leto 2012 je sestavni del tega sklepa.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2012 dalje.
Št. 410-0031/2011-05
Naklo, dne 28. novembra 2012
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti