Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012

Kazalo

3618. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2012, stran 9529.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02 in 134/06) je Občinski svet Občine Dobrna na 17. seji dne 4. 12. 2012 sprejel
O D L O K
o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2012
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
1. člen Odloka o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2012 (Uradni list RS, št. 102/11) se spremeni tako, da glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
                            v evrih
-------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto    Rebalans
                         proračuna za
                          leto 2012
-------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       2.417.644
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)            2.036.679
70   DAVČNI PRIHODKI               1.564.689
   700 Davki na dohodek in dobiček        1.385.332
   703 Davki na premoženje             76.784
   704 Domači davki na blago in storitve      102.460
   706 Drugi davki                   113
71  NEDAVČNI PRIHODKI                471.989
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od
   premoženja                    97.327
   711 Takse in pristojbine              206
   712 Denarne kazni                 2.420
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev    44.204
   714 Drugi nedavčni prihodki           327.832
72  KAPITALSKI PRIHODKI               29.000
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev       0
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
   neopredmetenih dolgoročnih sredstev       29.000
74  TRANSFERNI PRIHODKI               351.965
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij            154.680
   741 Prejeta sredstva iz državnega
   proračuna iz sredstev EU            197.285
78  PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE          0
   783 Prejeta sredstva iz proračune EU za
   kohezijsko politiko
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         2.327.644
40  TEKOČI ODHODKI                 819.097
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim      271.870
   401 Prispevki delodajalcev za socialno
   varnost                     44.950
   402 Izdatki za blago in storitve        436.786
   403 Obresti                   17.000
   409 Rezerve                   48.490
41  TEKOČI TRANSFERI                782.249
   410 Subvencije                  19.400
   411 Transferi posameznikom in
   gospodinjstvom                 475.300
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in
   ustanovam                    41.220
   413 Drugi tekoči domači transferi        246.329
42  INVESTICIJSKI ODHODKI              529.297
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev     529.297
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI             197.001
   431 Invest. transferi pravnim in fizičnim
   osebam, ki niso prorač. uporabniki       192.341
   432 Investicijski transferi proračunskim
   uporabnikom                    4.660
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)            90.000
-------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)           0
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL             0
   750 Prejeta vračila danih posojil           0
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441+442+443)               0
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV                        0
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)             0
-------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                  0
50  ZADOLŽEVANJE                     0
   500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA
55  ODPLAČILO DOLGA                 90.000
   550 Odplačilo domačega dolga           90.000
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)              0
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         –90.000
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)     –90.000
-------------------------------------------------------------
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.
   PRETEKLEGA LETA
   9009 Splošni sklad za drugo           241.185
-------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Dobrna.«
2. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. proračunska rezerva, oblikovana po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2012 oblikuje v višini 21.256,00 €. S sklepom občinskega sveta se v proračunsko rezervo tekočega leta prenesejo sredstva preteklih let v višini 17.234,20 EUR. Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 38.490,20 € župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2012-1(1)
Dobrna, dne 4. decembra 2012
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti