Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012

Kazalo

3615. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Cerknica, stran 9526.

Na podlagi prve alineje 56. in 58. do 63. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr., 33/89, Uradni list RS, št. 24/92, Uradni list RS, 29/95 – ZPDF, 44/97 – ZSZ, 27/98), 180. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03, 33/07) 218. do 218.d člena Zakona o graditvi objektov (Zakon o graditvi objektov – ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/04 – u.p.b., 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odločba US, 120/06 – Odločba US, 126/07 in 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/11 Odl. US: U-I-165/09-34) in 115. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Cerknica na 14. redni seji dne 29. 11. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Cerknica
1. člen
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 51/96, 61/96, 131/03, 125/04, 52/06, 91/09 in 94/11) se spremeni 17. člen tako, da se pravilno glasi:
»Podatke o površinah zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljiščih pristojni organ občinske uprave Občine Cerknica pridobi iz:
– napovedi zavezancev,
– javnih evidenc iz lastne pristojnosti,
– javnih evidenc iz pristojnosti državnih organov – Register nepremičnin – REN,
– na način in po postopkih, ki jih določa zakon.
Če teh podatkov zgoraj navedene evidence ne vsebujejo, je zavezanec za plačilo nadomestila dolžan na poziv občinske uprave v roku 15 dni od prejema poziva posredovati verodostojne podatke, ki omogočajo odmero nadomestila. Zavezanci so dolžni pristojni strokovni službi občinske uprave posredovati registracijske podatke najkasneje v petnajstih dneh po nastanku obveznosti plačevanja nadomestila in v istem roku tudi vse druge spremembe v zvezi z lastništvom oziroma uporabo ter površino stanovanjskih in poslovnih prostorov in dejansko komunalno opremljenostjo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča. V istem roku so zavezanci dolžni izpolniti zahtevo pristojne službe občinske uprave, če se podatki pridobivajo na podlagi poziva. Spremembe podatkov se pri odmeri nadomestila upoštevajo od prvega dne v naslednjem mesecu.
Kolikor zavezanci ne posredujejo zahtevanih podatkov v petnajstih dneh od poziva, se jim za osnovo upoštevajo pavšalne vrednosti:
– za individualno stanovanjsko hišo 300 m2;
– za stanovanja v večstanovanjskih hišah 150 m2;
– za poslovne in druge objekte po ocenjeni bruto etažni površini.
Sprememba, ki vpliva na odmero nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča in jo je zavezanec posredoval v roku 15 dni od nastale spremembe, se upošteva od prvega dne v naslednjem mesecu, v katerem je sprememba nastala.
Kolikor zavezanec zamudi v prejšnjem odstavku določen 15-dnevni rok za posredovanje podatkov, se sprememba upošteva s 1. 1. naslednjega leta.«
2. člen
Ostala določila Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 51/96, 61/96, 131/03, 125/04, 52/06, 91/09 in 94/11) ostajajo še naprej v veljavi.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Uporabljati pa se začne s 1. 1. 2013.
Št. 007-15/2012
Cerknica, dne 29. novembra 2012
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti