Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2012 z dne 6. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2012 z dne 6. 12. 2012

Kazalo

3608. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2012, stran 9509.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl US, 79/09 in 51/10), 29. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 16. in 94. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 20. redni seji dne 27. 11. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2012
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2012 (Uradni list RS, št. 107/11) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
                              v evrih
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|A  |BILANCA PRIHODKOV              |      |
|   |IN ODHODKOV                 |      |
+---------------------------------------------------+-----------+
|Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto      |  Proračun|
|                          | leta 2012|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     | 2.181.647|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)           | 1.683.357|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI               | 1.562.513|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček       | 1.411.817|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |703 Davki na premoženje           |   85.995|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve    |   64.601|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |706 Drugi davki               |    100|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI              |  120.844|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od    |   88.684|
|   |premoženja                  |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |711 Takse in pristojbine           |   1.300|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni       |   1.360|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  |   5.000|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki         |   24.500|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI             |   87.660|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  |     0|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog        |     0|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč       |   87.660|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev    |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|73  |PREJETE DONACIJE               |     0|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov    |     0|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine        |     0|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI             |  410.630|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih      |  410.630|
|   |javnofinančnih institucij          |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|741 |Prejeta sred. iz državnega proračuna     |     0|
|   |iz sredstev proračuna EU           |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       | 2.785.720|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI                |  616.789|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    |  138.704|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno    |   23.138|
|   |varnost                   |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve       |  378.017|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |403 Plačila domačih obresti         |   11.050|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |409 Rezerve                 |   65.880|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI               |  783.096|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |410 Subvencije                |   76.681|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |411 Transferi posameznikom          |  443.015|
|   |in gospodinjstvom              |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in  |   77.129|
|   |ustanovam                  |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi      |  186.271|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino        |     0|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI            | 1.368.535|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    | 1.368.535|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI           |   17.300|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim     |   7.700|
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski   |      |
|   |uporabniki                  |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim   |   9.600|
|   |uporabnikom                 |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      |  –604.073|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)          |      |
+-----+---------------------------------------------------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB            |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |     0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)      |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |     0|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil      |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev       |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije     |     0|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |     0|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)          |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH    |     0|
|   |DELEŽEV                   |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |440 Dana posojila              |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in     |     0|
|   |finančnih naložb               |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova    |      |
|   |privatizacije                |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v javnih |      |
|   |skladih in drugih osebah javnega prava, ki  |      |
|   |imajo premoženje v svoji lasti        |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |     0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)         |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA              |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |VII. ZADOLŽEVANJE (500)           |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                 |  730.000|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |500 Domače zadolževanje           |  730.000|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)         |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA               |  155.800|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |550 Odplačila domačega dolga         |  155.800|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    |  –29.873|
|   |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)      |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |  574.200|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  |  604.073|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.    |      |
|   |PRETEKLEGA LETA               |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo         |   29.873|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine.«
2. člen
Spremeni se prvi stavek 9. člena in se glasi: »Za splošno proračunsko rezervacijo so planirana sredstva med odhodki proračuna v višini 0 EUR.«
3. člen
Spremeni se 11. člen in se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2012 lahko zadolži največ 580.000 EUR in sicer za naslednje investicije:
– Most čez Savinjo na Trnovec 430.000 EUR,
– Dopolnilno kanalizacijsko omrežje Varpolje – Sp. Rečica 150.000 EUR.
Javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Rečica ob Savinji, se v letu 2012 ne smejo zadolževati, prav tako Občina Rečica ob Savinji v letu 2012 ne bo izdajala poroštev.«
4 člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2012-14
Rečica ob Savinji, dne 27. novembra 2012
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti