Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2012 z dne 6. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2012 z dne 6. 12. 2012

Kazalo

3592. Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami, stran 9492.

Na podlagi šestega odstavka 92. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr. in 20/11) in 40. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A in 40/12 – ZUJF) minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami
1. člen
Ta pravilnik določa izobrazbo, ki jo morajo imeti vzgojitelji predšolskih otrok, pomočniki vzgojiteljev predšolskih otrok, svetovalni delavci in drugi strokovni delavci v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami.
2. člen
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
– visokošolski strokovni študijski program – študijski program, sprejet pred 11. junijem 2004, po katerem se v skladu s 15. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, 94/06; v nadaljnjem besedilu: ZViS-E) pridobi raven izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni s študijskim programom prve stopnje,
– univerzitetni študijski program – študijski program, sprejet pred 11. junijem 2004, po katerem se v skladu s 15. členom ZViS-E pridobi raven izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni s študijskim programom druge stopnje,
– visokošolski strokovni študijski program prve stopnje – študijski program prve stopnje v skladu s 33. členom Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 64/08, 86/09; v nadaljnjem besedilu: ZViS),
– univerzitetni študijski program prve stopnje – študijski program prve stopnje v skladu s 33. členom ZViS,
– magistrski študijski program druge stopnje – študijski program druge stopnje v skladu s 33. členom ZViS.
3. člen
V tem pravilniku izobrazba pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06), pri posameznih strokovnih delavcih pa tudi študijski program izpopolnjevanja v skladu s 33.a členom ZViS.
Za posamezne strokovne delavce izobrazba pomeni končan javnoveljavni izobraževalni program.
4. člen
Če v tem pravilniku ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
Če je v tem pravilniku pri posameznem predmetu naveden dvopredmetni študijski program, je ustrezen ne glede na to, na katerem mestu je predmet naveden.
5. člen
1. Vzgojitelj predšolskih otrok
Vzgojitelj predšolskih otrok v programu za predšolske otroke je lahko, kdor je končal:
– visokošolski strokovni študijski program predšolske vzgoje,
– visokošolski strokovni študijski program prve stopnje predšolska vzgoja,
– magistrski študijski program druge stopnje predšolska vzgoja, zgodnje učenje in poučevanje ali zgodnje učenje.
Vzgojitelj predšolskih otrok v programu za predšolske otroke je lahko tudi, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program in si pridobil strokovni naslov profesor,
– univerzitetni študijski program s področja izobraževanja, umetnosti, humanističnih ved ali družboslovja,
– visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program socialno delo,
– magistrski študijski program druge stopnje in si pridobil strokovni naslov magister profesor,
– magistrski študijski program druge stopnje s področja izobraževanja, umetnosti, humanističnih ved ali družboslovja,
– magistrski študijski program druge stopnje socialno delo, socialno vključevanje in pravičnost na področju hendikepa, etičnosti in spola ali socialno delo z družino in je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka te točke študijskega programa za izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje ni potrebno opravljati tistemu, ki je pridobil srednjo strokovno izobrazbo iz predšolske vzgoje.
2. Vzgojitelj predšolskih otrok s posebnimi potrebami
Vzgojitelj predšolskih otrok v prilagojenem programu za predšolske otroke z motnjami v duševnem razvoju je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program defektologije (smer defektologija za osebe z motnjami v duševnem razvoju in osebe z motnjami v telesnem in gibalnem razvoju) ali specialne in rehabilitacijske pedagogike (smer defektologija za osebe z motnjami v duševnem razvoju in osebe z motnjami v telesnem in gibalnem razvoju),
– magistrski študijski program druge stopnje specialne in rehabilitacijske pedagogike (smer posebne razvojne in učne težave).
Vzgojitelj predšolskih otrok v prilagojenem programu za predšolske otroke je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja predšolskih otrok v programu za predšolske otroke in je opravil študijski program ustreznega specialnopedagoškega izpopolnjevanja.
Vzgojitelj predšolskih otrok v prilagojenem programu za gluhe in naglušne predšolske otroke je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program defektologije (smer defektologija za osebe z motnjami sluha in govora) ali specialne in rehabilitacijske pedagogike (smer defektologija za osebe z motnjami sluha in govora),
– magistrski študijski program druge stopnje logopedija in surdopedagogika.
Vzgojitelj predšolskih otrok v prilagojenem programu za gluhe in naglušne predšolske otroke je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja predšolskih otrok v programu za predšolske otroke in je opravil študijski program ustreznega specialnopedagoškega izpopolnjevanja.
Vzgojitelj predšolskih otrok v prilagojenem programu za slepe in slabovidne predšolske otroke je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program defektologije (smer defektologija za osebe z motnjami v duševnem razvoju in osebe z motnjami v telesnem in gibalnem razvoju) ali specialne in rehabilitacijske pedagogike (smer defektologija za osebe z motnjami v duševnem razvoju in osebe z motnjami v telesnem in gibalnem razvoju),
– magistrski študijski program druge stopnje specialne in rehabilitacijske pedagogike (smer tiflopedagogika in specifične učne težave).
Vzgojitelj predšolskih otrok v prilagojenem programu za slepe in slabovidne predšolske otroke je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja predšolskih otrok v programu za predšolske otroke in je opravil študijski program ustreznega specialnopedagoškega izpopolnjevanja.
Vzgojitelj predšolskih otrok v prilagojenem programu za gibalno ovirane predšolske otroke je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program defektologije (smer defektologija za osebe z motnjami v duševnem razvoju in osebe z motnjami v telesnem in gibalnem razvoju) ali specialne in rehabilitacijske pedagogike (smer defektologija za osebe z motnjami v duševnem razvoju in osebe z motnjami v telesnem in gibalnem razvoju),
– magistrski študijski program druge stopnje specialne in rehabilitacijske pedagogike (smer posebne razvojne in učne težave).
Vzgojitelj predšolskih otrok v prilagojenem programu za gibalno ovirane predšolske otroke je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja predšolskih otrok v programu za predšolske otroke in je opravil študijski program ustreznega specialnopedagoškega izpopolnjevanja.
3. Pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok
Pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok v programu za predšolske otroke in v prilagojenem programu za predšolske otroke je lahko, kdor je končal izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe predšolska vzgoja.
Pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok v programu za predšolske otroke in v prilagojenem programu za predšolske otroke je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja predšolskih otrok.
4. Vzgojitelj predšolskih otrok za dodatno strokovno pomoč
Vzgojitelj predšolskih otrok za dodatno strokovno pomoč v programu za predšolske otroke je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program defektologije, pedagogike (smer pedagogika), psihologije, socialne pedagogike ali specialne in rehabilitacijske pedagogike ali
– magistrski študijski program druge stopnje logopedija in surdopedagogika, socialna pedagogika, specialna in rehabilitacijska pedagogika, psihologija, pedagogika ali inkluzivna pedagogika.
Vzgojitelj predšolskih otrok za dodatno strokovno pomoč v programu za predšolske otroke je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja predšolskih otrok v programu za predšolske otroke.
Katero od navedenih smeri izobrazbe mora imeti vzgojitelj predšolskih otrok za dodatno strokovno pomoč posameznega otroka, se glede na vrsto pomoči, ki jo otrok potrebuje, določi z odločbo o usmeritvi.
5. Svetovalni delavec
Svetovalni delavec v programu za predšolske otroke in v prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program defektologije, pedagogike (smer pedagogika), psihologije, socialnega dela, socialne pedagogike ali specialne in rehabilitacijske pedagogike ali
– magistrski študijski program druge stopnje psihologija, pedagogika, socialno delo, socialno delo z družino, socialno vključevanje in pravičnost na področju hendikepa, etničnosti in spola, duševno zdravje v skupnosti, socialna pedagogika, specialna in rehabilitacijska pedagogika, supervizija, osebno in organizacijsko svetovanje ali inkluzivna pedagogika.
6. Organizator prehrane
Organizator prehrane v programu za predšolske otroke in v prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami je lahko, kdor je končal:
– visokošolski strokovni študijski program zdravstvene nege ali sanitarnega inženirstva,
– univerzitetni študijski program gospodinjstva, biologije ali živilske tehnologije,
– visokošolski strokovni študijski program prve stopnje zdravstvena nega ali prehransko svetovanje – dietetika,
– univerzitetni študijski program prve stopnje živilstvo in prehrana ali sanitarno inženirstvo,
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer predmetno poučevanje – biologija ali gospodinjstvo), zdravstvena nega, prehrana, živilstvo ali dietetika.
Organizator prehrane v programu za predšolske otroke in v prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja predšolskih otrok v programih za predšolske otroke.
7. Organizator zdravstveno-higienskega režima
Organizator zdravstveno-higienskega režima v programu za predšolske otroke in v prilagojenem programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami je lahko, kdor je končal:
– visokošolski strokovni študijski program zdravstvene nege ali sanitarnega inženirstva,
– univerzitetni študijski program gospodinjstva, biologije ali živilske tehnologije,
– visokošolski strokovni študijski program prve stopnje zdravstvena nega ali prehransko svetovanje – dietetika,
– univerzitetni študijski program prve stopnje živilstvo in prehrana ali sanitarno inženirstvo,
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer predmetno poučevanje – biologija ali gospodinjstvo), zdravstvena nega, prehrana, živilstvo ali dietetika.
Organizator zdravstveno-higienskega režima v programih za predšolske otroke in v prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja predšolskih otrok v programih za predšolske otroke.
6. člen
Strokovni delavci morajo imeti ustrezna pedagoško-andragoška oziroma specialnopedagoška znanja, predpisana z zakonom, in sicer v obsegu najmanj 60 kreditnih točk po ECTS.
7. člen
Ne glede na določbe tega pravilnika je za vzgojitelja, svetovalnega delavca, organizatorja prehrane in organizatorja zdravstveno-higienskega režima ustrezna tudi izobrazba pridobljena po študijskih programih za pridobitev magisterija znanosti oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri v skladu s 15. členom ZViS-E ali po študijskem programu tretje stopnje ustrezne smeri v skladu s 33. členom ZViS.
8. člen
Vzgojitelji predšolski otrok, pomočniki vzgojiteljev predšolskih otrok in drugi strokovni delavci, ki so do uveljavitve tega pravilnika izpolnjevali z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v programu za predšolske otroke oziroma v prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami, lahko opravljajo vzgojno-izobraževalno delo tudi po uveljavitvi tega pravilnika na delovnih mestih strokovnih delavcev, za katera so do uveljavitve tega pravilnika izpolnjevali z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati 7., 8., 9., 10., 11. in 12. člen Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 79/09 – popr., 102/09 in 105/10).
10. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-132/2012
Ljubljana, dne 30. novembra 2012
EVA 2012-3330-0118
dr. Žiga Turk l.r.
Minister
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti