Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2012 z dne 26. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2012 z dne 26. 11. 2012

Kazalo

3518. Sklep o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Koroški pokrajinski muzej, stran 9257.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) so občine ustanoviteljice na sejah občinskih svetov: Občina Črna na Koroškem, na podlagi 16. člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06), dne 4. 10. 2012; Občina Dravograd, na podlagi 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 117/08 – UPB) dne 11. 9. 2012; Občina Mežica, na podlagi 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07), dne 24. 9. 2012; Občina Muta, na podlagi 15. člena Statuta Občine Muta (MUV, št. 29/07 – UPB, 15/10), dne 4. 10. 2012; Občina Prevalje, na podlagi 17. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/06, 19/06, 34/07, 15/10), dne 4. 10. 2012; Občina Radlje ob Dravi, na podlagi 16. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 25/06), dne 17. 9. 2012; Občina Ravne na Koroškem, na podlagi 16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99 s spremembami), dne 3. 10. 2012 in Mestna občina Slovenj Gradec, na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB, s spremembami) dne 10. 9. 2012 sprejele
S K L E P
o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Koroški pokrajinski muzej
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(ustanovitev skupnega organa)
S tem odlokom občine ustanoviteljice javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej ustanovijo skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Koroški pokrajinski muzej.
S sklepom se določijo:
– naloge skupnega organa,
– organizacija dela in način sprejemanja odločitev skupnega organa,
– financiranje skupnega organa in delitev stroškov med občinami.
2. člen
(ime in sedež skupnega organa)
Ime skupnega organa iz prvega člena tega odloka je Svet ustanoviteljev javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej (v nadaljnjem besedilu: svet ustanoviteljev).
Sedež sveta ustanoviteljev je v Slovenj Gradcu, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.
3. člen
(namen ustanovitve sveta ustanoviteljev)
Svet ustanoviteljev se ustanovi z namenom skupnega izvrševanja ustanoviteljskih pravic v razmerju do javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej, Glavni trg 24, 2380 Slovenj Gradec. Svet ustanoviteljev izvršuje vse ustanoviteljske pravice in dolžnosti v imenu in za račun občin ustanoviteljic, razen sprejema odloka ter sprememb in dopolnitev odloka o njegovi ustanovitvi. Svet izvaja tudi druge naloge v skladu z zakonom, ki se nanašajo na skupno izvajanje javne službe in dejavnosti zavoda.
II. NALOGE SVETA USTANOVITELJEV
4. člen
(izvrševanje ustanoviteljskih pravic)
V okviru izvrševanja ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu ima svet ustanoviteljev naslednje pristojnosti:
1. daje soglasje k statutu zavoda in njegovim spremembam,
2. obravnava letna poslovna poročila zavoda,
3. odloča o investicijskih sredstvih glede na finančne zmogljivosti zavoda,
4. daje soglasje k razporeditvi presežkov prihodkov nad odhodki, ki niso namenjeni za opravljanje in razvoj dejavnosti,
5. sprejema ukrepe za morebitno finančno sanacijo oziroma za kritje izgub,
6. daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest v zavodu,
7. daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda,
8. daje soglasja za izplačilo nagrad direktorju zavoda in za nagrajevanje delovne uspešnosti zaposlenih v zavodu.
III. NAČIN ODLOČANJA SVETA USTANOVITELJEV
5. člen
(sestava in način dela sveta ustanoviteljev)
Svet ustanoviteljev sestavljajo župani občin ustanoviteljic. Seje sveta sklicuje in vodi predsedujoči sveta ustanoviteljev, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta ustanoviteljev.
6. člen
(število glasov članov sveta ustanoviteljev in način sprejemanja odločitev)
Vsak član sveta ustanoviteljev ima en glas. Svet ustanoviteljev sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov sveta. Veljavno se glasuje, če je na seji prisotnih večina članov sveta.
7. člen
(obravnava vprašanj na občinskih svetih)
Občinski sveti občin ustanoviteljic lahko obravnavajo posamezna vprašanja iz pristojnosti sveta ustanoviteljev in opredelijo do njih svoja stališča.
Pri poročanju in obravnavanju vprašanj iz pristojnosti sveta ustanoviteljev pred posameznim občinskim svetom predstavlja svet ustanoviteljev tisti član, ki je predstavnik posamezne ustanoviteljice v svetu ustanoviteljev.
IV. FINANCIRANJE SVETA USTANOVITELJEV
8. člen
(sredstva za delo sveta ustanoviteljev)
Sredstva za delo sveta ustanoviteljev predstavljajo stroški njegovega poslovanja. Sredstva zagotovijo občine ustanoviteljice v svojih proračunih. Vsaka občina ustanoviteljica krije stroške za delo sveta ustanoviteljev v višini odstotka oziroma deleža financiranja, ki ga je dolžna zagotoviti v zvezi z delovanjem javnega zavoda, na podlagi ključa števila prebivalcev.
Administrativno tehnične in druge strokovne naloge, potrebne za nemoteno delo skupnega organa, zagotavlja občinska uprava Mestne občine Slovenj Gradec.
V. KONČNA DOLOČBA
9. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta sklep je sprejet, ko ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti vseh občin ustanoviteljic. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, Uradnem glasilu slovenskih občin ter v Medobčinskem uradnem vestniku. Veljati začne naslednji dan po zadnji objavi v uradnem glasilu posamezne občine.
Št. 014-16/2010
Slovenj Gradec, dne 8. oktobra 2012
Županja
Občine Črna na Koroškem
mag. Romana Lesjak l.r.
 
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.
 
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.
 
Župan
Občine Muta
Boris Kralj l.r.
 
Župan
Občine Prevalje
dr. Matija Tasič l.r.
 
Župan
Občine Radlje ob Dravi
Alan Bukovnik l.r.
 
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.
 
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti