Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2012 z dne 26. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2012 z dne 26. 11. 2012

Kazalo

3511. Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Metlika d.o.o., stran 9242.

Na podlagi določil 3. in 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 in 38/10) ter 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09 in 38/10) je Občinski svet Občine Metlika, v vlogi edine družbenice in ustanoviteljice javnega podjetja Komunala Metlika d.o.o., na 13. redni seji dne 15. 11. 2012 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Metlika d.o.o.
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
Javno podjetje Komunala Metlika d. o. o. je bilo ustanovljeno z Odlokom o preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Metlika (Uradni list RS, št. 21/95, 17/00 in 71/08).
Javno podjetje Komunala Metlika d.o.o. je pravni naslednik javnega podjetja Komunala Metlika p.o., vpisanega v sodni register pri Okrožnem sodišču v Novem mestu pod reg. št. vložka 1-270/00.
S tem odlokom se uskladi organizacija in upravljanje Javnega podjetja Komunala Metlika d.o.o. z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1, UPB3, Uradni list RS, št. 65/09 in 83/09) in Zakonom o gospodarskih javnih službah (ZGJS, Uradni list RS, št. 30/98, 127/06 in 38/10).
Ta odlok nadomešča Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Metlika d.o.o. (Uradni list RS, št. 40/11) in predstavlja prečiščeno besedilo akta o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Metlika d.o.o..
2. člen
Ta odlok ima hkrati naravo akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ter zato opredeljuje naslednje določbe v skladu z zakonom o gospodarskih družbah:
– firmo, sedež in dejavnosti družbe;
– navedbo ustanovitelja družbe;
– znesek osnovnega kapitala in osnovnega vložka in poslovni delež;
– razmerje med ustanoviteljem kot edinim družbenikom in družbo;
– način upravljanja družbe;
– ostale določbe pomembne za poslovodenje in upravljanje družbe.
II. IME, SEDEŽ IN LOGOTIP DRUŽBE
3. člen
Podjetje posluje pod firmo: KOMUNALA METLIKA, javno podjetje d. o. o..
Skrajšana označba podjetja je Komunala Metlika d. o. o..
Sedež podjetja je v Metliki, Cesta XV. brigade 4.
4. člen
Pri poslovanju uporablja javno podjetje pečat, ki je pravokotne oblike, dimenzij 40 (štirideset) x 20 (dvajset) mm, v katerem je napis: KOMUNALA Metlika, d. o. o., Cesta XV. brigade 4, 8330 Metlika in grafični simbol firme.
5. člen
Firma in sedež podjetja se lahko spremenita na podlagi predloga nadzornega sveta s spremembo tega odloka.
III. DEJAVNOST PODJETJA
6. člen
Javno podjetje opravlja naslednje dejavnosti:
– E/36.000  Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
– E/37.000  Ravnanje z odplakami
– E/38.110  Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
– E/38.210  Ravnanje z nenevarnimi odpadki
– E/38.310  Demontaža odpadnih naprav
– E/38.320  Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in
       odpadkov
– E/39.000  Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
– F/41.100  Organizacija izvedbe stavbnih projektov
– F/41.200  Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
– F/42.110  Gradnja cest
– F/42.210  Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za
       tekočine in pline
– F/42.910  Gradnja vodnih objektov
– F/42.990  Gradnja drugih objektov nizke gradnje
– F/43.110  Rušenje objektov
– F/43.220  Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih
       napeljav in naprav
– F/43.390  Druga zaključna gradbena dela
– F/43.990  Druga specializirana gradbena dela
– H/49.410  Cestni tovorni promet
– H/52.100  Skladiščenje
– M/70.220  Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
– M/73.120  Posredovanje oglaševalskega prostora
– N/81.100  Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
– N/81.290  Čiščenje cest in drugo čiščenje
– N/81.300  Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in
       okolice
– N/82.110  Nudenje celovitih pisarniških storitev.
7. člen
Podjetje poleg navedenih dejavnosti opravlja še naloge po javnih pooblastilih, danih z odloki, ki urejajo področje posamezne gospodarske javne službe (evidence, soglasja, mnenja, kataster ipd.) in v manjšem obsegu tudi druge dejavnosti, ki so namenjene boljšemu in popolnejšemu opravljanju gospodarskih javnih služb.
Poleg splošnih pogojev, ki so predpisani za opravljanje dejavnosti podjetja, mora podjetje pri opravljanju dejavnosti upoštevati tudi pogoje, določene z odloki in drugimi pravnimi akti, ki jih sprejme Občinski svet Občine Metlika.
Podjetje sme opravljati tudi vse druge posle, potrebne za njegov obstoj in opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.
IV. TRAJANJE DRUŽBE
8. člen
Javno podjetje se ustanavlja za nedoločen čas.
V. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI
9. člen
Podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem, ki je v pravnem prometu.
Podjetje ima vsa pooblastila v pravnem prometu s tretjimi osebami, razen za promet z nepremičninami, katerih vrednost presega 5.000,00 EUR (pet tisoč evrov), izdajanje vrednostih papirjev in dolgoročno zadolževanje, za kar potrebuje soglasje ustanovitelja.
VI. USTANOVITELJ
10. člen
Ustanovitelj in edini lastnik Javnega podjetja Komunala Metlika d.o.o. je Občina Metlika.
Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet Občine Metlika.
11. člen
Ustanovitelj samostojno odloča, v skladu z zakonom, o naslednjih zadevah:
– določitvi posebnih pogojev za izvajanje dejavnosti javnega podjetja ter o zagotavljanju in uporabi javnih dobrin;
– cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin;
– potrjuje letno poročilo;
– potrjuje letni plan;
– razdelitvi dobička in pokrivanju izgube in porabi bilančnega dobička;
– spremembah in dopolnitvah tega odloka;
– statusnih spremembah podjetja;
– imenovanju in razreševanju članov nadzornega sveta, razen tistega, ki ga izvoli svet delavcev;
– povečanju in zmanjšanju osnovnega kapitala;
– delitvi in prenehanju poslovnih deležev;
– prenehanju javnega podjetja;
– drugih zadevah za katere tako določata zakon o gospodarskih javnih službah in zakon o gospodarskih družbah.
Odločitve ustanovitelja se vpisujejo v knjigo sklepov, v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.
VII. ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE
12. člen
Podjetje zastopa in predstavlja direktor, brez omejitev, razen v primeru sklepanja poslov ali sprejemanja odločitev, ki se nanašajo na pravni promet z nepremičninami, katerih vrednost presega 5.000,00 EUR (pet tisoč evrov), izdajanje vrednostih papirjev in dolgoročno zadolževanje, za kar potrebuje soglasje ustanovitelja.
V času odsotnosti direktorja zastopa in predstavlja podjetje njegov namestnik z enakimi pooblastili, kot jih ima direktor.
13. člen
Direktor lahko podeli posameznemu delavcu javnega podjetja poslovno pooblastilo.
Pooblaščenec je pooblaščen zastopati podjetje v okviru pooblastil, ki so navedene v pooblastilu, ne more pa odtujiti ali obremeniti nepremičnin, ne prevzeti menične ali poroštvene obveznosti in ne najeti posojila, ter se ne sme spustiti v spor, če ni dobil za vsak posamezen takšen posel posebnega pooblastila.
Poslovni pooblaščenec ne more prenesti pooblastila na drugega delavca.
14. člen
Direktor podjetja določi predstavnike podjetja za podpisovanje finančne dokumentacije in delavce, pooblaščene za poslovanje z gotovino.
15. člen
Direktor podjetja sme dati drugi osebi posamično ali skupno prokuro ob soglasju nadzornega sveta.
VIII. OSNOVNI KAPITAL
16. člen
Osnovni kapital javnega podjetja znaša 2.454.974,66 EUR (dva milijona štiristo štiriinpetdeset tisoč devetsto štiriinsedemdeset evrov in šestinšestdeset centov). Ta osnovni kapital zagotavlja s svojim osnovnim vložkom v enaki višini Občina Metlika.
Edini družbenik javnega podjetja je Občina Metlika, ki ji pripada poslovni delež v celoti.
17. člen
Objekti in naprave namenjene opravljanju gospodarskih javnih služb (infrastrukturni objekti), ki jih ima v najemu javno podjetje, so last Občine Metlika. Občina Metlika kot ustanoviteljica daje javnemu podjetju v najem infrastrukturne objekte na podlagi pogodbe o poslovnem najemu infrastrukturnih objektov in naprav.
Uporabo teh objektov in naprav za opravljanje gospodarskih javnih služb, urejajo splošni predpisi in odloki občinskega sveta občine, ki urejajo posamezno gospodarsko javno službo.
IX. STATUSNE SPREMEMBE
18. člen
Za vse statusne spremembe podjetja (delitev podjetja, združevanje podjetja, izločitev, prenehanje obstoja podjetja ipd.) je potrebno pridobiti ustrezen akt ustanovitelja, s katerim se določijo pogoji in način izvedbe statusnih sprememb.
X. POSLOVNA POLITIKA
19. člen
Temelje poslovne politike obravnava nadzorni svet na predlog direktorja in jih posreduje v potrditev ustanovitelju.
Z namenom, da bi zagotovili uspešen razvoj podjetja in vzdrževali njegovo nenehno usposobljenost za uspešno izvajanje njegovih nalog, obravnava nadzorni svet podjetja planske akte in jih posreduje v sprejem ustanovitelju ter preverja izvrševanje planskih aktov.
20. člen
Direktor pripravi letni plan ter ga posreduje v obravnavo nadzornemu svetu ter v potrditev ustanovitelju.
Za zagotovitev nemotenega procesa poslovanja se sprejemajo tudi operativni plani.
21. člen
Direktor podjetja in vodje organizacijskih enot so dolžni redno spremljati uresničevanje planskih aktov ter v okviru svojih pristojnosti sprejemati ukrepe, potrebne za njihovo uresničevanje.
22. člen
Direktor daje poročilo o uresničevanju planov ob sprejemanju polletnega in letnega obračuna nadzornemu svetu in ob sprejemanju letnega obračuna še občinskemu svetu.
23. člen
Planski akti se spremenijo, če so se bistveno spremenile možnosti in pogoji gospodarjenja.
XI. RAZPOREJANJE DOBIČKA IN POKRIVANJE IZGUBE
24. člen
Ugotavljanje in razporejanje dobička poteka skladno s predpisi.
Nadzorni svet sprejme predlog za delitev dobička ali pokrivanje izgube in ga posreduje ustanovitelju.
Za pokrivanje izgube se smiselno uporabljajo predvsem določbe zakonov, ki urejajo gospodarske družbe in javne gospodarske službe, slovenskih računovodskih standardov in določila občinskih odlokov ter pogodb o poslovnem najemu infrastrukturnih objektov in naprav, oziroma o izvajanju javnih služb v Občini Metlika.
XII. UPRAVLJANJE JAVNEGA PODJETJA
25. člen
Javno podjetje upravlja ustanovitelj neposredno in preko organov družbe, ki sta:
– nadzorni svet,
– direktor.
NADZORNI SVET
26. člen
Javno podjetje ima nadzorni svet, ki je organ upravljanja javnega podjetja in ga sestavlja pet članov.
Član nadzornega sveta mora izpolnjevati pogoje za člana nadzornega sveta, ki jih določa zakon, ki ureja gospodarske družbe.
Štiri člane, ki zastopajo interese ustanovitelja, imenuje in razrešuje ustanovitelj.
Enega člana, ki zastopa interese zaposlenih, imenuje in razrešuje svet delavcev, v skladu z zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju.
Nadzorni svet izvoli izmed svojih članov predsednika in namestnika predsednika.
Mandat članov nadzornega sveta je štiri leta in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani.
27. člen
Konstitutivno sejo nadzornega sveta skliče in vodi do izvolitve predsednika direktor javnega podjetja. Konstitutivno sejo je direktor dolžan sklicati najpozneje v roku 30 dni od prejema obvestila občinskega sveta o izvolitvi članov nadzornega sveta.
28. člen
Seje nadzornega sveta sklicuje predsednik nadzornega sveta, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika s soglasjem predsednika.
Vsak član nadzornega sveta ali direktor lahko zahteva, da predsednik nadzornega sveta skliče sejo sveta in navede razloge zanjo. Seja mora biti sklicana najpozneje v dveh tednih po vloženi zahtevi.
Če zahteva člana nadzornega sveta ali poslovodje iz prejšnjega odstavka ni bila sprejeta, lahko vsaj dva člana nadzornega sveta ali poslovodja sam skliče sejo nadzornega sveta in predlaga dnevni red.
Nadzorni svet lahko sprejema sklepe pisno, telefonsko, z uporabo elektronskih medijev ali na podoben način, če nihče izmed njegovih članov temu ne nasprotuje.
29. člen
Seja nadzornega sveta se sklicuje z vabilom, ki mora biti članom sveta in drugim vabljenim dostavljeno najmanj 5 (pet) dni pred datumom, določenim z vabilom. V nujnih primerih lahko predsednik skliče sejo tudi brez pisnega vabila. K vabilu za sejo se praviloma priloži potrebno gradivo. V vabilu morajo biti navedene točke dnevnega reda.
30. člen
Nadzorni svet lahko polnopravno obravnava in sprejema zaključke kolikor je na seji prisotno več kot polovica izvoljenih članov nadzornega sveta. Za veljavnost sklepa organa vodenja ali nadzora je potrebna večina oddanih glasov, če zakon ne določa drugače. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika nadzornega sveta.
Na sejo sveta se brez pravice glasovanja vabi direktorja javnega podjetja.
Seje sveta se praviloma sklicujejo na sedežu javnega podjetja Komunala Metlika d.o.o..
Nadzorni svet sprejme poslovnik o svojem delu z večino glasov vseh svojih članov.
31. člen
Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti oziroma pooblastila:
– nadzoruje vodenje poslov družbe;
– imenuje in razrešuje direktorja javnega podjetja;
– odloča o sklenitvi pogodbe o zaposlitvi s poslovodno osebo;
– predlaga ustanovitelju sprejem sklepov iz njegove pristojnosti;
– na predlog poslovodstva daje mnenje k predlogom sklepov, ki jih le-ta predlaga ustanovitelju;
– preverja in potrjuje letno poročilo ter sestavi poročilo o ugotovitvah za ustanovitelja;
– poroča ustanovitelju;
– obravnava obračune in zaključni račun podjetja ter ga posreduje ustanovitelju v sprejem;
– predlaga politiko cen oziroma tarif na predlog direktorja;
– obravnava planske akte in jih posreduje ustanovitelju v potrditev;
– spremlja izvajanje planskih dokumentov in sprejema navodila k planskim dokumentom;
– na predlog direktorja javnega podjetja daje soglasje k nakupom in prodaji osnovnih sredstev večje vrednosti – (nad 30.000 €);
– odloča o najetju dolgoročnih kreditov;
– podaja mnenja in odloča o zahtevah, ki so jih delavci izrazili s stavko;
– spremlja izvajanje splošnih aktov podjetja;
– obvešča delavce o zadevah opredeljenih v zakonu o soupravljanju delavcev;
– sprejema poslovnik o svojem delu;
– odloča o drugih zadevah, za katere je tako določeno z zakonom, statutom ali drugim aktom.
32. člen
Članom nadzornega sveta za udeležbo na sejah pripada sejnina, ki jo določi Občinski svet Občine Metlika.
Članom nadzornega sveta pripada tudi dnevnica in povračilo stroškov prevoza v primerih, ko kot člani upravnega organa, opravljajo delo izven kraja sedeža javnega podjetja.
33. člen
Člana nadzornega sveta, ki svojih dolžnosti ne opravlja, se lahko razreši na predlog predsednika nadzornega sveta.
V primerih, ko član nadzornega sveta iz objektivnih razlogov (odselitev ipd.) ne more več opravljati funkcije, ga mora občinski svet ali svet delavcev razrešiti in imenovati oziroma izvoliti novega člana takoj, oziroma najpozneje v roku 30 (trideset) dni po prejemu predloga.
34. člen
Član nadzornega sveta lahko pred potekom mandata odstopi, pri čemer svoj odstop lahko obrazloži.
POSLOVODNI ORGAN
35. člen
Poslovodni organ podjetja je direktor. Mandat direktorja traja štiri leta, ista oseba je po poteku mandata lahko ponovno imenovana.
36. člen
Direktorja podjetja imenuje nadzorni svet na podlagi javnega razpisa.
37. člen
Kandidat za direktorja mora izpolnjevati poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, še naslednje pogoje:
– da ima najmanj visoko izobrazbo pravne, ekonomske, gradbene, komunalne, zdravstvene ali njim podobne smeri,
– da ima vsaj 6 (šest) let izkušenj na vodilnih delovnih mestih,
– da ima sposobnost za uspešno gospodarjenje in organizacijske sposobnosti, razvidne iz dosedanjih zaposlitev,
– da predloži program dela in razvoja javnega podjetja.
38. člen
Direktor organizira in vodi delovni proces in poslovanje podjetja preko vodij organizacijskih enot, skrbi za zakonitost dela podjetja in samostojno odloča v okviru svojih pristojnosti:
– predlaga temelje poslovne politike;
– predlaga razvojni in delovni program ter sprejema ukrepe za njegovo izvajanje;
– izvršuje sklepe, ki jih je sprejel nadzorni svet in svet delavcev ter ustanovitelj;
– določa organizacijo podjetja v soglasju z nadzornim svetom;
– imenuje in razrešuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi in vodje enot;
– odloča direktno ali preko pooblaščenca o razporejanju delavcev k določenim delom in nalogam;
– izreka disciplinske ukrepe v skladu z zakonskimi pooblastili;
– daje ocene rezultatov delovnega prispevka delavcev;
– predlaga uvedbo disciplinskega postopka;
– odloča o odstranitvi z dela in iz podjetja v skladu s pravilnikom o delovnih razmerji;
– skrbi za varstvo pri delu in požarno varnost;
– odloča o razporejanju delovnega časa;
– odloča o delu prek polnega delovnega časa;
– napotuje delavce na izobraževanje;
– odloča o odsotnosti z dela z ali brez nadomestila plače;
– sestavlja predlog tehnološkega in ekonomskega viška delavcev;
– daje poročilo o periodičnih rezultatih poslovanja in po zaključnem računu;
– zagotavlja zakonitost dela podjetja s pravico zadržanja sklepov nadzornega sveta in sveta delavcev, če je z njimi kršen zakon ali splošni akt;
– izdaja posamične akte ter pravilnike in druge splošne akte, ki urejajo delo in poslovanje podjetja, za katere ni pristojen nadzorni svet, v skladu s tem odlokom;
– skladno s planom odloča o uporabi sredstev za reprezentanco;
– odloča o službenih potovanjih;
– sklepa pogodbe, s katerimi se zagotavlja poslovanje in izpolnjuje letni plan;
– opravlja naloge s področja obrambe in zaščite;
– podeljuje poslovno pooblastilo;
– opravlja druge naloge po določbah tega odloka in splošnih aktov;
– odloča o nagradah in pohvalah delavcem;
– zaposluje nove delavce.
39. člen
Direktor je za svoje delo odgovoren nadzornemu svetu, ki na podlagi ugotovljene odgovornosti lahko odloči o njegovi predčasni razrešitvi.
40. člen
Direktor je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je bil imenovan:
– na lastno zahtevo;
– če ustanovitelj ne sprejme poročila o poslovnih izidih podjetja po letnem obračunu in ob tem ugotovi, da je direktor odgovoren za neizvajanje planskih dokumentov oziroma nepravilne poslovne politike;
– v drugih primerih določenih z zakonom in pogodbo o zaposlitvi.
41. člen
Pobudo, da se začne postopek za razrešitev direktorja lahko podata nadzorni svet in ustanovitelj.
XIII. SODELOVANJE DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU
42. člen
Pravice in sodelovanje delavcev pri upravljanju javnega podjetja se podrobneje uredijo z notranjimi akti javnega podjetja, v skladu z določbami zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju in v skladu s sklenjenimi kolektivnimi pogodbami.
XIV. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI JAVNEGA PODJETJA
43. člen
Dejavnost javnega podjetja se financira iz naslednjih virov:
– s ceno javnih dobrin, ki jih zagotavlja javno podjetje;
– s cenami storitev;
– iz namenskih sredstev proračuna Občine Metlika;
– iz drugih virov.
XV. POSLOVNA SKRIVNOST
44. člen
Člani organov javnega podjetja, zaposleni in druge osebe morajo kot poslovno skrivnost varovati vse podatke, ki jih kot poslovno skrivnost opredeljuje zakon, ki ureja gospodarske družbe.
Nadzorni svet na predlog direktorja javnega podjetja s pisnim sklepom določi, kateri podatki se v javnem podjetju štejejo za poslovno skrivnost, način njihovega varovanja in odgovornost oseb, ki jih morajo varovati.
XVI. SPLOŠNI AKTI
45. člen
Splošni akti podjetja so akti, s katerimi ustanovitelj, nadzorni svet in direktor, v okviru svojih pristojnosti, urejajo vprašanja pomembna za poslovanje javnega podjetja.
Pri sprejemanju splošnih aktov sodelujejo delavci v skladu z zakonom.
Posamezna vprašanja, ki jih ureja ta odlok se lahko podrobneje uredijo z drugimi splošnimi akti (pravilnik, poslovnik, sklep).
46. člen
S pravilniki, sklepi ali poslovniki nadzorni svet in direktor urejata naslednje zadeve:
– finančno poslovanje, računovodstvo;
– delovna razmerja, odgovornost delavcev za delovne obveznosti, izobraževanje, pripravništvo;
– stanovanjska razmerja;
– varstvo pri delu in varstvo pred požari;
– način dela organov podjetja;
– druge zadeve na podlagi tega odloka in zakona.
Vprašanja navedena v prvem odstavku tega člena se lahko uredijo s posebnimi akti za posamezne zadeve oziroma z enim ali več splošnimi akti.
47. člen
Splošni akti morajo biti objavljeni, preden začnejo veljati. Veljati začnejo praviloma osmi dan po objavi ali z dnem, ki ga določa splošni akt.
Razlago splošnih aktov dajeta nadzorni svet oziroma direktor, vsak iz svoje pristojnosti.
XVII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
48. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Metlika d.o.o. (Uradni list RS, št. 40/11).
49. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, prenehajo veljati vsi splošni akti, ki so v nasprotju s tem odlokom, s tem, da se določbe, ki niso v nasprotju z določili tega odloka, uporabljajo do uskladitve splošnih aktov. Splošni akti podjetja se morajo v roku 6 (šest) mesecev uskladiti z določili tega odloka.
50. člen
Ta odlok sprejme Občinski svet Občine Metlika in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi in vpisu v sodni register.
Št. 007-3/2011-8
Metlika, dne 15. novembra 2012
Župan
Občine Metlika
Darko Zevnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti