Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2012 z dne 6. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2012 z dne 6. 11. 2012

Kazalo

3306. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2013, stran 8611.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in naslednji), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 7. in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 17. redni seji 25. 10. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2013
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Škofljica za leto 2013 (Uradni list RS, št. 100/11) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+--------------------------------------------+-----------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |  v evrih|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkont   |  Proračun|
|   |                      | leta 2013|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      | 8.656.329|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)           | 6.553.010|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI               | 5.624.971|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček       | 4.790.571|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |703 Davki na premoženje           |  603.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve    |  231.400|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |706 Drugi davki               |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI              |  928.039|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od    |  315.423|
|   |premoženja                 |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |711 Takse in pristojbine          |   3.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni      |   18.600|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  |   42.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki         |  549.016|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI             |   10.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog        |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in     |   10.000|
|   |neopredmetenih dolgoročnih sredstev     |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |   70.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov    |   70.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine       |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI             | 2.023.319|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih      |  532.280|
|   |javnofinančnih institucij          |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 1.491.039|
|   |iz sredstev proračuna EU          |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        | 11.549.659|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               | 2.427.389|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    |  493.175|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   76.980|
|   |varnost                   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      | 1.585.376|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |403 Plačila domačih obresti         |   41.500|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |409 Rezerve                 |  230.358|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              | 3.274.344|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |410 Subvencije               |  263.500|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |411 Transferi posameznikom in        | 2.215.323|
|   |gospodinjstvom               |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in |  147.597|
|   |ustanovam                  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi      |  647.924|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino        |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |42 INVESTICIJSKI ODHODKI          | 5.766.866|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   | 5.766.866|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI           |   81.060|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in   |   58.670|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski    |      |
|   |uporabniki                 |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |   22.390|
|   |uporabnikom                 |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI | –2.893.330|
|   |PRIMANJKLJAJ)                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB     |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |     0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)      |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil      |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev       |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |     0|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)          |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |     0|
|   |DELEŽEV                   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |440 Dana posojila              |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova    |     0|
|   |privatizacije                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v    |     0|
|   |javnih skladih in drugih osebah javnega   |      |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE  |     0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)        |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |500 Domače zadolževanje           |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)            |  106.670|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA               |  106.670|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |  106.670|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH | –3.000.000|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |  –106.670|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)   | 2.893.330|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.   | 3.000.000|
|   |PRETEKLEGA LETA               |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali +  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Škofljica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41000-14/2012
Škofljica, dne 25. oktobra 2012
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

AAA Zlata odličnost