Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2012 z dne 30. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2012 z dne 30. 11. 2012

Kazalo

3528. Zakon o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju varne hrane, veterinarstva in varstva rastlin (ZdZPVHVVR), stran 9302.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju varne hrane, veterinarstva in varstva rastlin (ZdZPVHVVR)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju varne hrane, veterinarstva in varstva rastlin (ZdZPVHVVR), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. novembra 2012.
Št. 003-02-9/2012-9
Ljubljana, dne 29. novembra 2012
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH DOLOČENIH ZAKONOV NA PODROČJU VARNE HRANE, VETERINARSTVA IN VARSTVA RASTLIN (ZdZPVHVVR)
1. člen
S tem zakonom se zaradi prenosa določenih upravnih nalog in nalog uradnega nadzora na področjih varne hrane, veterinarstva in varstva rastlin spreminjajo in dopolnjujejo določbe naslednjih zakonov:
1. Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08 in 57/12);
2. Zakon o vinu (Uradni list RS, št. 105/06 in 72/11);
3. Zakon o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1, 110/02 – ZGO-1 in 45/04 – ZdZPKG);
4. Zakon o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG, 62/04 – odločba US in 93/05 – ZVMS);
5. Zakon o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05);
6. Zakon o krmi (Uradni list RS, št. 127/06);
7. Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo, 41/09 in 32/12);
8. Zakon o varstvu novih sort rastlin (Uradni list RS, št. 113/06 – uradno prečiščeno besedilo);
9. Zakon o mineralnih gnojilih (Uradni list RS, št. 29/06);
10. Zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (Uradni list RS, št. 23/05 –uradno prečiščeno besedilo in 21/10).
1. Zakon o kmetijstvu
2. člen
V Zakonu o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08 in 57/12) se v tretjem odstavku 59. člena besedilo »inšpektorja za kakovost kmetijskih pridelkov in živil (v nadaljnjem besedilu: inšpektor za kakovost živil)« nadomesti z besedilom »inšpektorja za hrano«.
3. člen
V 62. členu se beseda »ministrstvo« nadomesti z besedilom »organ, pristojen za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: Uprava)«.
4. člen
Četrti in peti odstavek 64. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(4) Nadzor nad kakovostjo kmetijskih pridelkov in živil opravljajo inšpektorji za hrano, razen obveznih informacij in z njimi povezanega označevanja kmetijskih pridelkov in živil živalskega izvora, kjer nadzor opravljajo uradni veterinarji.
(5) Za opravljanje nadzora iz prejšnjega odstavka mora pristojni inšpektor poleg predpisanih izobrazbenih pogojev v enem letu od imenovanja opraviti strokovni izpit s področja nadzora kmetijskih pridelkov in živil, katerega vsebino in način opravljanja predpiše minister.«.
5. člen
V naslovu 67. člena se črta beseda »ministrstva«.
V besedilu člena se besedilo »Ministrstvo sodeluje« nadomesti z besedilom »Ministrstvo in Uprava sodelujeta«.
6. člen
81. člen se spremeni tako, da se glasi:
»81. člen
(pristojnost)
(1) Na področju zaščite kmetijskih pridelkov in živil z označbami višje kakovosti, zajamčene tradicionalne posebnosti, označbo porekla in geografsko označbo (v nadaljnjem besedilu: zaščita kmetijskih pridelkov in živil) ima ministrstvo naslednje naloge:
– vodi postopek zaščite ali prehodne nacionalne zaščite kmetijskih pridelkov;
– posreduje vloge na Evropsko Komisijo, sodeluje z Evropsko Komisijo in drugimi državami, kakor to določajo predpisi Unije;
– sodeluje s pooblaščenimi organi drugih držav;
– opravlja druge naloge s področja zaščite kmetijskih pridelkov.
(2) Naloge iz prejšnjega odstavka v zvezi s priznavanjem označbe naravna mineralna voda vodi Uprava.«.
7. člen
V 82. členu se besedi »na ministrstvo« nadomestita z besedilom »pri pristojnem organu iz prejšnjega člena«.
8. člen
Besedilo 85. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Minister izda odločbo o zaščiti kmetijskega pridelka ali živila z označbo višje kakovosti, predstojnik Uprave pa odločbo o priznanju označbe naravna mineralna voda.
(2) Ob neizpolnjevanju pogojev ali na vlogo vlagatelja minister izda odločbo o prenehanju zaščite kmetijskega pridelka ali živila z označbo višje kakovosti in predstojnik Uprave odločbo o prenehanju priznanja naravne mineralne vode.«.
9. člen
V 87. členu se beseda »Ministrstvo« nadomesti z besedama »pristojni organ«.
10. člen
V prvem odstavku 91. člena, tretjem in petem odstavku 92. člena, tretjem in petem odstavku 93. člena, četrtem in sedmem odstavku 94. člena ter drugem in četrtem odstavku 95. člena se beseda »minister« nadomesti z besedama »predstojnik Uprave«.
11. člen
Za drugim odstavkom 91. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Uradni nadzor organizacij iz prvega odstavka tega člena izvaja Uprava.«.
12. člen
V drugem in četrtem odstavku 92. člena, drugem in četrtem odstavku 93. člena, drugem in petem odstavku 94. člena in tretjem odstavku 95. člena se beseda »ministrstvo« v različnih sklonih nadomesti z besedo »Uprava« v ustreznem sklonu.
13. člen
Za petim odstavkom 156. člena se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Evidenci iz tega člena upravlja in vodi Uprava.«.
14. člen
Prvi odstavek 172. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, ter predpisov Unije s področja kmetijstva opravljajo, če ta zakon ne določa drugače, inšpektorji inšpektorata, pristojnega za kmetijstvo, ter inšpektorji, ki delujejo v okviru Uprave, vsak v okviru svojih pristojnosti.«.
V drugem odstavku se besedilo »kmetijski inšpektorji ali drugi pristojni inšpektorji inšpektorata, pristojnega za kmetijstvo, pooblaščeni za nadzor po drugih zakonih« nadomesti z besedilom »inšpektorji za hrano.«.
V prvem stavku tretjega odstavka se besedilo »inšpektorji za kakovost živil« nadomesti z besedilom »inšpektorji za hrano za kmetijske pridelke in živila rastlinskega izvora ter uradni veterinarji za kmetijske pridelke in živila živalskega izvora, vsak v okviru svojih pristojnosti«.
V petem odstavku se besedilo »inšpektorji za kakovost živil« nadomesti z besedilom »inšpektorji za hrano za kmetijske pridelke in živila rastlinskega izvora ter uradni veterinarji za kmetijske pridelke in živila živalskega izvora«.
V šestem odstavku se za besedama »uradni veterinarji« doda besedilo »ter inšpektorji za hrano«.
15. člen
V prvem odstavku 174. člena se podpičje na koncu enajste alinee nadomesti s piko, dvanajsta in trinajsta alinea pa se črtata.
V drugem odstavku se besedilo »inšpektor za kakovost živil« nadomesti z besedilom »inšpektor za hrano«.
16. člen
V prvem odstavku 175. člena se črta šesta alinea.
Na koncu dosedanje sedme alinee, ki postane šesta alinea, se podpičje nadomesti s piko, osma in deveta alinea pa se črtata.
V drugem odstavku se besedilo »inšpektor za kakovost živil« nadomesti z besedilom »inšpektor za hrano ali uradni veterinar«.
V tretjem odstavku se besedilo »ali uradni veterinar za inšpekcijski nadzor« nadomesti z besedilom », inšpektor za hrano ali uradni veterinar.«.
2. Zakon o vinu
17. člen
V Zakonu o vinu (Uradni list RS, št. 105/06 in 72/11) se v prvem odstavku 50. člena besedilo »pristojna inšpekcija za kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov in živil« nadomesti z besedilom »inšpekcija, pristojna za hrano, ki deluje v okviru organa, pristojnega za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin«.
18. člen
V drugem in tretjem odstavku 50. člena, tretjem odstavku 52. člena in tretjem odstavku 53. člena se besedilo »inšpektor za kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov in živil« nadomesti z besedilom »inšpektor za hrano«.
3. Zakon o živinoreji
19. člen
V Zakonu o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1, 110/02 –ZGO-1 in 45/04 – ZdZPKG) se v prvem odstavku 107. člena, drugem odstavku 108. člena in drugem odstavku 109. člena besedilo »inšpektor za kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov in živil« v številih nadomesti z besedilom »inšpektor za hrano« v ustreznem številu.
20. člen
V drugem odstavku 107. člena se besedilo »veterinarskimi inšpektorji« nadomesti z besedilom »uradnimi veterinarji«, besedilo »Veterinarske uprave Republike Slovenije« pa z besedilom »organa, pristojnega za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.«.
V četrtem odstavku se besedilo »inšpektor za kontrolo kmetijskih pridelkov in živil« nadomesti z besedilom »inšpektor za hrano«.
4. Zakon o veterinarstvu
21. člen
V Zakonu o veterinarstvu (Uradni list št. 33/01, 110/02 – ZGO-1, 45/04 –ZdZPKG, 62/04 – odločba US in 93/05 –ZVMS) se v 39. točki 3. člena, 40. členu, drugem odstavku 41. člena, drugem, tretjem in četrtem odstavku 47. člena, tretjem odstavku 49. člena, drugem odstavku 50. člena, tretjem odstavku 52. člena, 55. členu, prvem do četrtem in šestem odstavku 59. člena, 61. členu, tretjem odstavku 63. člena, prvem, tretjem in sedmem do devetem odstavku 66. člena, prvem in drugem odstavku 67. člena, četrtem odstavku 70. člena, prvem odstavku 71. člena in 83. členu beseda »VURS« nadomesti z besedo »Uprava« v ustreznem sklonu.
22. člen
V drugem odstavku 2. člena se besedilo »Veterinarska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS)« nadomesti z besedilom »organ, pristojen za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: Uprava)«.
5. Zakon o veterinarskih merilih skladnosti
23. člen
(1) V Zakonu o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) se v 42. točki 5. člena, drugem, osmem in desetem odstavku 6. člena, četrtem odstavku 7. člena, prvem in tretjem odstavku 8. člena, prvem, drugem in tretjem odstavku 11. člena, četrtem odstavku 12. člena, prvem odstavku 14. člena, tretjem in četrtem odstavku 15. člena, drugem odstavku 16. člena, prvem in drugem odstavku 18. člena, prvem, drugem in tretjem odstavku 19. člena, tretjem odstavku 21. člena, tretjem odstavku 22. člena, drugem odstavku 25. člena, prvem odstavku 27. člena, prvem odstavku 29. člena, petem odstavku 37. člena, 39. členu, drugem odstavku 40. člena, petem in šestem odstavku 41. člena, četrtem odstavku 43. člena, 46. členu, prvem odstavku 47. člena, petem odstavku 49. člena, prvem in drugem odstavku 52. člena, tretjem odstavku 54. člena, prvem odstavku 55. člena, prvem, tretjem, četrtem, petem in sedmem odstavku 56. člena, drugem odstavku 57. člena, tretjem in petem odstavku 59. člena, 60. členu, 61. členu, petem odstavku 62. člena, prvem do četrtem odstavku 63. člena, prvem in drugem odstavku 64. člena, tretjem odstavku 74. člena, prvem do četrtem, šestem in devetem odstavku 77. člena, 78. členu, 80. členu, 81. členu, prvem, četrtem in šestem odstavku 82. člena, prvem in drugem odstavku 83. člena, četrtem in šestem odstavku 84. člena, drugem, tretjem in petem odstavku 86. člena, prvem odstavku 87. člena, v naslovu poglavja D, tretjem odstavku 88. člena, 89. členu, prvem odstavku 90. člena, 1. in 29. točki prvega odstavka 95. člena in 10. točki prvega odstavka 96. člena beseda »VURS« nadomesti z besedo »Uprava« v ustreznem sklonu.
(2) V desetem odstavku 6. člena, 6. in 13. točki 78. člena, 88. členu, 89. členu in 90. členu se besedilo »CIS VURS nadomesti z besedilom »CIS VET«.
24. člen
V 30. točki 5. člena se besedilo »Veterinarska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS)« nadomesti z besedilom »organ, pristojen za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: Uprava)«.
25. člen
Peti odstavek 77. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Upravo vodi generalni direktor, ki ima namestnika, pri čemer mora biti eden od njiju doktor veterinarske medicine.«.
6. Zakon o krmi
26. člen
V Zakonu o krmi (Uradni list RS, št. 127/06) se v četrtem odstavku 12. člena, drugem odstavku 16. člena, tretjem in četrtem odstavku 17. člena, tretjem odstavku 18. člena, prvem in četrtem odstavku 19. člena, tretjem in četrtem odstavku 20. člena, 26. členu in 28. členu beseda »ministrstvo« v različnih sklonih nadomesti z besedo »Uprava« v ustreznem sklonu.
27. člen
V 2. členu se besedilo »ministrstvo, pristojno za krmo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)« nadomesti z besedilom »organ, pristojen za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: Uprava)«.
V drugem odstavku se besedilo »inšpekcija za kontrolo krme v okviru inšpektorata, pristojnega za kmetijstvo« nadomesti z besedilom »inšpekcija, pristojna za hrano, ki deluje v okviru Uprave«.
28. člen
V drugem odstavku 15. člena se besedilo »inšpektorice za kontrolo krme oziroma inšpektorji za kontrolo krme (v nadaljnjem besedilu: inšpektorji za kontrolo krme)« nadomesti z besedilom »inšpektorice in inšpektorji za hrano (v nadaljnjem besedilu: inšpektorji za hrano)«.
29. člen
V prvem odstavku 16. člena se beseda »ministrstvo« nadomesti z besedo »Uprava«, beseda »samo« pa z besedilom »ministrstvo, pristojno za kmetijstvo,«.
30. člen
V prvem in tretjem odstavku 19. člena, prvem in drugem odstavku 20. člena ter 28. členu se beseda »minister« nadomesti z besedilom »predstojnik Uprave«.
31. člen
V prvem odstavku 23. člena se besedilo »inšpektorji za kontrolo krme, ki delujejo v okviru inšpektorata, pristojnega za kmetijstvo« nadomesti z besedilom »inšpektorji za hrano, ki delujejo v okviru Uprave«.
32. člen
Črta se 24. člen zakona.
33. člen
V naslovu in prvem odstavku 25. člena se besedilo »inšpektor za kontrolo krme« v različnih sklonih nadomesti z besedilom »inšpektor za hrano« v ustreznem sklonu.
7. Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin
34. člen
V Zakonu o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo, 41/09 in 32/12) se v četrtem, sedmem in osmem odstavku 60. člena beseda »Uprava« v različnih sklonih nadomesti z besedo »ministrstvo« v ustreznem sklonu.
35. člen
V IX. Poglavju se naslov »1. Fitosanitarna uprava Republike Slovenije« spremeni tako, da se glasi: »1. Osrednji odgovorni uradni organ«.
36. člen
V prvem odstavku 67. člena se črta besedilo »in kmetijski«.
V drugem in tretjem odstavku se črta besedilo »ali kmetijski«.
37. člen
Drugi odstavek 68. člena se črta.
38. člen
Drugi odstavek 69. člena se črta.
39. člen
V prvem, šestem in sedmem odstavku 72. člena, drugem odstavku 73. člena, ter prvem in drugem odstavku 74. člena se beseda »Uprava« v različnih sklonih nadomesti z besedo »ministrstvo« v ustreznem sklonu.
40. člen
V tretjem odstavku 72. člena se besedilo »predstojnik Uprave« nadomesti z besedo »minister«.
8. Zakon o varstvu novih sort rastlin
41. člen
V Zakonu o varstvu novih sort rastlin (Uradni list RS, št. 113/06 – uradno prečiščeno besedilo) se besedilo 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»Postopek za varstvo nove sorte, register prijav za varstvo novih sort (v nadaljnjem besedilu: register prijav) in register zavarovanih sort rastlin vodi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in gozdarstvo, kot organ, pristojen za upravne, strokovne in razvojne naloge na področju varstva in registracije sort rastlin (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ).«
42. člen
Tretji odstavek 24. člena se črta.
43. člen
V drugem odstavku 46. člena se črta besedilo »Pritožba zoper sklep ne zadrži njegove izvršitve.«.
44. člen
V prvem in drugem odstavku 49. člena se za besedo »fitosanitarni« črtata vejica in beseda »kmetijski«.
9. Zakon o mineralnih gnojilih
45. člen
V Zakonu o mineralnih gnojilih (Uradni list RS, št. 29/06) se besedilo 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Pristojna organa za izvajanje Uredbe 2003/2003/ES sta ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, kot organ, pristojen za upravne, strokovne in razvojne naloge na področju mineralnih gnojil (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ), in inšpektorat, pristojen za kmetijstvo, kot organ, pristojen za inšpekcijski nadzor nad izvrševanjem predpisov s področja mineralnih gnojil.«.
46. člen
V drugem odstavku 6. člena se besedilo »predstojnica oziroma predstojnik pristojnega organa« nadomesti z besedo »minister«.
10. Zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi
47. člen
V Zakonu o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo in 21/10) se v drugem odstavku 55. člena črta besedilo »kmetijski,«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
48. člen
Upravni in inšpekcijski postopki, začeti na podlagi zakonov iz 1. člena tega zakona, se dokončajo v skladu z določbami tega zakona.
Obstoječe organizacije za ugotavljanje skladnosti iz 91. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08 in 57/12) nadaljujejo z delom do izteka veljavnih pogodb.
49. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2013.
Glede vprašanj, ki jih ureja ta zakon, se do začetka njegove uporabe uporabljajo določbe Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08 in 57/12), Zakona o vinu (Uradni list RS, št. 105/06 in 72/11); Zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1, 110/02 – ZGO-1 in 45/04 – ZdZPKG); Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG, 62/04 – odločba US in 93/05 – ZVMS); Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05); Zakona o krmi (Uradni list RS, št. 127/06); Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo, 41/09 in 32/12); Zakona o varstvu novih sort rastlin (Uradni list RS, št. 113/06 – uradno prečiščeno besedilo); Zakona o mineralnih gnojilih (Uradni list RS, št. 29/06); Zakona o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo in 21/10).
Št. 322-01/12-19/18
Ljubljana, dne 21. novembra 2012
EPA 584-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti