Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2012 z dne 26. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2012 z dne 26. 11. 2012

Kazalo

3510. Odlok o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta za območje Grbin, stran 9241.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1 in 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06 in 12/11) je Občinski svet Občine Litija na 15. redni seji dne 14. 11. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta za območje Grbin
1. člen
V Odloku o lokacijskem načrtu Grbin (Uradni list RS, št. 119/05) se 6. člen spremeni tako, da se glasi:
»6. člen (ureditveno območje)
Obseg
Ureditveno območje Grbin se nahaja južno od Partizanske ceste ter vzhodno od zdravstvenega doma Litija in vključuje naslednje parcele št. 1018/1 del, 389/7, 389/8, 389/5, 389/6, 389/9, 389/10, 323/77, 323/30, 323/31, 323/32, 323/33, 323/34, 323/35, 323/78, 323/76, 323/44, 323/45, 323/46, 323/47, 323/48, 323/49, 323/50, 323/51, 323/52, 323/53, 323/36, 323/37, 323/38, 323/39, 323/40, 323/41, 323/42, 323/43, 323/79, 323/80, 323/66, 323/62, 323/59, 323/54, 323/55, 323/56, 323/57, 323/109, 323/61, 323/63, 323/72, 323/110, 323/111, 323/112, 323/85, 323/83, 323/71, 323/22 in 323/70, 390/2 del, vse k.o. Litija.
Površina ureditvenega območja znaša približno 13.570 m².
Obseg ureditvenega območja je razviden iz kartografskega dela občinskega lokacijskega načrta –»Načrt ureditvenega območja«.«
2. člen
Druga alineja šestega odstavka 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– regulacijske linije (RL) potekajo po robu vozišča.«
3. člen
Drugi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Skupna merila in pogoji za urejanje in oblikovanje stanovanjskih objektov:
Velja za tip A,B,C – dvojček in prostostoječe individualne stanovanjske hiše:
1. Morebitni podkleteni del objekta je betonski, ostali del objekta v AB skeletu z opečnatimi polnili.
2. Objekti imajo blago vzolžno enokapno streho z minimalnim naklonom. Fasada bo v zaglajenem ometu v pastelnih barvah v kombinaciji z lesenimi oblogami ali fasadnimi ploščami iz vlaknocementnih ali podobnih umetnih mas (obstojne plošče z vtisom lesene obloge). Okenski okvirji leseni, plastificirana kovina v barvi lesa ali plastična v beli barvi.
3. Zasnova objektov dopušča notranje spremembe tlorisov in dodelavo ter izbiro materialov.«
4. člen
Za 10. členom se doda novi 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen (merila za oblikovanje nezahtevnih objektov)
Možna je postavitev vrtnih lop, ki jih je možno postaviti na predvidenih lokacijah, ki so označene v kartografskem delu in na podlagi določene, v odloku priložene obvezne tipologije pomožnih objektov. Lega vrtne lope je določena v nadaljevanju ograje in ima dimenzije: višina je 1,8 m, globina je 1 m in širina od 3 m naprej. Vsaka vrtna lopa ima možnost podaljšanja kot je označeno v katografskem delu. Vrtna lopa in ograja sta predvideni iz lesa.«
5. člen
Tretji odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ograje so žičnate izvedbe z možnostjo obojestranske goste zazelenitve (žive meje) oziroma lesene kot podaljšek vrtnih ut. Na območju lokacijskega načrta je možno postaviti oporni zid za premeščanje višinskih razlik na terenu. Ograje in vrtne ute so na parcelnih mejah. Ograje, vrtne ute in oporni zidovi morajo biti ob Partizanski cesti za 2 m odmaknjeni v notranjost. Višina ograj je 1,50 m, razen ob dovoznih cestah, kjer je zaradi prometne dostopnosti na Partizansko pot dovoljena višina zelenih ograj do višine največ 80 centimetrov.«
6. člen
Prvi odstavek 13. člena, se spremeni tako, da se glasi:
»Območje lokacijskega načrta se prometno navezuje na sistem obstoječih cest v naselju. Tri glavne napajalne ceste naselja so pravokotne na Partizansko pot. Vzporedna napajalna cesta na vzhodni strani, ob Partizanski poti je v privatni lasti. Objekti ob zahodnem robu se navezujejo na obstoječo napajalno cesto, ki se rekonstruira. Srednjo napajalno cesto je na južnem robu možno podaljšati in navezati na parcele izven območja urejanja.«
Druga alineja drugega odstavka 13. člena se črta.
Peti odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vse notranje napajalne (pravokotne na Partizansko pot) ceste bodo v javni lasti in jih bo komunalno urejalo občinsko komunalno podjetje. Notranje napajalne ceste so predvidene kot cona umirjenega prometa. Območje umirjenega prometa je cesta v naselju, ki je namenjena predvsem pešcem in je kot taka označena s predpisano prometno signalizacijo. Omejena je največja dovoljena hitrost vozila, ki je 10 km/h.«
Sedmi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ob Partizanski poti so na vzhodnem robu 4 parkirna mesta, namenjena stanovalcem in obiskovalcem.«
Osmi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Peš površine so predvidene ob Partizanski poti kot 1,50 m širok dvostranski pločnik. Peš površine, vhodi v objekte in prečkanje cest v območju LN morajo biti brez arhitekturnih ovir.«
7. člen
V 16. členu se v prvem odstavku za prvim stavkom doda stavek, ki se glasi:
»Na skrajnem vzhodu območja se predvidi lokacijo za čistilno napravo, ki je razvidna iz kartografskega dela.«
8. člen
17. člen, se spremeni tako, da se glasi:
»17. člen (oskrba s plinom in ogrevanje) Merila in pogoji za oskrbo s plinom in ogrevanje Do izgradnje plinovodnega omrežja naj se izvede ogrevanje novih objektov iz skupne postaje utekočinjenega naftnega plina ali pa individualno reševanje z oskrbo s plinom iz lastnih vkopanih cistern prostornine 2–3 m³. Skupna plinska postaja se postavi na novo lokacijo, in sicer na parcelo št. 389/6, k.o. Litija, kar je razvidno iz kartografskega dela. Lokacija na zemljišču s parcelno številko 389/6, k.o. Litija je začasna – za obdobje treh let (2012–2015), potem pa je nujen priklop na javno plinovodno omrežje obravnavanega območja. V primeru skupnega ogrevanja se predvidi enotna postaja z vkopanimi cisternami, merilno regulacijsko postajo ter plinskim oskrbovalnim in priključnim omrežjem do posameznih objektov. Regulacija I stopnje se izvede v glavni postaji II stopnje pa na hišni omarici. Plin se uporablja za kuhanje, ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode.
Vsa projektna dokumentacija, ki bo opredeljevala dejavnost oskrbe s toplotno energijo, mora vsebovati in upoštevati določila veljavne zakonodaje, za to področje.
Dovoljeni so vsi posegi za zagotavljanje učinkovite rabe energije v stavbah (Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah). Zaradi zagotavljanja varnosti je za vsak nov poseg potrebno pripraviti ustrezno projektno dokumentacijo in pridobiti dovoljenje, skladno z veljavno zakonodajo.«
9. člen
Prvi odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ravnanje s komunalnimi odpadki je v Občini Litija urejeno preko javnega podjetja, ki na celotnem območju občine izvaja to obvezno javno gospodarsko službo. Ravnanje s komunalnimi odpadki, je urejeno preko odvoza iz mesta nastanka ter zbiranja ločeno odloženih odpadkov na zbiralnici za papir in steklo. Odpadki se odpremljajo v nadaljno snovno predelavo kot ločena frakcija. Ostale komunale odpadke pa se disponira na regijsko deponijo Unično v Hrastniku. Predvidi se lokacija za zbiralnico za papir in steklo na skrajnem vzhodnem delu območja lokacijskega načrta, poleg čistilne naprave, kar je razvidno iz kartografskega dela.«
10. člen
Osmi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zbirno/odjemno mesto za gospodinjske odpadke je predvideno na pločniku ob Partizanski cesti, na stiku z notranjimi napajalnimi cestami naselja.«
11. člen
Drugi odstavek 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V fazi izdelave projektne dokumentacije je treba izdelati zasnovo požarne varnosti.«
Četrti odstavek 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Intervencijske poti izven vozišč je treba izvesti na način, ki dopušča ozelenitev teh površin. Vse povozne površine se morajo dimenzionirati na 10 ton osnega pritiska. Širina intervencijskih poti mora biti najmanj 3 m, na mestih za delovanje intervencijskih vozil pa najmanj 3 m² utrjene površine in 2 m² površine brez zaprek, z odmikom od objektov do 3 do 9 m. Najmanjši radiji obračanja morajo biti 11,5 m, oziroma zunanji radii dostopnih cest 21 m. Intervencijska pot (zanka) se izvede preko utrjene travnate površine na južnem robu naselja.«
12. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 350-3/2008
Litija, dne 14. novembra 2012
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti