Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012

Kazalo

3620. Pravilnik o plačah in plačilih funkcionarjev Občine Kostanjevica na Krki, članov delovnih teles občinskega sveta ter nadzornega odbora, stran 9531.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US, 76/08, 100/08 Odl. US, 79/09, 14/10 Odl. US, 51/10, 84/10 Odl. US, 40/12 – ZUJF), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – UPB13, 8/10 Odl. US, 13/10, 16/10 Odl. US, 50/10 Odl. US, 59/10, 85/10, 94/10 – ZIU, 107/10, 35/11, 110/11 – ZDIU12, 27/12 Odl. US, 40/12 – ZUJF), 128. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12), Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06, 27/06 – Skl. US, 1/07 – Odl. US in 57/07 – ZSPJS-G) ter 16. in 106. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07 in 40/07 – popravek) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 16. redni seji dne 29. 11. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah in plačilih funkcionarjev Občine Kostanjevica na Krki, članov delovnih teles občinskega sveta ter nadzornega odbora
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa višino in način določanja plač, plačil (sejnin) in drugih prejemkov občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora ter drugih organov v Občini Kostanjevica na Krki.
2. člen
(1) Občinski funkcionarji so: župan, podžupan in člani občinskega sveta.
(2) Najvišje vrednotena funkcija v občini je funkcija župana.
(3) Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.
(4) Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
(5) Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko opravlja svojo funkcijo poklicno, če se v soglasju z županom tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.
II. PRAVICE OBČINSKIH FUNKCIONARJEV
3. člen
(1) Za opravljanje občinskih funkcij ima občinski funkcionar, ki poklicno opravlja funkcijo, skladno z zakonom pravico do plače, osebnih prejemkov, nadomestila plače ter do povračila stroškov, ki jih ima pri delu v zvezi z delom. Če funkcijo opravlja nepoklicno ima pravico do plačila oziroma nagrade v obliki sejnine.
(2) Članom delovnih teles občinskega sveta in župana ter nadzornega odbora pripada za njihovo delo sejnina v skladu s tem pravilnikom.
III. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČ, PLAČIL IN SEJNIN
4. člen
1. Višina in način določanja plače župana
(1) Z Odlokom o plačah funkcionarjev je za opravljanje funkcije župana v Občini Kostanjevica na Krki, ki glede na število prebivalcev (občine od 2001 do 5000 prebivalcev) sodi v VI. skupino občin, določen 49. plačni razred. Županu, ki opravlja svojo funkcijo poklicno, skladno z zakonom pripada tudi dodatek na delovno dobo.
(2) Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo v višini 50 % plače, ki bi jo prejemal, če bi opravljal funkcijo poklicno.
5. člen
2. Višina oziroma način določanja plače oziroma plačila podžupana
(1) Z Odlokom o plačah funkcionarjev je za opravljanje funkcije podžupana v Občini Kostanjevica na Krki, ki glede na število prebivalcev (občine od 2001 do 5000 prebivalcev) sodi v VI. skupino občin, določen razpon med 34. in 41. plačnim razredom.
(2) Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Pri predčasnem prenehanju mandata župana lahko podžupanu določi plačni razred občinski svet.
(3) Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo v višini največ do 50 %, ki bi jo prejemal, če bi opravljal funkcijo poklicno, vendar brez dodatka za delovno dobo.
(4) Podžupanu kot članu občinskega sveta ali kot članu delovnega telesa ne pripada sejnina, ki pripada ostalim članom občinskega sveta oziroma članom delovnih teles.
(5) Podžupanu, ki je v skladu s sklepom občinskega sveta določen, da bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije župana opravljal funkcijo župana, pripada plača, ki bi jo dobil župan.
6. člen
3. Višina in način določanja sejnine članu občinskega sveta
(1) Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta oziroma župana.
(2) Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta in župana, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5 % letne plače župana. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.
7. člen
(1) Sejnine se članom občinskega sveta določijo v bruto znesku, in sicer za:
– udeležbo na redni seji občinskega sveta: 115,00 EUR,
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta: 60,00 EUR,
– predsedovanje seji delovnega telesa: 60,00 EUR,
– udeležba na seji delovnega telesa, katerega član je: 40,00 EUR.
(2) Za neudeležbo in za manj kot 50 % časa prisotnosti na seji občinskega sveta, seji delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in delovnih teles, ki jih imenuje župan, se sejnine ne izplačujejo.
(3) Za dopisno sejo in nadaljevanje prekinjene seje, ki traja manj kot 3 ure, se sejnina ne izplačuje.
8. člen
4. Višina in način določanja sejnine nadzornemu odboru
(1) Predsedniku in članom nadzornega odbora občine se za opravljanje dela določi sejnina za predsedovanje oziroma za udeležbo na seji. Poleg tega so člani nadzornega odbora upravičeni do plačila za izvedbo posameznega nadzora, ki se zaključi z izdelavo končnega poročila, na podlagi letnega programa dela ali po sklepu nadzornega odbora.
(2) Sejnine se izplačujejo na podlagi sklepa o imenovanju v skladu z evidenco opravljenega dela (prisotnostjo na sejah), ki jo vodi občinska uprava.
Sejnine se članom nadzornega odbora določijo v bruto znesku, in sicer za:
– predsedovanje na seji nadzornega odbora: 80,00 EUR,
– udeležbo na seji nadzornega odbor: 40,00 EUR,
– udeležbo predsednika ali člana nadzornega odbora na seji občinskega sveta: 50,00 EUR.
(3) Plačilo za izvedbo posameznega nadzora z izdelavo končnega poročila se določi glede na zahtevnost posameznega nadzora. Plačilo se članom nadzornega odbora določi v obliki sejnine v bruto znesku, in sicer za:
– zelo zahteven nadzor (ZZN): 80,00 EUR bruto,
– zahteven nadzor (ZN): 60,00 EUR,
– manj zahteven nadzor (MZN): 40,00 EUR.
(4) Za izvedbo plačila predsednik nadzornega odbora računovodstvu Občine Kostanjevica na Krki predloži poročilo o opravi nadzora, v katerem je med drugim določena zahtevnost posameznega nadzora. K poročilu priloži Sklep o razdelitvi področij za opravo posameznega nadzora ter izdelano končno poročilo.
9. člen
5. Višina in način določanja sejnin drugim organom
(1) Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi plačilo v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi sklepa o imenovanju v skladu z evidenco o prisotnosti na sejah, ki jo vodi občinska uprava. Sejnina se članu določi v bruto znesku, in sicer 40,00 EUR.
(2) Članom SPVCP (Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu), ki jih imenuje občinski svet, in članom OŠCZ (Občinskega štaba civilne zaščite), ki jih imenuje župan, se za opravljanje dela v svetu ali štabu določi plačilo v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi sklepa o imenovanju v skladu z evidenco o prisotnosti na sejah, ki jo vodi občinska uprava. Sejnine se članom določijo v bruto znesku, in sicer za:
– predsedovanje na seji sveta oziroma štaba: 60,00 EUR,
– udeležba na seji sveta oziroma štaba: 40,00 EUR.
10. člen
(1) Članom občasnih komisij in odborov, ki jih imenuje občinski svet ali župan, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru lahko določi plačilo v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi sklepa o imenovanju v skladu z evidenco o prisotnosti na sejah, ki jo vodi občinska uprava. Sejnina se članom določi v bruto znesku, in sicer 40,00 EUR.
(2) Članom občasnih komisij za javne razpise, ki jih imenuje župan, se sejnina ne izplačuje.
IV. DRUGI PREJEMKI
11. člen
(1) Občinski funkcionarji, člani delovnih teles občinskega sveta, člani nadzornega odbora ter člani drugih organov Občine Kostanjevica na Krki imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki veljajo za zaposlene v občinski upravi.
(2) Občinski funkcionarji in drugi navedeni v prvem odstavku tega člena imajo pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo, če za to predložijo ustrezna dokazila. Pravico do povračila potnih stroškov lahko občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje izven območja Občine Kostanjevica na Krki. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi. Občinskemu funkcionarju ne pripada povračilo stroškov prevoza na sejo.
(3) Občinski funkcionarji in drugi navedeni v prvem odstavku tega člena imajo pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi, če jim službeno pot odobri župan.
(4) Občinski funkcionarji in drugi navedeni v prvem odstavku tega člena imajo pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti, če jim službeno pot odobri župan. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
12. člen
(1) Povračilo stroškov iz 11. člena tega pravilnika lahko upravičenci uveljavljajo na podlagi predhodno izdanega naloga za službeno potovanje.
(2) Nalog za službeno potovanje izda župan ali direktor občinske uprave. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali direktor občinske uprave.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
13. člen
(1) Plača župana in podžupana se izplačujejo mesečno, praviloma najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu za pretekli mesec.
(2) Plačila članom občinskega sveta in drugim prejemnikom iz tega pravilnika se izplačujejo mesečno, praviloma najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu za pretekli mesec.
(3) Prejemki, določeni v IV. poglavju tega pravilnika, se praviloma izplačajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.
14. člen
Plače in deli plač se usklajujejo skladno s spremembo zneska plačnega razreda župana, povračila stroškov v zvezi z delom pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Plače, nagrade in povračila, ki pripadajo občinskim funkcionarjem in drugim, navedenim v 1. členu tega pravilnika, se izplačujejo od začetka veljavnosti tega pravilnika dalje.
16. člen
Evidenco prisotnosti občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov nadzornega odbora in drugih članov teles, ki jih imenuje župan, vodi občinska uprava.
17. člen
Določila tega pravilnika, ki določa način in višino plače, dela plače in sejnine, ne velja za člana ali vodjo kateregakoli telesa, navedenega v tem pravilniku, če je član ali vodja istočasno delavec občinske uprave.
18. člen
S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah in plačilih funkcionarjev Občine Kostanjevica na Krki, članov delovnih teles občinskega sveta ter nadzornega odbora, št. 007-2/2007-O9, z dne 21. 6. 2007.
19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2012
Kostanjevica na Krki, dne 29. novembra 2012
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti