Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2012 z dne 26. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2012 z dne 26. 11. 2012

Kazalo

3513. Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami v Občini Metlika, stran 9248.

Na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 101/07 Odl. US, 36/08, 22/09 Odl. US: U-I-205/07-10, 55/09 Skl. US: U-I-356/07-13, 58/09 (64/09 popr., 65/09 popr.), 16/10 Odl. US: U-I-256/08-27, 47/10 Odl. US: U-I-312/08-31, 20/11 in 34/11 Odl. US: U-I-205/10-23), 56. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – UPB3, 102/07, 107/10 in 87/11) in 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09 in 38/10) je Občinski svet Občine Metlika na 13. redni seji dne 15. 11. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami v Občini Metlika
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje in postopke za uveljavljanje ter način izračunavanja višine povračil stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami iz proračunskih sredstev Občine Metlika.
2. člen
Upravičenci do sredstev po tem pravilniku so:
– starši oziroma zakoniti zastopniki otrok s posebnimi potrebami, ki jim zakonodaja na podlagi odločbe o usmeritvi odreja pravico do brezplačnega prevoza v šolo oziroma zavod, ki izvaja prilagojen izobraževalni program osnovne šole,
– v izjemnih primerih tudi starši oziroma zakoniti zastopniki otrok s posebnimi potrebami, ki so vključeni v predšolsko izobraževanje, in jim povračila stroškov prevoza iz kraja prebivališča do kraja predšolskega izobraževanja ni mogoče zagotoviti v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 3/07),
– v izjemnih primerih tudi starši oziroma zakoniti zastopniki s posebnimi potrebami, ki so vključeni v srednješolsko izobraževanje.
Otroci, ki se jim povračajo stroški prevoza, morajo imeti stalno prebivališče v Občini Metlika.
3. člen
Povračilo stroškov prevoza se določi na osnovi dejansko prevoženih kilometrov na relaciji: dom upravičenca–vzgojno-izobraževalni oziroma socialno-varstveni oziroma drugi izobraževalni zavod–dom upravičenca, in sicer za dneve prisotnosti v zavodu v posameznem mesecu ter v skladu s petim odstavkom 3. člena Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 140/06 in 76/08), in sicer dvakrat dnevno v obe smeri. Število dni prisotnosti pri pouku v posameznem mesecu upravičenci izkažejo s potrdilom šole oziroma zavoda.
Otrok, ki obiskuje vzgojno-izobraževalni oziroma socialno-varstveni oziroma drugi izobraževalni zavod zunaj šolskega okoliša, v katerem prebiva, ima pravico do povračila stroškov prevoza v višini, ki bi mu pripadala, če bi obiskoval zavod v šolskem okolišu, v katerem prebiva.
Če v šolskem okolišu ni primernega zavoda, v katerega bi lahko otroka vključili, ima otrok pravico do povračila stroškov prevoza v višini najkrajše razdalje do najbližjega primernega zavoda.
Za otroke, ki med tednom bivajo v socialno-varstvenem zavodu oziroma zavodu za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, se povračilo stroškov prevoza določi na osnovi dejansko prevoženih kilometrov – dom upravičenca–zavod–dom upravičenca za največ 8 dni v mesecu.
Možno je tudi povračilo stroškov mesečne vozovnice, če otrok s posebnimi potrebami lahko uporablja sredstva organiziranega javnega prevoza.
Občina lahko v dogovoru s starši oziroma zakonitimi zastopniki otrok organizira poseben prevoz namenjen otrokom s posebnimi potrebami, če bi se to izkazalo za ekonomsko upravičeno.
V času šolskih počitnic se povračila stroškov prevozov v šolo oziroma zavod ne izplačuje.
4. člen
Finančna sredstva se upravičencem dodelijo na podlagi odločbe občinske uprave, v kateri se v skladu s 3. členom tega pravilnika določi izračun povračila za tekoče šolsko leto. Zoper odločbo je v osmih dneh od vročitve možno vložiti ugovor županu. Odločitev župana je dokončna.
Sredstva se upravičencem nakazujejo mesečno na njihov osebni račun, in sicer najkasneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
Odločba se izda ob začetku vsakega šolskega leta na podlagi vloge upravičenca, ki ji je potrebno priložiti potrdilo o vpisu za tekoče šolsko leto. Ob prvem uveljavljanju pravice do povračila stroškov pa tudi odločbo o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami.
V primeru organiziranega posebnega prevoza namenjenega otrokom s posebnimi potrebami se upravičencem odločba občinske uprave ne izda. Občina Metlika plača stroške prevoza prevozniku na podlagi izstavljenega računa.
Prevozne stroške za predšolske otroke in srednješolce s posebnimi potrebami se krije le v primeru slabega socialnega stanja v družini. V tem primeru mora pristojni center za socialno delo podati mnenje oziroma poročilo o stanju družine. Na podlagi mnenja pristojnega centra za socialno delo in ostalih dokazil iz tretjega odstavka tega člena o upravičenosti do povračila stroškov prevoza odloči župan.
Občinska uprava lahko zahteva tudi druga dokazila, ki se v posameznem primeru izkažejo nujna za utemeljitev predloga.
5. člen
Upravičenci do povračila stroškov prevoza otrok s posebnimi potrebami morajo o morebitnih spremembah, ki bi lahko vplivale na višino povračila, v roku 7 dni obvestiti občinsko upravo.
6. člen
V ostalih primerih, ki jih ta pravilnik ne določa, lahko izjemoma odloči župan.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2013 dalje.
Zadeva: 600-2/2012
Metlika, dne 15. novembra 2012
Župan
Občine Metlika
Darko Zevnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti