Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2012 z dne 6. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2012 z dne 6. 11. 2012

Kazalo

3305. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2012, stran 8610.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in naslednji), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 7. in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 17. redni seji dne 25. 10. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2012
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Škofljica za leto 2012 (Uradni list RS, št. 26/12) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+-------------------------------------------+------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV             |   v evrih|
|   |IN ODHODKOV                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto  |  Proračun|
|   |                      |  leta 2012|
+------+-------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      |  6.835.670|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  6.409.749|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  5.588.830|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  4.740.713|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   632.117|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   216.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |706 Drugi davki              |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |   820.919|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   |   388.151|
|   |premoženja                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine          |    3.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni      |   19.600|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |   31.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   379.168|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |    8.600|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in    |    8.600|
|   |neopredmetenih dolgoročnih sredstev    |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |    2.400|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |    2.400|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |   414.921|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   372.528|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna|   42.393|
|   |iz sredstev proračuna EU          |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        | 11.257.707|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |  2.552.070|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   513.976|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   79.423|
|   |varnost                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |  1.738.293|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   45.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |   175.378|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |  3.307.651|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije               |   280.400|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom in       |  2.243.472|
|   |gospodinjstvom               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in |   152.989|
|   |ustanovam                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |   630.790|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  5.216.307|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |  5.216.307|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   181.679|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in   |   62.947|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski    |      |
|   |uporabniki                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |   118.732|
|   |uporabnikom                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI | –4.422.037|
|   |PRIMANJKLJAJ)               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB     |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)     |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |440 Dana posojila             |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb|      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      0|
|   |privatizacije               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v   |      0|
|   |javnih skladih in drugih osebah javnega  |      |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE  |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)        |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |   106.670|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   106.670|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |   106.670|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH | –4.528.707|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |  –106.670|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)   |  4.422.037|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.   |  4.528.707|
|   |PRETEKLEGA LETA              |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali + |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Škofljica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41000-13/2012
Škofljica, dne 25. oktobra 2012
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

AAA Zlata odličnost