Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2012 z dne 30. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2012 z dne 30. 11. 2012

Kazalo

3532. Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni, stran 9309.

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 – ZOPA) izdaja minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
P R A V I L N I K
o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa merila za izbor in sofinanciranje programov, ki so v javnem interesu.
Ta pravilnik ureja tudi razvrstitev nacionalnih panožnih športnih zvez (v nadaljnjem besedilu: NPŠZ) v skupine in razrede ter razvrstitev športnih panog v razrede.
2. člen
(izključitev uporabe pravilnika)
Ta pravilnik se ne uporablja za izbor in sofinanciranje programov, ki se sofinancirajo iz sredstev evropske kohezijske politike, in za programe, katerih sofinanciranje je urejeno s posebnimi predpisi.
3. člen
(načini določanja višine sofinanciranja)
Višina sofinanciranja posameznih vsebin ter strokovnih in razvojnih nalog se izračuna na podlagi točkovnega sistema, razen če je v tem pravilniku drugače določeno.
4. člen
(vsebine, razvojne in strokovne naloge)
V skladu s tem pravilnikom se določajo merila za sofinanciranje naslednjih vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog:
1. Vsebine:
– interesna športna vzgoja otrok, mladine in interesna športna dejavnost študentov,
– vrhunski šport, športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna rekreacija in
– šport invalidov.
2. Razvojne in strokovne naloge:
– usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov,
– založniška dejavnost,
– znanstvenoraziskovalna dejavnost,
– meritve, analize in svetovanja,
– preprečevanje uporabe nedovoljenih poživil in postopkov,
– delovanje zvez in zavodov,
– mednarodna dejavnost v športu in
– graditev javnih športnih objektov.
II. VSEBINE
1. Interesna športna vzgoja otrok, mladine in interesna športna dejavnost študentov
1.1 Splošna določba
5. člen
(predmet sofinanciranja)
S sredstvi za programe interesne športne vzgoje otrok, mladine in interesne športne dejavnosti študentov se sofinancira:
1. delovanje športnih zvez na državni ravni na področju interesne športne vzgoje otrok, mladine in interesne športne dejavnosti študentov,
2. interesna športna vzgoja otrok in mladine ter
3. interesna športna dejavnost študentov.
1.2 Delovanje športnih zvez na državni ravni na področju interesne športne vzgoje otrok, mladine in interesne športne dejavnosti študentov
6. člen
(sofinanciranje delovanja)
Sofinancira se delovanje športnih zvez na državni ravni na področju interesne športne vzgoje otrok, mladine in interesne športne dejavnosti študentov, katerih področje delovanja je interesna športna vzgoja otrok, mladine in interesna športna dejavnost študentov.
Sofinancira se delovanje športnih zvez na državni ravni, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– vanje je včlanjenih najmanj 10 društev, ki izvajajo interesne programe športa otrok, mladine in interesne programe športne dejavnosti študentov, ter
– imajo najmanj 10.000 članov, ki so vključeni v programe iz prejšnje alinee.
Upošteva se izpolnitev pogoja iz prejšnjega odstavka na dan prijave na javni razpis. Za vsakega člana, vključenega v programe, se prizna 0,1 točke.
Za tekoče leto ministrstvo, pristojno za šport (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), določi vrednost točke za delovanje športnih zvez na državni ravni na področju interesne športne vzgoje otrok, mladine in interesne športne dejavnosti študentov kot razmerje med:
– obsegom sredstev, določenih v letnem programu športa za delovanje športnih zvez na državni ravni na področju interesne športne vzgoje otrok, mladine in interesne športne dejavnosti študentov, ter
– skupnim številom točk vseh članov na javni razpis prijavljenih športnih zvez na tem področju, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.
1.3 Interesna športna vzgoja otrok in mladine
7. člen
(predmet sofinanciranja)
Na področju interesne športne vzgoje otrok in mladine se v programih športnih oddelkov v osnovni šoli sofinancira strokovni kader in tehnološka oprema.
8. člen
(vsebina, pogoji in merila za sofinanciranje)
Sofinancirajo se programi športnih oddelkov v osnovni šoli z nadstandardno interesno športno ponudbo, ki vsebujejo raznolike športne vsebine in se izvajajo v šoli izven rednega vzgojno izobraževalnega programa v prvem triletju devetletke po merilih iz naslednje preglednice:
+----+--------------------------------------------+-------------+
|  |Merilo                   |Število točk |
+----+--------------------------------------------+-------------+
|1  |KRITERIJ STROKOVNOSTI            | skupaj 30 |
+----+--------------------------------------------+-------------+
|  |Program vodita skupaj razredna učiteljica  |   30   |
|  |in športni pedagog             |       |
+----+--------------------------------------------+-------------+
|  |Program vodi športni pedagog        |   15   |
+----+--------------------------------------------+-------------+
|2  |OBSEG PROGRAMA               | skupaj 50 |
+----+--------------------------------------------+-------------+
|  |Število dodatnih ur tedensko na skupino je |   50   |
|  |3                      |       |
+----+--------------------------------------------+-------------+
|  |Število dodatnih ur tedensko na skupino je |   30   |
|  |2                      |       |
+----+--------------------------------------------+-------------+
|  |Število dodatnih ur tedensko na skupino je |   10   |
|  |1                      |       |
+----+--------------------------------------------+-------------+
|3  |OBSEG VADBENIH SKUPIN            | skupaj 20 |
+----+--------------------------------------------+-------------+
|  |3 vadbene skupine na razred ali več     |   20   |
+----+--------------------------------------------+-------------+
|  |2 vadbeni skupini na razred         |   15   |
+----+--------------------------------------------+-------------+
|  |1 vadbena skupina na razred         |   10   |
+----+--------------------------------------------+-------------+
|  |SKUPAJ                   |   100   |
+----+--------------------------------------------+-------------+
Sofinancirajo se programi športnih oddelkov v osnovni šoli, ki pri točkovanju zberejo najmanj 70 točk.
Za tekoče leto ministrstvo določi vrednost točke za programe športnih oddelkov v osnovnih šolah, ki se izračuna kot razmerje med:
– obsegom sredstev, določenih v letnem programu športa za programe športnih oddelkov v osnovnih šolah, in
– skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih programov športnih oddelkov v osnovnih šolah, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.
1.4 Interesna športna dejavnost študentov
9. člen
(predmet sofinanciranja)
Na področju interesne športe dejavnosti študentov ministrstvo sofinancira:
1. tekmovanja med visokošolskimi zavodi v izbranih športnih panogah,
2. 80-urne programe v izbranih športnih panogah in
3. program univerziade.
1.4.1 Tekmovanja med visokošolskimi zavodi v izbranih športnih panogah
10. člen
(pogoji za sofinanciranje)
Za sofinanciranje programov tekmovanj med visokošolskimi zavodi v izbranih športnih panogah lahko kandidirajo samo športne zveze, ki delujejo na področju interesne športne dejavnosti študentov in so članice nacionalne športne zveze, ki je članica mednarodne univerzitetne športne zveze za univerzitetni šport FISU (v nadaljnjem besedilu: FISU). Sofinancirajo se samo programi, ki jih vodijo strokovni delavci v športu z ustrezno izobrazbo oziroma ustrezno usposobljenostjo.
11. člen
(vsebina sofinanciranja)
Sofinancira se delo strokovnega kadra in najem objektov za izvedbo programov tekmovanj med visokošolskimi zavodi.
12. člen
(merila in višina sofinanciranja)
Sofinancira se programe tekmovanj med visokošolskimi zavodi po merilih iz naslednje preglednice:
+----+--------------------------------------------+-------------+
|  |Merilo                   |Število točk |
+----+--------------------------------------------+-------------+
|1  |RAZŠIRJENOST PROGRAMA            | skupaj 35 |
+----+--------------------------------------------+-------------+
|  |Število visokošolskih zavodov, ki      |   25   |
|  |tekmujejo, je najmanj 16          |       |
+----+--------------------------------------------+-------------+
|  |Število visokošolskih zavodov, ki      |   15   |
|  |tekmujejo, je najmanj 8           |       |
+----+--------------------------------------------+-------------+
|  |Število visokošolskih zavodov, ki      |   5   |
|  |tekmujejo, je najmanj 3           |       |
+----+--------------------------------------------+-------------+
|  |Možnost vertikalnega napredovanja na    |   10   |
|  |državni ravni ali mednarodna študentska   |       |
|  |tekmovanja                 |       |
+----+--------------------------------------------+-------------+
|2  |NIVO IZVAJANJA TEKMOVANJ          | skupaj 30 |
+----+--------------------------------------------+-------------+
|  |Tekmovanja se bodo izvajala med       |   30   |
|  |visokošolskimi zavodi različnih univerz   |       |
+----+--------------------------------------------+-------------+
|  |Tekmovanja se bodo izvajala med       |   10   |
|  |visokošolskimi zavodi v okviru ene univerze |       |
+----+--------------------------------------------+-------------+
13. člen
(višina sofinanciranja)
Sofinancira se največ deset programov z najvišjim številom točk, vendar samo, če pri točkovanju zberejo najmanj 35 točk.
Za tekoče leto ministrstvo določi vrednost točke za tekmovanja med visokošolskimi zavodi v izbranih športnih panogah kot razmerje med:
– obsegom sredstev, določenih v letnem programu športa za navedeno področje, in
– skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih programov za tekmovanja med visokošolskimi zavodi, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.
1.4.2 80-urni programi v izbranih športnih panogah
14. člen
(pogoji za sofinanciranje)
Za sofinanciranje 80-urnih programov v izbranih športnih panogah lahko kandidirajo visokošolski zavodi, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirane za izvajanje interesne športne dejavnosti študentov in to dejavnost tudi izvajajo,
– so samostojni nosilci teh dejavnosti ter
– programe vodijo strokovni delavci v športu z ustrezno izobrazbo oziroma ustrezno usposobljenostjo.
15. člen
(vsebina sofinanciranja)
Sofinancira se delo strokovnega kadra in najem objektov za izvedbo 80-urnih programov.
16. člen
(merila za sofinanciranje)
80-urne programe za posamezno športno panogo, ki izpolnjujejo pogoje iz 14. člena tega pravilnika, se ovrednoti po merilih iz naslednje preglednice:
+----+--------------------------------------------+-------------+
|  |Merilo                   |Število točk |
+----+--------------------------------------------+-------------+
|1  |DOSTOPNOST PROGRAMA             | skupaj 30 |
+----+--------------------------------------------+-------------+
|  |Celoten program je namenjen udeležencem   |   10   |
|  |različnega spola              |       |
+----+--------------------------------------------+-------------+
|  |Samo del programa je namenjen udeležencem  |   5   |
|  |različnega spola              |       |
+----+--------------------------------------------+-------------+
|  |Celoten program je namenjen udeležencem   |   20   |
|  |različnega športnega predznanja       |       |
+----+--------------------------------------------+-------------+
|  |Samo del programa je namenjen udeležencem  |   10   |
|  |različnega športnega predznanja       |       |
+----+--------------------------------------------+-------------+
|2  |FINANČNI KRITERIJ              | skupaj 40 |
+----+--------------------------------------------+-------------+
|  |Brezplačnost programa            |   40   |
+----+--------------------------------------------+-------------+
|  |Maloprodajna cena programa za udeleženca je |   25   |
|  |do 49 evrov                 |       |
+----+--------------------------------------------+-------------+
|  |Maloprodajna cena programa za udeleženca je |   10   |
|  |od 50 do 79 evrov              |       |
+----+--------------------------------------------+-------------+
|  |Maloprodajna cena programa za udeleženca je |   0   |
|  |80 evrov ali več              |       |
+----+--------------------------------------------+-------------+
|3  |OBSEG PROGRAMA               | skupaj 30 |
+----+--------------------------------------------+-------------+
|  |Število vadbenih skupin je 30 ali več    |   30   |
+----+--------------------------------------------+-------------+
|  |Število vadbenih skupin je od 20 do 30   |   20   |
+----+--------------------------------------------+-------------+
|  |Število vadbenih skupin je manj kot 20   |   10   |
+----+--------------------------------------------+-------------+
17. člen
(višina sofinanciranja)
Sofinancira se do 50 odstotkov vrednosti programov.
Sofinancira se največ deset 80-urnih programov, ki:
– so pri točkovanju na podlagi meril iz 17. člena tega pravilnika zbrali najvišje število točk in
– število točk ni nižje od 60 točk.
Za tekoče leto ministrstvo določi vrednost točke za 80-urne programe kot razmerje med:
– obsegom sredstev, določenih v letnem programu športa za 80-urne programe, in
– skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih 80-urnih programov, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.
1.4.3 Program univerziade
18. člen
(pogoji in merila za sofinanciranje)
Sofinancira se priprave in udeležbo na zimski in letni univerziadi, organizirani pod okriljem FISU, in sicer v vrednosti 2500 točk za priprave in udeležbo na zimski univerziadi ter v vrednosti 2500 točk za priprave in udeležbo na letni univerziadi.
Pri izračunu se upošteva vrednost točke za vrhunski šport ter športno vzgojo otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (v nadaljnjem besedilu: vrednost točke za področje vrhunskega športa), ki je določena v drugem odstavku 20. člena tega pravilnika. Za sofinanciranje univerziade lahko kandidira samo športna zveza za interesno športno dejavnost študentov, ki je članica FISU.
2. Vrhunski šport ter športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
2.1 Splošne določbe
19. člen
(predmet in pogoji za sofinanciranje)
S sredstvi za dejavnosti vrhunskega športa ter športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, se sofinancira:
1. delovanje NPŠZ,
2. dejavnosti vrhunskega športa ter dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – programi reprezentanc,
3. nagrade za olimpijske medalje,
4. štipendije,
5. nadstandardno zdravstveno zavarovanje,
6. delovanje nacionalnih panožnih športnih šol ter
7. športne oddelke v gimnazijah in srednjih šolah.
Za sofinanciranje dejavnosti iz 2. točke prejšnjega odstavka lahko kandidirajo samo NPŠZ oziroma nosilci teh dejavnosti.
Za sofinanciranje dejavnosti iz 3. točke prvega odstavka tega člena lahko kandidirajo samo športniki nosilci olimpijskih medalj oziroma njihovi trenerji.
Za sofinanciranje dejavnosti iz 4. in 5. točke prvega odstavka tega člena lahko kandidira nosilec teh dejavnosti.
20. člen
(vrednost točke za področje vrhunskega športa)
Vrednotenje dejavnosti iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka prejšnjega člena se opravi na podlagi točkovnega sistema. Za te dejavnosti se uporablja vrednost točke za področje vrhunskega športa, pri čemer se izračunana nagrada za dosežke reprezentanc, posameznikov, društev in za olimpijske medalje v skladu z 38., 39., 40. in 42. členom tega pravilnika, ki presega 1.000 eurov zaokroži tako, da se izračunane vrednosti do 499 eurov zaokrožijo navzdol, vrednosti 500 ali več eurov pa navzgor.
Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za področje vrhunskega športa, ki se izračuna kot razmerje:
– med obsegom dejansko razpoložljivih sredstev, za delovanje NPŠZ, za dejavnosti vrhunskega športa, za dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – programi reprezentanc, in
– skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih izvajalcev, ki po merilih za vrhunski šport izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje vsebin iz 1. in 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena.
21. člen
(omejitve)
Dejavnosti, določene v 1. in 2. točki prvega odstavka 19. člena tega pravilnika, se lahko sofinancira največ do višine 70 odstotkov vrednosti programa izvajalca za vsako od teh dejavnosti.
Če se v posameznem letu poveča obseg sredstev v letnem programu športa za dejavnosti iz 1. in 2. točke prvega odstavka 19. člena tega pravilnika, se sofinanciranje posamezne NPŠZ za vsako od teh dejavnosti lahko poveča za največ 20 odstotnih točk nad odstotkom povečanja obsega sredstev v letnem programu športa za te dejavnosti ali zmanjša za največ 20 odstotkov glede na predhodno leto.
Če se v posameznem letu zmanjša obseg sredstev v letnem programu športa za dejavnosti iz 1. in 2. točke prvega odstavka 19. člena tega pravilnika, se sofinanciranje posamezne NPŠZ za vsako od teh dejavnosti lahko poveča za največ 20 odstotkov glede na predhodno leto ali zmanjša za največ 20 odstotnih točk nad odstotkom zmanjšanja obsega sredstev v letnem programu športa za te dejavnosti.
Omejitvi iz drugega in tretjega odstavka tega člena se uporabljata, ko v posameznem letu po točkovnem sistemu skupna izračunana višina sofinanciranja dejavnosti iz 1. in 2. točke prvega odstavka 19. člena tega pravilnika za posamezno NPŠZ presega omejitvi iz drugega in tretjega odstavka tega člena.
2.2 Delovanje nacionalnih panožnih športnih zvez
22. člen
(skupine in razredi)
NPŠZ se razvrsti v tri skupine in v pet razredov na podlagi razširjenosti, mednarodne razširjenosti in uspešnosti.
2.2.1 Razvrstitev nacionalnih panožnih športnih zvez v skupine
23. člen
(skupine)
V skupini A so individualne športne panoge z disciplinami, v katerih lahko posameznik osvoji naslov državnega prvaka.
V skupini B so kolektivne športne panoge s športnimi igrami, v katerih lahko ekipa osvoji naslov državnega prvaka.
V skupini C so miselne športne igre.
2.2.2 Razvrstitev nacionalnih panožnih športnih zvez v razrede zvez
24. člen
(razredi zvez)
Na podlagi meril razširjenosti, mednarodne razširjenosti in uspešnosti se razvrsti NPŠZ v pet razredov zvez, in to ločeno za vsako skupino iz prejšnjega člena.
25. člen
(merila)
Merilo razširjenosti predstavlja število športnikov, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih NPŠZ za naslov državnega prvaka. Upošteva se podatke, ki veljajo na dan prijave na javni razpis.
Merilo mednarodne razširjenosti predstavlja število držav, članic svetovne športne zveze. Upošteva se podatke, ki veljajo na dan prijave na javni razpis.
Merilo uspešnosti predstavlja število vseh kategoriziranih športnikov NPŠZ po veljavni kategorizaciji Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez (v nadaljnjem besedilu: olimpijski komite). Pri kolektivnih športih se upošteva samo število kategoriziranih športnikov, ki so kategorizacijo pridobili z nastopi v državnih reprezentancah.
NPŠZ se točkuje po merilih iz tega člena in razvrsti v razrede razširjenosti, mednarodne razširjenosti in uspešnosti, in to ločeno za vsako skupino iz 23. člena tega pravilnika.
26. člen
(merilo razširjenosti)
NPŠZ se na podlagi števila športnikov uvrsti v razred razširjenosti in ovrednoti s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
+--------------------+-------------------+----------------------+
|RAZRED RAZŠIRJENOSTI|  MEJA RAZREDA  | ŠT. REG. ŠPORTNIKOV |
|          |          |  (razširjenost)  |
+--------------------+-------------------+----------------------+
|     1.     |   nad 1950   |   2000 točk    |
+--------------------+-------------------+----------------------+
|     2.     |   1451–1950   |   1500 točk    |
+--------------------+-------------------+----------------------+
|     3.     |   1001–1450   |   1000 točk    |
+--------------------+-------------------+----------------------+
|     4.     |   501–1000   |    500 točk    |
+--------------------+-------------------+----------------------+
|     5.     |    0–500    |     –      |
+--------------------+-------------------+----------------------+
Pripadajoče število točk iz preglednice v tem členu je del skupnega števila točk za sofinanciranje delovanja NPŠZ.
27. člen
(merilo mednarodne razširjenosti)
NPŠZ se na podlagi števila držav, članic svetovne športne zveze, uvrsti v razred mednarodne razširjenosti in ovrednoti s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
+--------------------+-------------------+----------------------+
| RAZRED MEDNARODNE |  MEJA RAZREDA  | ŠT. DRŽAV ČLANIC SŠZ |
|  RAZŠIRJENOSTI  |          |   (mednarodna   |
|          |          |  razširjenost)   |
+--------------------+-------------------+----------------------+
|     1.     |   nad 200   |   1000 točk    |
+--------------------+-------------------+----------------------+
|     2.     |   156–200   |    750 točk    |
+--------------------+-------------------+----------------------+
|     3.     |   101–155   |    500 točk    |
+--------------------+-------------------+----------------------+
|     4.     |   51–100    |    250 točk    |
+--------------------+-------------------+----------------------+
|     5.     |    0–50    |     –      |
+--------------------+-------------------+----------------------+
Pripadajoče število točk iz preglednice v tem členu je del skupnega števila točk za sofinanciranje delovanja NPŠZ.
28. člen
(merilo uspešnosti)
NPŠZ se po veljavni kategorizaciji olimpijskega komiteja uvrsti v razred uspešnosti in ovrednoti s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
+-----------------+-------------------+----------------------+
|   RAZRED   |  MEJA RAZREDA  | ŠT. KATEGORIZIRANIH |
|  USPEŠNOSTI  |          |  ŠP. (uspešnost)  |
+-----------------+-------------------+----------------------+
|    1.    |   nad 120   |   3000 točk    |
+-----------------+-------------------+----------------------+
|    2.    |   86–120    |   2000 točk    |
+-----------------+-------------------+----------------------+
|    3.    |    46–85    |   1000 točk    |
+-----------------+-------------------+----------------------+
|    4.    |    31–45    |    500 točk    |
+-----------------+-------------------+----------------------+
|    5.    |    0–30    |     –      |
+-----------------+-------------------+----------------------+
Pripadajoče število točk iz preglednice v tem členu je del skupnega števila točk za sofinanciranje delovanja NPŠZ.
29. člen
(razvrstitev NPŠZ v razrede zvez)
NPŠZ se na podlagi razvrstitve v razrede v skladu s 24. do 28. členom tega pravilnika določi pripadajoče število točk iz naslednje preglednice:
+----------------------+----------------------+-----------------+
|   RAZŠIRJENOST   |   RAZŠIRJENOST   |  USPEŠNOST  |
+----------------+-----+----------------+-----+-----------+-----+
|   RAZRED   | št. |   RAZRED   | št. | RAZRED  | št. |
| RAZŠIRJENOSTI | točk|  MEDNARODNE  |točk |USPEŠNOSTI |točk |
|        |   | RAZŠIRJENOSTI |   |      |   |
+----------------+-----+----------------+-----+-----------+-----+
|    1.    | 5 |    1.    | 5 |  1.   | 10 |
+----------------+-----+----------------+-----+-----------+-----+
|    2.    | 4 |    2.    | 4 |  2.   | 8 |
+----------------+-----+----------------+-----+-----------+-----+
|    3.    | 3 |    3.    | 3 |  3.   | 6 |
+----------------+-----+----------------+-----+-----------+-----+
|    4.    | 2 |    4.    | 2 |  4.   | 4 |
+----------------+-----+----------------+-----+-----------+-----+
|    5.    | 1 |    5.    | 1 |  5.   | 2 |
+----------------+-----+----------------+-----+-----------+-----+
Na podlagi vsote pripadajočih točk iz zgornje preglednice se določi razred zveze v skladu z naslednjo preglednico:
+--------------------------------+--------------------------+
|  VSOTA PRIPADAJOČIH TOČK   |    RAZRED ZVEZE    |
+--------------------------------+--------------------------+
|       17–20       |      1.      |
+--------------------------------+--------------------------+
|       13–16       |      2.      |
+--------------------------------+--------------------------+
|       9–12       |      3.      |
+--------------------------------+--------------------------+
|       5–8        |      4.      |
+--------------------------------+--------------------------+
|       1–4        |      5.      |
+--------------------------------+--------------------------+
30. člen
(dodatna merila)
Če nobena športna panoga posamezne NPŠZ ni uvrščena v redni program olimpijskih iger (v nadaljnjem besedilu: OI), je lahko ta NPŠZ razvrščena najvišje v tretji razred zveze.
Glede na merilo nacionalnega pomena športa lahko olimpijski komite s sklepom, po predhodnem mnenju Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport (v nadaljnjem besedilu: strokovni svet), spremeni razvrstitev posamezne NPŠZ za največ dva razreda glede na razvrstitev, izračunano v skladu s 24. do 29. členom tega pravilnika.
31. člen
(dodatno merilo za olimpijske športe)
NPŠZ, katere športna panoga je na rednem sporedu OI, za delovanje pripada dodatnih 100 točk. Pripadajoče število točk iz tega člena je del skupnega števila točk za sofinanciranje delovanja NPŠZ.
2.3 Dejavnosti vrhunskega športa ter dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport – programi reprezentanc
32. člen
(priprave za olimpijske igre, sredozemske igre, evropski olimpijski festival mladih, mladinske olimpijske igre in mladinske športne igre Alpe Jadran ter udeležba na mladinskih igrah treh dežel)
Sofinancira se priprave na prireditve, in sicer:
– V vrednosti 10 točk na dan se v letu pred OI in v letu izvedbe OI sofinancira 30 dni priprav za kandidate za nastop na OI, katerih število na podlagi obsega sredstev na predlog olimpijskega komiteja določi ministrstvo. Sofinancira se tudi nadstandardne priprave nosilcev olimpijskih medalj in nosilcev medalj s svetovnih prvenstev v športnih panogah oziroma disciplinah rednega programa olimpijskih iger, pri čemer je višina sredstev za nadstandardne priprave določena z letnim programom športa.
– V vrednosti 10 točk na dan se v letu izvedbe sredozemskih iger sofinancira 7 dni priprav za kandidate za nastop na sredozemskih igrah, katerih število na podlagi obsega sredstev na predlog olimpijskega komiteja določi ministrstvo.
– V vrednosti 7 točk na dan se v letu pred evropskim olimpijskim festivalom mladih (v nadaljnjem besedilu: EYOF) in v letu izvedbe EYOF sofinancira 6 dni priprav za kandidate za nastop na EYOF, katerih število na podlagi obsega sredstev na predlog olimpijskega komiteja določi ministrstvo.
– V vrednosti 7 točk na dan se v letu pred mladinskimi olimpijskimi igrami (v nadaljnjem besedilu: MOI) in v letu izvedbe MOI sofinancira 6 dni priprav za kandidate za nastop na MOI, katerih število na podlagi obsega sredstev na predlog olimpijskega komiteja določi ministrstvo.
– V vrednosti 7 točk na dan se v letu izvedbe mladinskih športnih iger Alpe Jadran sofinancira 5 dni priprav za kandidate za nastop na mladinskih športnih igrah Alpe Jadran, katerih število na podlagi obsega sredstev na predlog olimpijskega komiteja določi ministrstvo.
Sofinancira se udeležba na mladinskih igrah treh dežel v višini 0,7 točke za športnika udeleženca, katerih število na podlagi obsega sredstev na predlog olimpijskega komiteja določi ministrstvo. V letu, ko je organizator mladinskih iger treh dežel Slovenija, se sofinancira tudi materialne stroške organizacije v višini največ 40 odstotkov predračuna za izvedbo mladinskih iger treh dežel.
2.3.1 Razvrstitev športnih panog v razrede športnih panog
33. člen
(razredi športnih panog)
Športne panoge se razvrsti v pet razredov športnih panog. Podlaga za razvrstitev je merilo uspešnosti, in to posebej za vsako skupino iz 23. člena tega pravilnika.
Merilo uspešnosti je določeno s številom športnikov svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda po veljavni kategorizaciji olimpijskega komiteja. Pri kolektivnih športih se upošteva samo število kategoriziranih športnikov, ki so kategorizacijo pridobili z nastopi v državni reprezentanci.
Športne panoge se na podlagi števila kategoriziranih športnikov svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda po veljavni kategorizaciji uvrsti v razred uspešnosti športne panoge v skladu z naslednjo preglednico:
+--------------------------------+------------------------------+
|     MEJA RAZREDA     |  RAZRED ŠPORTNE PANOGE   |
+--------------------------------+------------------------------+
|       nad 12       |       1.       |
+--------------------------------+------------------------------+
|       10–12       |       2.       |
+--------------------------------+------------------------------+
|        6–9       |       3.       |
+--------------------------------+------------------------------+
|        3–5       |       4.       |
+--------------------------------+------------------------------+
|        0–2       |       5.       |
+--------------------------------+------------------------------+
34. člen
(dodatna merila)
Športna panoga, ki ni na rednem programu OI, je lahko razvrščena najvišje v tretji razred športnih panog.
Glede na merilo nacionalnega pomena športa lahko olimpijski komite s sklepom, po predhodnem mnenju strokovnega sveta, spremeni razvrstitev posamezne športne panoge za največ dva razreda glede na razvrstitev, izračunano v skladu s prejšnjim členom.
2.3.2 Sofinanciranje programov nacionalnih panožnih športnih zvez
35. člen
(priprave na evropska, svetovna prvenstva)
NPŠZ se na podlagi uvrstitve športne panoge v razrede športnih panog ovrednoti priprave za nastop na evropskem in svetovnem prvenstvu s pripadajočim številom točk iz naslednjih preglednic:
– v individualnih športih in miselnih športnih igrah za naslednje moške in ženske reprezentance:
+----------------+---------------+---------------+--------------+
|   RAZRED   |  A ČLANSKA  |  MLADINSKA  |  MLAJŠA  |
| ŠPORTNE PANOGE |  št. točk  |  št. točk  |  št. točk  |
+----------------+---------------+---------------+--------------+
|    1.    |   4000   |   2000   |   1000   |
+----------------+---------------+---------------+--------------+
|    2.    |   3000   |   1200   |   600   |
+----------------+---------------+---------------+--------------+
|    3.    |   2000   |   600   |   200   |
+----------------+---------------+---------------+--------------+
– v kolektivnih športih s športnimi igrami za naslednje moške in ženske reprezentance:
+----------------+----------------+--------------+--------------+
|   RAZRED   |  A ČLANSKA  |  MLADINSKA |  MLAJŠA  |
| ŠPORTNE PANOGE |  št. točk  |  št. točk  |  št. točk  |
+----------------+----------------+--------------+--------------+
|    1.    |   6000   |   4000   |   2000   |
+----------------+----------------+--------------+--------------+
|    2.    |   5000   |   2000   |   1000   |
+----------------+----------------+--------------+--------------+
|    3.    |   4000   |   1000   |   500   |
+----------------+----------------+--------------+--------------+
Kot priprave mladinske reprezentance se upošteva priprave v eni izmed naslednjih kategorij: mlajši mladinci, mlajše mladinke, starejši mladinci, starejše mladinke, mlajši člani ali mlajše članice. Kot priprave mlajše reprezentance se upošteva priprave v eni izmed naslednjih kategorij: mlajši pionirji, mlajše pionirke (ali mlajši dečki, mlajše deklice) ali starejši pionirji, starejše pionirke (ali starejši dečki, starejše deklice) ali kadeti, kadetinje.
Pripadajoče število točk iz preglednic v tem členu je del skupnega števila točk za sofinanciranje dejavnosti vrhunskega športa ter dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – programi reprezentanc.
36. člen
(kategorizirani športniki)
Sofinancira se program NPŠZ na podlagi števila kategoriziranih športnikov, in sicer s pripadajočim številom točk iz naslednjih preglednic:
– v individualnih športih in miselnih športnih igrah:
+--------------------------------------------------+-----------+
|KATEGORIZACIJA                  | št. točk |
+--------------------------------------------------+-----------+
|ŠPORTNIK SVETOVNEGA RAZREDA            |  1000  |
+--------------------------------------------------+-----------+
|ŠPORTNIK MEDNARODNEGA RAZREDA           |  500  |
+--------------------------------------------------+-----------+
|ŠPORTNIK PERSPEKTIVNEGA RAZREDA          |  300  |
+--------------------------------------------------+-----------+
– v kolektivnih športih s športnimi igrami:
+---------------------------------------------------+-----------+
|KATEGORIZACIJA                   | št. točk |
+---------------------------------------------------+-----------+
|ŠPORTNIK SVETOVNEGA RAZREDA            |  90   |
+---------------------------------------------------+-----------+
|ŠPORTNIK MEDNARODNEGA RAZREDA           |  45   |
+---------------------------------------------------+-----------+
|ŠPORTNIK PERSPEKTIVNEGA RAZREDA          |  30   |
+---------------------------------------------------+-----------+
Pri kolektivnih športih se upošteva samo število kategoriziranih športnikov, ki so kategorizacijo pridobili z nastopi državnih reprezentanc.
Pripadajoče število točk iz preglednic v tem členu je del skupnega števila točk za sofinanciranje dejavnosti vrhunskega športa ter dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – programi reprezentanc.
37. člen
(delo trenerjev)
Sofinancira se plačilo reprezentančnih trenerjev NPŠZ, katerih športne panoge so na rednem sporedu OI, glede na razvrstitev športne panoge v razrede športnih panog, in sicer s pripadajočim številom točk iz naslednjih preglednic:
– v individualnih športnih panogah in miselnih športnih igrah:
+----------------+------------------------------+---------------+
| RAZRED ŠPORTNE |      MERILO      |  št. točk  |
|   PANOGE   |               |        |
+----------------+------------------------------+---------------+
|    1.    |ZA VSAKO ČLANSKO       |   2500   |
|        |A REPREZENTANCO        |        |
+----------------+------------------------------+---------------+
|    2.    |ZA VSAKO ČLANSKO       |   2100   |
|        |A REPREZENTANCO        |        |
+----------------+------------------------------+---------------+
|    3.    |ZA VSE ČLANSKE        |   2100   |
|        |A REPREZENTANCE        |        |
+----------------+------------------------------+---------------+
– v kolektivnih športnih panogah s športnimi igrami:
+----------------+------------------------------+---------------+
| RAZRED ŠPORTNE |      MERILO      |  št. točk  |
|   PANOGE   |               |        |
+----------------+------------------------------+---------------+
|   1.–3.   |ZA VSAKO ČLANSKO A      |   2500   |
|        |REPREZENTANCO         |        |
+----------------+------------------------------+---------------+
Pripadajoče število točk iz preglednic v tem členu je del skupnega števila točk za sofinanciranje dejavnosti vrhunskega športa ter dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – programi reprezentanc.
2.3.3 Dejavnosti vrhunskega športa – dosežki reprezentanc, posameznikov in društev
38. člen
(vrednotenje dosežkov reprezentanc)
Ovrednoti se dosežke reprezentanc v športnih disciplinah, ki so na rednem programu OI.
NPŠZ se v kolektivnih športih s športnimi igrami glede na razred športne panoge ovrednoti uvrstitev reprezentance na svetovnem prvenstvu in evropskem prvenstvu s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
+--------+------------------------------+-----------------------+
| RAZRED |  SVETOVNO PRVENSTVO (SP)  |EVROPSKO PRVENSTVO (EP)|
|ŠPORTNE |               |            |
| PANOGE |               |            |
+--------+---------+--------------------+---------+-------------+
|  1.  |Uvrstitev| KONČNA UVRSTITEV |Uvrstitev|  KONČNA  |
|    | na SP |          | na EP | UVRSTITEV |
|    |     +------+-----+-------+     +-----+-------+
|    |     | 5.– | 3., |FINALE |     | 3., | FINALE|
|    |     | 8. | 4. |    |     | 4. |    |
|    |     |mesto |mesto|    |     |mesto|    |
+--------+---------+------+-----+-------+---------+-----+-------+
|ČLANSKA | 2000  | 2000 |3000 | 5000 | 1500  |2000 | 3000 |
+--------+---------+------+-----+-------+---------+-----+-------+
Če se reprezentanca uvrsti med prvih 8 ekip ali višje se NPŠZ kot dosežek ovrednoti seštevek točk za uvrstitev na evropsko ali svetovno prvenstvo in točk za končno uvrstitev.
39. člen
(vrednotenje dosežkov posameznikov)
Ovrednoti se dosežke posameznikov v športnih disciplinah, ki so na rednem programu OI.
Športniku se na predlog NPŠZ v individualnih športih glede na razred športne panoge ovrednoti osvojitev medalje na svetovnem prvenstvu in evropskem prvenstvu s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
+--------+--------------------------+---------------------------+
| RAZRED |  SVETOVNO PRVENSTVO  |   EVROPSKO PRVENSTVO  |
| ŠPORTNE|             |              |
| PANOGE |             |              |
+--------+---------+--------+-------+---------+--------+--------+
|  1.  | 1. mesto|2. mesto|  3. |1. mesto |2. mesto|3. mesto|
|    |     |    | mesto |     |    |    |
+--------+---------+--------+-------+---------+--------+--------+
| Člani(-|  1000 | 800  | 600 |  800  | 600  | 400  |
|  ce) |     |    |    |     |    |    |
+--------+---------+--------+-------+---------+--------+--------+
Če športnik v individualnih športih na istem tekmovanju iz prejšnjega odstavka osvoji več medalj v različnih disciplinah, se za ovrednotenje po zgornji tabeli upošteva le najvišja osvojena medalja športnika.
V ekipni konkurenci v individualnih športih se vsakemu posameznemu članu ekipe, nosilcu medalje, glede na razred športne panoge ovrednoti osvojitev medalje na tekmovanjih iz drugega odstavka tega člena, in sicer v višini 75 odstotkov vrednosti, določene za osvojitev medalje v posamični konkurenci.
40. člen
(vrednotenje dosežkov društev)
Ovrednoti se dosežke društev v športnih disciplinah, ki so na rednem programu OI.
Društvom se v kolektivnih športih s športnimi igrami v športnih panogah, uvrščenih v prvi razred športnih panog, ovrednoti končna uvrstitev na uradnih evropskih tekmovanjih za naslov evropskega klubskega prvaka s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
+--------------------------------------------------------------+
|           KONČNA UVRSTITEV            |
+--------------------+------------------+----------------------+
|    MED 8    |    MED 4   |    FINALE    |
+--------------------+------------------+----------------------+
|    2000    |    3000    |     4000     |
+--------------------+------------------+----------------------+
41. člen
(izredni dosežki)
Za športne dosežke, ki so nad pričakovanji promovirali Republiko Slovenijo, zlasti z omogočanjem njene predstavitve na področju turizma in gospodarstva, lahko minister, pristojen za šport, predlaga Vladi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada), da športnike, ki so jih dosegli, dodatno nagradi.
2.4 Nagrade za olimpijske medalje
42. člen
(olimpijske medalje)
V individualnih športnih panogah se nosilcem olimpijskih medalj izplača nagrada, in sicer za 1. mesto 3000 točk, za 2. mesto 2000 točk in za 3. mesto 1000 točk.
Za osvojitev olimpijske medalje v ekipni konkurenci v individualnih športih se vsakemu posameznemu članu ekipe izplača nagrada v višini 75 odstotkov nagrade, določene za nosilce olimpijskih medalj v posamični konkurenci.
Trenerju športnika, nosilca olimpijske medalje, ki ga določi NPŠZ, se izplača nagrada v višini 50 odstotkov vrednosti nagrade, ki pripada športniku v posamični konkurenci, ne glede na to, ali je medalja osvojena v posamični ali ekipni konkurenci.
V kolektivnih športih s športnimi igrami se ekipi, nosilki olimpijske medalje, izplača nagrada, in sicer za 1. mesto 15000 točk, za 2. mesto 10000 točk in za 3. mesto 5000 točk.
Trenerskemu timu ekipe, nosilke olimpijske medalje, ki ga določi NPŠZ, se glede na doseženo mesto izplača nagrada v enaki višini kot trenerju športnika v individualnih športih.
V miselnih športnih igrah se šahistom, nosilcem medalj s šahovske olimpijade, in njihovim trenerjem, ki jih določi Šahovska zveza Slovenije, izplača nagrada, in sicer v višini 50 odstotkov vrednosti nagrade, kot je določena v prvem, drugem in tretjem odstavku tega člena.
Na področju športa invalidov se športnikom invalidom, nosilcem paraolimpijskih medalj, in njihovim trenerjem, ki jih določi Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite, izplača nagrada, in sicer v višini, kot je določena v določbah od prvega do vključno petega odstavka tega člena.
2.5 Štipendije
43. člen
(štipendije)
Sofinancira se štipendije športnikov v skladu s pravili olimpijskega komiteja o štipendiranju športnikov in športnic v Republiki Sloveniji in dogovorom o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, sklenjenim med ministrstvom, Fundacijo za sofinanciranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji in olimpijskim komitejem.
Višina sredstev za sofinanciranje štipendij športnikov je določena z letnim programom športa.
2.6 Nadstandardno zdravstveno zavarovanje
44. člen
(nadstandardno zdravstveno zavarovanje)
Sofinancira se nadstandardno zdravstveno zavarovanje vrhunskih športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda, in sicer v višini do 25 odstotkov vrednosti zavarovanja.
Višina sredstev za sofinanciranje nadstandardnega zdravstvenega zavarovanja je določena z letnim programom športa.
2.7 Delovanje nacionalnih panožnih športnih šol
45. člen
(vsebina sofinanciranja in pogoji)
Sofinancira se plačilo strokovnim delavcem za delo v programih nacionalnih panožnih športnih šol (v nadaljnjem besedilu: NPŠŠ) v individualnih športih in v kolektivnih športih s športnimi igrami v športnih panogah oziroma disciplinah rednega programa OI ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:
1. pristojni organ NPŠZ sprejme dolgoročni program organiziranosti in delovanja NPŠŠ za posameznošportno panogo oziroma disciplino,
2. strokovni svet na podlagi predloga NPŠZ določi število sofinanciranih programov za posamezne športne panoge,
3. izvajalec sprejme individualni štiriletni program za posamezno NPŠŠ, namenjen izključno športni vzgoji otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, o katerem poda mnenje pristojni organ NPŠZ in v katerem so opredeljeni program dela, cilji, podatki o športnikih, vključenih v program, materialni in prostorski pogoji za izvajanje programa,
4. program iz prejšnje točke izvaja strokovni delavec z ustrezno izobrazbo športne smeri ali bivši vrhunski športniki z ustrezno strokovno usposobljenostjo,
5. pri izvajanju programa lahko sodelujejo strokovni delavci z ustrezno strokovno izobrazbo oziroma ustrezno usposobljenostjo za delo v športu,
6. strokovni delavec, ki izvaja program NPŠŠ, ima z izvajalcem sklenjeno ustrezno pogodbo o sodelovanju,
7. izvajalec zagotovi strokovnemu delavcu bruto plačilo najmanj v višini, izračunani v skladu z 48. členom tega pravilnika, in
8. pristojni organ NPŠZ poda soglasje o programu za posamezno NPŠŠ izvajalcu in strokovnemu delavcu.
46. člen
(trajanje sofinanciranja)
V izbranih programih NPŠŠ se plačilo strokovnim delavcem sofinancira praviloma za obdobje štirih let. Za možnost nadaljevanja sofinanciranja programov NPŠŠ, katerih sofinanciranje poteka v skladu z večletno pogodbo, morajo izvajalci vsako leto predložiti poročilo o delu in finančno poročilo za preteklo leto, ustrezna dokazila o lastnem financiranju 20 odstotkov plačila strokovnega delavca, izračunanega v skladu z 48. členom tega pravilnika, in mnenje pristojnega organa NPŠZ o programu, izvajalcu in strokovnem delavcu. Programe, katerih sofinanciranje poteka v skladu z večletno pogodbo, se ne vrednoti po merilih iz 47. člena tega pravilnika.
47. člen
(merila za sofinanciranje)
Posamezne vloge za sofinanciranje plačila strokovnim delavcem v programih NPŠŠ, ki izpolnjujejo pogoje iz 45. člena tega pravilnika, se ovrednotijo po merilih iz naslednje preglednice.
+------------------+-----------------------------+--------------+
|   Merilo   |               | Število točk |
+------------------+-----------------------------+--------------+
|Razred športne  |Športne panoge v I. razredu |   30   |
|panoge      |Športne panoge v II. razredu |   25   |
|         |Športne panoge v III. razredu|   15   |
|         |Športne panoge v IV. razredu |   10   |
|         |Športne panoge v V. razredu |    5   |
+------------------+-----------------------------+--------------+
|Deficitarnost   |Skupno število sofinanciranih|       |
|panoge      |štipendistov pripravnikov in |       |
|         |strokovnih delavcev v    |       |
|         |programih športnih panožnih |       |
|         |šol v športni panogi, ki jih |       |
|         |sofinancira ministrstvo, je: |       |
|         |– 0 sofinanciranih      |   10   |
|         |– 1 sofinanciranih      |    9   |
|         |– 2 sofinanciranih      |    8   |
|         |– 3 sofinanciranih      |    7   |
|         |– 4 sofinanciranih      |    6   |
|         |– 5 sofinanciranih      |    5   |
|         |– 6 sofinanciranih      |    4   |
|         |– 7 sofinanciranih      |    3   |
|         |– 8 sofinanciranih      |    2   |
|         |– 9 sofinanciranih      |    1   |
|         |– 10 ali več sofinanciranih |    0   |
+------------------+-----------------------------+--------------+
|Regijska     |Delo strokovnih delavcev v  |       |
|pokritost     |regiji, kjer še ni ustreznega|       |
|         |kadra za izvajanje programa |       |
|         |NPŠŠ             |   20   |
|         |Delo strokovnih delavcev v  |       |
|         |regiji, kjer je že ustrezen |       |
|         |kader za izvajanje programa |       |
|         |NPŠŠ             |    0   |
+------------------+-----------------------------+--------------+
|Individualni   |– razdelanost programa dela |       |
|štiriletni    |po posameznih letih     |   0–2   |
|program      |– razdelanost programa dela z|       |
|za posamezno NPŠŠ |različnimi starostnimi    |       |
|         |kategorijami športnikov, pri |       |
|         |čemer je nujno, da program  |       |
|         |obsega vse starostne     |       |
|         |kategorije v skladu z    |       |
|         |značilnostmi         |       |
|         |in pravili posamezne športne |       |
|         |panoge            |   0–2   |
|         |– deficitarnost športne   |       |
|         |panoge in zaposlovanje    |       |
|         |strokovnih delavcev v okolju,|       |
|         |kjer še nimajo zaposlenega  |       |
|         |strokovnega delavca     |   0–2   |
|         |– skladnost individualnega  |       |
|         |štiriletnega programa s   |       |
|         |prioritetami dolgoročnega  |       |
|         |programa NPŠŠ        |   0–2   |
|         |– reference strokovnega   |       |
|         |kadra, ki izvaja program   |   0–2   |
+------------------+-----------------------------+--------------+
|Dolgoročni    |– določitev smernic razvoja |       |
|program      |in prioritete NPŠŠ (kadrovske|       |
|organiziranosti  |in vsebinske)        |   0–3   |
|in delovanja NPŠŠ |– organizacijska shema NPŠŠ |       |
|za posamezno   |(način zagotavljanja     |       |
|športno panogo  |decentralizacije izvajanja  |       |
|oziroma      |programov, način povezovanja |       |
|disciplino    |med zvezo in društvi,    |       |
|         |določitev vertikalnih nivojev|       |
|         |organiziranosti športne   |       |
|         |panoge, zagotavljanje    |       |
|         |geografske pokritosti glede |       |
|         |na specifike športne panoge) |   0–5   |
|         |– opis okvirnih programov za |       |
|         |posamezne starostne     |       |
|         |kategorije glede na pravila |       |
|         |posamezne športne panoge, pri|       |
|         |čemer je pomembno, da NPŠŠ  |       |
|         |obsega vse starostne     |       |
|         |kategorije          |   0–3   |
|         |– organizacija dela med   |       |
|         |trenerji nosilci posameznega |       |
|         |programa in drugimi     |       |
|         |strokovnimi delavci, ki   |       |
|         |sodelujejo pri izvajanju   |       |
|         |posameznega programa     |   0–1   |
|         |– opredelitev zagotavljanja |       |
|         |potrebnih materialnih    |       |
|         |sredstev (oprema, objekti) za|       |
|         |izvajanje programov NPŠŠ   |   0–2   |
|         |– način vodenja in      |       |
|         |koordiniranja NPŠŠ      |   0–2   |
|         |– izdelan sistem ocenjevanja,|       |
|         |spremljanja in poročanja   |       |
|         |o izvajanju programov NPŠŠ  |   0–2   |
|         |– način zagotavljanja pogojev|       |
|         |strokovnim delavcem v    |       |
|         |programih NPŠŠ, da izvajajo |       |
|         |predvsem vzgojno-      |       |
|         |izobraževalna dela      |   0–3   |
|         |– opredelitev povezovanja z |       |
|         |lokalnim okoljem, šolskim  |       |
|         |sistemom in sodelovanja s  |       |
|         |starši            |   0–1   |
+------------------+-----------------------------+--------------+
|Prednostni vrstni |Programi se točkujejo po   |       |
|red        |prednostnem vrstnem redu   |       |
|         |v posamezni športni panogi  |       |
|         |oziroma disciplini, ki ga  |       |
|         |določa pristojni organ NPŠZ: |       |
|         |– prvi po vrstnem redu    |   30   |
|         |– drugi po vrstnem redu   |   20   |
|         |– tretji po vrstnem redu   |   15   |
|         |– četrti po vrstnem redu   |   10   |
|         |– peti po vrstnem redu    |    5   |
+------------------+-----------------------------+--------------+
|Status      |Strokovni delavec je bil   |       |
|strokovnega    |štipendist, pripravnik    |       |
|delavca      |ministrstva ali pa vodi   |       |
|         |oziroma je že vodil izvajanje|       |
|         |programov v NPŠŠ       |       |
|         |sofinanciranih s strani   |       |
|         |ministrstva.         |   10   |
+------------------+-----------------------------+--------------+
48. člen
(višina sofinanciranja)
Ministrstvo sofinancira plačilo strokovnemu delavcu v višini 80 odstotkov zneska v skladu z naslednjo preglednico:
+-------------------------+--------------------+----------------+
|   Vrsta programa   |    Naziv    | Plačni razred |
|   usposabljanja   |          |        |
|  ali izobraževanja  |          |        |
+-------------------------+--------------------+----------------+
| program usposobljenosti |          |    26    |
|druge ali tretje stopnje |          |        |
+-------------------------+--------------------+----------------+
| višješolski študijski |    brez    |    26    |
|     program     |          |        |
+-------------------------+--------------------+----------------+
|             |    mentor    |    29    |
+-------------------------+--------------------+----------------+
|             |   svetovalec   |    31    |
+-------------------------+--------------------+----------------+
|             |   svetnik    |    34    |
+-------------------------+--------------------+----------------+
| visokošolski strokovni |    brez    |    28    |
|  študijski program  |          |        |
+-------------------------+--------------------+----------------+
|             |    mentor    |    30    |
+-------------------------+--------------------+----------------+
|             |   svetovalec   |    32    |
+-------------------------+--------------------+----------------+
|             |   svetnik    |    34    |
+-------------------------+--------------------+----------------+
| univerzitetni študijski |    brez    |    29    |
|  program,magistrski  |          |        |
| študijski program druge |          |        |
|     stopnje     |          |        |
+-------------------------+--------------------+----------------+
|             |    mentor    |    32    |
+-------------------------+--------------------+----------------+
|             |   svetovalec   |    34    |
+-------------------------+--------------------+----------------+
|             |   svetnik    |    37    |
+-------------------------+--------------------+----------------+
|  magisterij znanosti  |    brez    | 29 + dodatek |
+-------------------------+--------------------+----------------+
|             |    mentor    |    32    |
+-------------------------+--------------------+----------------+
|             |   svetovalec   |    34    |
+-------------------------+--------------------+----------------+
|             |   svetnik    |    37    |
+-------------------------+--------------------+----------------+
|  doktorat znanosti  |    brez    | 29 + dodatek |
+-------------------------+--------------------+----------------+
|             |    mentor    |    32    |
+-------------------------+--------------------+----------------+
|             |   svetovalec   |    34    |
+-------------------------+--------------------+----------------+
|             |   svetnik    |    37    |
+-------------------------+--------------------+----------------+
Za izračun višine sofinanciranja plačila strokovnim delavcem se uporablja tudi merilo dobe, ko je strokovni delavec delal na področju športa oziroma vzgoje in izobraževanja, in sicer v višini 0,33 odstotkov od osnove plačila za vsako izpolnjeno leto te dobe.
Višino sofinanciranja plačila strokovnim delavcem ministrstvo usklajuje praviloma enkrat letno, in sicer po stanju na dan sprejema sklepa o sofinanciranju oziroma na dan podpisa aneksa k pogodbi o sofinanciranju.
49. člen
(izbor programov)
Vloge za sofinanciranje plačila strokovnim delavcem v programih NPŠŠ se ovrednoti in razvršča glede na skupno število točk v skladu z merili iz 47. člena tega pravilnika. Za vse razvrščene vloge se izračuna pripadajočo višino sofinanciranja plačila strokovnim delavcem v skladu s prejšnjim členom. Izbere in sofinancira se plačilo strokovnim delavcem v programih NPŠŠ, ki so pri ovrednotenju zbrali višje število točk. Število izbranih in sofinanciranih plačil strokovnim delavcem je omejeno z obsegom sredstev, določenih v letnem programu športa za programe NPŠŠ.
2.8 Športni oddelki v gimnazijah in srednjih šolah
50. člen
(pogoji za sofinanciranje)
Sofinancira se športne oddelke na tistih gimnazijah, ki v skladu z veljavno zakonodajo organizirajo delo v športnih oddelkih.
Sofinancira se oddelke v programih srednjih strokovnih in poklicnih šol, kjer so dijaki – športniki organizirani v skupino znotraj enega oddelka (v nadaljnjem besedilu: športni oddelki v srednjih šolah) ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:
1. v posamezni šoli se lahko sofinancira samo en oddelek vsakega letnika in
2. sofinancira se oddelek, v katerega je vpisanih najmanj 10 dijakov s statusom športnika.
51. člen
(vsebina sofinanciranja)
V športnih oddelkih v programu gimnazija se lahko sofinancira:
1. strokovni kader (psiholog, fizioterapevt),
2. meritve in spremljanje gibalnih in funkcionalnih sposobnosti dijakov,
3. nezgodno zavarovanje in zdravstvene preglede dijakov ter
4. strokovna izpopolnjevanja pedagoškega kadra.
V športnih oddelkih v srednjih šolah se lahko sofinancira:
1. strokovni kader (psiholog, fizioterapevt, pedagoški koordinator),
2. meritve in spremljanje gibalnih in funkcionalnih sposobnosti dijakov,
3. nezgodno zavarovanje in zdravstvene preglede dijakov ter
4. strokovna izpopolnjevanja pedagoškega kadra.
52. člen
(merila in višina sofinanciranja)
Sofinancira se športne oddelke na gimnazijah, in sicer 650 točk za prvi oddelek, 550 točk za drugi oddelek, 450 točk za tretji oddelek in 350 točk za vsak nadaljnji oddelek.
Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za športne oddelke v gimnazijah, ki se izračuna kot razmerje med obsegom sredstev, določenih v letnem programu športa za športne oddelke v gimnazijah, in skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih športnih oddelkov v gimnazijah, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.
Športni oddelki v srednjih šolah, ki izpolnjujejo pogoje iz drugega odstavka 50. člena tega pravilnika, se ovrednotijo po merilih iz naslednje preglednice:
+-----------------------------------------------+---------------+
|Merilo                     |  Št. točk  |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|Status    |Status A, pridobljen na podlagi | 3 za vsakega |
|športnika   |Meril za izbiro kandidatov v  |  dijaka   |
|       |primeru omejitve vpisa v    |        |
|       |športni oddelek         |        |
|       +--------------------------------+---------------+
|       |Status B, pridobljen na podlagi | 2 za vsakega |
|       |Meril za izbiro kandidatov v  |  dijaka   |
|       |primeru omejitve vpisa v    |        |
|       |športni oddelek         |        |
|       +--------------------------------+---------------+
|       |Status C, pridobljen na podlagi | 1 za vsakega |
|       |Meril za izbiro kandidatov v  |  dijaka   |
|       |primeru omejitve vpisa v    |        |
|       |športni oddelek         |        |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|Število    |10 do 14 dijakov športnikov v  |    5    |
|športnikov  |posameznem oddelku       |        |
|       +--------------------------------+---------------+
|       |15 do 18 dijakov športnikov v  |   10    |
|       |posameznem oddelku       |        |
|       +--------------------------------+---------------+
|       |19 in več dijakov športnikov v |   15    |
|       |posameznem oddelku       |        |
+--------------+--------------------------------+---------------+
Sofinancira se največ 32 športnih oddelkov v srednjih šolah, in sicer tistih, ki so po merilih iz zgornje preglednice najvišje ovrednoteni.
Višina sofinanciranja posameznega športnega oddelka v srednji šoli se določi tako, da se obseg sredstev, določenih v letnem programu športa za športne oddelke v srednjih šolah, deli s številom izbranih športnih oddelkov v srednjih šolah.
3. Športna rekreacija
3.1 Splošna določba
53. člen
(predmet sofinanciranja)
Na področju športne rekreacije, kot je opredeljena v Zakonu o športu, se sofinancira:
1. delovanje športnih zvez in drugih organizacij, registriranih za opravljanje dejavnosti v športu, na državni ravni na področju športne rekreacije,
2. pripravo in načrtovanje programov športne rekreacije na državni ravni, ki imajo za cilj povečanje oziroma ohranjanje števila gibalno, športno dejavnega prebivalstva,
3. plačila strokovnim delavcem,
4. načrtovanje in izpeljavo propagandne aktivnosti v športni rekreaciji ter
5. informiranje o športni rekreaciji.
3.2 Delovanje športnih zvez in drugih organizacij, registriranih za opravljanje dejavnosti v športu, na državni ravni na področju športne rekreacije
54. člen
(vsebina in pogoji za sofinanciranje)
Sofinancira se delovanje športnih zvez in drugih organizacij, registriranih za opravljanje dejavnosti v športu, na državni ravni na področju športne rekreacije, v katere je včlanjenih najmanj 10 športnih društev ali drugih organizacijskih oblik, ki izvajajo programe športne rekreacije. Športna društva ali druge organizacijske oblike morajo imeti skupaj najmanj 4.000 individualnih članov.
55. člen
(merila in višina sofinanciranja)
Delovanje športnih zvez in drugih organizacij, registriranih za opravljanje dejavnosti v športu, na državni ravni na področju športne rekreacije se sofinancira na podlagi števila individualnih članov pri športnih društvih, včlanjenih v zvezo ali v druge organizacije. Upošteva se stanje na dan prijave na javni razpis.
Vrednotenje se opravi na podlagi točkovnega sistema. Za vsakega individualnega člana se prizna 0,1 točke za področje športne rekreacije.
Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za delovanje športnih zvez in drugih organizacij, registriranih za opravljanje dejavnosti v športu, na državni ravni na področju športne rekreacije, ki se izračuna kot razmerje med obsegom sredstev, določenih v letnem programu športa za delovanje športnih zvez in drugih organizacij, registriranih za opravljanje dejavnosti v športu, na državni ravni na področju športne rekreacije, in skupnim številom vseh individualnih članov na javni razpis prijavljenih športnih zvez in drugih organizacij, registriranih za opravljanje dejavnosti v športu, na državni ravni, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.
3.3 Priprava in načrtovanje programov športne rekreacije na državni ravni, ki imajo za cilj povečanje oziroma ohranjanje števila gibalno, športno dejavnega prebivalstva
56. člen
(vsebina in višina sofinanciranja)
Programe športne rekreacije na državni ravni, ki imajo za cilj povečanje števila gibalno, športno dejavnega prebivalstva, se sofinancira do višine 50 odstotkov vrednosti programa. Za sofinanciranje dejavnosti lahko kandidirajo samo izvajalci, ki so neposredni izvajalci teh dejavnosti.
57. člen
(pogoji za sofinanciranje)
Vsakemu prijavitelju se lahko sofinancira samo najbolje ocenjeni program.
Sofinancira se največ 15 programov, ki:
– so pri točkovanju na podlagi meril iz 58. člena tega pravilnika zbrali najvišje število točk in
– število točk ni nižje od 80 točk.
58. člen
(merila za sofinanciranje)
Programe se ovrednoti po merilih iz naslednje preglednice:
+-----+----------------------------------------------+----------+
|   |Merilo                    | Število |
|   |                       |  točk  |
+-----+----------------------------------------------+----------+
|1  |DOSTOPNOST PROGRAMA              | skupaj 30|
+-----+----------------------------------------------+----------+
|   |Celoten program je namenjen udeležencem    |  10  |
|   |različnega spola               |     |
+-----+----------------------------------------------+----------+
|   |Samo del programa je namenjen udeležencem   |   5  |
|   |različnega spola               |     |
+-----+----------------------------------------------+----------+
|   |Celoten program je namenjen udeležencem    |  20  |
|   |različnega športnega predznanja        |     |
+-----+----------------------------------------------+----------+
|   |Samo del program je namenjen udeležencem   |  10  |
|   |različnega športnega predznanja        |     |
+-----+----------------------------------------------+----------+
|2  |FINANČNI KRITERIJ               | skupaj 30|
+-----+----------------------------------------------+----------+
|   |Brezplačnost programa             |  30  |
+-----+----------------------------------------------+----------+
|   |Maloprodajna cena programa za udeleženca je do|  20  |
|   |49 evrov                   |     |
+-----+----------------------------------------------+----------+
|   |Maloprodajna cena programa za udeleženca je od|  10  |
|   |50 do 79 evrov                |     |
+-----+----------------------------------------------+----------+
|   |Maloprodajna cena programa za udeleženca je 80|   0  |
|   |evrov ali več                 |     |
+-----+----------------------------------------------+----------+
|3  |KRITERIJ VKLJUČENIH UDELEŽENCEV        | skupaj 30|
+-----+----------------------------------------------+----------+
|   |Sodeluje od pet do deset tisoč udeležencev  |  30  |
+-----+----------------------------------------------+----------+
|   |Sodeluje tisoč do pet tisoč udeležencev    |  20  |
+-----+----------------------------------------------+----------+
|   |Sodeluje do tisoč udeležencev         |   0  |
+-----+----------------------------------------------+----------+
|4  |ŠIRŠI UČINKI PROJEKTA             | skupaj 10|
+-----+----------------------------------------------+----------+
|   |Program je podprt s celovitim oglaševanjem,  |   5  |
|   |informiranjem in strokovnim svetovanjem    |     |
|   |udeležencem                  |     |
+-----+----------------------------------------------+----------+
|   |Povečanje vključenih udeležencev glede na   |   5  |
|   |preteklo leto za več kot 10 %         |     |
+-----+----------------------------------------------+----------+
|5  |UVELJAVLJENOST PROGRAMA            | skupaj 10|
+-----+----------------------------------------------+----------+
|   |Program se izvaja že najmanj 5 let      |  10  |
+-----+----------------------------------------------+----------+
Vsota točk posameznega programa po vseh meril pomeni skupno število točk posameznega programa.
Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za programe športne rekreacije, ki se izračuna kot razmerje med obsegom sredstev, določenih v letnem programu športa za programe športne rekreacije, in skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih programov, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.
3.4 Sofinanciranje plačila strokovnim delavcem
59. člen
(vsebina sofinanciranja in pogoji)
Športnim zvezam na državni ravni na področju športne rekreacije in NPŠZ (v nadaljnjem besedilu: športna zveza) se sofinancira plačila strokovnih delavcev, ki vodijo izvajanje programov športne rekreacije, ki imajo za cilj povečanje števila gibalno, športno dejavnega prebivalstva, ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:
1. pristojni organ športne zveze je sprejel dolgoročni načrt razvoja športne rekreacije,
2. program športne rekreacije, ki ima za cilj povečanje števila gibalno, športno dejavnega prebivalstva, je sprejel pristojni organ športne zveze,
3. izvajanje programa iz prejšnje točke vodi strokovni delavec z ustrezno izobrazbo športne smeri in
4. športna zveza s strokovnim delavcem, ki vodi izvajanje programa športne rekreacije, sklene ustrezno pogodbo o sodelovanju.
60. člen
(merila za sofinanciranje)
Vloge za sofinanciranje plačila strokovnih delavcev, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega člena, se ovrednoti po merilih iz naslednje preglednice:
+----+--------------------------------------------+-------------+
|  |Merilo                   |Število točk |
+----+--------------------------------------------+-------------+
| 1 |DEFICITARNOST                | skupaj 20 |
+----+--------------------------------------------+-------------+
|  |Ministrstvo športni zvezi doslej ni     |   20   |
|  |sofinanciralo plačila strokovnih delavcev  |       |
|  |za izvajanje programov športne rekreacije  |       |
+----+--------------------------------------------+-------------+
| 2 |KAKOVOST DOLGOROČNEGA NAČRTA RAZVOJA    | skupaj 20 |
|  |DELOVANJA ZVEZE IN NJENIH PROGRAMOV     |       |
+----+--------------------------------------------+-------------+
|  |Ocena kakovosti               |  0–20   |
+----+--------------------------------------------+-------------+
| 3 |KAKOVOST PROGRAMA ŠPORTNE REKREACIJE, KI  | skupaj 40 |
|  |IMA ZA CILJ POVEČANJE ŠTEVILA GIBALNO,   |       |
|  |ŠPORTNO DEJAVNEGA PREBIVALSTVA       |       |
+----+--------------------------------------------+-------------+
|  |Program je ovrednoten z 90–100 točk po   |   40   |
|  |merilih iz 58. člena tega pravilnika    |       |
+----+--------------------------------------------+-------------+
|  |Program je ovrednoten z 80–89 točk po    |   30   |
|  |merilih iz 58. člena tega pravilnika    |       |
+----+--------------------------------------------+-------------+
|  |Program je ovrednoten z 70–79 točk po    |   20   |
|  |merilih iz 58. člena tega pravilnika    |       |
+----+--------------------------------------------+-------------+
Plačilo strokovnega delavca, ki vodi izvajanje programa športne rekreacije, se sofinancira samo, če je vloga ovrednotena z najmanj 70 točkami. Posamezni športni zvezi se sofinancira plačilo za največ enega strokovnega delavca, ki vodi izvajanje programa športne rekreacije, navedenega v vlogi, ki je pri ovrednotenju zbrala najvišje število točk.
Število sofinanciranih plačil strokovnih delavcev za vodenje izvajanja programov športne rekreacije je omejeno z obsegom sredstev, določenih v letnem programu športa za strokovno organizacijsko delo na področju športne rekreacije.
61. člen
(izračun sofinanciranja)
Ministrstvo sofinancira plačilo strokovnemu delavcu v višini 50 odstotkov zneska v skladu z naslednjo preglednico:
+------------------------------------+-------------+------------+
|  Vrsta programa izobraževanja  |  Naziv  |  Plačni  |
|                  |       |  razred  |
+------------------------------------+-------------+------------+
|  višješolski študijski program  |  brez   |   24   |
+------------------------------------+-------------+------------+
|                  |  mentor  |   27   |
+------------------------------------+-------------+------------+
|                  | svetovalec |   29   |
+------------------------------------+-------------+------------+
|                  |  svetnik  |   32   |
+------------------------------------+-------------+------------+
| visokošolski strokovni študijski |  brez   |   26   |
|        program       |       |      |
+------------------------------------+-------------+------------+
|                  |  mentor  |   28   |
+------------------------------------+-------------+------------+
|                  | svetovalec |   30   |
+------------------------------------+-------------+------------+
|                  |  svetnik  |   32   |
+------------------------------------+-------------+------------+
| univerzitetni študijski program, |  brez   |   27   |
| magistrski študijski program druge |       |      |
|        stopnje       |       |      |
+------------------------------------+-------------+------------+
|                  |  mentor  |   30   |
+------------------------------------+-------------+------------+
|                  | svetovalec |   32   |
+------------------------------------+-------------+------------+
|                  |  svetnik  |   35   |
+------------------------------------+-------------+------------+
|     magisterij znanosti    |  brez   |27 + dodatek|
+------------------------------------+-------------+------------+
|                  |  mentor  |   30   |
+------------------------------------+-------------+------------+
|                  | svetovalec |   32   |
+------------------------------------+-------------+------------+
|                  |  svetnik  |   35   |
+------------------------------------+-------------+------------+
|     doktorat znanosti     |  brez   |27 + dodatek|
+------------------------------------+-------------+------------+
|                  |  mentor  |   30   |
+------------------------------------+-------------+------------+
|                  | svetovalec |   32   |
+------------------------------------+-------------+------------+
|                  |  svetnik  |   35   |
+------------------------------------+-------------+------------+
Za izračun višine sofinanciranja plačila strokovnim delavcem se uporablja tudi merilo dobe, ko je strokovni delavec delal na področju športa oziroma vzgoje in izobraževanja, in sicer v višini 0,33 odstotkov od osnove plačila za vsako izpolnjeno leto te dobe.
62. člen
(višina sofinanciranja)
Sofinancira se plačilo strokovnih delavcev v višini 50 odstotkov vrednosti, izračunane v skladu z merili iz prejšnjega člena, praviloma za obdobje štirih let.
Višino sofinanciranja plačila strokovnim delavcem ministrstvo usklajuje praviloma enkrat letno, in sicer po stanju na dan sprejema sklepa o sofinanciranju oziroma na dan podpisa aneksa k pogodbi o sofinanciranju.
3.5 Načrtovanje in izpeljava propagandne aktivnosti v športni rekreaciji
63. člen
(vsebina sofinanciranja)
Na področju športne rekreacije se sofinancira načrtovanje in izpeljava celovite nacionalne propagande. Celovita nacionalna propaganda je celostna oglaševalna kampanja, ki nagovarja ljudi k ukvarjanju s športno rekreacijo in k udeležbi pri posameznih programih na področju športne rekreacije.
64. člen
(izvajalci, pogoji za sofinanciranje)
Izvajalci celovite nacionalne propagande so lahko vsi izvajalci letnega programa športa, ki imajo reference na področju načrtovanja, organiziranja in izvajanja propagandnih aktivnosti.
Sofinancira se lahko do 70 odstotkov vrednosti programa.
65. člen
(merila za sofinanciranje)
Programi celovite nacionalne propagande se ovrednotijo na podlagi načrta propagandne aktivnosti po merilih iz naslednje preglednice:
+----+--------------------------------------------+-------------+
|  |Merilo                   |Število točk |
+----+--------------------------------------------+-------------+
|1  |MEDIJSKA POKRITOST             | skupaj 50 |
+----+--------------------------------------------+-------------+
|  |Propagandne dejavnosti potekajo v treh ali |       |
|  |več vrstah medijev             |   50   |
|  |Propagandne aktivnosti potekajo v dveh   |       |
|  |vrstah medijev               |   30   |
|  |Propagandne aktivnosti potekajo v eni vrsti |       |
|  |medijev                   |   10   |
+----+--------------------------------------------+-------------+
|2  |ČASOVNI KRITERIJ              | skupaj 30 |
+----+--------------------------------------------+-------------+
|  |Dejavnost poteka celo leto         |   30   |
|  |Dejavnost poteka določen čas v letu     |   15   |
+----+--------------------------------------------+-------------+
|3  |STALNOST IZVAJANJA             | skupaj 20 |
+----+--------------------------------------------+-------------+
|  |Izvajalec vsako leto izvaja akcijo     |   20   |
|  |Izvajalec bo prvič izvajal akcijo      |   10   |
+----+--------------------------------------------+-------------+
Pri celoviti nacionalni propagandi se sofinancira program z največjim skupnim številom točk, vendar samo, če pri točkovanju zbere najmanj 70 točk. Višina sredstev je določena z letnim programom športa.
3.6 Informiranje o športni rekreaciji
66. člen
(vsebina sofinanciranja)
Za povečanje števila športno aktivnih državljanov v športni rekreaciji, predvsem najmanj aktivnih otrok, mladine, žensk in starejših, se sofinancira informiranje o športni rekreaciji.
67. člen
(izvajalci, pogoji za sofinanciranje)
Izvajalci informiranja o športni rekreaciji, s katerim bi se povečalo število športno aktivnih, so lahko vsi izvajalci letnega programa športa, ki imajo reference na področju načrtovanja, organiziranja in izvajanja teh aktivnosti.
Sofinancira se lahko do 70 odstotkov vrednosti programa.
68. člen
(merila za sofinanciranje)
Programi informiranja o športni rekreaciji se ovrednotijo na podlagi načrta aktivnosti po merilih iz naslednje preglednice:
+----+--------------------------------------------+-------------+
|  |Merilo                   |Število točk |
+----+--------------------------------------------+-------------+
| 1 |MEDIJSKA POKRITOST             | skupaj 30 |
+----+--------------------------------------------+-------------+
|  |Informiranje poteka v treh ali več vrstah  |       |
|  |medijev                   |   30   |
|  |Informiranje poteka v dveh vrstah medijev  |   20   |
|  |Informiranje poteka v eni vrsti medijev   |   10   |
+----+--------------------------------------------+-------------+
| 2 |ČASOVNI KRITERIJ              | skupaj 30 |
+----+--------------------------------------------+-------------+
|  |Informiranje poteka celo leto        |   30   |
|  |Informiranje poteka določen čas v letu   |   15   |
+----+--------------------------------------------+-------------+
| 3 |STALNOST IZVAJANJA             | skupaj 20 |
+----+--------------------------------------------+-------------+
|  |Izvajalec vsako leto izvaja informiranje  |   20   |
|  |Izvajalec bo prvič izvajal informiranje   |   10   |
+----+--------------------------------------------+-------------+
| 4 |KAKOVOST INFORMIRANJA            | skupaj 20 |
+----+--------------------------------------------+-------------+
|  |Informiranje vsebuje vse pomembne      |       |
|  |informacije za uporabnika          |   20   |
|  |Informiranje ne vsebuje vseh pomembnih   |       |
|  |informacij za uporabnika          |   10   |
+----+--------------------------------------------+-------------+
Sofinancirajo se programi z največjim skupnim številom točk, vendar samo, če pri točkovanju zberejo najmanj 70 točk. Višina sredstev je določena z letnim programom športa.
Pri informiranju o športni rekreaciji se sofinancira največ šest programov z najvišjim številom točk.
Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za programe informiranja o športni rekreaciji, ki se izračuna kot razmerje med obsegom sredstev, določenih v letnem programu športa za programe, in skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih programov, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.
4. Šport invalidov
69. člen
(vsebina in pogoji za sofinanciranje)
Na področju športa invalidov se sofinancirata vključevanje in sodelovanje v mednarodnih organizacijah in udeležba na mednarodnih tekmovanjih. Sofinancira se tisto invalidsko organizacijo, ki deluje na državni ravni na področju športa invalidov in je včlanjena v mednarodni paraolimpijski komite.
70. člen
(višina sofinanciranja)
Višina sredstev za sofinanciranje športa invalidov je določena z letnim programom športa.
III. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU
1. Usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov
71. člen
(vsebina sofinanciranja)
S sredstvi za usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov se sofinancira programe usposabljanja in spopolnjevanja strokovnih delavcev v športu, ki jih je določil strokovni svet.
72. člen
(pogoji za sofinanciranje usposabljanja in spopolnjevanja)
Za sofinanciranje usposabljanja in spopolnjevanja strokovnih kadrov lahko kandidirajo vsi nosilci, ki jih je določil strokovni svet, in od nosilcev pooblaščeni izvajalci programov usposabljanja in spopolnjevanja v športu. Nosilci in od nosilcev pooblaščeni izvajalci programov usposabljanja in spopolnjevanja v športu morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
1. pripravljen program s podatki o nazivu, ciljih in namenu programa, trajanju programa, povezanosti z drugimi programi, o opisu predmetnika s predavatelji, o pogojih za vpis, o pogojih za dokončanje programa in s podatki o pridobljenem nazivu,
2. pripravljen finančni načrt,
3. zagotovljeni predavatelji z ustrezno izobrazbo, usposobljenostjo, nazivi ter referencami na predmetnem področju usposabljanja oziroma spopolnjevanja,
4. pripravljen seznam strokovne literature, namenjene za izvajanje programa,
5. zagotovljene prostorske, kadrovske in tehnološke zmožnosti, ki omogočajo izvedbo programov usposabljanja in spopolnjevanja, ter
6. prodajna cena programa mora biti zmanjšana za znesek, v katerem bo program sofinanciran iz javnih sredstev in sredstev evropske kohezijske politike.
73. člen
(merila in višina sofinanciranja)
Posamezni programi usposabljanja in spopolnjevanja, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega člena, se ocenjujejo in izbirajo po merilih iz naslednje preglednice:
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |Merilo                   |Število točk |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
| 1. |VSEBINSKI KRITERIJI            | skupaj 80 |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
| 2. |Administrativni kriterij usposobljenosti in|  0–20   |
|   |upravičenosti – sposobnost strokovno-   |       |
|   |administrativnega kadra za administrativno |       |
|   |podporo programom usposabljanja      |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
| 3. |Cilji projekta so dobro definirani in   |  0–10   |
|   |dosegljivi, se navezujejo na potrebe in  |       |
|   |nudijo rešitev določenih problemov     |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
| 4. |Reference prijaviteljev in predavateljev na|  0–10   |
|   |predmetnem področju            |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
| 5. |Izobrazba, usposobljenost, nazivi     |  0–10   |
|   |predavateljev               |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
| 6. |Skladnost s horizontalnimi prioritetami,  |  0–10   |
|   |aktivnost obveščanja, razpoložljivost   |       |
|   |potrebnih virov, izbranost in določenost  |       |
|   |aktivnosti in metod            |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
| 7. |Organizacija je dobila sredstva iz evropske|  0–10   |
|   |kohezijske politike za projekt s strani  |       |
|   |ministrstva                |       |
|   |v preteklih letih             |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
| 8. |Kriterij pripravljene ali načrtovane    |  0–10   |
|   |podporne obvezne strokovne literature,   |       |
|   |profesionalne kompetence in dosežki    |       |
|   |poglavitnih strokovnjakov         |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
| 9. |FINANČNI KRITERIJ             | skupaj 20 |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
| 10. |Stroškovno ugodna finančna konstrukcija  |   0–5   |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
| 11. |Samo pokrivanje stroškov          |   0–5   |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
| 12. |Nizka prodajna cena programa        |  0–10   |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
Vsota točk posameznega programa po vseh merilih pomeni skupno število točk posameznega programa. Sofinancira se samo tiste programe, ki pri točkovanju zberejo najmanj 60 točk.
Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za programe usposabljanja in spopolnjevanja ločeno. Vrednost točke se izračuna kot razmerje med obsegom sredstev, določenih v letnem programu športa za programe usposabljanja in spopolnjevanja, in skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih programov usposabljanja in spopolnjevanja, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.
2. Založniška dejavnost
74. člen
(vsebina sofinanciranja)
S sredstvi za založniško dejavnost se sofinancira strokovna in znanstvena založniška dejavnost (v nadaljnjem besedilu: publikacija) na področju športa, namenjena izvajanju programov usposabljanja in spopolnjevanja, ki jih je določil strokovni svet, in sicer:
1. strokovne knjige,
2. strokovne in znanstvene revije oziroma dele revij s strokovno ali znanstveno tematiko,
3. zbornike strokovnih in znanstvenih kongresov in posvetov ter
4. strokovna dela v drugih medijskih oblikah.
75. člen
(pogoji za sofinanciranje)
Za sofinanciranje publikacij lahko pridobijo sredstva izvajalci, ki ob izpolnjevanju pogojev iz 72. člena tega pravilnika izpolnjujejo še naslednje pogoje:
1. pripravijo vsebinski opis publikacije,
2. pripravijo finančni načrt za izdajo publikacije,
3. za strokovne knjige zagotovijo najmanj dve recenziji uveljavljenih strokovnjakov, ki bosta objavljeni v knjigi,
4. publikacija mora iziti v letu sofinanciranja in
5. zmanjšajo prodajno ceno sofinancirane publikacije za znesek, za katerega bo izdaja publikacije sofinancirana iz javnih sredstev.
76. člen
(merila za sofinanciranje)
Publikacije se ovrednotijo na podlagi meril iz naslednje preglednice:
+--------------------------------------------+------------------+
|Merilo                   |   Število   |
|                      | vrednostnih točk |
+--------------------------------------------+------------------+
|Ekonomičnost, deficitarnost         |    0–25    |
+--------------------------------------------+------------------+
|Strokovnost                 |    0–30    |
+--------------------------------------------+------------------+
|Uporabnost za različne programe       |    0–45    |
|usposabljanja in spopolnjevanja       |         |
+--------------------------------------------+------------------+
Sofinancira se publikacije, ki pri točkovanju zberejo najmanj 30 vrednostnih točk. Na podlagi števila vrednostnih točk se glede na vrsto publikacije iz 74. člena tega pravilnika določi število točk za sofinanciranje, in sicer:
+-------------------------+------------------+------------------+
|Vrsta publikacije    |   Število   |  Število točk  |
|             | vrednostnih točk |za sofinanciranje |
+-------------------------+------------------+------------------+
|strokovne knjige     |    30–50   |    300    |
|             +------------------+------------------+
|             |    51–75   |    400    |
|             +------------------+------------------+
|             |   76–100   |    600    |
+-------------------------+------------------+------------------+
|strokovne in znanstvene |    30–50   |    300    |
|revije oziroma deli revij+------------------+------------------+
|s strokovno ali     |    51–75   |    1000    |
|znanstveno tematiko   +------------------+------------------+
|             |   76–100   |    5000    |
+-------------------------+------------------+------------------+
|zborniki strokovnih in  |    30–50   |    100    |
|znanstvenih kongresov in +------------------+------------------+
|posvetov         |    51–75   |    500    |
|             +------------------+------------------+
|             |   76–100   |    1000    |
+-------------------------+------------------+------------------+
|strokovna dela v drugih |  najmanj 30  |    400    |
|medijskih oblikah    |         |         |
+-------------------------+------------------+------------------+
Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za sofinanciranje publikacij, ki se izračuna kot razmerje med obsegom sredstev, določenih v letnem programu športa za programe založništva, in skupnim številom točk za sofinanciranje vseh na javni razpis prijavljenih programov založništva, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.
77. člen
(višina sofinanciranja)
Sofinancira se do 80 odstotkov vrednosti publikacije.
3. Znanstvenoraziskovalna dejavnost
78. člen
(pogoji za sofinanciranje)
Za sofinanciranje izbranih znanstvenoraziskovalnih projektov lahko kandidirajo izvajalci programov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje raziskovalne dejavnosti ali projekt pripravljajo skupaj z izvajalcem, registriranim za opravljanje raziskovalne dejavnosti, in
– predložijo projekt, iz katerega sta razvidna vsebina in finančni načrt.
Poleg izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega odstavka mora biti znanstveno raziskovalni projekt aplikativen in sofinanciran iz ciljnih raziskovalnih programov.
79. člen
(merila za sofinanciranje)
Znanstvenoraziskovalne projekte se ovrednoti na podlagi meril iz naslednje preglednice:
+----------------------------------------------------+----------+
|Merilo                       | Število |
|                          |  točk  |
+----------------------------------------------------+----------+
|Praktična uporabnost                |  0–25  |
+----------------------------------------------------+----------+
|Znanstvene reference avtorjev            |  0–25  |
+----------------------------------------------------+----------+
|Skladnost programov z razpisno vsebino       |  0–50  |
+----------------------------------------------------+----------+
Sofinancira se lahko največ dva znanstvenoraziskovalna projekta z najvišjim številom točk.
Višina sredstev za znanstvenoraziskovalno dejavnost je določena z letnim programom športa.
4. Meritve, analize in svetovanja
80. člen
(pogoji in višina sofinanciranja)
Za sofinanciranje meritev, analiz in svetovanja lahko kandidira izvajalec, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. predloži program, iz katerega sta razvidna vsebina in finančni načrt,
2. NPŠZ je podala soglasje k programu za panoge, ki jih pokriva,
3. so s cenikom meritev, analiz in svetovanja predhodno pisno seznanjene NPŠZ, in
4. prodajna cena sofinanciranih meritev, analiz in svetovanja mora biti zmanjšana za skupno vrednost, za katero bo vsaka storitev sofinancirana iz javnih sredstev.
Sofinancira se izvajalca, ki ob enaki kvaliteti ponudi nižjo ceno. Sofinancira se do 75 odstotkov vrednosti programa. Višina sredstev za sofinanciranje meritev, analiz in svetovanja je določena z letnim programom športa.
5. Preprečevanje uporabe prepovedanih snovi in postopkov
81. člen
(vsebina sofinanciranja)
S sredstvi za preprečevanje uporabe prepovedanih snovi in postopkov se sofinancira:
1. izobraževanje in ozaveščanje vseh, ki sodelujejo v športu,
2. informiranje splošne in športne javnosti o novostih v boju proti dopingu,
3. mednarodno sodelovanje,
4. testiranje na tekmovanjih in izven tekmovanj,
5. upravljanje z rezultati in pravna podpora,
6. medicinska podpora s terapevtskimi izjemami in
7. podpora razvojnim in raziskovalnim programom v boju proti dopingu.
82. člen
(pogoji za sofinanciranje)
Za sofinanciranje dejavnosti iz prejšnjega člena lahko kandidira nosilec dejavnosti preprečevanja uporabe prepovedanih snovi in postopkov, na podlagi program, iz katerega morata biti razvidna vsebina in finančni načrt.
Višina sredstev za sofinanciranje dejavnosti za preprečevanje uporabe prepovedanih snovi in postopkov je določena z letnim programom športa.
6. Delovanje zvez in zavodov, ki opravljajo strokovne in razvojne naloge
83. člen
(pogoji za sofinanciranje)
Sofinancira se delovanje olimpijskega komiteja kot osrednje športne organizacije, delovanje zamejskih športnih zvez ter drugih zvez in zavodov na državni ravni, ki opravljajo strokovne in razvojne naloge v športu (v nadaljnjem besedilu: druge zveze in zavodi), katerih delovanje se v skladu s tem pravilnikom ne sofinancira za področje vrhunskega športa, športne rekreacije ali interesne športne vzgoje otrok, mladine in interesne športne dejavnosti študentov.
Za sofinanciranje delovanja drugih zvez in zavodov lahko kandidirajo izvajalci, ki predložijo letni delovni načrt, iz katerega mora biti razvidno, da na državni ravni opravljajo strokovne in razvojne naloge v športu, in finančni načrt.
84. člen
(vsebina sofinanciranja)
S sredstvi za delovanje se sofinancira delo na projektih do višine 25 odstotkov vrednosti projektov in materialne stroške do višine 5 odstotkov vrednosti projektov.
85. člen
(merila za sofinanciranje)
Posamezne projekte se ovrednoti po merilih iz naslednje preglednice:
+-------------------------------------------------+-------------+
|Merilo                      |Število točk |
+-------------------------------------------------+-------------+
|Strokovnost                   |  0–10   |
+-------------------------------------------------+-------------+
|Uporabnost za šport               |  0–25   |
+-------------------------------------------------+-------------+
|Aplikativnost                  |  0–25   |
+-------------------------------------------------+-------------+
|Izražen javni interes v športu          |  0–40   |
+-------------------------------------------------+-------------+
Sofinancira se tiste projekte, ki na podlagi točkovanja dosežejo najmanj 50 točk.
86. člen
(višina sofinanciranja)
Višina sofinanciranja se določi na podlagi doseženega števila točk v skladu z naslednjo preglednico:
+----------------------+------------------+---------------------+
|Vsota točk za projekt |   Odstotek   |   Odstotek    |
|           | sofinanciranja |  sofinanciranja  |
|           |dela na projektih |materialnih stroškov |
+----------------------+------------------+---------------------+
|   50–59 točk   |    5 %    |     1 %     |
+----------------------+------------------+---------------------+
|   60–69 točk   |    10 %    |     2 %     |
+----------------------+------------------+---------------------+
|   70–79 točk   |    15 %    |     3 %     |
+----------------------+------------------+---------------------+
|   80–89 točk   |    20 %    |     4 %     |
+----------------------+------------------+---------------------+
|   90–100 točk   |    25 %    |     5 %     |
+----------------------+------------------+---------------------+
87. člen
(sofinanciranje zamejskih športnih zvez)
Ne glede na 84., 85. in 86. člen tega pravilnika se sredstva za sofinanciranje zamejskih športnih zvez, višina katerih je določena z letnim programom športa, prijaviteljem delijo v enakem deležu.
7. Mednarodna dejavnost v športu
88. člen
(vsebina sofinanciranja)
Na področju mednarodne dejavnosti v športu se sofinancira:
1. članarine v eni evropski in svetovni športni zvezi,
2. udeležbo enega delegata na uradnih zasedanjih evropske in svetovne športne zveze,
3. dejavnost ambasadorja za šport, strpnost in »Fair play« ter
4. organizacijo velikih mednarodnih športnih prireditev.
89. člen
(pogoji in višina sofinanciranja)
NPŠZ, se na podlagi dokazil o plačilih sofinancira:
1. plačilo članarine v evropski in svetovni športni zvezi, vendar največ do 1000 točk po vrednosti točke za področje vrhunskega športa, ter
2. stroške udeležbe delegata na uradnih zasedanjih mednarodnih športnih zvez, vendar največ do 200 točk po vrednosti točke za področje vrhunskega športa.
Olimpijskemu komiteju se na podlagi dokazil o plačilih sofinancira stroške udeležbe delegatov na uradnih zasedanjih mednarodnih športnih organizacij, vendar največ do 3000 točk po vrednosti točke za področje vrhunskega športa.
90. člen
(ambasador za šport, strpnost in »Fair play«)
Sofinancira se izvajanje programa ambasadorja za šport, strpnost in »Fair play«, in sicer do 850 točk po vrednosti točke za področje vrhunskega športa za vsakega ambasadorja in vsakega namestnika ambasadorja.
Za sofinanciranje programa v skladu s tem členom lahko kandidira ambasador za šport, strpnost in »Fair play«, če predloži program, iz katerega morata biti razvidna vsebina in finančni načrt.
91. člen
(velike mednarodne športne prireditve)
Sofinancira se velike mednarodne športne prireditve, in sicer svetovna in evropska prvenstva, ki jih organizatorji prijavijo ministrstvu do 15. novembra za naslednje proračunsko leto in za katera vlada sprejme sklep, da se jih lahko sofinancira iz proračuna ministrstva.
Višina sofinanciranja evropskih in svetovnih prvenstev se izračuna na podlagi pripadajočega števila točk iz naslednje preglednice:
+-----------------+----------------+-------------+--------------+
| Razred športne |  Starostna  | Svetovno  |  Evropsko  |
|   panoge   |  kategorija  | prvenstvo | prvenstvo  |
+-----------------+----------------+-------------+--------------+
|    1.    |  članska   |  5000   |   3500   |
+-----------------+----------------+-------------+--------------+
|         |  mladinska  |  6000   |   4000   |
+-----------------+----------------+-------------+--------------+
|         |   mlajša   |  6000   |   4000   |
+-----------------+----------------+-------------+--------------+
|    2.    |  mladinska  |  5000   |   3500   |
+-----------------+----------------+-------------+--------------+
|         |   mlajša   |  5000   |   3500   |
+-----------------+----------------+-------------+--------------+
|    3.    |  mladinska  |  4000   |   3000   |
+-----------------+----------------+-------------+--------------+
|         |   mlajša   |  4000   |   3000   |
+-----------------+----------------+-------------+--------------+
Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke glede na število in vrsto evropskih in svetovnih prvenstev v proračunskem letu, in sicer tako, da se celoten obseg sredstev za evropska in svetovna prvenstva deli s seštevkom točk vseh evropskih in svetovnih prvenstev, za katera je vlada sprejela sklep, da se jih lahko sofinancira iz proračuna ministrstva.
Sofinancira se neposredne materialne stroške organizacije prireditve, vendar največ do 20 odstotkov predračuna za izvedbo velike mednarodne športne prireditve v članski konkurenci oziroma do 40 odstotkov predračuna za izvedbo velike mednarodne športne prireditve v mladinski in mlajših kategorijah.
8. Graditev javnih športnih objektov
8.1 Splošne določbe
92. člen
(predmet sofinanciranja)
S sredstvi za graditev javnih športnih objektov se sofinancira:
1. novogradnje javnih športnih objektov,
2. posodabljanje javnih športnih objektov in
3. športna oprema.
Investicije, pri katerih vadbeni prostori ne dosegajo 50 odstotkov celotne površine objekta ali ne dosegajo priporočenega športnega standarda, se ne sofinancirajo.
93. člen
(merila za sofinanciranje javnih športnih objektov)
Investicije v novogradnje in posodabljanje javnih športnih objektov se ovrednoti po merilih iz naslednje preglednice:
+----+--------------------------------------------+-------------+
|  |Merilo                   |Število točk |
+----+--------------------------------------------+-------------+
| 1 |SKLADNOST S CILJI RAZPISA IN UTEMELJENOST  | skupaj 50 |
|  |PROJEKTA                  |       |
+----+--------------------------------------------+-------------+
|  |Investicija v vadbene prostore       |  0–20   |
+----+--------------------------------------------+-------------+
|  |Velikost športnega standarda        |  0–10   |
+----+--------------------------------------------+-------------+
|  |Namembnost objekta             |  0–10   |
+----+--------------------------------------------+-------------+
|  |Ustreznost glede na raven tekmovanja    |  0–10   |
+----+--------------------------------------------+-------------+
| 2 |REGIONALNI KRITERIJ             | skupaj 10 |
+----+--------------------------------------------+-------------+
|  |Povprečna površina obstoječih športnih   |   0–5   |
|  |objektov na prebivalca v lokalni skupnosti |       |
+----+--------------------------------------------+-------------+
|  |Povprečna površina obstoječih športnih   |   0–5   |
|  |objektov na prebivalca v statistični regiji |       |
+----+--------------------------------------------+-------------+
| 3 |FINANČNI KRITERIJ              | skupaj 25 |
+----+--------------------------------------------+-------------+
|  |Finančna konstrukcija            |  0–10   |
+----+--------------------------------------------+-------------+
|  |Dosedanje sofinanciranje iz državnega    |   0–5   |
|  |proračuna                  |       |
+----+--------------------------------------------+-------------+
|  |Vlaganja v programe športa v preteklih   |   0–5   |
|  |petih letih (brez investicij)        |       |
+----+--------------------------------------------+-------------+
|  |Pokrivanje stroškov obratovanja       |   0–5   |
+----+--------------------------------------------+-------------+
| 4 |ŠIRŠI UČINKI PROJEKTA            | skupaj 15 |
+----+--------------------------------------------+-------------+
|  |Investicija dopolnjuje mrežo javnih     |   0–5   |
|  |športnih objektov – javni interes v športu |       |
+----+--------------------------------------------+-------------+
|  |Predvidena zasedenost objekta        |   0–5   |
+----+--------------------------------------------+-------------+
|  |Prečnost z drugimi resorji         |   0–5   |
+----+--------------------------------------------+-------------+
94. člen
(merila za sofinanciranje športne opreme)
Investicije v športno opremo se ovrednoti po merilih iz naslednje preglednice:
+----+--------------------------------------------+-------------+
|  |Merilo                   |Število točk |
+----+--------------------------------------------+-------------+
| 1 |SKLADNOST S CILJI RAZPISA IN UTEMELJENOST  | skupaj 70 |
|  |PROJEKTA                  |       |
+----+--------------------------------------------+-------------+
|  |Namembnost                 |  0–70   |
+----+--------------------------------------------+-------------+
| 2 |FINANČNI KRITERIJ              | skupaj 20 |
+----+--------------------------------------------+-------------+
|  |Finančna konstrukcija            |  0–15   |
+----+--------------------------------------------+-------------+
|  |Dosedanje sofinanciranje iz državnega    |   0–5   |
|  |proračuna                  |       |
+----+--------------------------------------------+-------------+
| 3 |ŠIRŠI UČINKI PROJEKTA            | skupaj 10 |
+----+--------------------------------------------+-------------+
|  |Izražen javni interes v športu       |  0–10   |
+----+--------------------------------------------+-------------+
95. člen
(višina sofinanciranja)
Investicije, ovrednotene v skladu z merili iz 93. in 94. člena tega pravilnika, se razvrsti v razrede in sofinancira v skladu z naslednjo preglednico:
+----------+----------+-----------------------------------------+
| Razred | Število |Obrazložitev               |
|     |  točk  |                     |
+----------+----------+-----------------------------------------+
|  1   | 51–60  |Investicijski projekt se sofinancira v  |
|     |     |višini do 20 % deleža, določenega v 96., |
|     |     |97. oziroma 98. členu tega pravilnika  |
+----------+----------+-----------------------------------------+
|  2   | 61–70  |Investicijski projekt se sofinancira   |
|     |     |višini 21 do 40 % deleža, določenega v  |
|     |     |96., 97. oziroma 98. členu tega     |
|     |     |pravilnika                |
+----------+----------+-----------------------------------------+
|  3   | 71–80  |Investicijski projekt se sofinancira v  |
|     |     |višini 41 do 60 % deleža, določenega v  |
|     |     |96., 97. oziroma 98. členu tega     |
|     |     |pravilnika                |
+----------+----------+-----------------------------------------+
|  4   | 81–90  |Investicijski projekt se sofinancira v  |
|     |     |višini 61 do 80 % deleža, določenega v  |
|     |     |96., 97. oziroma 98. členu tega     |
|     |     |pravilnika                |
+----------+----------+-----------------------------------------+
|  5   | 91–100 |Investicijski projekt se sofinancira v  |
|     |     |višini 81 do 100 % deleža, določenega v |
|     |     |96., 97. oziroma 98. členu tega     |
|     |     |pravilnika                |
+----------+----------+-----------------------------------------+
8.2 Novogradnje javnih športnih objektov
96. člen
(vsebina in delež sofinanciranja)
Sofinancira se novogradnje športnih objektov v lokalnih skupnostih do zadostitve minimalnega standarda športa, kar predstavlja 0,3 m2 pokrite vadbene površine in 3 m2 nepokrite vadbene površine na občana.
Sofinancira se novogradnje nadomestnih športnih objektov.
Sofinancira se novogradnje športnih objektov, ki se gradijo v okviru šolskega prostora. Sofinancira se površine, ki presegajo šolski normativ.
Sofinancira se tudi novogradnje drugih športnih objektov in športnih naprav.
Sredstva za sofinanciranje na podlagi tega člena lahko predstavljajo do 20 odstotkov vrednosti posamezne investicije. V skladu s sklepom vlade ali v primeru sofinanciranja posamezne investicije iz sredstev evropske kohezijske politike je lahko delež sofinanciranja, določen v tem odstavku, tudi večji.
8.3 Posodabljanje javnih športnih objektov
97. člen
(vsebina in delež sofinanciranja)
Sofinancira se adaptacija, rekonstrukcija in tehnološka posodobitev športnih objektov. Sredstva za sofinanciranje adaptacije, rekonstrukcije in tehnološke posodobitve športnih objektov lahko predstavljajo največ 20 odstotkov vrednosti investicije. V skladu s sklepom vlade ali v primeru sofinanciranja posamezne investicije iz sredstev evropske kohezijske politike je lahko delež sofinanciranja, določen v tem členu, tudi večji.
8.4 Športna oprema
98. člen
(vsebina in delež sofinanciranja)
Sofinancira se športna oprema v višini do 50 odstotkov vrednosti investicije.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
99. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni (Uradni list RS, št. 38/12).
100. člen
Postopki, začeti pred uveljavitvijo tega pravilnika, se končajo v skladu s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni (Uradni list RS, št. 38/12).
101. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-116/2012
Ljubljana, dne 9. novembra 2012
EVA 2012-3330-0107
dr. Žiga Turk l.r.
Minister
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

AAA Zlata odličnost