Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012

Kazalo

3622. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kuzma, stran 9533.

Na podlagi 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) in 15. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07 in 52/10) je Občinski svet Občine Kuzma na 14. redni seji dne 29. novembra 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kuzma
1. člen
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 40/01), se v 6. členu črta besedilo: »površine na katerih so grajeni daljnovodi in druge naprave za distribucijo elektrike, telekomunikacij, vodovoda, kanalizacije in čistilne naprave«.
2. člen
V celoti se briše besedilo 9. člena in se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Zavezanci za plačilo nadomestila so lastniki ali neposredni uporabniki zemljišča oziroma stavbe ali drugega objekta (imetniki stanovanjske pravice, drugi imetniki pravice uporabe …), ki so lahko fizične osebe ali pravne osebe, ki opravljajo dejavnost in so vpisane v ustrezni register oziroma v drugo predpisano evidenco.
Odločba o odmeri nadomestila se praviloma izda vsem lastnikom, kolikor ni pisno izražena želja vseh lastnikov o drugačnem načinu«.
3. člen
V celoti se briše besedilo 11. člena in se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti in napravami individualne in kolektivne komunalne rabe in možnost priključka na objekte in naprave se ovrednoti z naslednjimi točkami:
1. cesta                 15 točk
2. vodovod                15 točk
3. električno omrežje           15 točk
4. telefonsko omrežje          10 točk.
4. člen
V celoti se briše besedilo 14. člena in se nadomesti z naslednjim besedilom:
Vsi zapuščeni in dotrajani objekti na stavbnih zemljiščih se dodatno ovrednotijo s 500 točkami.
Kriteriji za zapuščen in dotrajan objekt so:
1. nenaseljen objekt (brez stanovalcev ali poslovne dejavnosti),
2. nevzdrževan zunanji videz objekta ali pripadajočega stavbnega zemljišča,
3. nedograjen objekt več kot 5 let od izdaje gradbenega dovoljenja.
5. člen
V celoti se briše besedilo 15. člena in se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Merila za druga stavbna zemljišča:
Število točk za m2 površine se določi na naslednji način:
1. bencinski servis           300 točk
2. gramoznice, peskokopi         50 točk.
Površina za normalno rabo bencinskega servisa, predstavlja celotno funkcionalno zemljišče tega objekta.
Površine gramoznic in peskokopov so površine, ki jih zavezanec uporablja za izkoriščanje oziroma v določene namene. Površine se določijo na osnovi dovoljenj oziroma drugih uradnih evidenc«.
6. člen
V celoti se briše besedilo 16. člena in se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Letna višina nadomestila po merilih tega odloka se določi tako, da se skupno število točk pomnoži s stanovanjsko, počitniško ali poslovno površino iz 11., 13., 14. in 15. člena ter pomnoži z vrednostjo točke za izračun nadomestila«.
7. člen
V 23. členu se na koncu doda naslednja alinea:
»– za objekte, za katere tako odloči občinski svet s posebnim sklepom«.
8. člen
V 24. členu se v prvem odstavku briše besedna zveza »60.000 SIT do 360.000 SIT« in se nadomesti z »250 EUR do 1.500 EUR«.
V 24. členu se v drugem odstavku briše besedna zveza »20.000 SIT do 60.000 SIT« in se nadomesti z »80 EUR do 250 EUR«.
9. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2013 dalje.
Št. 900-0007/2012-2
Kuzma, dne 29. novembra 2012
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti