Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2012 z dne 26. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2012 z dne 26. 11. 2012

Kazalo

3524. Odlok o ustanovitvi OKP javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o., stran 9260.

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09), 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPOO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN), 473. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo), 79. člena Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/07 – UPB1, 23/09 odl. US) so: Občinski svet Občine Rogaška Slatina na podlagi 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12) na 20. redni seji dne 25. 10. 2012, Občinski svet Občine Rogatec na podlagi 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06, 27/06 in 50/10, 56/11) na 12. redni seji dne 16. 10. 2012, Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na podlagi 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10) na 15. redni seji dne 18. 10. 2012, Občinski svet Občine Podčetrtek na podlagi 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/10) na 14. redni seji dne 19. 10. 2012, Občinski svet Občine Kozje na podlagi 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št 24/10) na 14. redni seji dne 18. 10. 2012, Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na podlagi 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 12/09, 26/11) na 15. redni seji dne 17. 10. 2012 in Občinski svet Občine Poljčane na podlagi 15. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 93/11) na 16. seji dne 24. 9. 2012 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi OKP javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o.
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom občine ustanoviteljice ustanovijo javno podjetje »OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o.«, v pravnoorganizacijski obliki družbe z omejeno odgovornostjo, v skladu z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe.
2. člen
S tem odlokom se ureja:
– ime in sedež ustanoviteljic,
– čas delovanja javnega podjetja in prenehanje,
– firma, skrajšana firma, sedež in dejavnost javnega podjetja,
– osnovni kapital, osnovni vložki in poslovni deleži ustanoviteljic,
– odgovornost za obveznosti javnega podjetja,
– upravljanje javnega podjetja,
– pravice ustanoviteljic,
– financiranje dejavnosti javnega podjetja,
– skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic,
– druge določbe v skladu z zakonom.
3. člen
S tem odlokom občine ustanoviteljice ustanovijo skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin v javnem podjetju (v nadaljevanju: skupni organ) in se določijo:
– naloge skupnega organa,
– organizacija dela in način sprejemanja odločitev skupnega organa,
– financiranje dela skupnega organa.
4. člen
Za vprašanja v zvezi z ustanovitvijo in poslovanjem javnega podjetja iz 1. člena tega odloka, ki niso urejena s tem odlokom se uporabljajo določila zakona, ki ureja gospodarske javne službe in zakona, ki ureja gospodarske družbe.
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo enak pomen kot je določen v zakonu, ki ureja gospodarske javne službe in v zakonu, ki ureja gospodarske družbe.
II. IMENA IN SEDEŽ USTANOVITELJIC
5. člen
Ustanoviteljice javnega podjetja so:
1. Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina
2. Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec
3. Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah
4. Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek
5. Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje
6. Občina Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli
7. Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane.
III. ČAS DELOVANJA IN PRENEHANJE
6. člen
Javno podjetje se ustanovi se nedoločen čas.
7. člen
Javno podjetje lahko preneha:
– v primerih določenih z zakonom,
– z združitvijo, pripojitvijo in razdelitvijo,
– na podlagi spremembe tega odloka z ukinitvijo statusa javnega podjetja.
IV. FIRMA, SKRAJŠANA FIRMA, SEDEŽ IN DEJAVNOST JAVNEGA PODJETA
8. člen
Firma javnega podjetja je: OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE Rogaška Slatina, d.o.o.
Skrajšana firma javnega podjetja je: OKP Rogaška Slatina, d.o.o.
Sedež javnega podjetja je: Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina.
9. člen
Javno podjetje opravlja na območju občin ustanoviteljic obvezne gospodarske javne službe:
– oskrbo s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in
– ravnanje z odpadki.
Javno podjetje je edini in izključni izvajalec gospodarskih javnih služb iz prvega odstavka tega člena, na celotnem območju občin ustanoviteljic javnega podjetja in ima izključno pravico posedovanja in vzdrževanja infrastrukture gospodarske javne službe, razen na območju Občine Poljčane, kjer izvajalec izvaja samo obvezno gospodarsko javno službo oskrbo s pitno vodo.
Javno podjetje lahko na podlagi koncesije opravlja lokalne gospodarske javne službe za občine, ki niso ustanoviteljice javnega podjetja.
Dejavnost javnega podjetja je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08) razvrščena v:
36.000  zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
37.000  ravnanje z odplakami
38.110  zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
38.120  zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
38.210  ravnanje z nenevarnimi odpadki
38.220  ravnanje z nevarnimi odpadki
38.310  demontaža odpadnih naprav
38.320  pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov
     odpadkov
39.000  saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
41.100  organizacija izvedbe stavbnih projektov
42.910  gradnja vodnih objektov
42.990  gradnja drugih objektov nizke gradnje
43.120  zemeljska pripravljalna dela
43.220  inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih
     napeljav in naprav
43.290  drugo inštaliranje pri gradnjah
43.990  druga specializirana gradbena dela
46.130  posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
     materiala
46.690  trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
46.770  trgovina na debelo z ostanki in odpadki
46.900  nespecializirana trgovina na debelo
47.190  druga trgovina na drobno v nespecializiranih
     prodajalnah
47.790  trgovina na drobno v prodajalnih z rabljenim blagom
49.410  cestni tovorni promet
49.500  cevovodni transport
63.110  obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
69.200  računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti;
     davčno svetovanje
71.112  krajinsko, arhitekturno, urbanistično in drugo
     projektiranje
71.121  geofizikalne meritve, kartiranje
71.129  druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
71.200  tehnično preizkušanje in analiziranje
72.190  raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
     področjih naravoslovja in tehnologije.
Javno podjetje sme opravljati tudi vse druge posle, potrebne za njegov obstoj in opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.
Javno podjetje lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanoviteljic.
Javno podjetje lahko za ustanoviteljice izvaja naloge na podlagi podeljenega javnega pooblastila.
Na podlagi tega odloka se javnemu podjetju podeljuje javno pooblastilo, da v okviru izvajanja javnih služb iz prvega odstavka tega člena opravlja naslednje naloge:
– vodenje in vzdrževanje katastra komunalne infrastrukture,
– upravljanje komunalne infrastrukture,
– strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge v zvezi s komunalnimi infrastrukturnimi objekti in napravami, s katerimi upravlja,
– določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor, če le-ti zadevajo komunalno infrastrukturo, ki jo upravlja ter izdajanje soglasij oziroma dovoljenj za priključitev na javno komunalne infrastrukturne objekte in naprave, ki jih ima v upravljanju,
– prevzema v upravljanje in vzdržuje novozgrajene ali obnovljene objekte in naprave komunalne infrastrukture.
Javnemu podjetju se poveri še izvajanje naslednjih strokovno tehničnih in razvojnih nalog:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje javnih služb,
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami potrebnimi za izvajanje gospodarskih javnih služb,
– po pooblastilu ustanoviteljic izvajanje in vodenje rekonstrukcijskih in investicijskih del.
V. OSNOVNI KAPITAL,OSNOVNI VLOŽKI IN POSLOVNI DELEŽI USTANOVITELJIC
10. člen
Osnovni kapital javnega podjetja znaša 171.470,15 EUR, od tega:
– 76.590,00 EUR predstavlja bilančno vrednost javnega podjetja po delitveni bilanci med občinami ustanoviteljicami javnega podjetja in
– 94.880,15 EUR, predstavlja naknadno vplačane denarne vložke občin ustanoviteljic javnega podjetja v sorazmerju z deleži, kot so bili določeni v delitveni bilanci.
Ustanoviteljice javnega podjetja lahko sklenejo, da se poveča osnovni kapital javnega podjetja.
11. člen
Občine ustanoviteljice javnega podjetja so udeležene na osnovnem kapitalu z naslednjimi poslovnimi deleži:
1. Občina Bistrica ob Sotli, osnovni vložek 7.030,28 EUR, poslovni delež 4,1000 %,
2. Občina Kozje, osnovni vložek 14.060,55 EUR, poslovni delež 8,2000 %,
3. Občina Podčetrtek, osnovni vložek 18.175,84 EUR, poslovni delež 10,6000 %,
4. Občina Rogatec, osnovni vložek 14.574,96 EUR, poslovni delež 8,5000 %,
5. Občina Rogaška Slatina, osnovni vložek 72.531,87 EUR, poslovni delež 42,3000 %,
6. Občina Šmarje pri Jelšah, osnovni vložek 44.925,18 EUR, poslovni delež 26,2000 %
7. Občina Poljčane, osnovni vložek 171,47 EUR, poslovni delež 0,1000 %.
Poslovnih deležev ali delov poslovnih deležev v javnem podjetju ni dopustno prenesti na fizične osebe in pravne osebe zasebnega prava ali na druge osebe javnega prava, ki niso občine.
Za odsvojitev poslovnega deleža javnega podjetja osebam, ki niso družbeniki javnega podjetja je potrebno soglasje vseh ustanoviteljic. Soglasje za odsvojitev poslovnega deleža se lahko da samo v primeru, da je pridobitelj poslovnega deleža občina ali druga samoupravna lokalna skupnost.
Če nobena od ustanoviteljic ni pripravljena kupiti poslovnega deleža, ustanoviteljice pa niso dale soglasja za prodajo poslovnega deleža občini ali drugi samoupravni lokalni skupnosti, ki ni ustanoviteljica javnega podjetja v skladu z določilom iz prejšnjega odstavka, lahko ustanoviteljica izstopi iz javnega podjetja.
12. člen
Premoženje v lasti občin ustanoviteljic javnega podjetja, ki predstavlja infrastrukturne objekte, naprave in omrežje, ni vloženo v osnovni kapital javnega podjetja. Ustanoviteljice dajejo to premoženje javnemu podjetju v upravljanje in najem brez javnega razpisa proti plačilu dogovorjene najemnine.
Infrastruktura je namenjena opravljanju dejavnosti, ki se izvajajo kot gospodarske javne službe. Pogoji najema in obseg dopustne uporabe za dejavnosti, ki niso gospodarske javne službe, se določijo s posebnimi najemnimi pogodbami, ki jih podjetje sklene z župani občin ustanoviteljic javnega podjetja.
Najemnima za uporabo javne komunalne infrastrukture je namenski prihodek občin in se bo namensko uporabljala za investicije javne komunalne infrastrukture za izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb iz prvega odstavka 9. člena tega odloka.
Infrastrukturnih objektov, naprav in omrežja, ki so namenjeni in potrebni za izvajanje gospodarske javne službe, občine ne smejo prodati ali kako drugače odtujiti. Prav tako to premoženje ni predmet stečajne ali likvidacijske mase.
VI. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI JAVNEGA PODJETJA
13. člen
Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
Ustanoviteljice za obveznosti javnega podjetja ne odgovarjajo.
VII. UPRAVLJANJE JAVNEGA PODJETJA
14. člen
Organi javnega podjetja so:
– skupščina
– nadzorni svet
– direktor
– svet ustanoviteljev.
Kolikor to ni v nasprotju z zakonom, ki ureja lokalno samoupravo, se za svet ustanoviteljic uporabljajo določbe zakona, ki urejajo gospodarske družbe in se nanašajo na skupščino družbe.
15. člen
1. Skupščina
Skupščina obravnava temeljna razvojna in organizacijska vprašanja javnega podjetja, ki se nanašajo na vprašanje rednega poslovanja in ki niso v pristojnosti sveta ustanoviteljic, nadzornega sveta ali občinskih svetov ustanoviteljic.
Ustanoviteljice na skupščini odločajo o:
– sprejetju družbene pogodbe, ter o spremembah in dopolnitvah družbene pogodbe,
– sprejetju letnega poročila in uporabi bilančnega dobička,
– zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov,
– vračanju naknadnih vplačil,
– delitvi in prenehanju poslovnih deležev,
– imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta,
– imenovanju revizorja,
– imenuje in razrešuje direktorja (v.d. direktorja) javnega podjetja in z njim sklepa pogodbo o zaposlitvi,
– sprejema merila za določitev plače, pravic in obveznosti direktorja javnega podjetja in plačil predstavnikov ustanoviteljic javnega podjetja,
– ukrepih za nadzor dela direktorja,
– postavitvi prokurista in poslovnega pooblaščenca,
– uveljavljanju zahtevkov javnega podjetja proti direktorju ali družbenikom v zvezi s povračilom škode, nastale pri ustanavljanju in poslovodenju,
– zastopanju družbe v sodnih postopkih proti direktorju,
– daje mnenje k predlogom aktov, ki jih v zvezi z javnim podjetjem oziroma opravljanjem gospodarskih javnih služb, sprejemajo občinski sveti ustanoviteljic oziroma svet ustanoviteljev,
– drugih zadevah, za katere tako določa zakon, drug predpis, odlok ali družbena pogodba.
Vsakih dopolnjenih 50 EUR osnovnega vložka daje ustanoviteljici en glas.
Skupščina je sestavljena iz sedmih članov. Vsaka občina ustanoviteljica ima enega člana skupščine.
Mandat članov skupščine traja štiri leta. Člani skupščine so lahko po izteku mandata ponovno imenovani.
Ustanoviteljice sprejmejo sklepe na skupščini.
Skupščina sprejema odločitve z javnim ali tajnim glasovanjem. Skupščina veljavno odloča, če je navzočih toliko ustanoviteljic, da imajo večino glasov. Če ni z zakonom ali tem aktom drugače določeno, odloča skupščina z večino oddanih glasov.
Za vsa vprašanja, ki se nanašajo na sklic skupščine in glasovanje na skupščini se uporabljajo določila zakona, ki urejajo gospodarske družbe.
16. člen
2. Nadzorni svet
Nadzorni svet ima deset članov.
Za člana nadzornega sveta je lahko imenovana fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje določene z zakonom.
Sedem članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese ustanoviteljic imenuje in odpokliče skupščina na predlog občin ustanoviteljic javnega podjetja.
Tri člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delavcev, izvoli in odpokliče svet delavcev.
Nadzorni svet mora med svojimi člani izvoliti predsednika in najmanj enega namestnika predsednika.
17. člen
Mandat članov nadzornega sveta je štiri leta. Po poteku mandata je član nadzornega sveta lahko ponovno izvoljen.
18. člen
Nazorni svet nadzoruje vodenje poslov javnega podjetja.
Nadzorni svet:
– pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo javnega podjetja, njegovo blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari,
– preverja sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju predloži direktor ter o rezultatih preveritve sestavi poročilo za skupščino,
– obravnava revizijsko poročilo ter do njega zavzema stališče,
– odloča o soglasju k določenim vrstam poslov, če je s sklepom nadzornega sveta določeno, da se smejo posamezne vrste poslov opravljati le z njegovim soglasjem,
– odloča o odobritvi pogodb med članom nadzornega sveta in javnim podjetjem,
– imenuje in razrešuje disciplinsko komisijo,
– imenuje in razrešuje odbor za pritožbe, ki odloča o zahtevah za varstvo pravic delavcev in ugovorih v disciplinskih zadevah.
Nadzorni svet lahko od direktorja zahteva kakršnekoli informacije, potrebne za izvajanje nadzora. Informacije, potrebne za izvajanje nadzora lahko zahteva vsak član nadzornega sveta, direktor pa pošlje informacijo nadzornemu svetu kot organu.
Nadzorni svet lahko skliče skupščino. Nadzorni svet da skupščini predlog za imenovanje revizorja.
Vodenje poslov se ne more prenesti na nadzorni svet. Nadzorni svet lahko določi, da se smejo posamezne vrste poslov opravljati le z njegovim soglasjem. Če nadzorni svet zavrne soglasje, lahko direktor zahteva, da o soglasju odloči skupščina. Za sklep, s katerim skupščina da soglasje, je potrebna večina najmanj treh četrtin oddanih glasov.
Nadzorni svet podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovnikom.
19. člen
Nadzorni svet opravlja svojo dejavnost in odločanje na sejah.
Seja nadzornega sveta je sklepčna, če je na seji prisotnih najmanj šest članov. Odločitev na seji nadzornega sveta je sprejeta, če zanjo glasuje večina vseh članov. Vsak član nadzornega sveta ima en glas.
Sodelovanje članov nadzornega sveta pri odločanju na seji je možno tudi tako, da se glasovi oddajo s pomočjo pisem, telefonsko, s telefaksom, po elektronski pošti ali na drug podoben način, vendar le, če temu ne nasprotuje noben na seji navzoč član nadzornega sveta.
20. člen
Članom nadzornega sveta se lahko za njihovo delo zagotovi plačilo. O plačilu članom nadzornega sveta odloči skupščina. Plačilo mora biti v ustreznem razmerju z nalogami članov nadzornega sveta in finančnim položajem javnega podjetja.
3. Direktor javnega podjetja
21. člen
Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor. Direktor na lastno odgovornost vodi posle javnega podjetja in ga zastopa.
Pristojnosti direktorja so tudi:
– določanje nalog zaposlenim v javnem podjetju in nadzor njihovega izvajanja,
– izvajanje sklepov skupnega organa, sklepov skupščine in nadzornega sveta, ki so vezani na redno poslovanje javnega podjetja,
– sprejem posamičnih aktov in pravilnikov javnega podjetja, ki urejajo delo in poslovanje podjetja,
– sprejem akta o organizaciji dela,
– sprejem akta o sistemizaciji delovnih mest, kadrovskega načrta in izvajanje kadrovske politike ter prerazporejanje in sprejemanja delavcev na delo v skladu s sprejetimi akti,
– priprava letnega plana in razvojnih programov javnega podjetja,
– priprava letnega poročila,
– poročanje skupnemu organu, skupščini in nadzornemu svetu javnega podjetja o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na poslovanje javnega podjetja,
– imenovanje vodilnih delavcev,
– sklepanje pogodb z zaposlenimi delavci ter odločanje o zadevah s področja delovnih razmerij skladno z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti javnega podjetja,
– zagotavljanje pogojev za sodelovanje delavcev pri upravljanju javnega podjetja z določbami zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju,
– najemanje kratkoročnih kreditov,
– izvajanje nalog, ki jih določa zakon o razmerjih do ustanoviteljic in nadzornega sveta ter odločanje o drugih zadevah.
22. člen
Direktorja javnega podjetja imenuje in razrešuje skupščina na podlagi javnega razpisa pod pogoji, na način in po postopku določenim s tem odlokom.
Direktorja se imenuje za štiri leta. Ista oseba je lahko po poteku mandata ponovno imenovana.
23. člen
Za direktorja je lahko imenovan kdor izpolnjuje pogoje določene z zakonom in tem odlokom.
Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje splošne pogoje, določene z zakonom in:
– da ima najmanj univerzitetno izobrazbo tehnične smeri,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih,
– da predloži razvojni program dejavnosti.
Na podlagi sklepa o imenovanju direktorja sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu skupščine njen predsednik.
24. člen
Direktor je lahko razrešen pred iztekom mandata:
– na lastno zahtevo,
– če je deloval v nasprotju z interesi javnega podjetja ali ustanoviteljic ali v nasprotju z zakonom, tem odlokom ali pogodbo o zaposlitvi,
– v drugih primerih, ki jih določa zakon.
Razrešitev direktorja lahko predlaga skupščina, svet ustanoviteljev oziroma občinski svet občine ustanoviteljice.
25. člen
Direktorju predčasno preneha mandat:
– če izgubi poslovno sposobnost,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje dela,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šestih mesecev.
Direktorju preneha mandat z dnem, ko skupščina razreši direktorja oziroma, ko ugotovi, da so nastali razlogi iz prejšnjega odstavka tega člena.
26. člen
Pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja se v skladu z določili tega odloka podrobneje določijo s pogodbo o zaposlitvi, ki jo direktor sklene z skupščino javnega podjetja.
27. člen
Ustanoviteljice imajo pravico do informiranosti o poslovanju javnega podjetja v skladu z zakonom. Direktor je dolžan pisno poročati skupnemu organu iz 3. člena tega odloka na zahtevo, izraženo s sklepom.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI JAVNEGA PODJETJA V PRAVNEM PROMETU
28. člen
Direktor mora za sklepanje pravnih poslov v primerih, določenih s tem odlokom pridobiti predhodno soglasje pristojnega organa javnega podjetja.
29. člen
Javno podjetje ima v pravnem prometu s pravnimi in fizičnimi osebami vsa pooblastila.
IX. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI JAVNEGA PODJETJA
30. člen
Dejavnosti javnega podjetja se financirajo:
– s plačili za storitve javnih služb,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– iz sredstev ustanoviteljic,
– iz drugih virov.
X. DOBIČEK IN IZGUBA
31. člen
Ugotavljanje poslovnega izida poteka v skladu s predpisi in sprejeto poslovno politiko javnega podjetja.
Dobiček se deli med ustanoviteljice javnega podjetja v razmerju z vloženim kapitalom, kolikor ni z zakonom določeno drugače.
V primeru, da je dobiček nastal v dejavnosti, ki se izvaja izključno na območju ene občine, pripada ta dobiček v celoti tej občini.
Ustanoviteljice so dolžne pokriti izgubo v poslovanju javnega podjetja, če je izguba nastala kot posledica vpliva države, vpliva ustanoviteljic na cene ali kot posledica neustreznih odločitev oziroma navodil občin ustanoviteljic javnega podjetja in je javno podjetje ustanoviteljice na to opozorilo.
Nastalo izgubo pokrijejo ustanoviteljice v razmerju z vloženim kapitalom v javno podjetje. V primeru, ko je izguba posledica odločitve posamezne ustanoviteljice, jo v tem delu krije ustanoviteljica sama v celoti.
XI. OBČINSKI SVETI USTANOVITELJIC
32. člen
Občinski sveti občin ustanoviteljic javnega podjetja:
– enakopravno odločajo o spremembah in dopolnitvah tega odloka,
– odločajo o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin,
– odločajo o povečanju in zmanjšanju kapitala javnega podjetja,
– odločajo o prenehanju družbe in statusnem preoblikovanju,
– odločajo o vstopu novih družbenikov v družbo,
– skupščini podjetja predlagajo v imenovanje in za razrešitev člane nadzornega sveta javnega podjetja.
XII. SKUPNI ORGAN ZA IZVRŠEVANJE USTANOVITELJSKIH PRAVIC
1. Ime in sedež skupnega organa
33. člen
S tem odlokom se za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin v javnem podjetju in za usklajevanje odločitev v zvezi z zagotavljanjem javnih služb ustanovi skupni organ občin ustanoviteljic javnega podjetja.
Ime skupnega organa občin je Svet ustanoviteljev javnega podjetja OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o. (v nadaljevanju: Svet ustanoviteljev).
Sedež Sveta ustanoviteljev je Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.
Žig Sveta ustanoviteljev predstavljajo uradni pečati vseh občin ustanoviteljic skupaj. Žig se uporablja na vseh aktih, ki jih sprejema Svet ustanoviteljev.
2. Sestava in način dela Sveta ustanoviteljev
34. člen
Svet ustanoviteljev sestavljajo župani občin ustanoviteljic javnega podjetja.
Župani izmed sebe izvolijo predsednika Sveta ustanoviteljev, ki tudi predstavlja Svet ustanoviteljev, sklicuje in vodi njegove seje, podpisuje njegove odločitve ter skrbi za izvrševanje in koordiniranje njihovega izvajanja. Predsednik Sveta ustanoviteljev se menja vsako leto po načelu rotacije, ob upoštevanju števila glasov članov Sveta ustanoviteljev, začenši z županom, ki ima največje število glasov.
Svet ustanoviteljev dela na sejah. Seje Sveta ustanoviteljev ne potekajo nujno na sedežu organa, ampak na kraju, ki se določi na ustanovni seji Sveta ustanoviteljev.
3. Število glasov članov Sveta ustanoviteljev
35. člen
Vsak član Sveta ustanoviteljev ima toliko glasov, kolikor ima občina ustanoviteljica, ki jo član zastopa, poslovnih deležev.
4. Pristojnosti Sveta ustanoviteljev
36. člen
V okviru izvrševanja ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju ima Svet ustanoviteljev naslednje pristojnosti po zakonu, ki ureja področje gospodarskih javnih služb:
– odloča o razvojnih programih, letnih planih javnega podjetja ter poslovni politiki javnega podjetja,
– sprejema poslovni načrt in poročilo o izvajanju javnih služb,
– odloča o cenah oziroma tarifah storitev, ki niso obvezne gospodarske javne službe,
– daje soglasje k spremembi ali razširitvi dejavnosti javnega podjetja,
– v drugih primerih, ko tako določa zakon ali drug predpis.
Svet ustanoviteljev ima tudi druge ustanoviteljske pravice, ki jih izvršuje v razmerju do javnega podjetja
5. Način sprejemanja odločitev
37. člen
Svet ustanoviteljev na svojih sejah sprejema odločitve z navadno večino glasov županov.
6. Usklajevanje odločitev
38. člen
Svet ustanoviteljev usklajuje predloge predpisov in drugih odločitev, ki jih v zvezi z zagotavljanjem obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb na podlagi zakona in tega akta sprejemajo organi občin, tako da doseže soglasje članov sveta glede vsebine posameznih predpisov oziroma odločitev.
Svet ustanoviteljev usklajena besedila predpisov in drugih odločitev posreduje v sprejem pristojnim organom občin.
7. Strokovne in administrativne naloge
39. člen
Strokovne, organizacijske in administrativne naloge za potrebe Sveta ustanoviteljev opravlja občinska uprava Občine Rogaška Slatina, če ni s poslovnikom sveta ustanoviteljev ali sklepom sveta ustanoviteljev drugače določeno.
8. Sredstva za delo Sveta ustanoviteljev
40. člen
Sredstva za delovanje Sveta ustanoviteljev zagotavljajo občine v razmerju glasov članov v Svetu ustanoviteljev.
9. Dolžnost obveščanja
41. člen
Svet ustanoviteljev o svojih odločitvah redno in sproti obvešča direktorja in organe javnega podjetja.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
42. člen
Predlog za vpis sprememb in dopolnitev družbene pogodbe javnega podjetja v sodni register poda direktor javnega podjetja na podlagi sprejetega sklepa o sprejemu sprememb in dopolnitev družbene pogodbe.
43. člen
Člani nadzornega sveta opravljajo svojo funkcijo do izteka mandata.
44. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati: Odlok o ustanovitvi OKP javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o. (Uradni list RS, št. 67/11) z dne 26. 8. 2011.
45. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v Uradnem glasilu slovenskih občin, ko ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti Občine Bistrica ob Sotli, Občine Kozje, Občine Podčetrtek, Občine Rogatec, Občine Rogaška Slatina, Občine Šmarje pri Jelšah in Občine Poljčane.
Po sprejemu na vseh občinskih svetih občin ustanoviteljic, objavi župan Občine Rogaška Slatina ta odlok v Uradnem listu Republike Slovenije, župan Občine Poljčane pa v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po zadnji objavi.
Št. 0320-0009/2012-02
Rogaška Slatina, dne 25. oktobra 2012
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.
 
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.
 
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.
 
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.
 
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.
 
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Franjo Debelak l.r.
 
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti