Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2012 z dne 26. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2012 z dne 26. 11. 2012

Kazalo

3512. Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Metlika, stran 9247.

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2 in 57/12), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) ter 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09 in 38/10) je Občinski svet Občine Metlika na 13. redni seji dne 15. 11. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Metlika
SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka (v nadaljevanju: enkratne denarne pomoči) za družine novorojenca z območja Občine Metlika. Določa upravičence, višino denarne pomoči, pogoje in postopke za uveljavljanje pravice do dodelitve denarne pomoči.
UPRAVIČENCI
2. člen
Pravico do izplačila enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka uveljavlja družina otroka, če je otrok s stalnim prebivališčem v Občini Metlika državljan Republike Slovenije in ima vsaj eden od staršev stalno prebivališče v Občini Metlika najmanj leto dni pred rojstvom otroka.
Pri enostarševskih družinah lahko pravico do enkratne denarne pomoči pod pogoji iz prvega odstavka tega člena uveljavlja eden od staršev.
Pravico do enkratne denarne pomoči lahko uveljavlja tudi druga oseba, ki je zakoniti zastopnik otroka na podlagi odločbe pristojnega organa.
3. člen
Upravičenec nima pravice zahtevati enkratne denarne pomoči po tem pravilniku, če jo prejme v drugi občini.
PREJEMNIKI
4. člen
Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka se izplača enemu od staršev, ki ga upravičenca v vlogi navedeta kot prejemnika pomoči.
Pri enostarševskih družinah se enkratna denarna pomoč izplača tistemu od staršev, pri katerem ima otrok prijavljeno stalno prebivališče, razen v primerih, ko se starša s pisnim sporazumom dogovorita drugače.
V primeru iz tretjega odstavka 2. člena se enkratna denarna pomoč izplača zakonitemu zastopniku otroka.
VIŠINA
5. člen
Višina enkratne denarne pomoči za vsakega novorojenega otroka znaša 100,00 EUR.
O spremembi višine enkratne denarne pomoči odloča Občinski svet Občine Metlika.
Sredstva za izplačilo enkratne denarne pomoči zagotovi Občina Metlika iz proračuna, proračunska postavka 20018 – Pomoč staršem ob rojstvu otroka.
POSTOPEK
6. člen
Pravica do enkratne denarne pomoči se uveljavlja s pisno vlogo pri občinski upravi Občine Metlika. Rok za vložitev pisne vloge je najkasneje šest mesecev od dne otrokovega rojstva. Po poteku tega roka pravice do pomoči ni mogoče več uveljavljati in se vloga zavrže kot prepozna.
Popolna vloga mora vsebovati:
– ime, priimek in naslov stalnega prebivališča vlagatelja,
– ime, priimek in naslov stalnega prebivališča otroka oziroma otrok,
– ime, priimek in naslov prejemnika (4. člen),
– davčno številko prejemnika,
– številko transakcijskega računa prejemnika in naziv banke, pri kateri je transakcijski račun prejemnika odprt,
– lastnoročni podpis vlagatelja in prejemnika,
– navedbo kraja in datuma vloge,
– izpisek iz matičnega registra o rojstvu, ki je tudi dokazilo o državljanstvu otroka,
– potrdilo o državljanstvu vlagatelja oziroma prejemnika (fotokopija osebne izkaznice, potnega lista ali potrdilo Ministrstva za notranje zadeve),
– potrdilo o stalnem prebivališču vlagatelja oziroma prejemnika in otroka oziroma otrok.
V primeru iz drugega odstavka 4. člena je vlogi potrebno priložiti pisno izjavo, ki jo podpišeta oba starša.
7. člen
O izplačilu enkratne denarne pomoči odloči pristojni organ z odločbo, ki vsebuje naslednje podatke o vlagatelju, prejemniku enkratne denarne pomoči in otroku oziroma otrocih:
– ime, priimek in naslov stalnega prebivališča vlagatelja,
– ime, priimek in naslov stalnega prebivališča otroka oziroma otrok,
– datum rojstva otroka oziroma otrok,
– ime, priimek in naslov prejemnika,
– višino enkratne denarne pomoči,
– številko transakcijskega računa prejemnika in naziv banke, pri kateri je transakcijski račun prejemnika odprt,
– davčno številko prejemnika.
8. člen
Postopek ugotavljanja upravičenosti do pomoči vodi pristojni občinski upravni organ po predpisih, ki urejajo splošni upravni postopek.
O pravici do pomoči odloči občinska uprava z odločbo. Zoper odločbo je dopustna pritožba. O pritožbi odloča župan.
9. člen
Občinska uprava nakaže z odločbo dodeljeni znesek pomoči na transakcijski račun vlagatelja, najkasneje v roku 30 dni po njeni dokončnosti.
10. člen
Prejemnik je dolžan vrniti znesek prejete denarne pomoči skupaj z zamudnimi obrestmi, če se ugotovi, da jo je prejel na podlagi navedbe neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z določbami tega pravilnika.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
Ne glede na določbe 6. člena tega pravilnika traja rok za vložitev pisne vloge za otroke, rojene v obdobju od 1. 1. 2013 do 31. 5. 2013, do 31. 12. 2013.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za otroke rojene od 1. 1. 2013 dalje.
Št. 122-64/2012
Metlika, dne 15. novembra 2012
Župan
Občine Metlika
Darko Zevnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti