Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2012 z dne 26. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2012 z dne 26. 11. 2012

Kazalo

3503. Letni program statističnih raziskovanj za 2013 (velja od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013), stran 9068.

Na podlagi 23.c člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) določa generalna direktorica Statističnega urada Republike Slovenije v soglasju s pooblaščenimi izvajalci statističnih raziskovanj
L E T N I P R O G R A M
statističnih raziskovanj za 2013 (velja od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013)
Statistična raziskovanja v okviru dejavnosti državne statistike izvajajo Statistični urad Republike Slovenije in pooblaščeni izvajalci: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, Banka Slovenije, Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Ministrstvo za finance, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
Letni program statističnih raziskovanj je natančen pregled v posameznem letu načrtovanih statističnih raziskovanj, ki se izvajajo v skladu z Zakonom o državni statistiki. Program se deli na redni in razvojni del, ki sta prikazana v Prilogi 1 in Prilogi 2, v Prilogi 3 pa so navedene uporabljene kratice iz obeh prilog.
Statistična raziskovanja:
Statistična raziskovanja se izvajajo s primarnim zbiranjem podatkov, s prevzemanjem sekundarnih (predvsem administrativnih) virov ter z internimi preračuni oziroma s pripravo podatkov; sledi objava podatkov ali pa se rezultati uporabijo za nadaljnje preračune. Poleg tega lahko statistično raziskovanje navaja tudi vsebine, katerih rezultat ni objava statističnih podatkov, so pa pomembne za uresničitev statističnega programa (npr. vzdrževanje in objavljanje različnih klasifikacij).
Vsako raziskovanje iz rednega dela programa je razvrščeno v ustrezno področje, poglavje, podpoglavje in modul; o vsakem raziskovanju so zapisani naslednji podatki: ime pooblaščenega izvajalca, zaporedna številka, ime in oznaka, vsebina, namen, delo v tekočem letu, navedba tega, kdo je dolžan dati podatke in kdaj, obveznost poročanja podatkov, obdobje opazovanja, periodika objavljanja, rok prve objave in navedba pravnih in drugih podlag. V rubriki, v kateri vpis vsebinsko ni mogoč ali smiseln, je vpisano »n. s.«.
V letnem programu za leto 2013 ni statističnih raziskovanj, ki zaradi svoje večletne periodike izvajanja niso na vrsti v letu 2013. Tovrstna raziskovanja so običajno v letu ali dveh pred letom rednega izvajanja uvrščena v razvojni del (metodološke in tehnološke priprave in razvoj), v letu izvajanja pa v redni del programa.
V razvojnem delu programa so statistična raziskovanja razvrščena na enak način kot raziskovanja v rednem delu, le da je pri teh naveden tudi podatek o institucijah, sodelujočih pri njihovi uresničitvi. V razvojni del programa so raziskovanja uvrščena, ker se izvajajo kot študije izvedljivosti (lahko na ravni države ali Skupnosti), ker se za redno izvajanje vzpostavljajo metodološki in tehnični pogoji, ker se izvajajo vsebinske ali tehnične revizije obstoječih rednih raziskovanj ipd.
Področje, poglavje, podpoglavje in modul:
Področje in poglavje predstavljata grobo razdelitev statistične vsebine, ki ob upoštevanju nacionalnih posebnosti sledi vsebini predloga Evropskega statističnega programa 2013–2017 (2011/0459(COD)).
Področja so: 1. Kazalniki; 2. Sistemi računov; 3. Osnovne statistike.
Kazalniki so zbirne (agregirane) mere, povezane s ključnimi vprašanji ali pojavi in izvedene iz nizov opazovanih dejstev. Kazalniki so predvsem pomembni za spremljanje dosežkov glede na postavljene strateške cilje, dostikrat politične, saj kažejo pozitivne ali negativne spremembe. Državna statistika bo usmerjena v pripravo različnih sistemov kazalnikov, ki naj bi odražali odločitve v posameznih politikah.
Sistemi računov so drug sklop statističnih izdelkov, ki zajemajo sistem nacionalnega računovodstva, različne satelitske račune, bilance in tabele. Sistemi računov so izračunani po dogovorjenih postopkih, zato so skladni in primerljivi tudi v različnih geografskih in časovnih okvirih. Ti podatki so tudi osnova za izračun različnih kazalnikov.
Osnovne statistike temeljijo na neposrednem zbiranju podatkov (vhodne podatke sporočajo osebe oziroma gospodinjstva ali podjetja) ali pa se podatki pridobijo iz administrativnih in drugih zbirk podatkov in uporabijo za statistični namen. Rezultati osnovnih statistik so namenjeni za prikaz stanja in razvoja na določenem specifičnem področju, na primer v industriji, v izobraževanju, v kmetijstvu. Osnovne statistike so tudi vhodni podatki za izračune v sistemih računov.
Poglavja so označena z nivojskim številčenjem, ob upoštevanju rednih in razvojnih raziskovanj – zadnja imajo pred številčno oznako še črko R. V področju 1. Kazalniki so: 1.1 Nacionalne strategije in Evropa 2020, 1.2 Ekonomsko upravljanje in 1.3 Globalizacija; poglavji v področju 2. Sistemi računov sta: 2.1 Ekonomski in socialni razvoj in 2.2 Okoljska trajnost; poglavja v področju 3. Osnovne statistike so: 3.1 Poslovno področje, 3.2 Ljudje in družba, 3.3. Okoljske, kmetijske in druge področne statistike in 3.4 Statistike v prostoru – z oznako R v razvojnem delu.
Podpoglavja in moduli so zaokrožena vsebina področnih statistik. Tudi podpoglavja in moduli so označeni z nivojskim številčenjem ob upoštevanju rednih in razvojnih raziskovanj z oznako R v razvojnem delu.
Razlaga stolpcev:
Pooblaščeni izvajalec je institucija, ki je zadolžena za izvedbo navedenega raziskovanja. Če je navedenih več institucij, so odgovornosti med njimi določene z dogovori.
Zaporedna številka je sestavljena na podlagi področja, poglavja, podpoglavja in modula in je letno spremenljiva.
Ime in oznaka raziskovanja: vsako raziskovanje ima ime; oznaka ni obvezen podatek o raziskovanju, navede pa se vedno, kadar se podatki pridobijo od poročevalskih enot z vprašalniki.
Vsebina podaja kratek opis raziskovanja in informacije o ključnih spremenljivkah populacije, ki je predmet raziskovanja in analiz.
Namen podaja pričakovani rezultat izvajanja raziskovanja.
Delo v tekočem letu: opisane so aktivnosti, ki se bodo izvajale v letu veljavnosti letnega programa.
Sodelujejo (v razvojnem delu): navedene so ustanove, ki sodelujejo pri izvedbi razvojnega raziskovanja. Kjer vpis ni smiseln, ker ni predvidenih sodelujočih ustanov, je vpisano n. s. (ni smiselno).
Kdo mora dati podatke in kdaj: navedene so poročevalske enote (nosilci uradnih in drugih administrativnih zbirk podatkov ter pravne in fizične osebe), ki so po zakonu, ki ureja delovanje državne statistike, in programu statističnih raziskovanj dolžne sporočati podatke ter rok, do katerega jih morajo posredovati. Za osebe oziroma gospodinjstva in družinske kmetije je navedeno, kdaj bo potekalo prostovoljno sporočanje podatkov. Kjer vpis ni smiseln, ker ni predvideno sporočanje podatkov pooblaščenemu izvajalcu, je vpisano n. s. (ni smiselno).
Obveznost poročanja: navedeno je, ali je poročanje podatkov prostovoljno ali obvezno. Prostovoljno sporočanje podatkov velja pri anketiranju oseb oziroma gospodinjstev, za raziskovanja s področja poslovnih tendenc in za ankete o družinskih kmetijah. Obvezno sporočanje podatkov velja za upravljavce administrativnih virov in podjetja. Kjer vpis ni smiseln, ker npr. v stolpcu »Kdo mora dati podatke in kdaj« ni navedena poročevalska enota ali se podatki v letu 2013 ne zbirajo ali se rezultati pripravijo na podlagi lastnih virov pooblaščenega izvajalca, je vpisano n. s. (ni smiselno).
Obdobje opazovanja je določeno glede na leto veljavnosti Letnega programa statističnih raziskovanj. Možnosti so: kritični (presečni) dan, teden zaporednih dni, mesec, četrtletje, polletje v letu, tekoče, preteklo, predpreteklo leto (od 1. januarja do 31. decembra), šolsko leto (od 1. septembra do 31. avgusta), akademsko leto (od 1. oktobra do 30. septembra) ali pa natančno opredeljeno drugo obdobje. Kjer vpis ni smiseln, ker npr. ni opazovanja pojava, je vpisano n. s. (ni smiselno).
Periodika objavljanja (v rednem delu) je določena glede na pogostost objavljanja statističnih rezultatov. Možnosti so: enkratno, mesečno, četrtletno, polletno, letno ali večletno objavljanje ali pa natančno opredeljena drugačna periodika objavljanja. Kjer vpis ni smiseln, ker ni objave ali nadaljnje uporabe podatkov, je vpisano n. s. (ni smiselno).
Izvajanje (v razvojnem delu) je časovno obdobje, v katerem bo predvidoma izvedeno razvojno raziskovanje.
Rok prve objave / uporabe: navedeno je, v koliko dneh ali mesecih po zaključenem obdobju opazovanja bodo podatki najpozneje objavljeni. Tej objavi bodo lahko sledile še objave podrobnejših ali končnih podatkov. Rok za prvo uporabo je opredeljen z navedbo leta, ko bodo rezultati razvojnega raziskovanja objavljeni ali uporabljeni. Kjer vpis ni smiseln, ker ni objave ali nadaljnje uporabe podatkov, je vpisano n. s. (ni smiselno).
Pravne in druge podlage: Temeljna pravna podlaga za izvajanje raziskovanj je Zakon o državni statistiki, večina raziskovanj pa ima še dodatne pravne in druge osnove, ki so posebej navedene: če raziskovanje temelji na predpisu EU, je navedena številka CELEX(1), če raziskovanje temelji na nacionalnem predpisu, je navedena okrajšava predpisa (seznam in razlaga v Prilogi 3), številka Uradnega lista RS in zaporedna številka objave.
Pri nekaterih raziskovanjih je kot osnova za njihovo izvajanje navedeno »partnersko sodelovanje«; to pomeni, da raziskovanje temelji na izraženem nacionalnem interesu, na podlagi zahtev mednarodnih organizacij ali na mednarodno dogovorjenih nalogah (gentlemen's agreement).
Ta program se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 960-508/2012/12
Ljubljana, dne 22. novembra 2012
EVA 2012-1522-0030
mag. Irena Križman l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije
(1) Glej: http://www.justis.com/data-coverage/celex.aspx (prevzeto 8. 10. 2012)

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti