Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2012 z dne 6. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2012 z dne 6. 12. 2012

Kazalo

3607. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Radeče, stran 9507.

Na podlagi 18. in 110. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1, 110/09) je Občinski svet Občine Radeče na 16. redni seji dne 29. 11. 2012 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Radeče
1. člen
(1) V Statutu Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1, 110/09) se v 13. členu v 4. točki doda nova peta alineja, ki glasi:
»– gradi stanovanja za socialno ogrožene in prenavlja objekte, ki so primerni za gradnjo stanovanj,«.
Dosedanja peta alineja postane šesta alineja.
(2) V 5. točki se prve štiri alineje nadomestijo z novimi, ki glasijo:
»– zagotavlja izvajanje obveznih in izbirnih lokalnih javnih služb v skladu z zakonom,
– nadzira delovanje lokalnih javnih služb,
– gradi in vzdržuje komunalno infrastrukturo,«.
Dosedanja peta alineja postane četrta alineja.
(3) V 7. točki se v tretji alineji za besedo »delo« pika nadomesti z vejico in doda besedilo: »javnimi zavodi in drugimi pristojnimi organi in institucijami.«.
(4) Točka 12 se spremeni tako, da se glasi:
»12. Ureja javni red v občini tako, da:
– sprejema programe varnosti,
– določa prekrške in globe za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine,
– organizira občinsko redarstvo,
– opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno,
– opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti.«.
(5) Točka 13 se spremeni tako, da se glasi:
»13. V okviru lokalnih zadev javnega pomena opravlja občina tudi naloge, ki se nanašajo na:
– izvajanje vseh občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti,
– ugotavljanje javnega interesa za uresničevanje predkupnih pravic občine v skladu z zakonom in v primeru razlastitve nepremičnin za potrebe občine,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje pogojev za njihovo uporabo,
– vodenje posebne evidence po strukturi, površini, kulturi občinskih zemljišč in drugega občinskega premoženja,
– zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih spomenikov v sodelovanju s pristojnimi institucijami.«.
2. člen
(1) V 15. členu se na koncu tretjega odstavka doda naslednje besedilo: »Občinska volilna komisija opravlja naslednje naloge:
– vodi volitve v občinski svet,
– vodi volitve za župana,
– vodi volitve za člane svetov krajevnih skupnosti,
– vodi volilna opravila za vse vrste referendumov v skladu s svojimi pristojnostmi,
– opravlja volilna opravila, ki jih določajo zakoni oziroma predpišejo državni organi,
– opravlja naloge, ki jih določi občinski svet.
Komisija je sestavljena v skladu z zakonom.«.
(2) V četrtem odstavku se črta »na podlagi zakonov«.
(3) V desetem odstavku se »15 %« nadomesti s »7,5 %«.
3. člen
V 16. členu se v prvem odstavku v četrti alineji za besedo »občine« pika zbriše in doda »in uradne spletne strani občine.«.
4. člen
(1) V 18. členu se v tretjem odstavku drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Prvo sejo skliče prejšnji župan najkasneje v 20 dneh po izvolitvi članov občinskega sveta, če je za izvolitev župana potreben drug krog volitev, pa najkasneje v 10 dneh po drugem krogu volitev.«.
(2) V sedmem odstavku se doda nova sedma alineja, ki glasi:
»– potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,« ostale alineje se preštevilčijo. Dosedanja deveta alineja se spremeni tako da se glasi:
»– imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občinskega sveta,«.
(3) Dosedanje deseta, devetnajsta in enaindvajseta alineja se črtajo. V dosedanji osemnajsti alineji se črta »po predlogu župana«.
5. člen
V 19. členu se tretji odstavek črta.
6. člen
(1) V 20. členu se v drugem odstavku pred besedo »glasov« doda beseda »opredeljenih«.
(2) Tretji odstavek se črta.
7. člen
22. člen se spremeni tako, da se na novo glasi:
»(1) Župan predstavlja občinski svet ter sklicuje in vodi njegove seje, nima pa pravice glasovanja.
(2) Funkcija župana ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta in podžupana, članstvom v nadzornem odboru in z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon.
(3) Za vodenje sej občinskega sveta lahko župan pooblasti podžupana ali drugega člana občinskega sveta. Če je župan odstoten ali zadržan, vodi sejo podžupan.
(4) Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan, podžupan oziroma pooblaščeni član občinskega sveta, ne more voditi že sklicane seje, jo brez posebnega pooblastila vodi najstarejši član občinskega sveta.
(5) Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z določbami tega statuta in poslovnika občinskega sveta ter glede na potrebe odločanja na občinskem svetu, mora pa jih sklicati najmanj štirikrat letno. Podžupan lahko opravi sklic seje le na podlagi posamičnega pooblastila župana.
(6) Župan mora sklicati sejo občinskega sveta, če to zahteva najmanj četrtina članov občinskega sveta, seja pa mora biti v petnajstih dneh po tem, ko je bila podana pisna zahteva za sklic seje, ki je vsebovala predlog dnevnega reda in nujno potrebno gradivo oziroma utemeljeno zahtevo občinski upravi za pripravo gradiva. Župan mora dati na dnevni red seje predlagane točke. Predlagani dnevni red pa lahko dopolni še z novimi točkami.
(7) Če seja občinskega sveta ni sklicana v roku sedmih dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani občinskega sveta, ki so zahtevo podali. Župan in občinska uprava so dolžni zagotoviti pogoje za vodenje in izvedbo seje.«.
8. člen
(1) V 24. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Seje občinskega sveta so javne. Občinski svet lahko sklene, da se javnost izključi, če se obravnavajo gradiva s podatki, ki so varovani na podlagi zakona. Razloge in postopek izključitve določa poslovnik občinskega sveta.«
(2) V četrtem odstavku se v zadnjem stavku za besedo »uprave« pika zbriše in doda besedilo: »in zaposleni, ki jih določi župan ali direktor občinske uprave.«.
9. člen
(1) V 25. členu se v prvem odstavku pred besedo »preneha« doda beseda »sveta«.
(2) Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Članu občinskega sveta, županu in podžupanu preneha mandat z dnem, ko občinski svet na podlagi poročila komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali zakonski razlogi za prenehanje mandata iz prejšnjega odstavka. Občinski svet sprejme ugotovitev na prvi seji po nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena. Zoper sklep oziroma ugotovitev občinskega sveta lahko član občinskega sveta, župan in podžupan, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od sprejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh.«.
(3) Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
(4) Dosedanji četrti odstavek se črta.
10. člen
V 26. členu se v drugem odstavku za besedo »naslednja« doda beseda »stalna«.
11. člen
(1) V 27. členu se prvi stavek črta.
(2) V dosedanjem drugem odstavku se črtata deseta in enajsta alineja.
12. člen
(1) V 28. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet ima naslednji stalni komisiji:
– komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki se imenuje izmed članov občinskega sveta,
– komisijo za statutarna in pravna vprašanja.«.
(2) V drugem odstavku se prva alineja črta in nadomesti z novo alinejo, ki se glasi:
»– občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje občinski svet,«.
V peti alineji se za besedo »poslovnikom« doda »in ostalimi akti«, dosedanja šesta alineja se črta.
(4) Tretji odstavek se črta.
(5) V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane tretji odstavek, se druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– oblikuje svoje mnenje oziroma stališče glede skladnosti obravnavanih predlogov aktov z ustavo, zakoni in statutom občine ter glede medsebojne skladnosti z drugimi veljavnimi akti občine,«.
13. člen
43. člen se črta.
14. člen
V 45. členu se v drugem odstavku zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: »Vsebina zaprisege je določena s Poslovnikom.«.
15. člen
(1) V 46. členu se v prvem odstavku za drugim stavkom doda naslednji stavek: »Član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana, opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžupana hkrati.«.
(2) V drugem odstavku se za prvim stavkom doda naslednji stavek: »Podžupan, ki v primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne opravlja funkcije člana občinskega sveta in nima pravice glasovati o odločitvah občinskega sveta.«.
(3) Tretji odstavek se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupan ne moreta opravljati svoje funkcije, nadomešča župana član občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa najstarejši član občinskega sveta. V času nadomeščanja opravlja član občinskega sveta tekoče naloge iz pristojnosti župana.«.
16. člen
V 49. členu se tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna,«.
17. člen
(1) V 75. členu se v prvem odstavku prvi stavek na novo glasi: »Notranjo organizacijo in delovno področje občinske uprave določi občinski svet z odlokom na predlog župana.«.
(2) Drugi in tretji odstavek se črtata.
18. člen
77. člen se črta.
19. člen
82. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Organi občine in nosilci javnih pooblastil odločajo o upravnih stvareh in o drugih pravicah, obveznostih in pravnih koristih posameznikov in organizacij v upravnem postopku.
(2) Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih zadevah iz izvirne občinske pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.«.
20. člen
Doda se nov 82.a člen, ki glasi:
»(1) Posamične upravne akte iz izvirne pristojnosti občine izdaja direktor občinske uprave, ki lahko pooblasti delavce občinske uprave, kateri izpolnjujejo zakonske pogoje za odločanje v upravnih stvareh, za opravljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega postopka in za odločanje v upravnih stvareh.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih stvareh iz prenesene državne pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno.
(3) Če direktor občinske uprave ni imenovan, opravlja naloge direktorja občinske uprave oseba, ki jo določi župan.«.
21. člen
(1) V 83. členu se prvi odstavek črta, dosedanji drugi odstavek postane prvi odstavek.
(2) Dodajo se novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
»(2) Če predpis iz prejšnjega odstavka dopušča, da za pridobitev javnega pooblastila kandidira več pravnih oseb ali posameznikov, se izbira opravi po javnem natečaju.
(3) Pri izvajanju javnega pooblastila imajo njihovi nosilci pravice in dolžnosti občinske uprave.
(4) O izločitvi uradnih oseb nosilca javnega pooblastila odloči župan.«.
22. člen
85. člen se črta.
23. člen
V 87. členu se v vseh treh odstavkih beseda »razglasna« nadomesti z besedo »oglasna«.
24. člen
90. člen se črta.
25. člen
V 92. členu se peta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– urejanje javnih poti, površin za pešce, zelenih in drugih javnih površin,«.
26. člen
V 98. členu se v drugem odstavku za besedo »zavodov« doda pika in se nadaljnje besedilo črta.
27. člen
(1) V 100. členu se v drugem odstavku beseda »odlok« nadomesti besedo »akt«.
(2) Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Sprememba proračuna je akt o spremembah in dopolnitvah občinskega proračuna, ki ga župan predloži v sprejem občinskemu svetu pred začetkom leta, na katerega se sprejetje proračuna nanaša.«.
Dosedanji tretji do sedmi odstavek postanejo četrti do osmi odstavek.
(3) Dosedanji tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Rebalans proračuna je akt o spremembi proračuna med letom.«.
(4) Dosedanji peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Proračun občine sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.«.
28. člen
V 102. členu se v četrtem odstavku beseda »prerazporedijo« nadomesti z besedo »prerazporedi«.
29. člen
V 106. členu se v tretjem odstavku zadnji stavek črta in nadomesti z novim stavkom, ki se glasi: »Župan predlaga občinskemu svetu v sprejem predlog zaključnega računa občinskega proračuna v rokih, ki jih določa veljavna zakonodaja.«.
30. člen
110. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Splošni akti občine so statut, poslovnik občinskega sveta, odloki in pravilniki.
(2) Občinski svet sprejema kot splošne akte tudi prostorske in druge načrte razvoja občine, občinski proračun in zaključni račun, ki sta posebni vrsti splošnih aktov.
(3) Kadar ne odloči z drugim aktom, sprejme občinski svet sklep, ki je lahko splošni ali posamični akt.
(4) Postopek za sprejem splošnih aktov občine ureja poslovnik občinskega sveta.«.
31. člen
Doda se nov 110.a člen, ki se glasi:
»(1) Statut kot temeljni splošni akt občine, sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino glasov vseh članov občinskega sveta.
(2) Statut se sprejme po enakem postopku, kot je predpisan postopek za sprejem odlokov.«.
32. člen
V 111. členu se v drugem odstavku za besedo »večino« doda beseda »glasov«.
33. člen
V 112. členu se v prvem odstavku v drugem stavku beseda »izdaja« nadomesti z besedo »sprejema«.
34. člen
114. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.
(2) V Uradnem listu RS se objavijo tudi drugi akti, za katere tako določi občinski svet.«.
35. člen
115. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Posamični akti občine so odločbe in sklepi.«.
36. člen
116. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če ni z zakonom drugače določeno. Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor.
(2) O pritožbah zoper odločbe organa skupne občinske uprave odloča župan občine, v katero krajevno pristojnost spada zadeva, če zakon ne določa drugače.
(3) O pritožbah zoper posamične akte izdane v upravnih stvareh iz prenesene pristojnosti, odloča državni organ, ki ga določa zakon.«.
37. člen
Doda se nov 116.a člen, ki se glasi:
»O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov organov občine odloča v upravnem sporu pristojno sodišče.«.
38. člen
Doda se nov 116.b člen, ki se glasi:
»Materialni akti in poslovanje občine morajo temeljiti na zakonu in drugem zakonitem predpisu.«.
KONČNA DOLOČBA
39. člen
Spremembe in dopolnitve Statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2012
Radeče, dne 29. novembra 2012
Županja
Občine Radeče
Rafaela Pintarič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti