Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2012 z dne 26. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2012 z dne 26. 11. 2012

Kazalo

3515. Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogašovci za leto 2012, stran 9252.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 Odl. US in 40/12 – ZUJF), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 UPB-4 in 110/11 – ZDIU12) in 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06 in 69/10) je Občinski svet Občine Rogašovci na 16. seji dne 16. 11. 2012 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Rogašovci za leto 2012
1. člen
Spremeni in dopolni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2012 (Uradni list RS, št. 12/12) tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|   |   |                 |     v EUR|
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|   |   |A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | Proračun leta|
|   |   |                 |      2012|
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|   | I. |SKUPAJ PRIHODKI          |  3.742.364,83|
|   |   |(70+71+72+73+74+78)        |        |
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|   |   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      |  2.428.019,00|
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|70  |   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) |  2.269.228,00|
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|700  |   |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK    |  2.154.310,00|
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|703  |   |DAVKI NA PREMOŽENJE        |   21.073,00|
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|704  |   |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE |   92.743,00|
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|706  |   |DRUGI DAVKI            |    1.102,00|
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|71  |   |NEDAVČNI PRIHODKI         |   158.791,00|
|   |   |(710+711+712+713+714)       |        |
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|710  |   |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD |   62.941,00|
|   |   |PREMOŽENJA            |        |
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|711  |   |TAKSE IN PRISTOJBINE       |     500,00|
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|712  |   |GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI   |    1.050,00|
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|713  |   |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN   |    4.000,00|
|   |   |STORITEV             |        |
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|714  |   |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI      |   90.300,00|
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|72  |   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) |    1.800,00|
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|720  |   |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH   |     125,00|
|   |   |SREDSTEV             |        |
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|722  |   |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN  |    1.675,00|
|   |   |NEOPREDMETENIH SREDSTEV      |        |
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|73  |   |PREJETE DONACIJE (730+731)    |   10.000,00|
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|730  |   |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV |   10.000,00|
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|74  |   |TRANSFERNI PRIHODKI        |  1.302.545,83|
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|740  |   |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH   |   274.149,00|
|   |   |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ     |        |
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|741  |   |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA   |  1.028.396,83|
|   |   |PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA  |        |
|   |   |EVROPSKE UNIJE          |        |
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|78  |   |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE|      0,00|
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|786  |   |OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ    |      0,00|
|   |   |PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE     |        |
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|787  |   |PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH    |      0,00|
|   |   |EVROPSKIH INSTITUCIJ       |        |
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|   | II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   |  4.254.437,02|
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|40  |   |TEKOČI ODHODKI          |   841.311,32|
|   |   |(400+401+402+403+409)       |        |
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|400  |   |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM |   204.782,00|
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|401  |   |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO|   34.458,00|
|   |   |VARNOST              |        |
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|402  |   |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE   |   594.631,32|
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|403  |   |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI      |      0,00|
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|409  |   |REZERVE              |    7.440,00|
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|41  |   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)|  1.130.389,00|
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|410  |   |SUBVENCIJE            |   62.110,00|
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|411  |   |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN     |   421.796,00|
|   |   |GOSPODINJSTVOM          |        |
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|412  |   |TRANSFERI NEPROFITNIM       |   98.232,00|
|   |   |ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM    |        |
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|413  |   |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI   |   548.251,00|
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|42  |   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)    |  2.189.262,70|
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|420  |   |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV|  2.189.262,70|
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|43  |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) |   93.474,00|
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|431  |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN|   58.390,00|
|   |   |FIZ. OSEBAM            |        |
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|432  |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI      |   35.084,00|
|   |   |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM     |        |
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|   |III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK       |  –512.072,19|
|   |   |(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)      |        |
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|   |   |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN  |        |
|   |   |NALOŽB              |        |
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|75  | IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |    2.300,00|
|   |   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |        |
|   |   |(750+751+752)           |        |
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|750  |   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |      0,00|
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|751  |   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |      0,00|
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|752  |   |KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE |    2.300,00|
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|44  | V. |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |      0,00|
|   |   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)   |        |
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|440  |   |DANA POSOJILA           |      0,00|
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|441  |   |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN |      0,00|
|   |   |FINANČNIH NALOŽB         |        |
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|   | VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  |    2.300,00|
|   |   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV   |        |
|   |   |(IV.-V.)             |        |
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|   |   |C. RAČUN FINANCIRANJA       |        |
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|50  |VII. |ZADOLŽEVANJE (500)        |      0,00|
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|500  |   |DOMAČE ZADOLŽEVANJE        |      0,00|
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|55  |VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)       |      0,00|
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|550  |   |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA     |      0,00|
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|   | IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA|  –509.772,19|
|   |   |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)|        |
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|   | X. |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  |      0,00|
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|   | XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-|   512.072,19|
|   |   |IX.)               |        |
+------+-----+----------------------------------+---------------+
|   |   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.|   509.772,19|
|   |   |12. PRETEKLEGA LETA        |        |
+------+-----+----------------------------------+---------------+
                                «
Tretji, četrti in peti odstavek 2. člena ostanejo nespremenjeni.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-17/2012-4
Rogašovci, dne 16. novembra 2012
Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti