Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2012 z dne 6. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2012 z dne 6. 11. 2012

Kazalo

3297. Odlok o rebalansu II. proračuna Občine Brezovica za leto 2012, stran 8595.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12) in 7. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) je Občinski svet Občine Brezovica na 15. redni seji dne 25. 10. 2012 sprejel
O D L O K
o rebalansu II. proračuna Občine Brezovica za leto 2012
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Brezovica za leto 2012 (Uradni list RS, št. 41/11) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu poračuna so v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb in v računu financiranja prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikacijo do ravni podskupine kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+------------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |Skupina/podskupina kontov         | Rebalans II.|
|   |                     |   2012 v €|
+------+------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  8,196.901|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  7,365.879|
+------+------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  6,688.830|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  5,885.879|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   572.411|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   230.540|
+------+------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |   677.049|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |   355.349|
|   |od premoženja               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    5.200|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni     |    70.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |    26.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   220.500|
+------+------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |    96.184|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje zgradb      |    6.430|
|   |in prostorov               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |    89.754|
|   |in neopredmetenih sredstev        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |    21.720|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |    21.720|
+------+------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |   713.118|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   380.118|
|   |javnofinančnih institucij         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega     |   333.000|
|   |proračuna – kohezijska sredstva      |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  8,855.309|
+------+------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  1,713.525|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   327.140|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |    64.368|
|   |varnost                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  1.189.657|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |    58.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve                |    74.360|
+------+------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |  3,705.920|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |    8.131|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |  2,271.265|
|   |in gospodinjstvom             |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |   239.649|
|   |in ustanovam               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |  1,186.874|
+------+------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  3,080.666|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  3,080.666|
+------+------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   355.198|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi        |   280.267|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunski  |    74.931|
+------+------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I. –  |   –658.408|
|   |II.)                   |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
|   |(750+751+752)               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV (440+441+442)           |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila             |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |      0|
|   |in naložb                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      0|
|   |privatizacije               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |      0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. –  |       |
|   |V.)                    |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |  1,000.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |  1,000.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |  1,000.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |   499.992|
+------+------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   499.992|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |   499.992|
+------+------------------------------------------+-------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV         |   –158.400|
|   |NA RAČUNIH                |       |
|   |(I. + IV. + VII. – II. – V. – VIII.)   |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)     |   500.008|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI. + X. – IX.)    |   658.408|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH        |   158.400|
|   |NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA      |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
Posebni del rebalansa proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področje proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del rebalansa proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov, ki sta prilogi temu odloku, sta zaradi obsežnosti materiala na vpogled v upravi Občine Brezovca.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Spremeni se drugi stavek 12. člena tako, da se glasi:
»Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov in odplačila dolga v računu financiranja se Občina Brezovica za proračun za leto 2012 lahko dolgoročno zadolži do višine 1,000.000,00 €.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01/12-GŠ
Brezovica, dne 25. oktobra 2012
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

AAA Zlata odličnost