Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012

Kazalo

3619. Sklep o začasnem financiranju Občine Gornji Petrovci v obdobju januar–marec 2013, stran 9530.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 30. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je župan Občine Gornji Petrovci dne 3. 12. 2012 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Gornji Petrovci v obdobju januar–marec 2013
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Gornji Petrovci (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2013 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2012. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12); v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2012 (Uradni list RS, št. 25/12; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+------+----------------------------------------+---------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |     v EUR|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto|    Proračun|
|   |                    |  januar–marec|
|   |                    |      2013|
+------+----------------------------------------+---------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |   457.981,96|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |   431.238,73|
+------+----------------------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |   422.941,59|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |   415.038,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |703 Davki na premoženje         |    8.499,80|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |     217,74|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |706 Drugi davki             |    –813,95|
+------+----------------------------------------+---------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |    8.297,14|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki   |    5.812,51|
|   |od premoženja              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |     158,62|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |712 Denarne kazni            |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in    |      0,00|
|   |storitev                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |    2.326,01|
+------+----------------------------------------+---------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |     200,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |     200,00|
|   |sredstev                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog      |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |      0,00|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine     |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |   26.543,23|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |   26.543,23|
|   |javnofinančnih institucij        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |      0,00|
|   |proračuna iz sredstev proračuna EU   |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |   453.360,15|
+------+----------------------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |   133.495,34|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   38.100,09|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |    7.416,89|
|   |varnost                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |   74.115,03|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |   13.863,33|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |409 Rezerve               |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |   154.732,32|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |410 Subvencije             |     791,40|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |411 Transferi posameznikom       |   101.863,91|
|   |in gospodinjstvom            |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |    9.137,21|
|   |in ustanovam              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |   42.939,80|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino      |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |   161.881,19|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |   161.881,19|
+------+----------------------------------------+---------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |    3.251,30|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim   |    1.295,04|
|   |in fizičnim osebam           |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim|    1.956,26|
|   |uporabnikom               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      |    4.621,81|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)       |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |        |
|   |IN NALOŽB                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA|      0,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |      0,00|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |      0,00|
|   |DELEŽEV                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |440 Dana posojila            |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev    |      0,00|
|   |in naložb                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |        |
|   |privatizacije 0,00           |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v  |      0,00|
|   |javnih skladih in drugih osebah javnega |        |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti|        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |      0,00|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |        |
|   |V.)                   |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |    5.728,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |    5.728,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |    5.728,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   |   –1.106,19|
|   |RAČUNIH                 |        |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |   –5.728,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE            |   –4.621,81|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.)          |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. |    4.494,81|
|   |PRETEKLEGA LETA             |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo       |    4.491,81|
+------+----------------------------------------+---------------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2013 dalje.
Št. 007-0001/2012-21
Gornji Petrovci, dne 3. decembra 2012
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti