Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012

Kazalo

3617. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupna občinska uprava občin Dobrna, Vitanje in Vojnik«, stran 9527.

Na podlagi 3. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 24/99, 99/01), 6. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 113/06) ter 2. in 3. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet Občine Dobrna na 16. redni seji dne 9. 10. 2012, Občinski svet Občine Vitanje na 12. redni seji dne 12. 10. 2012 in Občinski svet Občine Vojnik na 17. redni seji dne 18. 10. 2012 v skladu z 49.a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12) sprejel
O D L O K
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupna občinska uprava občin Dobrna, Vitanje in Vojnik«
I. SPLOŠNO
1. člen
(1) S tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske uprave, določi njegovo ime in sedež, delovno področje, notranja organizacija, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo.
(2) S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do organa skupne občinske uprave in v medsebojnih razmerjih.
II. PODROČJA SOU
2. člen
(1) Občina Dobrna, Dobrna 19, Dobrna; Občina Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje in Občina Vojnik, Keršova ulica 8, Vojnik ustanovijo organ skupne občinske uprave za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju proračunskega računovodstva.
(2) Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejemanja sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanje proračunskih sredstev za delovanje organa skupne uprave, za kar so pristojni občinski sveti, izvršujejo župani občin ustanoviteljic.
(3) Župani imenujejo vodjo skupne občinske uprave, sprejmejo kadrovski načrt, program dela in finančni načrt skupne občinske uprave, nadzorujejo delo ter dajejo skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja skupne občinske uprave.
III. IME, SEDEŽ, ORGANIZACIJA SOU
3. člen
(1) Ime organa skupne občinske uprave je: »SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN DOBRNA, VITANJE IN VOJNIK«.
(2) Skrajšano ime organa je: SOU občin Dobrna, Vitanje in Vojnik (v nadaljevanju SOU).
(3) SOU ima status samostojnega skupnega upravnega organa občin Dobrna, Vitanje in Vojnik.
(4) Sedež SOU je v Občini Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik.
(5) SOU uporablja žig okrogle oblike, v sredini žiga je napis »Skupna občinska uprava«, ob zunanjem robu žiga v spodnji polovici pa »občin Dobrna, Vitanje in Vojnik«.
(6) Akti, ki jih izdajajo pooblaščene osebe SOU, imajo v glavi dokumenta naziv SOU občin Dobrna, Vitanje in Vojnik, izdajajo pa se v imenu krajevno pristojne občine ustanoviteljice.
IV. NALOGE SOU
4. člen
(1) SOU opravlja svoje delo praviloma v prostorih Občine Vojnik. Zaradi racionalnosti izvajanja del pa nekatere naloge tudi v prostorih Občine Dobrna in Vitanje.
(2) SOU opravlja operativne in strokovne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic na področju proračunskega računovodstva: knjigovodstvo, nadzor, analiza, načrtovanje ter priprava proračuna in zaključnega računa.
(3) SOU opravlja svoje naloge v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic in so podrobneje opredeljene s sporazumom, katerega skleniteljice so občine ustanoviteljice, podpisniki pa župani vseh občin.
(4) Pri odločanju v zadevah iz občinske pristojnosti nastopa SOU kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
(5) Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v SOU odgovarjajo občine ustanoviteljice solidarno.
(6) SOU mora pri izvrševanju s sporazumom določenih nalog ravnati po usmeritvah župana in nalogah direktorja občinske uprave občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva sodi, glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja uprave pa po skupnih usmeritvah vseh županov občin ustanoviteljic.
V. VODENJE SOU
5. člen
(1) SOU vodi vodja, ki je uradnik na položaju. Vodjo imenujejo župani občin ustanoviteljic v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih. Župani lahko sprejmejo sklep, da je vodja SOU direktor občinske uprave ene izmed občin ustanoviteljic.
(2) Vodja SOU mora imeti univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem in najmanj 6 let delovnih izkušenj.
(3) Vodja SOU odgovarja za izvrševanje nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice županu in direktorju občinske uprave te občine, za delo SOU v celoti pa županom občin ustanoviteljic.
(4) Vodja predstavlja SOU, organizira opravljanje nalog SOU, skrbi za izdelavo in realizacijo programa dela ter opravlja vse druge organizacijske naloge, ki so potrebne za redno, pravočasno, strokovno in učinkovito delo SOU.
(5) Župani občin ustanoviteljic določijo sistemizacijo delovnih mest v SOU na predlog vodje SOU. Župani odločajo o sklenitvi in prenehanju delovnih razmerjih v SOU.
VI. KADROVANJE
6. člen
(1) Občina, v kateri ima SOU sedež, ima za javne uslužbence SOU status delodajalca. Javni uslužbenci sklenejo delovno razmerje v sedežni občini.
(2) Pravice in dolžnosti delodajalca izvršujejo župani občin ustanoviteljic. S pisnim pooblastilom lahko izvrševanje pravic in obveznosti prenesejo na vodjo SOU.
VII. SREDSTVA ZA DELO, PROSTOR IN OPREMA SOU
7. člen
(1) Sredstva za delo SOU in druga materialna sredstva zagotavljajo občine ustanoviteljice v svojih proračunih, po procentu opravljenih nalog za posamezno občino, kar znaša za Občino Dobrna 24 %, Občino Vitanje 21 % in Občino Vojnik 55 %. Najmanj enkrat na dve leti se ugotovi dejanski odstotek opravljenih nalog in se v skladu z ugotovitvami ustrezno spremeni procent financiranja.
(2) Tekoče upravne in strokovne naloge za SOU opravlja občinska uprava Občine Vojnik. Občini Dobrna in Vitanje sta dolžni kriti te stroške v skladu s prejšnjim odstavkom.
(3) Nakup opreme, ki je potrebna za delo SOU, naroči v skladu s predpisi o javnem naročanju vodja SOU.
(4) Stroške za uporabo prostorov, stroške uporabe opreme, obratovalne stroške in stroške vzdrževanja, si občine ustanoviteljice SOU delijo v razmerju, določenem v prvem odstavku tega člena.
(5) Prostor in opremo za delo SOU ter podrobnejše obveznosti občin ustanoviteljic iz naslova uporabe premoženja za delo SOU, dogovorijo župani občin ustanoviteljic z medsebojnim sporazumom iz 9. člena tega odloka.
VIII. FINANČNI NAČRT SOU
8. člen
(1) SOU je neposredni uporabnik proračuna občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež.
(2) Finančni načrt SOU, ki ga na predlog vodje SOU določijo župani občin ustanoviteljic, je vključen v proračun občine ustanoviteljice, v kateri ima SOU sedež.
(3) Občine ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za SOU v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebni postavki. Finančni načrt SOU je priloga k njihovim proračunom.
(4) Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta SOU je vodja SOU, ki je tudi skrbnik prihodkov.
IX. MEDSEBOJNI SPORAZUM OBČIN USTANOVITELJIC SOU
9. člen
Občine ustanoviteljice SOU sklenejo medsebojni sporazum, v katerem so podrobneje določeni: področje SOU, pravice in obveznosti do SOU, naloge SOU, program dela, način poročanja, opravljanje administrativno-strokovnih, pomožnih in drugih del za SOU ter druge, za nemoteno delo SOU, pomembne zadeve.
X. ZAČETEK DELA SOU
10. člen
(1) SOU prične z delom, ko občine ustanoviteljice zagotovijo sredstva za začetek dela ter občina ustanoviteljica, v kateri ima sedež, zagotovi prostore in opremo, vendar najkasneje v štirih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
(2) SOU prevzame od občin ustanoviteljic naloge in pristojnosti na področjih v skladu z 2. členom tega odloka.
(3) Najkasneje do dne, ko prične z delom, prevzame SOU javne uslužbence, zaposlene v SOU Vitanje in Vojnik in Višjo svetovalko za proračun in finance iz občinske uprave Občine Dobrna.
(4) Javnim uslužbencem iz prejšnjega odstavka se izdajo sklepi o razporeditvi na delovna mesta v skladu s sistemizacijo delovnih mest v SOU ter se jim v podpis predloži pogodbe o zaposlitvi.
(5) Z akti iz prejšnjega odstavka se javnim uslužbencem, zaposlenim v SOU ne more poslabšati položaj glede na položaj, ki so ga imeli v občinski upravi posamezne občine ustanoviteljice.
XI. PRISTOP IN IZSTOP IZ SOU
11. člen
(1) V primeru, da druge občine izrazijo interes, lahko pristopijo k ustanovitvi SOU, če sklep o tem sprejmejo pristojni organi občin ustanoviteljic.
(2) O izstopu iz SOU odloča občina ustanoviteljica samostojno in avtonomno s pisno najavo županu sedežne občine 6 mesecev pred izstopom. Pred izstopom mora občina poravnati vse svoje obveznosti do SOU v tekočem proračunskem letu izstopa.
(3) Občina, ki izstopa mora:
– poravnati vse svoje materialne obveznosti do skupne občinske uprave za tekoče proračunsko leto v celoti;
– prevzeti v svojo občinsko upravo sorazmeren del javnih uslužbencev, ki ob ustanovitvi iz posamezne občine skladno z 10. členom vstopajo v SOU in ki bi zaradi izstopa občine postali presežni uslužbenci ali plačati del stroškov prenehanja delovnega razmerja zaposlenih, če jim preneha delovno razmerje v skladu z zakonodajo, ki ureja to področje.
(4) Občina, ki izstopa iz skupne občinske uprave mora prevzeti v izvršitev, izterjavo ali izpolnitev tudi pravice in obveznosti, ki izhajajo iz odločitev organa skupne občinske uprave v upravnih postopkih, če posamezna zadeva spada pod njeno krajevno pristojnost.
(5) SOU lahko občine ustanoviteljice ukinejo s soglasno odločitvijo. Odlok o prenehanju SOU mora vsebovati obveznosti občin do javnih uslužbencev zaposlenih v SOU.
(6) V primeru da nobena od občin ustanoviteljic ne prevzame javnih uslužbencev SOU, so jim občine dolžne zagotoviti pravice, ki jih določa zakonodaja glede presežnih delavcev.
(7) Finančne obveznosti, ki izhajajo iz prejšnjega odstavka so občine dolžne zagotoviti v skladu s sporazumom iz 9. člena tega odloka.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
V tridesetih dneh po uveljavitvi tega odloka sprejme župan sedežne občine v soglasju z županoma občin soustanoviteljic akt o sistemizaciji delovnih mest v SOU in kadrovski načrt SOU. V nadaljnjih šestdesetih dneh v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih imenuje vodjo SOU.
13. člen
(1) Ta odlok se sprejme v enakem besedilu v občinah ustanoviteljicah in začne veljati osmi dan po zadnji objavi v uradnih glasilih občin ustanoviteljic, uporabljati pa se začne s 1. januarjem 2013.
(2) Z dnem uporabe tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupna občinska uprava občin Vitanje in Vojnik« (Uradni list RS, št. 24/11).
Št. 410-0005/2012-3(2)
Dobrna, dne 9. oktobra 2012
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.
Št. 032-01/2011-06
Vitanje, dne 12. oktobra 2012
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.
Št. 032-0017/2012-3
Vojnik, dne 18. oktobra 2012
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti