Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2012 z dne 6. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2012 z dne 6. 11. 2012

Kazalo

3303. Odlok o mladini v občini Krško, stran 8608.

Na podlagi 27. člena zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS) (Uradni list RS, št. 42/10), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09 in 51/10), 2. člena zakona o mladinskih svetih (ZMS) (Uradni list RS, št. 70/00 in 42/10), ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10 in 90/11) je Občinski svet Občine Krško, na svoji 19. seji, dne 18. 10. 2012, sprejel
O D L O K
o mladini v občini Krško
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen in cilj)
S tem odlokom se določi način uresničevanja javnega interesa v mladinskem sektorju v občini Krško (v nadaljevanju: občina).
Cilj tega odloka je celovito urediti položaj mladih v občini in v tem okviru predvsem opredeliti strukturo in podporno okolje mladinskega organiziranja in mladinskega dela v občini, zagotoviti pogoje za sodelovanje mladih pri odločanju o odločitvah, ki vplivajo na življenje in delo mladih v lokalni skupnosti ter pospešiti razvoj lokalne mladinske politike z namenom zagotavljanja pogojev za uspešno doseganje avtonomije mladih v lokalni skupnosti.
2. člen
(definicije)
Posamezni izrazi, ki so uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot veljavni zakon, ki opredeljuje javni interes v mladinskem sektorju (v nadaljevanju: zakon), razen če ta odlok določa drugače.
II. PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA
3. člen
(področja in aktivnosti mladinskega sektorja)
Področja mladinskega sektorja se nanašajo na:
– avtonomijo mladih,
– neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih,
– dostop mladih do trga dela in razvoj podjetnosti mladih,
– skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
– prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,
– mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
– zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih,
– dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in
– sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi,
in se nanašajo na naslednje aktivnosti:
– razvijanje samostojnega, aktivnega in kritičnega odnosa mladih do družbene stvarnosti,
– preprečevanje diskriminacije in socialne izključenosti mladih,
– izvajanje programov mladinskih centrov,
– izobraževanje in usposabljanje za mladinsko delo,
– spodbujanje prostovoljnega dela,
– spodbujanje kreativnosti in zadovoljevanje interesov mladih,
– spodbujanje aktivnega preživljanja prostega časa,
– spodbujanje in razvijanje raziskovalnega in ustvarjalnega dela,
– zmanjševanje nasilja mladih in nad mladimi,
– spodbujanje in razvijanje neformalnih oblik vzgoje, izobraževanja in usposabljanja,
– ozaveščanje in sprejemanje drugačnosti,
– informiranje mladih in zmanjševanje odliva intelektualnega potenciala iz občine,
– sodelovanje in aktivna participacija mladih v družbi,
– spodbujanje javnega dialoga o družbenih vprašanjih,
– izdajanje mladinskih periodičnih publikacij, ki so pomembne za delovanje in razvoj mladih,
– razvijanje interesnih oblik združevanja mladih,
– vključevanje mladih v nacionalne in mednarodne projekte,
– organiziranje prireditev večjega obsega, namenjenih mladim.
Vsa področja delovanja mladine morajo biti dostopna vsem mladim, ne glede na njihov družbeni položaj, starost, narodnost, jezik, raso, državljanstvo, spol, spolno usmerjenost, vrsto šolanja, veroizpoved in politično prepričanje ali katerokoli drugo osebno okoliščino.
III. NOSILCI, SUBJEKTI IN ORGANIZACIJE V MLADINSKEM SEKTORJU
4. člen
(nosilci javnega interesa)
Za uresničevanje javnega interesa v mladinskem sektorju na lokalni ravni so pristojni občinski svet, občinska uprava in posebej za ta namen ustanovljena delovna telesa organov občine.
5. člen
(subjekti javnega interesa)
Subjekti javnega interesa v mladinskem sektorju na lokalni ravni so mladinske organizacije, organizacije za mlade in mladinski svet lokalne skupnosti.
6. člen
(mladinski svet lokalne skupnosti)
Mladinski svet lokalne skupnosti je po tem odloku krovna mladinska organizacija, ki ima sedež v občini in je organizirana v skladu z zakonom, ki opredeljuje mladinske svete. Mladinski svet lokalne skupnosti ima v občini status mladinskega predstavništva. V občini ima lahko samo en mladinski svet lokalne skupnosti status mladinskega predstavništva.
7. člen
(mladinski center)
Mladinski center je osrednja organizacija za mlade, ki ima sedež v občini in čigar organizacijo, dejavnosti, financiranje delovanja in prenehanje, določi občina z ustreznim ustanovitvenim aktom.
Poleg mladinskega centra se lahko skladno z zakonom organizirajo tudi druge organizacije za mlade, ki so organizirane kot zavod, ustanova ali zadruga.
8. člen
(mladinske organizacije, ki izvajajo dejavnosti namenjene mladim)
Mladinske organizacije, ki izvajajo dejavnosti namenjene mladim so lahko organizirane kot samostojna pravna oseba in sicer kot društvo ali zveza društev ali kot sestavni del druge pravne osebe, in sicer društva, zveze društev, sindikata ali politične stranke, s tem, da ji je v temeljnem aktu te pravne osebe zagotovljena avtonomija delovanja v mladinskem sektorju.
IV. SOFINANCIRANJE MLADINSKEGA SEKTORJA
9. člen
(mladinski programi in projekti)
Občina financira ali sofinancira mladinske programe in projekte, skladno s finančnimi zmožnostmi in sicer z javnimi razpisi, javnimi pozivi, javnim naročanjem in z izvrševanjem ustanoviteljskih obveznosti, za kar zagotavlja sredstva z občinskim proračunom.
Financiranje in sofinanciranje sta podrobneje urejena s posebnim pravilnikom.
10. člen
(mladinska infrastruktura)
Občina z občinskim proračunom zagotavlja sredstva za mladinsko infrastrukturo v skladu s potrebami in finančnimi zmožnostmi.
V. SODELOVANJE MLADIH PRI ODLOČANJU V OBČINI
11. člen
(odbor za mladino)
V okviru občinskega sveta se organizira odbor za mladino, ki opravlja naloge v skladu z veljavnim statutom.
Imenovanje, sestava in način dela so določeni s statutom in poslovnikom občine.
12. člen
(mnenje mladinskega sveta lokalne skupnosti)
Mladinski svet lokalne skupnosti lahko občinskemu svetu ali odboru za mladino, pred obravnavo posreduje nezavezujoče mnenje v zvezi z vsemi predlaganimi odločitvami, ki se nanašajo na področje mladinskega sektorja.
VI. LOKALNI PROGRAM ZA MLADINO
13. člen
(pomen programa)
Lokalni program za mladino (v nadaljevanju: program) je temeljni programski dokument, ki v skladu s tem odlokom opredeljuje prednostne naloge in ukrepe občine za uresničevanje javnega interesa v mladinskem sektorju na ravni lokalne skupnosti.
14. člen
(časovno obdobje in struktura programa)
Program se sprejema za obdobje dveh let in zajema predvsem:
– izhodišča in usmeritve razvoja mladinskega sektorja v občini,
– vsebino in obseg ukrepov občine za razvoj mladinskega sektorja, ki se financirajo ali sofinancirajo iz občinskega proračuna,
– razvojne in strokovne naloge za razvoj mladinskega sektorja v občini,
– okvirna merila in cilje za finančno ovrednotenje,
– opredelitev postopkov vsakoletnega poročanja in vrednotenja uresničevanja programa.
15. člen
(področja programa)
Področja, ki jih v okviru področij mladinskega sektorja obravnava program, so zlasti:
– izobraževanje mladih,
– zaposlovanje mladih,
– bivanjske razmere mladih,
– zdravje in dobro počutje mladih,
– mladinsko organiziranje,
– participacija mladih,
– prostovoljstvo mladih,
– informiranje mladih,
– mobilnost mladih.
16. člen
(priprava in sprejem programa)
Pripravo programa vodi občinski upravni organ, pristojen za področje mladine, v sodelovanju z Mladinskim centrom Krško in Mladinskim svetom Krško.
Program sprejme občinski svet.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Status mladinskega predstavništva ima ob uveljavitvi tega odloka Mladinski svet Krško.
18. člen
Program iz 13. člena tega odloga je potrebno sprejeti najkasneje do 30. junija 2013.
19. člen
Ta odlok začne veljati in se uporabljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-12/2012-O703
Krško, dne 18. oktobra 2012
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.