Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2012 z dne 26. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2012 z dne 26. 11. 2012

Kazalo

3507. Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu s koncesijo Dobra teta, PE Pri Dobri Evi, stran 9239.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 1005/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU in 40/12 – ZUJF), Zakona za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05), 34. člena Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 19. seji dne 14. 11. 2012 sprejel
S K L E P
o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu s koncesijo Dobra teta, PE Pri Dobri Evi
1. člen
Cena vzgojno-varstvenega programa v zasebnem vrtcu s koncesijo Dobra teta, PE Pri Dobri Evi znaša mesečno na otroka:
+-----------------------------------------------+---------------+
|Program                    |Cena      |
+-----------------------------------------------+---------------+
|Dnevni programi                |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|Oddelek prvega starostnega obdobja       |484,96 EUR   |
+-----------------------------------------------+---------------+
2. člen
Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov iz 1. člena znaša 2,83 EUR (zajtrk 0,73 EUR, malica 0,43 EUR, kosilo 1,67 EUR). Za otroke, za katere je Mestna občina Kranj po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, znaša dnevni strošek živil 2,01 EUR. Za čas, ko je otrok upravičeno odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil od naslednjega sporočenega dne dalje. Vsako odsotnost otroka morajo starši javiti prvi dan odsotnosti do 7.30 ure.
3. člen
Staršem otrok, za katere je Mestna občina Kranj po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, in imajo v vrtec vključenega le enega otroka, se dodatno zniža plačilo tako, da plačajo v programu prvega starostnega obdobja za 5,603 % nižjo ceno programa v svojem dohodkovnem razredu.
Staršem otrok, za katere je Mestna občina Kranj po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, in imajo v vrtec vključenih hkrati več otrok, se dodatno zniža plačilo tako, da plačajo starši za otroka za katerega se plačilo sofinancira iz državnega proračuna v programu prvega starostnega obdobja za 5,155 % nižjo ceno programa v svojem dohodkovnem razredu.
4. člen
Starši otrok, za katere je Mestna občina Kranj po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko:
– uveljavijo rezervacijo za otroka le enkrat letno. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 30 in največ 60 koledarskih dni. Starši plačajo rezervacijo v višini 40 % mesečnega prispevka staršev za program, v katerega je bil otrok vključen pred začasno odjavo. V tej višini plačila staršev je strošek neporabljenih živil že odštet;
– uveljavijo začasen izpis otroka zaradi zdravstvenih razlogov, in sicer s predložitvijo zdravniškega potrdila za otroka. Kot začasni izpis zaradi bolezni se upošteva odsotnost otroka nad 15 strnjenih delovnih dni. V času odsotnosti otroka starši plačajo 50 % mesečnega prispevka staršev za program, v katerega je vključen. V tej višini plačila staršev je strošek neporabljenih živil že odštet.
Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo in začasen izpis otroka zaradi zdravstvenih razlogov le za otroka, za katerega se ne sofinancira oziroma financira plačilo staršev za otroka iz državnega proračuna.
To določilo velja samo za starše otrok, za katere je Mestna občina Kranj po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, za druge starše pa samo v soglasju z občino, plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev.
5. člen
Pravica do znižanega plačila staršem za vrtec pripada staršem od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, razen v primerih, ko je otrok vključen v vrtec pred pridobitvijo pravice do znižanega plačila in so starši vlogo oddali najkasneje na dan vključitve otroka v vrtec, ko jim pripada pravica do znižanega plačila z dnem dejanske vključitve otroka v vrtec.
6. člen
V vrtec se lahko vključi v starostno homogeni oddelek prvega starostnega obdobja največ 14 otrok.
7. člen
Mestna občina Kranj bo za otroke, za katere je po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje, zagotovila vrtcu sredstva za plačilo celotne razlike med plačili staršev in ceno programa, ki nastane zaradi določitve vseh dodatnih znižanj po tem sklepu.
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 15. 12. 2012 dalje.
Št. 602-71/2012-3-(47/09)
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti