Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2012 z dne 6. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2012 z dne 6. 12. 2012

Kazalo

3593. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole, stran 9494.

Na podlagi šestega odstavka 92. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole
1. člen
V Pravilniku o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole (Uradni list RS, št. 109/11 in 10/12) se v 5. členu besedilo drugega in tretjega odstavka točke 1. 1. 3. Likovna vzgoja spremeni tako, da se glasi:
»Učitelj likovne vzgoje v četrtem in petem razredu je lahko tudi, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program likovne pedagogike, kiparstva ali slikarstva ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer likovna pedagogika), likovna pedagogika ali slikarstvo.
Učitelj likovne vzgoje v šestem razredu in tretjem obdobju je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program likovne pedagogike, kiparstva ali slikarstva ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer likovna pedagogika), likovna pedagogika ali slikarstvo.«.
Besedilo drugega in tretjega odstavka točke 1. 1. 4. Glasbena vzgoja se spremeni tako, da se glasi:
»Učitelj glasbene vzgoje v četrtem in petem razredu je lahko tudi, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program glasbene pedagogike ali
– magistrski študijski program druge stopnje glasbena pedagogika.
Učitelj glasbene vzgoje v šestem razredu in v tretjem obdobju je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program glasbene pedagogike ali
– magistrski študijski program druge stopnje glasbena pedagogika.«.
Besedilo drugega in tretjega odstavka točke 1. 1. 5. Športna vzgoja se spremeni tako, da se glasi:
»Učitelj športne vzgoje v četrtem in petem razredu je lahko tudi, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program športne vzgoje ali
– magistrski študijski program druge stopnje športna vzgoja.
Učitelj športne vzgoje v šestem razredu in v tretjem obdobju je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program športne vzgoje ali
– magistrski študijski program druge stopnje športna vzgoja.«.
Besedilo drugega in tretjega odstavka točke 1. 1. 8. Nemščina se premeni tako, da se glasi:
»Učitelj nemščine v četrtem in petem razredu je lahko tudi, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program nemščine ali
– magistrski študijski program druge stopnje nemščina, nemcistika, germanistika ali nemščina kot tuj jezik.
Učitelj nemščine v šestem razredu in tretjem obdobju je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program nemščine ali
– magistrski študijski program druge stopnje nemščina, nemcistika, germanistika ali nemščina kot tuj jezik.«.
V točki 1. 1. 11. Gospodinjstvo se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Učitelj gospodinjstva v petem in šestem razredu je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja biologije ali kemije v izobraževalnem programu osnovne šole in je opravil ustrezni študijski program za izpopolnjevanje iz gospodinjstva.«.
Besedilo druge alineje točke 1. 1. 14. Naravoslovje se spremeni tako, da se glasi:
»magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer predmetno poučevanje – biologija, fizika ali kemija), izobraževalna biologija, pedagoška fizika, izobraževalna fizika, fizika, kemijsko izobraževanje, izobraževalna kemija, kemija, kemijsko inženirstvo ali kemijska tehnika«.
V točki 1. 1. 15. Tehnika in tehnologija se besedilo druge alineje prvega odstavka in druge alineje drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer predmetno poučevanje – tehnika), izobraževalna tehnika, strojništvo (smer inženirska pedagogika), lesarstvo ali elektrotehnika.«,
za drugim odstavkom pa se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Učitelj tehnike in tehnologije v šestem, sedmem in osmem razredu je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja matematike, fizike, kemije, biologije, gospodinjstva ali izbirnih predmetov s področja računalništva v izobraževalnem programu osnovne šole in je opravil ustrezni študijski program za izpopolnjevanje iz tehnike in tehnologije.«.
V točki 1. 1. 16. Biologija se besedilo druge alineje spremeni tako, da se glasi:
»magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer predmetno poučevanje – biologija) ali izobraževalna biologija.«,
za prvim odstavkom pa se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Učitelj biologije je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja fizike, kemije ali gospodinjstva v izobraževalnem programu osnovne šole in je opravil ustrezni študijski program za izpopolnjevanje iz biologije.«.
V točki 1. 1. 17. Kemija se besedilo druge alineje spremeni tako, da se glasi:
»magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer predmetno poučevanje – kemija) kemijsko izobraževanje, izobraževalna kemija, kemija, kemijsko inženirstvo ali kemijska tehnika.«,
za prvim odstavkom pa se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Učitelj kemije je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja biologije, gospodinjstva ali tehnike in tehnologije v izobraževalnem programu osnovne šole in je opravil ustrezni študijski program za izpopolnjevanje iz kemije.«.
V točki 1. 1. 18. Fizika se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Učitelj fizike je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja matematike, kemije, biologije, gospodinjstva, tehnike in tehnologije ali izbirnih predmetov s področja računalništva v izobraževalnem programu osnovne šole in je opravil ustrezni študijski program za izpopolnjevanje iz fizike.«.
Besedilo druge alineje točke 1. 1. 19. Državljanska in domovinska vzgoja ter etika se spremeni tako, da se glasi:
»magistrski študijski program druge stopnje filozofija, geografija, sociologija, politologija – svetovne študije, politologija – politična teorija, sociologija – sociologija vsakdanjega življenja, sociologija – upravljanje človeških virov in znanja, teologija ali zgodovina.«.
Besedilo druge alineje drugega odstavka točke 1. 1. 20. Italijanščina kot drugi jezik (jezik okolja) se spremeni tako, da se glasi:
»magistrski študijski program druge stopnje italijanščina, italijanski jezik in književnost ali italijanistika.«.
Besedilo točke 1. 2. 3. Italijanščina se spremeni tako, da se glasi:
»Učitelj italijanščine je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program italijanščine ali
– magistrski študijski program druge stopnje italijanščina, italijanski jezik in književnost ali italijanistika.«.
Besedilo točke 1. 2. 4. Francoščina se spremeni tako, da se glasi:
»Učitelj francoščine je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program francoskega jezika ali
– magistrski študijski program druge stopnje francistične študije ali francistične in romanistične študije.«.
Besedilo točke 1. 2. 5. Latinščina se spremeni tako, da se glasi:
»Učitelj latinščine je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program latinskega jezika ali
– magistrski študijski program druge stopnje latinski jezik, književnost in kultura.«.
Besedilo točke 1. 2. 6. Španščina se spremeni tako, da se glasi:
»Učitelj španščine je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program španskega jezika ali
– magistrski študijski program druge stopnje španščina, španski jezik in književnost ali hispanistika.«.
Besedilo točke 1. 2. 7. Ruščina se spremeni tako, da se glasi:
»Učitelj ruščine je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program ruskega jezika ali
– magistrski študijski program druge stopnje rusistika.«.
Besedilo druge alineje točke 1. 2. 11. Literarni klub se spremeni tako, da se glasi:
»je končal univerzitetni študijski program primerjalne književnosti in literarne teorije ali magistrski študijski program druge stopnje primerjalne književnosti in literarne teorije.«.
Besedilo druge alineje drugega odstavka točk 1. 2. 18. Kritično mišljenje, 1. 2. 19. Etična raziskovanja in 1. 2. 20. Jaz in drugi se spremeni tako, da se glasi:
»magistrski študijski program druge stopnje geografija, pedagogika, slovenistika, slovenski jezik in književnost, sociologija, politologija – svetovne študije, politologija – politična teorija, sociologija – sociologija vsakdanjega življenja, sociologija – upravljanje človeških virov in znanja, sociologija kulture ali zgodovina.«.
Besedilo druge alineje drugega odstavka točk 1. 2. 21. Srečanja s kulturami in 1. 2. 22. Sodobnosti z razsežnostmi dediščine se spremeni tako, da se glasi:
»magistrski študijski program druge stopnje antropologija, geografija, pedagogika, sociologija, sociologija – sociologija vsakdanjega življenja, sociologija – upravljanje človeških virov in znanja, pedagogika, umetnostna zgodovina ali zgodovina.«.
Besedilo druge alineje točk 1. 2. 23. Glasbena dela, 1. 2. 24. Ansambelska igra in 1. 2. 25. Glasbeni projekt se spremeni tako, da se glasi:
»je končal univerzitetni študijski program dirigiranja, kompozicije in glasbene teorije, muzikologije, petja ali kateregakoli glasbenega instrumenta ali magistrski študijski program instrumentalna in pevska pedagogika, glasbeno-teoretska pedagogika, glasbena umetnost ali muzikologija.«.
Besedilo druge alineje drugega odstavka točk 1. 2. 26. Kaj nam govorijo umetnine, 1. 2. 27. Življenje, upodobljeno v umetnosti in 1. 2. 28. Oblika in slog se spremeni tako, da se glasi:
»je končal univerzitetni študijski program primerjalne književnosti in literarne teorije, slovenščine, sociologije ali zgodovine ali magistrski študijski program druge stopnje primerjalne književnosti in literarna teorija, slovenistika, slovenski jezik in književnost, sociologija, sociologija – sociologija vsakdanjega življenja, sociologija – upravljanje človeških virov in znanja ali zgodovina.«.
Besedilo pete alineje drugega odstavka točk 1. 2. 29. Ples, 1. 2. 30. Ljudski plesi in 2. 31. Starinski in družabni plesi se spremeni tako, da se glasi:
»je končal univerzitetni študijski program dramske igre in umetniške besede ali športne vzgoje ali magistrski študijski program druge stopnje dramska igra ali športna vzgoja.«.
Besedilo druge alineje točk 1. 2. 32. Verstva in etika I, 1. 2. 33. Verstva in etika II in 1. 2. 34. Verstva in etika III se spremeni tako, da se glasi:
»magistrski študijski program druge stopnje filozofija, sociologija, pedagogika, sociologija – sociologija vsakdanjega življenja, sociologija – upravljanje človeških virov in znanja, teologija ali zgodovina in je opravil ustrezen študijski program za izpopolnjevanje iz verstev in etike.«.
Besedilo druge alineje točke 1. 2. 35. Retorika se spremeni tako, da se glasi:
»kdor je končal univerzitetni študijski program dramaturgije, filozofije, komunikologije, novinarstva, primerjalne književnosti in literarne teorije, sociologije ali kateregakoli tujega jezika ali magistrski študijski program druge stopnje dramaturgija in scenske umetnosti, filozofija, komunikologija – komuniciranje, mediji in družba, novinarske študije, primerjalna književnost in literarna teorija, sociologija, sociologija – sociologija vsakdanjega življenja ali sociologija – upravljanje človeških virov in znanja.«.
Besedilo tretje alineje prvega odstavka točke 1. 2. 44. Logika se spremeni tako, da se glasi:
»magistrski študijski program druge stopnje filozofija, poučevanje (smer predmetno poučevanje – matematika), izobraževalna matematika, matematika ali matematične znanosti.«.
Besedilo točk 1. 2. 54. Urejanje besedil, 1. 2. 55. Multimedija in 1. 2. 56. Računalniška omrežja se spremeni tako, da se glasi:
»Učitelj predmetov urejanje besedil, multimedija in računalniška omrežja je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program računalništva in informatike, matematike (smer – računalništvo z matematiko ali uporabna matematika), računalništva z matematiko, računalništva, organizacije in managementa sistemov (smer – organizacija in management informacijskih sistemov), ekonomije (smer – poslovno informacijska) ali sociologije (smer – družboslovna informatika) ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer predmetno poučevanje – računalništvo), izobraževalno računalništvo, računalništvo in informacijske tehnologije, računalništvo in informatika, poslovna informatika, management informatike in elektronskega poslovanja, organizacija in management informacijskih sistemov, informatika v sodobni družbi ali družboslovna informatika.
Učitelj predmetov urejanje besedil, multimedija ter računalniška omrežja je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja v izobraževalnem programu osnovne šole in je opravil študijski program izpopolnjevanja iz računalništva in informatike.«.
Besedilo druge alineje točk 1. 2. 75. Klaviatura in računalnik 1 in 1. 2. 76. Klaviatura in računalnik 2 se spremeni tako, da se glasi:
»je končal univerzitetni študijski program dirigiranja, kompozicije in glasbene teorije, muzikologije, petja ali kateregakoli glasbenega instrumenta ali magistrski študijski program instrumentalna in pevska pedagogika, glasbeno-teoretska pedagogika, glasbena umetnost ali muzikologija.«.
Besedilo druge alineje točk 1. 2. 79. Kmetijska dela, 1. 2. 80. Sodobno kmetijstvo in 1. 2. 81. Kmetijsko gospodarstvo se spremeni tako, da se glasi:
»izpolnjuje pogoje za učitelja gospodinjstva v šestem razredu izobraževalnega programa osnovne šole,«.
Besedilo druge alineje točke 1. 2. 89. Romska kultura se spremeni tako, da se glasi:
»magistrski študijski program druge stopnje antropologija, filozofija, kulturologija – kulturne in religijske študije, slovenski jezik in književnost, slovenistika, sociologija, sociologija – sociologija vsakdanjega življenja, sociologija – upravljanje človeških virov, sociologija kulture, umetnostna zgodovina ali zgodovina.«.
Za točko 1. 2. 94. Varstvo pred naravnimi nesrečami se doda nova točka 1. 2. 95. Kitajščina, ki se glasi:
»Učitelj kitajščine je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program vzhodnoazijske študije (smer sinologija),
– magistrski študijski program druge stopnje sinologija.«.
Besedilo druge alineje točke 2. Svetovalni delavec se spremeni tako, da se glasi:
»magistrski študijski program druge stopnje psihologija, pedagogika, socialno delo, socialno delo z družino, socialno vključevanje in pravičnost na področju hendikepa, etničnosti in spola, duševno zdravje v skupnosti, socialna pedagogika, specialna in rehabilitacijska pedagogika, supervizija, osebno in organizacijsko svetovanje ali inkluzivna pedagogika.«.
Besedilo točke 5. Računalnikar – organizator informacijske dejavnosti se spremeni tako, da se glasi:
»Računalnikar – organizator informacijske dejavnosti je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program računalništva in informatike, matematike (smer – računalništvo z matematiko ali uporabna matematika), računalništva z matematiko, računalništva, organizacije in managementa sistemov (smer – organizacija in management informacijskih sistemov), ekonomije (smer – poslovno informacijska) ali sociologije (smer – družboslovna informatika) ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer predmetno poučevanje – računalništvo), izobraževalno računalništvo, računalništvo in informacijske tehnologije, računalništvo in informatika, poslovna informatika, management informatike in elektronskega poslovanja, organizacija in management informacijskih sistemov, informatika v sodobni družbi ali družboslovna informatika.
Računalnikar – organizator informacijske dejavnosti je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja v izobraževalnem programu osnovne šole in je opravil študijski program izpopolnjevanja iz računalništva in informatike.«.
Besedilo točke 6. Laborant se spremeni tako, da se glasi:
»Laborant je lahko, kdor je opravil splošno maturo z izbirnim predmetom biologija, kemija ali fizika ali ima srednjo oziroma srednjo strokovno izobrazbo, pridobljeno z izobraževalnimi programi, ki vsebujejo najmanj 240 ur biologije oziroma drugih predmetov z biološkega predmetnega področja, najmanj 240 ur kemije oziroma drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja ali najmanj 240 ur fizike oziroma drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-131/2012
Ljubljana, dne 30. novembra 2012
EVA 2012-3330-0117
dr. Žiga Turk l.r.
Minister
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti