Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2012 z dne 6. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2012 z dne 6. 12. 2012

Kazalo

3603. Odlok o uporabi športnih objektov v lasti Občine Jesenice in subvencionirani ceni najema za izvajalce letnega programa športa, stran 9504.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 s spr.), 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 s spr.), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 s spr.) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 s spr.) je Občinski svet Občine Jesenice na 22. redni seji dne 22. 11. 2012 sprejel
O D L O K
o uporabi športnih objektov v lasti Občine Jesenice in subvencionirani ceni najema za izvajalce letnega programa športa
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Z Odlokom o uporabi športnih objektov v lasti Občine Jesenice in subvencionirani ceni najema za izvajalce letnega programa športa (v nadaljevanju: Odlok) se določijo:
– način oddajanja športnih objektov
– način določanja najemnine oziroma uporabe
– subvencioniran najem športnih objektov za izvajalce letnega programa športa
– brezplačna uporaba športnih objektov.
2. člen
Posamezni izrazi v tem Odloku pomenijo:
1. Športni objekti v lasti Občine Jesenice so:
– Športni park Podmežakla
– kopališče Ukova
– Španov vrh
– balinišče Baza
– telovadnice v Osnovni šoli Toneta Čufarja, Osnovni šoli Prežihovega Voranca, Osnovni šoli Poldeta Stražišarja in Osnovni šoli Koroška Bela
– bazen v Osnovni šoli Toneta Čufarja
– Športna dvorana v kulturnem domu na Blejski Dobravi
– športno igrišče na Blejski Dobravi.
2. Izvajalci letnega programa športa v Občini Jesenice po tem Odloku so tisti, ki so upravičeni do sofinanciranja programa športa na podlagi javnega razpisa Občine Jesenice v tekočem proračunskem letu.
II. NAČIN ODDAJANJA ŠPORTNIH OBJEKTOV
3. člen
Športni objekti se lahko oddajajo v najem oziroma uporabo po postopku in na način določenim s področno zakonodajo v času prostih terminov, naslednjim uporabnikom oziroma najemnikom:
– javnim zavodom;
– športnim klubom in društvom izvajalcem letnega programa športa;
– ostalim društvom, klubom, organizacijam in skupinam;
– drugim fizičnim in pravnim osebam.
4. člen
Prednostno pravico uporabe pri najemu oziroma uporabi športnega objekta imajo uporabniki oziroma najemniki po naslednjem vrstnem redu:
I. prioriteta: javni zavodi za potrebe izvajanja zakonsko predpisane dejavnosti ter za športno aktivnost v šolskih športnih društvih in klubih,
II. prioriteta: športna društva in klubi, ki so izvajalci letnega programa športa v Občini Jesenice,
III. prioriteta: športna društva in klubi, ki so registrirani in imajo sedež v Občini Jesenice,
IV. prioriteta: ostali potencialni uporabniki v primeru nezasedenosti športnega objekta (npr.: rekreacijske skupine; športna društva in klubi, ki niso registrirana in nimajo stalnega naslova v Občini Jesenice; organizatorji glasbeno-zabavnih prireditev …).
5. člen
(1) Upravljavec športnega objekta mora pri oddaji časovnih terminov najema oziroma uporabi pri prednostni pravici uporabe upoštevati še starostne kategorije uporabnikov (prednost najema oziroma uporabe imajo otroci in mladina do 18 let).
(2) Ne glede na prioriteto so možna usklajevanja najemnikov oziroma uporabnikov športnega objekta pri določanju terminov oziroma urnika koriščenja. V primeru, da ne pride do sporazumne uskladitve časovnih terminov najema oziroma uporabe, odloči strokovna služba Občine Jesenice.
6. člen
(1) Upravljavec športnega objekta objavi vsako leto, najpozneje do 30. avgusta, javni razpis za najem oziroma uporabo in koriščenje prostih terminov športnih objektov, katerih lastnica je Občina Jesenice za naslednjo sezono/šolsko leto.
(2) Vlagatelji morajo najkasneje petnajst dni po objavi razpisa poslati pisno prijavo z navedbo želenega termina in števila ur tedensko.
(3) Na podlagi prejetih prijav strokovna služba upravljavca pripravi pogodbe. Strokovna služba upravljavca je dolžna objavljati na spletni strani upravljavca tedenski terminski plan (urnik) uporabe športnih objektov.
(4) Športni objekti se lahko oddajo v najem na podlagi metod določenih s področno zakonodajo, na podlagi neposredne pogodbe pa če so izpolnjeni pogoji, določeni v zakonu in uredbi, ki urejata stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnost.
III. NAČIN DOLOČANJA NAJEMNINE OZIROMA UPORABE
7. člen
(1) Cena uporabe športnega objekta je oblikovana skladno s področno zakonodajo, ki določa, da je uporabnik dolžan kriti najemnino objekta, obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja in druge stroške, ki jih pogodbeni stranki dogovorita s pogodbo.
(2) Najemnina športnega objekta se določi na podlagi veljavne cenitve športnih objektov, ki je podlaga za sestavo cenika.
(3) Ceno najema oziroma uporabe določi upravljavec športnega objekta skladno s področno zakonodajo, praviloma za čas najema oziroma uporabe 1 ure.
8. člen
(1) Cenik najema oziroma uporabe športnih objektov potrdi pristojni organ upravljavca po predhodnem soglasju župana Občine Jesenice za vsako šolsko leto oziroma za vsako sezono posebej pred začetkom razpisnega postopka.
(2) Cenik najema oziroma uporabe se lahko spremeni tudi med letom, če je v zadnjih treh mesecih porast dejanskih stroškov nad planskimi stroški za redno poslovanje, najnujnejše vzdrževanje in obratovanje športnega objekta več kot 10 %.
9. člen
Izjema od navedenih določil, napisanih v 8. členu tega Odloka, je najem oziroma uporaba kopališča Ukova in smučišča v Španovem vrhu, ki se ovrednoti:
a) za rekreativno plavanje/smučanje občanov za:
– dopoldansko karto,
– popoldansko karto,
– dnevno karto,
– tedensko karto,
– sezonsko karto;
b) za redne treninge članov športnih društev oziroma klubov, ki so registrirani in imajo sedež v Občini Jesenice za uporabo:
– 1 proge na uro,
– celega bazena/smučišča na uro in
– tekme, tekmovanja in prireditve.
10. člen
Upravljavec lahko odda v najem športni objekt tudi za druge namene, kot so zabavno-glasbene prireditve, razstave, sejme in druge komercialne oziroma pridobitne prireditve, vendar le pod pogojem, da izpolnjuje vse pogoje določene z veljavnimi predpisi. Cena najema za te prireditve se oblikuje po tržnih zakonitostih in je lahko višja od cene najema določene v potrjenem ceniku upravljavca.
IV. SUBVENCIONIRAN NAJEM ŠPORTNIH OBJEKTOV ZA IZVAJALCE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA
11. člen
(1) Izvajalci letnega programa športa v Občini Jesenice, ki izvajajo športne programe s katerimi se uresničuje javni interes v športnih objektih, ki so v lasti Občine Jesenice, so upravičeni do plačila subvencionirane cene najema športnega objekta.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena, izvajalec letnega programa športa v Občini Jesenice, ki nima poravnanih vseh obveznosti iz naslova uporabe športnega objekta za preteklo leto, ni upravičen do subvencionirane cene najema.
12. člen
(1) Subvencionirana cena najema obsega obratovalne stroške objekta, stroške rednega vzdrževanja in druge stroške, ki so nujno potrebni za obratovanje športnega objekta.
(2) Za izračun subvencionirane cene najema se uporabijo naslednji podatki:
– električna energija,
– poraba kuriv in stroški ogrevanja,
– voda in komunalne storitve,
– ptt stroški,
– pisarniški material in storitve,
– čistilni material in storitve,
– stroški zavarovanja objekta,
– neopredeljeni stroški (10 % od zgoraj napisanih),
– stroški amortizacije kolikor se le-te ne knjiži v breme sredstev prejetih v upravljanje.
(3) Višina stroškov se deli s številom ur uporabe oziroma najema športnega objekta v letu.
13. člen
Izvajalci letnega programa športa so upravičeni do subvencionirane cene za njihovo izvajanje letnega programa športa
V. BREZPLAČNA UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV
14. člen
(1) Na podlagi pisne potrditve župana lahko upravljavec odda v brezplačno uporabo športni objekt, ki ga začasno ne uporablja noben uporabnik z neposredno pogodbo:
– osebam javnega prava za opravljanje javnih nalog razen javnim podjetjem ali
– nevladnim organizacijam, ki delujejo v javnem interesu, za opravljanje dejavnosti, za katero so ustanovljene,
– drugim osebam za katere tako določa področna zakonodaja.
(2) Uporabniki, ki sklenejo pogodbo o brezplačni uporabi nepremičnega premoženja, krijejo obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja in druge stroške, za katere se stranki dogovorita s pogodbo.
VI. SKLENITEV POGODBE IN OBRAČUN PLAČILA
15. člen
(1) Upravljavec sklene na podlagi določil tega Odloka z uporabniki oziroma najemniki pogodbo o najemu oziroma uporabi. V pogodbi se poleg splošnih plačilnih pogojev določi tudi višina najemnine in obveznosti najemnika. Poleg tega se določi odgovorna oseba uporabnika oziroma najemnika, ki bo odgovarjala za dogovorjeno uporabo športnega objekta, upoštevanje hišnega reda upravljavca in za morebitno povzročeno škodo na objektu oziroma opremi. O povzročeni škodi mora biti sestavljen in podpisan zapisnik. Le-ta je osnova za povrnitev škode.
(2) Obvezna priloga k pogodbi o najemu oziroma uporabi je veljaven cenik.
16. člen
(1) Način in rok plačila se določi z neposredno pogodbo, sklenjeno med uporabnikom oziroma najemnikom objekta in upravljavcem objekta.
(2) Kolikor najemnik športnega objekta trikrat zaporedoma ali trikrat v zadnjih šestih mesecih ne poravna stroška uporabe športnega objekta, je to razlog za takojšnjo razveljavitev najemne pogodbe.
17. člen
Upravljavec mora voditi posebno dnevno evidenco najema oziroma uporabe javnega športnega objekta, iz katere morajo biti razvidni naslednji podatki:
– naziv uporabnika,
– vodja (trener) uporabnika,
– čas uporabe,
– število udeležencev,
– podpis trenerja,
– opombe o ugotovljenih morebitnih pomanjkljivostih oziroma poškodbah na objektu in opremi.
18. člen
V primeru negativnega poslovanja s športnim objektom je upravljavec dolžan podati predlog ukrepov, župan Občine Jesenice le-te obravnava in poda soglasje k sprejemu ustreznih ukrepov, kateri bi vodili k pozitivnemu poslovanju.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Upravljavci športnih objektov, ki so v lasti Občine Jesenice, so dolžni k sklenjenim najemnim pogodbam skleniti dodatke k pogodbam, ki bodo usklajeni s tem Odlokom.
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2013.
Št. 007-23/2012
Jesenice, dne 22. novembra 2012
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti