Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2012 z dne 26. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2012 z dne 26. 11. 2012

Kazalo

3516. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu »Podjetniška cona Pameče«, stran 9253.

Na podlagi prvega odstavka 57. člena v povezavi s tretjim odstavkom 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – uradno prečiščeno besedilo) ter na osnovi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 20. redni seji dne 19. 11. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu »Podjetniška cona Pameče«
1. člen
Z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu »Podjetniška cona Pameče« se za celotno območje, ki ga ureja odlok, ki se spreminja in dopolnjuje, sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o lokacijskem načrtu »Podjetniška cona Pameče«.
2. člen
Spremembe in dopolnitve Odloka o lokacijskem načrtu »Podjetniška cona Pameče« veljajo za območje prikazano v kartografskem delu na karti št. 1 tega elaborata.
Spremembe in dopolnitve Odloka o lokacijskem načrtu »Podjetniška cona Pameče« obsegajo besedilo, kartografski del ter priloge.
Besedilo je sestavljeno iz: uvoda, opisa obsega sprememb in dopolnitev, obrazložitve sprememb in dopolnitev, predloga odloka.
Kartografski del vsebuje:
– Prikaz območja sprememb in dopolnitev v merilu 1:5000.
Odmik objektov od vodotoka, kot je prikazan v grafičnih prilogah obstoječega odloka se ne spreminja in ostaja enak kot je predviden v osnovnem odloku.
Priloge obsegajo: smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, povzetek za javnost, obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta (sprememb in dopolnitev LN), spis postopka.
3. člen
4. člen Odloka o lokacijskem načrtu »Podjetniška cona Pameče« (Uradni list RS, št. 30/04) se nadomesti z vsebino, ki se glasi:
Celotno območje je skladno z zasnovo namenske rabe prostora v Urbanistični zasnovi naselij Pameče - Troblje namenjeno proizvodno industrijski dejavnosti in obsega območje rezervata za širitev Centralne čistilne naprave Slovenj Gradec, območje podjetniške cone ter obstoječim območjem Surovine.
V območju lokacijskega načrta je rezervat za širitev čistilne naprave, južno od upravne stavbe. Rezervat je v velikosti modulov prezračevalnega bazena ter naknadnega usedalnika. Območje rezervata je v času, ko ni potrebe po širitvi ČN možno uporabljati kot parkirišče za tovorna vozila.
V območjih industrije so dopustni naslednji posegi za naslednje namene in dejavnosti:
– proizvodne dejavnosti, pri čemer stavbišča grajenih objektov presegajo 1000 m2 bruto površine,
– storitvene, logistične, transportne in skladiščne dejavnosti,
– trgovske dejavnost, ki so v funkciji osnovne proizvodne dejavnosti,
– gostinske dejavnosti kot spremljajoča dejavnost osnovni namembnosti prostora.
Na območje obdelave ni možna umestitev sežigalnice, kompostarne in sortirnice odpadkov.
4. člen
V 7. členu osnovnega odloka se spremeni osma alineja tretje točke tako, da se glasi:
– faktor zazidanosti zemljišča najmanj 0,4 in največ 0,8. Povečan faktor zazidanosti zemljišča nad 0,4 je možen, kolikor je med drugim zagotovljen pogoj naveden v 12. členu odloka, ki med drugim govori, da morajo biti parkirišča in manipulativne površine zagotovljene znotraj gradbenih parcel.
5. člen
V drugem odstavku 10. člena osnovnega odloka se spremeni šesta alineja tako, da se glasi:
– dovoljeno je združevanje gradbenih parcel v primeru, da se izkaže potreba po večji kvadraturi le-teh, v tem primeru se dostopna cesta, ki je locirana pravokotno na interno dostopno cesto opusti. V podjetniški coni z oznako 3.5 je v primeru ukinitve dostopne ceste, ki je locirana pravokotno na interno dostopno cesto dopusten zamik meje variantne pozidave za maksimalno 2,0 m proti sosednji zazidavi, to je na del, kjer je predhodno potekala dostopna cesta.
In za sedmo alinejo se dodata novi alineji (8 in 9), ki se glasita:
– Dopustni zamik od gradbene linije v notranjost je lahko maksimalno 1,7 m
– V funkcionalni enoti 3.1. je v primeru gradnje objekta za transportne dejavnosti dopusten nižji faktor zazidanosti, in sicer minimalno 0,2.
Tretji odstavek 10. člena se spremni tako, da se glasi:
– Znotraj gradbenih mej so objekti, ki se ne držijo gradbene linije (to so vsi objekti, ki niso locirani vzdolž interne dostopne ceste) lahko poljubno locirani in orientirani. Objekte prikazane v grafičnih prilogah s črtkano črto je možno rotirati.
6. člen
Tretja alineja 11. člena se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
– padavinske vode s parkirišč in manipulacijskih površin je potrebno voditi preko peskolova in lovilcev olj s koalescentnimi filtri, ki naj bodo dimenzionirani ob upoštevanju velikosti prispevnih površin, intenzitete padavin in možne pričakovane količine naftnih derivatov. Iz projektne dokumentacije mora biti razvidno, da je predvidena vgradnja standardiziranih lovilcev olj (SIST EN 858-2). Padavinske vode s strešin pa preko peskolovov v reko Mislinjo. Način odvajanja padavinske odpadne vode mora izhajati iz analize odtočnih razmer, izhajajočih iz načrtovanih pozidanih površin ob upoštevanju trenutne problematike, povezane s poplavljanjem, ki je bila evidentirana v preteklih letih. Analiza mora vsebovati hidravličen izračun odtočnih razmer kot posledično povečanje prispevnih površin zaradi načrtovane pozidave in spremembe odtočnih koeficientov, pri čemer je potrebno vključiti vse novo predvidene površine za celotno območje.
Na koncu četrte alineje se doda peta alineja, ki se glasi:
– v primeru objektov s toplotno črpalko sistema voda – voda, kjer je kot toplotni vir podtalna voda ali z geosondo, kjer je toplotni vir zemlja preko vertikalne zemeljske sonde, za kar je treba izvesti vrtino, si mora investitor pridobiti vodno dovoljenje za neposredno rabo vode za pridobitev toplote v skladu s 125. členom ZV-1. Če gre za rabo vode po 125. členu ZV-1, izda vodno dovoljenje naslovni organ na podlagi posebne vloge. Vodno dovoljenje je treba pridobiti pred pridobitvijo vodnega soglasja. Za izvedbo vrtine in toplotne črpalke zgoraj omenjenih sistemov je treba pridobiti ločeno soglasje.
7. člen
12. členu osnovnega odloka se za trinajsto alinejo doda štirinajsta alineja, ki se glasi:
– priključek na občinsko cesto je možen pod naslednjimi pogoji:
1. Priključek na občinsko cesto mora biti zgrajen v niveleti vozišča občinske ceste in čim bolj pravokoten. Vzdolžna niveleta priključka sme imeti od roba ceste maksimalni vzpon ± 3 % v dolžini najmanj 5,5 m'. Širina priključka mora biti 5 m s priključnimi radiji na občinsko cesto R-3.0 m'.
2. Cestni priključek se mora ustrezno utrditi v primerni dolžini tako, da je onemogočeno nanašanje blata, gradbenega in drugega materiala na pločnik in cestišče.
3. Priključek in njihova neposredna okolica ob cesti mora biti urejena tako, da je zagotovljena zadostna preglednost na cesti in na priključku v obeh smereh na cesto in obratno. Zagotovljen mora biti pregledni trikotnik in pregledna berma (polje preglednosti).
4. Odtekanje vode iz ceste z novim priključkom ne sme biti ovirano.
5. Meteorna ali druga odpadna voda iz parcele ne smejo pritekati na cesto ali na njej celo zastajati. Tako se mora na priključku urediti odvodnjavanje z muldo ali meteorno vodo zajeti s cestnimi požiralniki pred priključkom na občinsko cesto.
6. Vse premoženjsko pravne zadeve je lastnik dolžan urediti na svoje stroške, zlasti pa nosi polno odškodninsko odgovornost za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica pri izvajanju gradbenih del cestnega priključka.
7. Investitor mora zagotoviti varnost prometa v času dela. V primeru oviranja prometa na cesti zaradi tehnologije izvajanja del si mora investitor pridobiti odločbo za zaporo ceste pri pristojnem občinskem organu – Referat za promet, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.
8. Investitor je dolžan po končanem delu teren vzpostaviti v prvotno stanje najkasneje v 15 dneh po končanih delih, v nasprotnem primeru pa to opravi lastnik na stroške investitorja. Prav tako je investitor dolžan povrniti morebitno škodo po splošnih načelih odškodninske odgovornosti. Investitor odgovarja tudi za vso bodočo škodo, ki bi utegnila nastati v prihodnje zaradi izvedenega posega in jo je dolžan odpraviti na zahtevo lastnika. Če investitor škode ne odpravi v dogovorjenem roku, jo odpravi lastnik na stroške investitorja.
9. Če bi zaradi izvedbe del prišlo do uničenja mejnih kamnov, je le-te dolžan investitor na svoje stroške po pooblaščeni organizaciji za geodetske meritve postaviti v prvotno stanje.
8. člen
Na grafičnih prilogah Karta list št. 5, Karta list št. 6 in Karta list št. 7 se tekst zapisan pri posameznih funkcionalnih enotah »dovoljena gradnja do razmerja grajeno: prazne površine (40:60) index izrabe 0,8« nadomesti s tekstom, ki se glasi »faktor zazidanosti zemljišča najmanj 0,4 in največ 0,8« in tekst zapisan v legendi »varianta pozidave do razmerja 40:60« nadomesti s tekstom »faktor zazidanosti zemljišča najmanj 0,4 in največ 0,8«.
9. člen
Spremembe in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu »Podjetniška cona Pameče« so na vpogled pri:
– Oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja Mestne občine Slovenj Gradec.
10. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-7/2012
Slovenj Gradec, dne 19. novembra 2012
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti