Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2012 z dne 6. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2012 z dne 6. 11. 2012

Kazalo

3301. Odlok o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kostanjevica na Krki, stran 8607.

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06 – ORZVO187, 20/06, 28/06 – sklep US RS, 49/06 – ZMetD in 66/06 – odločba US RS, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – Odločba US RS, 76/08, 79/09 in 51/10), 3., 7. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – ZP-UPB8) ter 82. in 85. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07 in 40/07 – popravek) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 15. seji dne 23. 10. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kostanjevica na Krki
1. člen
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 34/10) se spremeni tako, da se v drugem odstavku 32. člena prvi stavek po novem glasi: »(2) Merilo za določitev višine smetarine je prostornina posod, ki jih za zbiranje odpadkov uporablja povzročitelj.«
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-6/2010-1
Kostanjevica na Krki, dne 23. oktobra 2012
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.

AAA Zlata odličnost