Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2012 z dne 26. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2012 z dne 26. 11. 2012

Kazalo

3514. Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Park vojaške zgodovine, stran 9248.

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP, 57/12) – v nadalj.: ZPNačrt, 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Pivka (Uradni list RS, št. 80/11) ter 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Pivka na 15. redni seji dne 8. 11. 2012 sprejel
O D L O K
o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Park vojaške zgodovine
1. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina programa opremljanja)
(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje, ki je z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Parka vojaške zgodovine (Uradni list RS, št. 78/12 – v nadalj.: Odlok o OPPN PVZ) določeno kot enota urejanja prostora (v nadalj.: EUP) PI 46 in PI 47.
(2) Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN PVZ (v nadalj.: PO OPPN PVZ) vsebuje:
– Izhodišča za izdelavo programa opremljanja,
– Prikaz obstoječe in načrtovane komunalne opreme,
– Podlage za odmero komunalnega prispevka.
(3) S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka za gradnjo komunalne opreme na območju, ki je z Odlokom o OPPN PVZ določeno kot EUP PI 46 in PI 47.
(4) Stroški opremljanja zemljišč s komunalno opremo v območju EUP PI 46 in PI 47 se določajo na podlagi tega odloka.
2. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO PROGRAMA OPREMLJANJA
2. člen
(obračunsko območje)
(1) Celotno obračunsko območje se glede na Odlok o OPPN PVZ nahaja v EUP PI 46 in PI 47 in obsega 561.048 m2.
(2) Celotno obračunsko območje se deli na 2 obračunski območji v skladu s komunalno opremljenostjo, načrtovanimi prostorskimi ureditvami in faznostjo gradnje komunalne opreme, in sicer:
– Obračunsko območje z oznako O1, ki predstavlja območje načrtovanih prostorskih ureditev za potrebe muzejsko-turistično-izobraževalnih dejavnosti, ki se po letu 2013 dodatno komunalno opremi s celovito prenovo mostu preko železnice na parceli z oznako 46/6-1.
– Obračunsko območje z oznako O2, ki predstavlja območje načrtovanih prostorskih ureditev za potrebe dejavnosti doživljajskega turizma, ki se dodatno komunalno opremi po letu 2013 z ureditvijo obstoječe poti na Primož iz smeri Pivke in Parij ter z ureditvijo arheološkega parka Primož na parceli z oznako 47/5-3.
(3) Program opremljanja obravnava O1 in O2 ločeno za vsako obračunsko območje. Komunalni prispevek se zaračuna za vsako obračunsko območje posebej glede na zaključeno 1. ali 2. fazo izgradnje komunalne opreme, in sicer se komunalni prispevek odmeri za tisto fazo gradnje komunalne opreme, katere gradnja je predvidena v občinskem proračunu za tekoče oziroma naslednje leto.
(4) O1 obsega parcele, ki so z Odlokom o OPPN PVZ opredeljene kot območja s podrobnejšo namensko rabo prostora (v nadalj.: PNRP) območje centralnih dejavnosti, območje stanovanj in območje prometnih površin ter ne predstavljajo območij, opredeljenih s PNRP območja zelenih površin v obsegu 114.344 m2.
(5) O2 obsega parcele, ki so z Odlokom o OPPN PVZ opredeljene kot območja s podrobnejšo namensko rabo prostora (v nadalj.: PNRP) posebno območje in hkrati predstavljajo območja namenjena gradnji stavb in gradbeno inženirskih objektov, ki nimajo statusa komunalne opreme ter ne predstavljajo območij, opredeljenih s PNRP območja zelenih površin v obsegu 446.704 m2.
(6) Obračunska območja so prikazana na grafičnih prikazih PO OPPN PVZ, in sicer na Karti 2: Prikaz obračunskih območij PO OPPN PVZ.
3. PRIKAZ OBSTOJEČE IN NAČRTOVANE KOMUNALNE OPREME
3. člen
(obstoječa komunalna oprema)
(1) Celotno obračunsko območje PO OPPN PVZ bo opremljeno z:
– Obstoječo komunalno opremo glede na Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Pivka (Uradni list RS, št. 80/11 – v nadalj. Odlok o PO Pivka),
– Načrtovano komunalno opremo glede na Odlok o PO Občine Pivka in
– Dodatno načrtovano komunalno opremo za obračunsko območje PO OPPN PVZ, ki je določena z Odlokom o OPPN PVZ in s projektom Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice (1. sklop) – izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v Občini Pivka ter oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice (1. sklop) – vodovodni sistem Postojna–Pivka in vodovod Buje – I. faza in vodovod Kal, in sicer sklop 1 – čistilna naprava Pivka in sklop 2 – kanalizacija in vodovod aglomeracija (v nadalj.: Projekt Porečje Ljubljanice).
(2) Obstoječa in načrtovana komunalna oprema je prikazana na grafičnih prikazih PO OPPN PVZ, in sicer na Karti 1: Prikaz obstoječe in dodatno načrtovane komunalne opreme PO OPPN PVZ, M 1:5000.
(3) Dodatno načrtovana komunalna oprema je prikazana na grafičnih prikazih PO OPPN PVZ, in sicer na:
– Karti 3.1: Prikaz dodatno načrtovane komunalne opreme PO OPPN PVZ, M 1:5000,
– Prilogi 4.1: Občinski podrobni prostorski načrt za čistilno napravo v Pivki (izdelal pod št. projekta 08/P-003 V prostoru d.o.o., Ilirska Bistrica februar 2009),
– Priloga 4.2: PGD, Vodovod na območju Občine Pivka, list 3.5.1.0 (izdelal pod št. projekta 116/10 Biro Obala d.o.o., Koper november 2010),
– Priloga 4.3: PGD, Vodovod na območju Občine Pivka, list 3.5.1.1 (izdelal pod št. projekta 116/10 Biro Obala d.o.o., Koper november 2010),
– Priloga 4.4: PGD, Vodovod na območju Občine Pivka, list 3.5.1.2 (izdelal pod št. projekta 116/10 Biro Obala d.o.o., Koper november 2010),
– Priloga 4.5: PGD, Vodovod na območju Občine Pivka, list 3.5.1.3 (izdelal pod št. projekta 116/10 Biro Obala d.o.o., Koper november 2010),
– Priloga 4.6: PGD, Vodovod na območju Občine Pivka, list 3.5.1.4 (izdelal pod št. projekta 116/10 Biro Obala d.o.o., Koper november 2010),
– Priloga 4.7: PGD, Vodovod na območju Občine Pivka, list 3.5.1.5 (izdelal pod št. projekta 116/10 Biro Obala d.o.o., Koper november 2010),
– Priloga 5.1: PGD, Odvajanje in čiščenje odpadnih vod aglomeracije Pivka, list 3.5.1.1 (izdelal pod št. projekta 48/10-1 Biro Obala d.o.o., Koper avgust 2010),
– Priloga 5.2: PGD, Odvajanje in čiščenje odpadnih vod aglomeracije Pivka, list 3.5.1.2 (izdelal pod št. projekta 48/10-1 Biro Obala d.o.o., Koper avgust 2010).
4. člen
(obstoječa in načrtovana komunalna oprema v O1)
(1) Obstoječa komunalna oprema za O1, ki je določena z Odlokom o PO Pivka je:
– Prometno omrežje, in sicer lokalne ceste in zbirna mestna ali krajevna cesta,
– Prometno omrežje, in sicer javne poti in mestne ali krajevne ceste,
– Prenosno vodovodno omrežje,
– Distribucijsko vodovodno omrežje,
– Komunalna oprema za ravnanje z odpadki,
– Grajeno javno dobro (stadion in nogometno igrišče ter športna igrišča).
(2) Načrtovana komunalna oprema za O1, ki je določena z Odlokom o PO Pivka je:
– Gradnja ali rekonstrukcija lokalnih cest in zbirnih mestnih ali krajevnih cest,
– Gradnja ali rekonstrukcija javnih poti in mestnih ali krajevnih cest,
– Grajeno javno dobro (ureditev trga pred Krpanovim domom).
(3) Dodatno načrtovana komunalna oprema za O1, ki je določena z Odlokom o OPPN PVZ je:
– Rekonstrukcija in razširitev mostu čez železnico na parceli z oznako 46/6-1.
(4) Dodatno načrtovana komunalna oprema za O1, ki je določena s projektom Porečje Ljubljanice je:
– Fekalno kanalizacijsko omrežje,
– Čistilna naprava,
– Prenosno in distribucijsko vodovodno omrežje.
5. člen
(obstoječa in načrtovana komunalna oprema v O2)
(1) Obstoječa komunalna oprema za O2, ki je določena z Odlokom o PO Pivka je:
– Prometno omrežje, in sicer lokalne ceste in zbirna mestna ali krajevna cesta,
– Prenosno vodovodno omrežje,
– Komunalna oprema za ravnanje z odpadki,
– Grajeno javno dobro (stadion in nogometno igrišče ter športna igrišča).
(2) Načrtovana komunalna oprema za O2, ki je določena z Odlokom o PO Pivka je:
– Gradnja ali rekonstrukcija lokalnih cest in zbirnih mestnih ali krajevnih cest,
– Grajeno javno dobro (ureditev trga pred Krpanovim domom).
(3) Dodatno načrtovana komunalna oprema za O2, ki je določena z Odlokom o OPPN PVZ je:
– Ureditev obstoječe poti na Primož iz smeri Pivke,
– Ureditev obstoječe poti na Primož iz smeri Parij,
– Ureditev arheološkega parka Primož na parceli z oznako 47/5-3.
(4) Dodatno načrtovana komunalna oprema za O2, ki je določena s projektom Porečje Ljubljanice je:
– Fekalno kanalizacijsko omrežje,
– Čistilna naprava,
– Prenosno in distribucijsko vodovodno omrežje.
4. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA V OBRAČUNSKEM OBMOČJU O1
6. člen
(izračun skupnih in obračunskih stroškov v O1)
(1) Skupni stroški za obstoječo in načrtovano komunalno opremo v O1 so določeni ob določitvi:
– Vsote površin vseh parcel oziroma delov parcel, zmanjšanih za površine, namenjene objektom grajenega javnega dobra v O1 z oznako Vsota A1, in sicer Vsota A1 = 102.121,24 m2.
– Vsote površin vseh neto tlorisnih površin objektov v O1 z oznako Vsota T1, in sicer Vsota T1 = 82.064,60 m2.
(2) Podrobnejša razdelitev Vsota A1 in Vsota T1 je v prikazana v PO OPPN PVZ.
(3) Obračunski stroški za:
– Obstoječo komunalno opremo v O1 z oznako OS1(oko) so glede na Odlok o PO Pivka 680.045,09 €.
– Načrtovano komunalno opremo v O1 z oznako OS1(nko_PO) so glede na Odlok o PO Pivka 12.348,48 €.
– Dodatno načrtovano komunalno opremo v O1 z oznako OS1(dnko) so glede na Odlok o OPPN PVZ in projekt Porečje Ljubljanice 193.398,21 €.
(4) Skupni stroški komunalne opreme in podrobnejša razdelitev v O1 je prikazana v PO OPPN PVZ.
(5) Obračunski stroški izgradnje komunalne opreme z oznako OS1 za O1 znašajo 885.791,78 €.
(6) Obračunski stroški zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo glede na Odlok o OPPN PVZ in projekt Porečje Ljubljanice znašajo 193.398,21 €.
7. člen
(preračun stroškov na površino stavbnih zemljišč oziroma na neto tlorisno površino objektov)
(1) Za odmero komunalnega prispevka se zavezancem obračunske stroške preračuna na merske enote to je na površino gradbene parcele z oznako A (parcela) in na neto tlorisno površino objektov z oznako A (tlorisna).
(2) Cena opremljanja kvadratnega metra stavbnega zemljišča z oznako Cp1 in neto tlorisne površine objekta z oznako Ct1 za O1 je:
– Cp1 = OS1 / Vsota A1 = 8,67392295 €/m2.
– Ct1 = OS1 / Vsota T1 = 10,793835 €/m2.
(3) Cena opremljanja kvadratnega metra stavbnega zemljišča zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo, navedeno v tretjem in četrtem odstavku 4. člena, z oznako Cp1 in neto tlorisne površine objekta z oznako Ct1 za O1 je:
– Cp1 = OS1 / Vsota A1 = 1,89380983 €/m2.
– Ct1 = OS1 / Vsota T1 = 2,35665810 €/m2.
5. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA V OBRAČUNSKEM OBMOČJU O2
8. člen
(izračun skupnih in obračunskih stroškov v O2)
(1) Skupni stroški za obstoječo in načrtovano komunalno opremo v O1 so določeni ob določitvi:
– Vsote površin vseh parcel oziroma delov parcel, zmanjšanih za površine, namenjene objektom grajenega javnega dobra v O2 z oznako Vsota A2, in sicer Vsota A2 = 388.876,70 m2.
– Vsote površin vseh neto tlorisnih površin objektov v O2 z oznako Vsota T2, in sicer Vsota T2 = 306.652,66 m2.
(2) Podrobnejša razdelitev Vsota A2 in Vsota T2 je v prikazana v PO OPPN PVZ.
(3) Obračunski stroški za:
– Obstoječo komunalno opremo v O2 z oznako OS2(oko) so glede na Odlok o PO Pivka 846.067,71 €.
– Načrtovano komunalno opremo v O2 z oznako OS2(nko_PO) so glede na Odlok o PO Pivka 31.125,91 €.
– Dodatno načrtovano komunalno opremo v O2 z oznako OS2(dnko) so glede na Odlok o OPPN PVZ in projekt Porečje Ljubljanice 227.509,27 €.
(4) Skupni stroški komunalne opreme in podrobnejša razdelitev v O2 je prikazana v PO OPPN PVZ.
(5) Obračunski stroški izgradnje komunalne opreme z oznako OS2 za O2 znašajo 1.104.702,89 €.
9. člen
(preračun stroškov na površino stavbnih zemljišč oziroma na neto tlorisno površino objektov)
(1) Za odmero komunalnega prispevka se zavezancem obračunske stroške preračuna na merske enote to je na površino gradbene parcele z oznako A (parcela) in na neto tlorisno površino objektov z oznako A (tlorisna).
(2) Cena opremljanja kvadratnega metra stavbnega zemljišča z oznako Cp2 in neto tlorisne površine objekta z oznako Ct2 za O2 je:
– Cp2 = OS2 / Vsota A2 = 2,840753619 €/m2.
– Ct2 = OS2 / Vsota T2 = 3,602457 €/m2.
6. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10. člen
(zavezanec za plačilo komunalnega prispevka)
Zavezanci za odmero komunalnega prispevka so investitorji gradnje objektov v O1 in O2, in sicer se komunalni prispevek izračuna in odmeri:
– Za vsako novo gradnjo;
– Za vsako nadomestno gradnjo, rekonstrukcijo, dozidavo, nadzidavo, pri čemer se poveča neto tlorisna površina objekta;
– Za vsako spremembo namembnosti objekta;
– Kadar se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo, izda pristojni organ občinske uprave odločbo po uradni dolžnosti vsem lastnikom objektov na območju, ki se opremlja z novo komunalno opremo oziroma se obstoječa komunalna oprema izboljšuje in niso plačali komunalnega prispevka za to komunalno opremo.
11. člen
(površina parcele objekta in neto tlorisna površina objektov)
(1) Komunalni prispevek se zavezancu odmeri glede na stroške opremljanja s komunalno opremo na območju, kjer leži objekt, glede na dva kriterija:
– Površino parcele objekta zavezanca z oznako A(parcela) in
– Neto tlorisno površino stavbe z oznako A(tloris).
(2) Neto tlorisna površina stavbe in površina parcele objekta za novogradnje in druge posege, za katere se izdaja gradbeno dovoljenje, se določi na podlagi načrta arhitekture ali načrta gradbene konstrukcije v sklopu projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Iz navedene dokumentacije mora izhajati, da je bila neto tlorisna površina objekta določena v skladu s standardom SIST ISO 9836.
(3) Če je neto tlorisna površina nadomestne gradnje ali stavbe po rekonstrukciji manjša od neto tlorisne površine obstoječe stavbe, se razlika investitorju ne vrne. Pri morebitni novi rekonstrukciji ali nadomestni gradnji pa se upošteva neto tlorisna površina največje stavbe, za katero je bil plačan komunalni prispevek.
12. člen
(podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka)
Podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka so:
– Razmerje med merilom gradbene parcele objekta z oznako Dp in merilom neto tlorisne površine objekta z oznako Dt.
– Faktor dejavnosti z oznako K(dejavnost).
13. člen
(razmerje Dp in Dt)
Razmerje med merilom gradbene parcele objekta z oznako Dp in merilom neto tlorisne površine objekta z oznako Dt pri izračunu komunalnega prispevka je 0,5:0,5.
14. člen
(faktor dejavnosti)
(1) Faktor dejavnosti z oznako K(dejavnost) se za posamezne vrste objektov določi glede na dejavnost v objektu. Določi se povprečni faktor utežen glede na neto tlorisno površino dejavnosti v objektu.
(2) Faktorji dejavnosti po klasifikaciji objektov z oznako K(dejavnost) so določeni:
– 11100 Enostanovanjske stavbe: 0,7
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice: 1,3
– 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev: 1,3
– 12201 Stavbe javne uprave: 1,3
– 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe: 1,3
– 12301 Trgovske stavbe: 1,3
– 12302 Sejemske dvorane, razstavišča: 1,3
– 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti: 1,3
– 12420 Garažne stavbe: 1,3
– 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča: 1,3
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo: 1,3
– 12620 Muzeji in knjižnice: 1,3
– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno delo: 1,3
– 12650 Športne dvorane: 1,3
– 12730 Kulturni spomeniki: 0,7
– 12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje: 1,3
– 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste: 0,7
– 21410 Mostovi in viadukti: 0,7
– 22121 Prenosni vodovodi:0,7
– 22122 Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode: 0,7
– 22130 Prenosna komunikacijska omrežja: 0,7
– 22210 Distribucijski plinovodi: 0,7
– 22121 Distribucijski cevovodi za pitno in tehnološko vodo: 0,7
– 22222 Distribucijski cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak: 0,7
– 22223 Vodni stolpi, hidranti in vodnjaki: 0,7
– 22231 Cevovodi za odpadno vodo: 0,7
– 22232 Čistilne naprave: 0,7
– 22240 Distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska omrežja: 0,7
– 24110 Športna igrišča: 0,7
– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: 0,7
– 24201 Vojaški objekti: 0,7.
15. člen
(izračun komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se izračuna:
KP = ((Dp x Cp x A(parcela)) + (Dt x Ct x A(tlorisna) x K(dejavnost))) x i
pri čemer je:
– KP:     Komunalni prispevek,
– i:      letni povprečni indeks podražitev, ki jih
        objavlja GZS – Združenje za gradbeništvo pod
        »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«,
– Cp:     Strošek opremljanja 1 m2 parcele za obstoječo
        in načrtovano komunalno opremo na obračunskem
        območju,
– Ct:     Strošek opremljanja 1 m2 neto tlorisne
        površine objekta za obstoječo in načrtovano
        komunalno opremo na obračunskem območju,
– Dp:     Delež parcele pri izračunu komunalnega
        prispevka,
– Dt:     Delež neto tlorisne površine objekta pri
        izračunu komunalnega prispevka,
– K(dejavnost):Faktor dejavnosti.
(2) Za parcele objektov, ki so komunalno opremljene, se komunalni prispevek izračuna kot vsota komunalnega prispevka za obstoječo in predvideno komunalno opremo ne glede na dejansko priklapljanje objekta.
(3) Komunalni prispevek za obstoječo in predvideno komunalno opremo se izračuna ob upoštevanju prve alineje tega člena in cene opremljanja kvadratnega metra parcele objekta z oznako Cp in cene opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z oznako Ct, ki so podane v 7. členu tega odloka za O1 in v 9. členu tega odloka za O2.
16. člen
(osnova za revalorizacijo komunalnega prispevka)
Cene v tem odloku so določene na dan uveljavitve odloka. Valorizacija na dan izdaje odločbe o odmeri komunalnega prispevka se izvede z Indeksom za obračun razlike v ceni gradbenih storitev – indeks za ostalo nizko gradnjo, ki ga izdaja GZS – Združenje za gradbeništvo pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
17. člen
(dopustna odstopanja skupnih stroškov od dejanskih stroškov)
Po pridobitvi uporabnega dovoljenja za posamezno fazo gradnje komunalne opreme se ponovno obračunajo skupni stroški in v primeru, da odstopajo za več kot 20 % od skupnih stroškov, določenih s tem odlokom, se sprememba višine skupnih stroškov upošteva pri dopolnitvi tega odloka in posledično pri odmeri komunalnega prispevka.
18. člen
(predvideni terminski plan realizacije)
(1) Program opremljanja obravnava obstoječo komunalno opremo, na katero se lahko investitorji že priključujejo in načrtovano komunalno opremo, ki bo dokončana do 31. decembra 2013.
(2) Za novo komunalno opremo, ki ni vključena v ta odlok, se izdela nov program opremljanja z novim ovrednotenjem komunalne opreme ali se ustrezno spremeni ta odlok.
7. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE
19. člen
(oprostitve plačila komunalnega prispevka)
Oprostitve plačila komunalnega prispevka so določene z oprostitvami plačila komunalnega prispevka, ki jih določa 1., 2., 5., 6., 7. in 8. točka 19. člena Odloka o PO Pivka.
8. POSTOPEK ODMERE
20. člen
(postopek odmere komunalnega prispevka)
Postopek odmere komunalnega prispevka je določen s postopkom odmere komunalnega prispevka, ki ga določa 20. člen Odloka o PO Pivka.
21. člen
Odmerjeni komunalni prispevek zagotavlja investitorju priključek na komunalno opremo v skladu s tehničnimi rešitvami upravljavca posamezne javne komunalne opreme, ne zajema pa stroškov izvedbe priključkov na posamezno vrsto komunalne opreme.
9. POGODBA O OPREMLJANJU
22. člen
(1) Gradnjo nove komunalne opreme po tem odloku lahko Občina Pivka zavezancu odda s pogodbo o opremljanju. Zavezanec, ki pristopi k pogodbi o opremljanju, v skladu s programom opremljanja zgradi vso ali del načrtovane komunalne opreme in pridobi potrebna zemljišča ter ta prenese na Občino Pivka.
(2) Ostale vsebine pogodbe o opremljanju se določi na podlagi veljavnih predpisov s področja prostorskega načrtovanja.
10. KONČNE DOLOČBE
23. člen
(dostopnost)
Program opremljanja iz 1. člena tega odloka s prilogami je na vpogled na spletni strani Občine Pivka in na sedežu Občine Pivka.
24. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-15/2012
Pivka, dne 8. novembra 2012
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti