Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012

Kazalo

3319. Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, stran 8664.

Na podlagi 331. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – uradno prečiščeno besedilo UPB3, s spremembami, – ZTFI), je uprava borze, ki jo zastopata Andrej Šketa, predsednik uprave, in mag. Polona Peterle, članica uprave, dne 8. oktobra 2012 sprejela Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana (Uradni list RS, št. 88/10, 89/11 in 71/12, v nadaljevanju: Pravila), h katerim je Agencija za trg vrednostnih papirjev izdala soglasje z Odločbo opr. št.: 40211-4/2012-2, z dne 22. oktober 2012.
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P R A V I L
Ljubljanske Borze, d. d., Ljubljana
1. člen
(1) Spremeni se tretji odstavek 13. člena Pravil, tako da se po novem glasi:
»(3) Borza zavrne zahtevo za uvrstitev, če niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka tega člena.«
2. člen
(1) Spremeni se 9. točka prvega odstavka 125. člena Pravil, tako da se po novem glasi:
–» Naročilo vnesi na vrh – omogoča, da se naročilo vnese na prvo mesto v globini trga, če se tečaj naročila nahaja znotraj razpona med tečajem najboljšega povpraševanja in tečajem najboljše ponudbe. V kolikor se ob vnosu naročilo ne bi moglo zavesti na prvo mesto v globini trga, se vnos naročila zavrne.«
(2) Na koncu prvega odstavka 125. člena Pravil se doda nova 10. točka, z dvema podtočkama, ki se glasi:
– »Naročilo plus vnesi na vrh – omogoča, da se naročilo vnese na trg kot omejeno naročilo, če:
– znaša pri vnosu nakupnega naročila skupni obseg naročil na isti strani trga, z enakim oziroma višjim tečajem, manj, kot vrednostna meja opredeljena v navodilih,
– znaša pri vnosu prodajnega naročila skupni obseg naročil na isti strani trga, z enakim oziroma nižjim tečajem, manj, kot vrednostna meja opredeljena v navodilih.«
3. člen
(1) V 2. in 3. točki prvega odstavka 127. člena Pravil ter v tretjem odstavku 127. člena Pravil se besedilo »devetdeset (90)« nadomesti z besedilom »tristo šestdeset (360)«.
(2) V drugem odstavku 127. člena Pravil se pred besedilom »omejena naročila« doda besedilo »plus vnesi na vrh ter«.
4. člen
(1) V 137. členu Pravil se vrine sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Vnos naročil »plus vnesi na vrh« je možen le v stanju odprtega trga v okviru neprekinjenega trgovanja, pri čemer je dovoljen vnos naročila le, če znaša skupni vrednostni obseg vseh naročil na isti strani trga, z enakim oziroma boljšim tečajem, manj kot vrednostna meja opredeljena v navodilih.«
(2) Dosedanji sedmi odstavek 137. člena Pravil postane osmi odstavek 137. člena Pravil.
5. člen
(1) V 2. točki tretjega odstavka 156. člena Pravil se besedilo »zakladne menice«, pred besedo »ter«, nadomesti z besedilom »instrumenta denarnega trga«.
(2) V tretjem odstavku 156. člena Pravil se odstrani oznaka za 3. točko ter se celotno besedilo sedanje 3. točke priključi za besedilo 2. točke tretjega odstavka 156. člena Pravil.
6. člen
V drugem odstavku 197. člena Pravil se za besedilom »Pogodbo o kotaciji« črta besedilo »vrednostnega papirja«.
7. člen
V 6. točki prvega odstavka 205. člena Pravil se na koncu besedila pika nadomesti s podpičjem.
8. člen
V prvem odstavku 207. člen Pravil, se število »211.« nadomesti s številom »212.«.
9. člen
Spremeni se 208. člen Pravil, ki se po novem glasi:
»Prehodne določbe v zvezi z izdajatelji in vrednostnimi papirji
208. člen
(1) Spremembe in dopolnitve Pravil z dne 28. avgusta 2012 (Uradni list RS, št. 71/12) v zvezi z izdajatelji in vrednostnimi papirji, in sicer:
– spremembe 2., 5., 13., 14., 15., 16., 21., 33., 35., 36., 43., 44., 47., 49., 55., 115. člena Pravil, prenehanje veljavnosti členov v 8. poglavju Pravil ter spremembe 13., 14. in 15. poglavja Pravil, v zvezi s prehodom na pogodbeno razmerje z borzo;
– spremembe 12., 17. člena Pravil, v zvezi z umikom posebnih kriterijev likvidnosti ter uvedbe 12 mesečne revizije kriterijev;
– spremembe 122., 152., 153. člena Pravil, v zvezi s standardiziranimi postopki v trgovanju – podaljšane prekinitvene avkcije;
– spremembe 17., 18., 28., 29., 34., 39., 46., 63., 64., 68., člena Pravil zaradi redakcijskih popravkov;
so začele veljati in se uporabljati 6. oktobra 2012, kar pomeni, da se je med borzo in izdajatelji prehodno vzpostavilo pogodbeno razmerje v skladu s Pravili. Izdajatelji morajo Pogodbo o kotaciji podpisati v prehodnem obdobju 9. mesecev po uveljavitvi teh Sprememb in dopolnitev Pravil in sicer do 6. julija 2013.
(2) Spremembe in dopolnitve Pravil z dne 28. avgusta 2012 (Uradni list RS, št. 71/12) v zvezi z instrumenti denarnega trga, in sicer spremembe 3., 6., 44., 109., 111., 112., 156. člena Pravil, so začele veljati 6. oktobra 2012, uporabljati pa so se začele 21. oktobra 2012, to je 15 dni po uveljavitvi, ko so se v skladu s sklepom uprave, instrumenti denarnega trga, ki so ob uveljavitvi teh Sprememb in dopolnitev Pravil bili uvrščeni v segment Strukturirani produkti, premestili v trg Obveznic.
(3) Do začetka uporabe določb iz prvega in drugega odstavka tega člena so se uporabljale določbe teh členov Pravil, objavljenih v Uradnem listu RS, št. 88/10 in 89/11.
10. člen
V 209. členu Pravil se pred besedilom »iz 208. člena Pravil« doda besedilo »z dne 28. avgusta 2012 (Uradni list RS, št. 71/12)«.
11. člen
Spremeni se 15.3. poglavje, ki se po novem glasi:
»15.3. PREHODNE DOLOČBE V ZVEZI Z BORZNIMI ČLANI IN TRGOVANJEM
Prehodne določbe v zvezi z borznimi člani
210. člen
(1) Spremembe in dopolnitve Pravil z dne 28. avgusta 2012 (Uradni list RS, št. 71/12) v zvezi z borznimi člani, in sicer:
– spremembe 2., 5., 90., 91., 92., 93., 96., 97., 102., 107., 108. in 152. člena Pravil ter spremembe 13., 14. in 15. poglavja Pravil v zvezi s postopkom odločanja borze v zadevah v zvezi z borznimi člani;
so začele veljati in se uporabljati 6. oktobra 2012, kar pomeni, da je med borzo in člani še naprej prehodno vzpostavljeno pogodbeno razmerje v skladu s Pravili. Člani morajo Pogodbo o članstvu podpisati v prehodnem obdobju 9. mesecev po uveljavitvi teh Sprememb in dopolnitev Pravil, in sicer do 6. julija 2013. V kolikor član v predpisanem roku Pogodbe o članstvu ne podpiše, lahko borza člana izključi iz trgovanja ter iz članstva na borzi v skladu s Pravili.
(2) Borzni člani morajo borzo do 6. decembra 2012 obvestiti glede nudenja neposrednega ali sponzoriranega dostopa do borznega trga svojim strankam ter borzi posredovati podatke o strankah z omogočenim sponzoriranim dostopom.
(3) Do začetka uporabe določb iz prvega odstavka tega člena so se uporabljale določbe teh členov Pravil, objavljenih v Uradnem listu RS, št. 88/10 in 89/11.
Prehodne določbe v zvezi s trgovanjem
211. člen
(1) Spremembe in dopolnitve 125., 127. in 137. člena Pravil, v zvezi z naročili »vnesi na vrh« in »plus vnesi na vrh« ter v zvezi s spremembo glede časovne veljavnosti naročil, začnejo veljati petnajsti (15) dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začnejo po uvedbi nadgradnje trgovalnega sistema Xetra, z dnem, ki ga s sklepom določi uprava.
(2) Do začetka uporabe določb iz prvega odstavka tega člena, se uporabljajo določbe teh členov Pravil, objavljenih v Uradnem listu RS, št. 88/10, 89/11 in 71/12.
Postopki borze v zvezi z borznimi člani
212. člen
(1) Postopki odločanja o zadevah v zvezi z borznimi člani in borznimi trgovalci, v katerih je bila zahteva ali pooblastilo vloženo oziroma je bil postopek začet pred uveljavitvijo in uporabo Sprememb in dopolnitev Pravil z dne 28. avgusta 2012 (Uradni list RS, št. 71/12) iz 210. člena Pravil, borza pa o njih še ni odločila do uveljavitve teh Sprememb in dopolnitev Pravil, se končajo v skladu s Pravili, objavljenimi v Uradnem listu RS, št. 88/10 in 89/11.
(2) Postopki odločanja o zadevah v zvezi z borznimi člani in borznimi trgovalci, v katerih je bila zahteva ali pooblastilo vloženo oziroma je bil postopek začet pred uveljavitvijo in uporabo Sprememb in dopolnitev Pravil z dne 8. oktobra 2012 iz 211. člena Pravil, borza pa o njih še ni odločila do uveljavitve teh Sprememb in dopolnitev Pravil, se končajo v skladu s Pravili, objavljenimi v Uradnem listu RS, št. 88/10, 89/11 in 71/12.«
Končna določba
12. člen
Spremembe in dopolnitve Pravil se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh borze, veljati in uporabljati se začnejo petnajsti (15) dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen če v prehodnih določbah v 9. do 11. členu teh Sprememb glede začetka uporabe ni določeno drugače.
Ljubljana, dne 8. oktobra 2012
Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
mag. Polona Peterle l.r.
članica uprave
Andrej Šketa l.r.
predsednik uprave

AAA Zlata odličnost